2023 Kokemuksia ja oppimista johtamisesta Neljännen polven leipomoyrittäjä: Menestyksen resepti 06 Prohoc ja vahvuuksien kautta johdettu organisaatio­ uudistus 12 Dinolift nosti kriisivalmiuttaan Talementin kriisijohtamisen valmennuksella 18 Att leda förändringar med naturliga styrkor

Toimiva tiimi – tehokkaan tekemisen kivijalka Tiimissäni jokainen kokee kuuluvansa porukkaan ja meillä on yhteinen päämää­ rä. Tunnemme omat ja toistemme vahvuudet, arvostamme ja hyödynnämme niitä. ­Jokainen ­tietää omat tehtävänsä. Tiiminvetäjänä kommunikoin odotukseni selkeästi ja annan säännöllistä palautetta. Utopiaako? Toimiva tiimi ei synny itsestään eikä se ole koskaan valmis, oli se sitten johtoryhmä, a­ siantuntijatiimi tai linjaston työvuoroporukka. Tiimin vetäjänä tehtäväni on kehittää t­iimiäni – jatkuvasti. Etätyö luo erityisen haasteen tiimin ja organisaation yhteenkuuluvuuden tunteel­ le ja ­sitoutumiselle yhteiseen tekemiseen. Miten huolehdin siitä, että etätiimiläiseni ­kokee ­kuuluvansa ryhmään ja saa tarvittavan tuen ja palautteen? Monikulttuurisen tiimin vetäminen se vasta mielenkiintoista onkin! Haasteena ei ole vain tavalliset ihmisten väliset erot vuorovaikutuksessa. Lisäksi tulevat eri kulttuu­ rien erot kommunikoinnissa. Siinä missä moni eurooppalainen sanoo asiat suoraan, aasialainen usein kommunikoi epäsuorasti, eikä voi mitenkään sanoa eriävää mieli­ pidettään esimiehelleen – sehän olisi tavattoman epäkunnioittavaa. Palautteen anta­ minen ja vastaanottaminen voi siis olla vaikeaa ja väärinymmärryksiä tulee varmasti. Kansainvälisessä organisaatiossa hollantilainen esimieheni oli hyvin suora. Opin ­häneltä avointa ja reilua keskustelua ja ajatusten haastamista, omien mielipiteitten perustelemista. Hän myös toistuvasti johtoryhmässä sanoi ääneen: ”haluan vahvistaa osallistavaa j­ohtamista”. Sen ansiosta keskustelimme paljon ja perusteellisesti ennen päätösten tekemistä. Avainjuttu on asioiden ääneen sanoittaminen. Tiimin vetäjän tarvitsee kuva­ ta omat t­ oimintamallinsa ja odotuksensa ääneen. Tekemällä tämän hän luo tiimiin ­haluamaansa kulttuuria. Millaista johtamismallia haluan soveltaa? Millaista kommu­ nikointia odotan ­tiimiläisiltäni? Minkälaista keskustelukulttuuria tahdon ruokkia? Miten teemme päätöksiä? Miten annamme ja vastaanotamme palautetta? Hyvin toimiva tiimi tekee työn tekemisestä innostavaa. Heini Mäkilä toimitusjohtaja 2 TALEMENT 2023

2023 4- 5 Kokemusta rikkaampi Asiakkaiden palautetta Talementin valmennuksista ­johtajille Harri Lammin lukusuosistus Kokemuksia Talementin strategiaprosessista. 6-11 Kuva: Katri Lehtola Tässä numerossa: Prohoc – organisaatiouudistus vahvuuksien kautta Prohocissa vahvuuspohjaista muutosta vietiin eteenpäin sekä yksilö- että organisaatio­ tasolla. Muutosprosessissa työntekijöiden luontaiset vahvuudet tunnistettiin ja ­organisaation itsetuntemus kasvoi, kertoo toimitusjohtaja Ilkka Palola. 12-13 Kriisitilanteet haltuun ­ Pakina: Vahvuuksia tarjolla Dinolift osallistui Talementin järjestämään kriisijohtamisen valmennukseen ja nosti kriisivalmiuttaan huimasti. Samalla syntyi yrityksen oma kriisijohtamisen käsikirja. Miten käy, kun Positiivisuus pistäytyy asiakkaana Puolelleen voittajan putiikissa. 14-17 Juha Salonen johtaa perhe­ yritystä neljännessä polvessa Leipomo Salosen yli sata vuotta jatkunut menestystarina perustuu laadukkaisiin tuotteisiin, hyviin asiakassuhteisiin ja luotettavuuteen. Toimitusvarmuus on leipomolle kunnia-asia. 18 Vad är viktigt i förändringsprocessen? Förändringsprocessen behöver en vision, konkreta mål, tids­schema och ansvariga ­personer. Kommunikation, positivitet, ­engagerande och planering är nödvändiga ­styrkor för förändringsledaren. TALEMENT – KOKEMUKSIA JA OPPIMISTA JOHTAMISESTA Puhelin: 040 503 5971 • S-posti: talement@talement.fi Meillä on ­suku­polvien ajan ­säilyneitä ­asiakassuhteita. ­Tutkimme säännöllisesti ­asiakastyytyväisyyttä ja otamme kaiken ­saamamme palautteen ­vakavasti. Päätoimittaja: Heini Mäkilä Toimituskunta: Harri Lammi, Heini Mäkilä, Maria Rautavuori, Juha Salonen Hanna-Kaisa Simojoki ja Jukka Putkonen Leipomo Salonen Oy:n toimitusjohtaja Tuotanto: TK mediatalo Oy Kannen kuva: Katri Lehtola Painopaikka: PunaMusta Oy • Painosmäärä 1 000 kpl Katso Talement-valmennukset sivulta 19. TALEMENT 2023 3

Kuvat: Päivä & Talement T­ alementin asiakkaat ­kertovat Asiakkaiden kommentteja Talementin valmennuksista. ˆ Hyvä kokonaisuus. Herätti ajattelemaan omaa toimintaa esimiehenä ja kuinka kehittää sitä. ˆ Erittäin hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Tulen suosittelemaan tätä koulutusta omassa organisaatiossani. ˆ Loistava koulutus, ammattimainen kouluttaja. Kiitokset huikeasta koulutuksesta. ˆ Todella laadukas valmennus. Mielellään olisin istunut pari ylimääräistä tuntia. ˆ Kouluttaja oli asiantuntija. Innosti kaikkia puhumaan avoimesti. Kiitos! ˆ Hyvin järjestetty kurssi, jossa Harri Lammi Lukusuositus! Miksi johdan? PATRICK LENCIONI Miksi? Johtajan suurin kysymys (Päivä, 2022) piti käyttää omia aivoja ja soveltamista esimerkkien avulla. Patrick Lencioni on yksi 2000-luvun Hyvä konsepti. tuotteliaimmista johtamisen alan kirjai­ lijoista. Lencionin kirjoille ominaista on käytännönläheisyys; hän pukee johtamisen teorian arjen toiminnaksi. Miksi? on Len­ cionille tuttuun tyyliin tarina yritysmaail­ masta. Lencionin tähtäyspiste kirjassa on puhut­ televa. Miksi haluat olla johtaja ja mihin johtajana käytät aikasi? Mitä taas jätät te­ kemättä? Lencioni nostaa esiin aiemmista kirjoistaan tuttuja teemoja: hyvin toimivat kokoukset, johtoryhmän jatkuva kehittämi­ nen ja ylikommunikointi. Mutta uusimman kirjan terävä teema on ”Miksi haluat olla johtajana?” Johtajan tehtävä tehdä niitä asioita, joita kukaan muu organisaatiossa ei tee, kuten käsitellä poikkeamat yhteisistä käytännöistä ˆ Yksi parhaiten toteutetuista koulutuksista, joihin olen osallistunut. Aikataulutus oli juuri sopiva puolen päivän mittaisissa jaksoissa. ˆ Paras saamani ammatillinen kurssi. Hyvä kouluttaja, ryhmä ja materiaali. ˆ Hyvin toimintaamme soveltuvaa käytännön läheistä valmennusta. ˆ Hyvä kurssi k ­ okonaisuutena. Herätti myös ajattelemaan. Konkretiaa saatiin paljon. Ylitti odotukset. ˆ Koulutukset ovat luoneet meille toimivan johtoryhmän. 4 TALEMENT 2023 ja haitallisista toimintatavoista. Johtami­ sessa ja varsinkin toimitusjohtajan työssä on suuri kiusaus olla omalla mukavuus­ alueellaan ja tehdä niitä asioita, mistä on kiinnostunut, että vaikeat asiat, kuten johtoryhmätyön jatkuva kehittäminen ryh­ mänä ja yksilöinä jää laiminlyödyksi. Kirja haastaa jokaista johtavassa asemassa olevaa henkilöä. On myönnettävä, että amerikkalaisen huumorin kääntäminen sujuvasti suomen kielelle ei ole helppo tehtävä – käännös voisi olla paikoin sujuvampaa. Kirja voisi olla myös nopeatempoisempi. Kirja kannattaa kuitenkin lukea. Jokai­ sen on hyvä pysähtyä miettimään, miksi haluaa johtaa ihmisiä tai mitkä ovat minun motiivini ja minkälainen rooli (johtamisen sijaan) voisi sopia minulle parhaiten. ■

Hanna-Kaisa Simojoki Mukana luomassa Talementin strategiaa ®SSL Systemaattisen ­Strategian Luominen Yrityksen liiketoiminta perustuu strategiaan, joka on parhaimmillaan työstetty systemaattisella tavalla. Talementin strategiapro- Jukka, osallistuit Talementin oman strate­ gian luomiseen kahden päivän tiiviissä työ­ pajassa. Millainen kokemus se oli? – Olen itse luontaisesti enemmän hetkessä eläjä ja suhteellisen lyhyellä aikajänteellä elä­ määnsä suunnitteleva ihminen. En ole kokenut, että strateginen, vielä pidemmälle suuntaava ajattelu olisi minulle se kuuluisa cup of tea. Tulin silti työpajaan innostuneen odottavalla mielellä. Strategiaprosessissa käytettiin Talementin strategiatyökalua. Millainen se oli käyttää? – Työkalu perustuu kysymyksiin. Kysymykset liittyvät asiakkuuksiin, tuotteisiin, palveluihin, toimintatapoihin ja innovaatioihin. Sain eteeni noin 100 kysymystä, joista valitsin yrityksem­ me strategian näkökulmasta tärkeitä ja kriittisen tärkeitä aiheita oman valintani mukaan. Kaik­ kien tiimiläisten vastauksista valikoituivat sitten eniten pisteitä saaneet strategiamme kannal­ ta oleellisiksi kysymyksiksi. Kävimme tämän jälkeen näistä keskustelua, esimerkiksi siitä, mitä olemme oppineet asiakkailtamme heidän ­ongelmistaan ja kuinka palvelumme voisivat ­tukea heidän liiketoimintaansa. Mitä Mustajärvellä toteutetusta strategia­ työpajasta jäi ­k äteen? – Konkreettiset ja selkeät strategiaamme ­tukevat tavoitteet. Esimerkiksi miten tulemme kehittämään koulutustamme ja toimintatapo­ jamme sekä miten olemassa olevaa osaamista siirretään seuraavan kahden vuoden aikana. Tai kuinka tulen omassa työssäni tulevaisuudessa luomaan ja hoitamaan asiakassuhteita toimintaalueellani. Näillä kaikilla tavoitteilla on aikatau­ lu, selkeät mittarit ja vastuuhenkilöt. – Ja bonuksena käteen jäi tietysti virkistävä viikonloppu saunoineen ja uimisineen kivojen työkavereiden kanssa. ■ sessissa, ®SSL-työvälineen avulla ja tehokkaasti fasilitoiden strategia kiteytyy konkreettisena ja mitattavana yhdelle sivulle. Strategiatyö on rullaavaa ja strategiaa seurataan vähintään neljä kertaa v ­ uodessa. Myös strategiaprosessissa kannattaa hyödyntää luontaisia vahvuuksia, koska strategian tuottamiseen, aikautauluttamiseen, kommunikointiin ja toteuttamiseen tarvitaan useita, erilaisia Strategiatyössä ­roolini luontaisia vahvuuksia. oli merkityksellisempi kuin u ­ skoinkaan, kertoo Talementin strategiaprosessiin osallistunut Jukka Putkonen. Mitä työkalun käyttö mielestäsi mahdollisti? – Oleellista ei tarvinnut itse keksiä, vaan se löytyi kuin itsestään valitsemalla tärkeitä kysy­ myksiä. Havainto oli itselleni jotenkin hämmäs­ tyttävä; vaikken ollut lähtökohtaisesti ajatellut pystyväni antamaan kovin paljoa strategiatyö­ hön, olinkin nyt yllättäen yrityksemme strate­ giatyön ytimessä, tuomassa suunnittelun kan­ nalta tärkeää tietoa ja arvokkaita ideoita. Taikuri oli itsekin tässä vähän ihmeissään. Olinkin yllättäen ­y rityksemme strategiatyön ytimessä. Jukka Putkonen TALEMENT 2023 5

positiivisuus kommunikointi Prohoc Oy ˆ Teollisuuden projektipalve- ideointi lut, käyttö- ja kunnossapito ja johdetut valmistuspalvelut. ˆ Perustettu 1996. ˆ Konsernilla 350 työntekijää. ˆ Toimitusjohtaja Ilkka Palola. kehittäjä mukaan ottava Johanna Finström-Sara 6 TALEMENT 2023 2022 Kuvat: Mikko Lehtimäki & Prohoc ­ rohocissa keskiössä P ovat työntekijät. ­Muutosta on lähdetty ­tekemään se mielessä, mikä olisi heille toimivaa.

Hanna-Kaisa Simojoki Prohocissa muutosta johdetaan vahvuuksilla Muutos organisaatiossa ei tapahdu itsestään eikä siihen ole yhtä sopivaa kaavaa. Muutosprosessi vaatii monen asian huomioimista, ihmisten välistä yhteistyötä ja myös epävarmuuden sietämistä. Vaasalaisen Prohoc Oy:n organisaatiouudistuksessa tärkeässä roolissa oli luontaisten vahvuuksien hyödyntäminen. E nsimmäinen askel muutos­ prosessissa on määrittää syy muutokselle. Mistä tarve Prohocin muutokselle oli tullut? Prohocin ­toimitusjohtaja Ilkka Palolan mukaan konsernin viime vuosien voimakas kasvu vaati organisaation uudistamista. Tarvittiin organisaatio, joka tukee kasvua ja ihmisiä heidän työssään. Palola avaa muutoksen tarpeita: – Voimakkaassa kasvussa rekrytointi on ollut haasteena. Koska emme voi ­k ilpailla tunnettuudella isojen yritysten kanssa, pitää meidän pärjätä rekrytoinnissa hyvällä johta­ misella, joustavuudella ja sillä, että laitam­ me työntekijän keskiöön. Etsimme myös riittävän haastavia tehtäviä niille, jotka kai­ paavat sellaisia. Muutosta työstämään koottiin kaksi ryhmää, joihin otettiin ihmisiä ­olennaisista rooleista ja tarvittavalla tietotaidolla. Lisäk­ si organisaatiossa tehtyjen ®LVK Luon­ taisten vahvuuksien kartoituksien avulla voitiin huomioida, että ryhmiin saatiin voi­ mavaroiksi kommunikointia, positiivisuutta, ideointia ja mukaan ottavaa vahvuutta. Vahvuudet keskiöön muutosprosessissa Muutosprosessin perustaksi haluttiin ottaa vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntä­ minen. Miten Prohocilla sitten huomioitiin vahvuuksia muutoksen johtamisessa? – Roolituksia tehtiin vahvuuksien mu­ kaan, Ilkka Palola kertoo. – Muutosprosessia ei kuitenkaan voi roo­ littaa vain vahvuuksien kautta, koska myös vastuut ja valta määrittävät sitä, kenen teh­ täviin kuuluu johtaa tiettyjä asioita. Muutosta ohjasi kaksi työstöryhmää, joiden kokoamisessa mietittiin sopivia ja erilaisia vahvuuksia. Haettiin i­ hmisiä, jotka uskaltava myös kyseenalaistaa ja m ­ iettiä asi­ oita uudelleen. – Ilman vahvuuskartoitusta viestintään ja suunnitteluun liittyvät vahvuudet olisi varmaan unohdettu. Jos kommunikaatio ei kuulu omiin vahvuuksiin, sen merkitys tah­ too unohtua. Osa ihmisistä tarvitsee enem­ män tietoa ja kontekstia voidakseen toimia. – Toinen herkästi huomiotta jäävä vah­ vuus on suunnittelu. Jos sitä on ryhmässä mukana, saadaan helpommin aikaan hyvät suunnitelmat ja seuranta. Suunnitteluvah­ vuutta tarvitaan, jotta palavereissa tulee tehtyä muistiinpanot ja nimettyä vastuu­ henkilöt, eikä jäädä vain ideoimaan asioita. – Organisaationa meillä painotuvat ih­ missuhde- ja vaikuttamisen vahvuudet. Suorittamisen vahvuuksia sekä strategista ja ideointivahvuutta meillä on aika vähän. Näiden vahvuuksien läsnäolo haluttiin var­ mistaa vahvuuksien tunnistamisella, Palola kertoo. Omista vahvuuksistaan muutosproses­ sin kannalta olennaisena Ilkka Palola pitää ­a inakin harmonia-vahvuutta. – Työrauhan ja tiimidynamiikan rakenta­ misessa harmonialla on iso merkitys. Luot­ tamuksen kulttuuria on helppo rakentaa tällä vahvuudella. Rekrytointiasiantuntija Johanna Fin­ ström-Sara kertoo, että m ­ uutosprosessissa omista vahvuuksist tärkeitä ovat olleet kommunikointi, positiivisuus ja kehittäjä. – Muutosprosessissa on tärkeää paitsi viestiä asioista myös viestiä positiivisesti. Kehittäjä-vahvuus auttaa ymmärtämään, miksi muutosta tarvitaan. Muutosprosessissa pyrittiin huomioi­ maan työyhteisön monipuoliset vahvuudet, jotta ihmisten motivaatio ja potentiaali saa­ tiin muutosta edistäväksi voimaksi. – Olen omassa roolissani pyrkinyt ajat­ telemaan asioita yksinkertaisemmin ja suoraviivaisemmin, ja sillä tavoin rauhoit­ tamaan muutosprosessia, kertoo Prohocin henkilöstö­johtaja Johanna Hämäläinen. – Oma suorittamisen vahvuuteni on vaihtelun hyödyntäjä, ja siksi muutoksen ja kasvun tukeminen sekä prosessien kehit­ täminen on minulle ideaalia. Vaikuttami­ sen vahvuutena minulla on maksimointi, joka saattaa myös haastaa tekemistä. Näen helposti mitä kohti ollaan menossa ja myös mahdollisuuksia, joita muut eivät vielä näe. Mutta olen joutunut opettelemaan vuosien varrella sitä, että hyväkin on loistava loppu­ tulos ja keskeneräisyyttä pitää sietää. Se on erityisen tärkeää muutoksessa, koska asiat eivät tapahdu hetkessä. TALEMENT 2023 7

kommunikointi harmonia positiivisuus kehittäjä Prohocin toimitusjohtaja Ilkka Palola pitää harmonia-vahvuuttaan muutosprosessin ­kannalta olennaisena. Johanna Finström-Saran ­v ahvuuksista ­t ärkeitä ovat olleet kommunikointi, ­positiivisuus ja kehittäjä. 8 TALEMENT 2023

vaihtelun hyödyntäjä Osallistaminen on sitä, että ­ihmiset pääsevät ­vaikuttaman työhönsä. maksimointi Johanna Hämäläinen Henkilöstön osallistaminen kannattaa Prohocin henkilöstö osallistettiin organisaa­ tion muutosprosessiin. Johanna Hämäläi­ nen kertoo, että muutosprosessiin ovat osal­ listuneet sitä valmistelleet työstöryhmät, erityisesti niistä yksiköistä, joihin organi­ saatiomuutos vaikuttaa eniten. – Usein osallistaminen kuitenkin tapah­ tuu oman työn ympärillä, ei välttämättä millään erillisellä foorumilla. Aina ihmiset eivät edes huomaa, että heitä osallistetaan. Osallistaminen on Hämäläisen mukaan sitä, että ihmiset pääsevät vaikuttamaan työhönsä. – Kannustamme työntekijöitämme miet­ timään, mitä voi tehdä toisin. On kasvavan yrityksen edellytys – muutenkin kuin muu­ toksessa – että ihmiset uskaltavat miettiä, mitä voi tehdä eri tavalla. Näitä oivalluksia syntyy työn kehittämisen ja kehittymisen kautta. Ilkka Palola kertoo, että hallinnosta koottiin joukko "muutosagentteja" sopivilla kyvyillä ja vahvuuksilla. Nämä ihmiset ovat olleet muutosta koskevan tiedon välittäjinä organisaatiossa. Muutosagentit on myös ha­ luttu sitouttaa tiiviimmin muutokseen. Kysymykseen osallistamisen onnistumi­ sesta Palola naurahtaa: – Kysymys pitäisi esittää työntekijöille eikä toimitusjohtajalle. Mitä muutos on opettanut? Mitä muutosprosessista ja vahvuuksien kautta johtamisesta on Prohocissa opittu? – Organisaation itsetuntemusta, Ilkka Palola vastaa lyhyesti, mutta jatkaa sitten: – Kaikkien ei tarvitse olla samanlaisia. Ihmisten vahvuuksien tunteminen antaa ymmärrystä toisiamme kohtaan. Tarvitsem­ me myös tietyntyyppisiä vahvuuksia lisää. Muutosprosessi on myös opettanut, että organisaation kyvykkyys haastetaan voi­ makkaassa kasvussa. Muutosprosessissa Prohocin henkilöstöä on kannustettu miettimään, mitä omassa työssä voisi kehittää tai tehdä toisin. Hyvien oivallusten kautta lisääntyy myös työhyvinvointi. TALEMENT 2023 9

Prohocissa vahvuuspohjaista muutosta vietiin eteenpäin yksilö­t asolla, organisaatiotasolla ja myös ­joihinkin sidosryhmiin. – Näemme, että kaikessa ei olla valmiita, mutta olemme paremmin tunnistaneet niitä asioita, joissa ollaan hyviä, ja niitä, joissa voidaan tulla paremmiksi, Palola kuvailee. Vaikka viestintä onkin ollut muutos­ prosessissa keskeisessä roolissa, viestimistä, viestin toistamista ja ylikommunikointia tulisi Johanna Hämäläisen mukaan olla ­vieläkin enemmän. – Seurantaa olisi myös pitänyt olla enem­ män. Osa asioista lähti muutosryhmistä etenemään omia polkuja. Lisäksi muutok­ seen olisi pitänyt varata enemmän aikaa ja yhteistä työstämistä. Analyyttistä ja strategista vahvuutta olisi voinut olla seurantaa ajatellen enemmänkin. Johanna Finström-Sara ei ole huomannut suurempaa muutosvastarintaa. – Työntekijät ovat meillä keskiössä. Muu­ 10 TALEMENT 2023 tosta on lähdetty tekemään se mielessä, mikä heille olisi toimivaa. On haluttu pitää kommunikointi tiiviinä ja yksinkertaisena. Ilkka Palola kertoo, että vahvuusajattelua lähdettiin jakamaan myös niiden asiakkai­ den kanssa, joiden organisaatiossa Prohocin työntekijöitä työskentelee. – Näiden ihmisten vahvuuksista kerrot­ tiin asiakkaille, ja tätä kautta löydettiin myös tiimien yhteisiä vahvuuksia. Vahvuus­ pohjaista muutosta on näin viety eteenpäin yksilötasolla, organisaatiotasolla ja myös joihinkin sidosryhmiin, joissa on kiinnos­ tusta ja valmiutta vahvuuksien hyödyntä­ miseen. Jotta muutos on organisaatiossa valmis, vaatii se toteutuksen lisäksi toimintamallien juurruttamista arkeen ja rutiineihin. Palola näkee, että muutosprosessi on vielä kesken. – Organisaation struktuuri on nyt kun­ nossa ja tästä alkaa yhdessä tekeminen. Paljon täytyy vielä kommunikoida ja myös tehdä joitakin muutoksia. Huomasimme, että tämä oli hiukan isompi jumppa kuin olimme ajatelleet, Ilkka Palola sanoo. Ulkopuolelta uutta näkökulmaa Talementin Harri Lammi on ollut mukana ohjaamassa muutosprosessia. Mitä hyötyä ulkopuolisen mukana olosta on ollut? – Kun joku fasilitoi, sinulle jää enemmän tilaa miettiä itse, Ilkka Palola vastaa. – Ulkopuolinen tuo uutta näkökulmaa, kysyy hankalia kysymyksiä ja yksinkertai­ sia kysymyksiä, joita ei itse hoksaa kysyä tai joille on sokea. Minun on ollut toimi­ tusjohtajana helpompi osallistua, kun on

Kaikkien ei tarvitse olla ­samanlaisia. Ihmisten vahvuuksien tunteminen ­antaa ymmärrystä toisiamme kohtaan. Ilkka Palola Vahvuusvalmentaja omaan organisaatioosi? Talement kouluttaa organisaatiosi ­työntekijän ­sertifioiduksi Vahvuusvalmentajaksi. Luontaisilla vahvuuksilla tarkoitetaan niitä asioita, joita ihminen tekee luonnostaan hyvin, joissa hänellä on taipumus onnistua hyvin ja jotka häntä motivoivat. Mitä enemmän työntekijä pääsee työssään käyttämään omia vahvuuksiaan, sitä motivoituneempi hän on, ja sitä paremmin työ sujuu. ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksella tunnistamme näitä asioita. Kun vahvuuksilla on nimi, on helpompi ymmärtää, minkälaisissa tehtävissä kukin on parhaimmillaan. Ja on myös helpompi tunnistaa asioita, joihin tarvitsee kiinnittää huomiota. Kaikissa Talementin valmennuksissa osallistujille tehdään ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus, josta he saavat henkilökohtaisen suullisen ja kirjallisen palautteen. Organisaation struktuuri on nyt kunnossa ja tästä alkaa yhdessä tekeminen. Teemme vahvuuskartoituksia myös johtoryhmille ja erilaisille työtiimeille tai kokonaisille organisaatioille. Vahvuuksien käsittely yhdessä tiiminä on rakentava ja innostava tapa kehittää ryhmän yhteistyötä ja saada kaikkein vahvuudet käyttöön. Talementin visiona on, että vahvuusajattelusta muodostuu pysyvä ja sisäänrakennettu voimavara suomalaisiin yrityksiin. Jotta tämä voi toteutua, olemme kehittäneet ulkopuolinen vetämässä. Huomattiin, ettei todellakaan osata itse kaikkea. Kokeneen toimijan uudet ideat auttavat meitä paljon eteenpäin. – Erilaisuuden hyödyntäminen ja erilais­ ten näkökulmien saaminen tulivat parem­ min osaksi matkaa ulkopuolisen avulla. Ja muistuttaminen tietyistä muutosstepeistä, joiden kohdalle on hyvä pysähtyä, vastaa Jo­ hanna Hämäläinen. ■ Vahvuusvalmentaja-konseptin. Koulutamme organisaatiosi työntekijän sertifioiduksi Vahvuusvalmentajaksi antamaan vahvuuspalautteita sekä käsittelemään vahvuuskartoitusten tuloksia ryhmien kanssa. Näin työntekijöiden luontaiset vahvuudet saadaan parhaalla mahdollisella tavalla koko ­organisaation käyttöön ja oikeat ihmiset oikeille paikoille. Kiinnostuitko? Kerromme miellämme lisää. Ota yhteyttä heini.makila@talement.fi tai 040 560 3102. TALEMENT 2023 11

Heini Mäkilä Kriisitilanteet haltuun! Dinolift Oy osallistui Talementin järjestämään kriisijohtamisen valmennukseen ja nosti kriisivalmiuttaan huimasti. Samalla syntyi yrityksen oma kriisijohtamisen käsikirja. M inkälainen kriisi­ valmius yrityk­ sessämme on? Kysymys nousi esille johdon audi­ toinnissa, kertoo Dinolift Oy:n toimitusjohtaja Karin Nars. Edeltävinä vuosina tuotannon koneilla oli ollut joitakin teknisiä, turvallisuuteen liittyviä ongelmia ja yrityksen johto oli jou­ tunut kutsumaan työntekijät koolle mietti­ mään, miten kriisitilanteessa toimitaan. Muistissa oli myös vuosia aiemmin pin­ takäsittelyosastolla tapahtunut tulipalo. Silloin vakavasta tapahtumasta selvittiin kuin sattuman kaupalla: oikea henkilö näki tilanteen, osasi arvioida sen vakavuuden ja toimia oikein. Lisäksi ympärillä olevat työn­ tekijät ryhtyivät tekemään alkusammutusta. – Jälkeenpäin tuli tunne: Huh, kävipä meillä tuuri – mitä jos seuraavalla kerralla ei 12 TALEMENT 2023 käykään? Ymmärsimme, että yrityksessäm­ me on tarve selkeälle prosessille, jolla var­ mistetaan, että kriisin sattuessa kaikki asiat huomioidaan, muistelee Karin Nars. – Pelastussuunnitelma meillä kyllä oli, muttei kriisijohtamisen suunnitelmaa, jat­ kaa henkilöstöpäällikkö Reija Högerman. Kriisivalmiutta vahvistaakseen Dinolift Oy alkoi aktiivisesti etsiä kriisijohtamisen valmennusta, mutta sellaista ei tuntunut olevan tarjolla. – Kunnes Talement räätälöi meille sellai­ sen, Högerman kertoo. Kriisijohtamisvalmennuksen toteutus oli hyvin osallistava. – Meille ei annettu valmiita malleja, vaan Talementin kouluttajat fasilitoivat p ­ rosessin ja me itse työstimme ohjeistukset, jotka toimivat juuri meille. Ne muodostavat nyt Dinolfit Oy:n kriisijohtamisen käsikirjan. Käsikirjaan on koottu kaikki oleellinen tieto ja toimintaohjeet. Se sisältää myös malliviestit ulkoiseen viestintään. Koulutuksen aloittaminen ®LVK Luon­ taisten Vahvuuksien Kartoituksella oli ää­ rimmäisen hyödyllistä, toteaa Karin Nars. – Oikeiden ihmisten pitää tehdä oikeita asioita! Kokosimme kriisijohtamisen tiimin luontaisten vahvuuksien, emme työroolien perusteella, ja tämä näkyy ryhmän dyna­ miikassa. Jokainen ryhmän jäsen omistautuu tehtä­ vään ja on sitoutunut rooliinsa siinä. – Valmennukseen osallistuneilta oli kyp­ sä valinta että toimitusjohtaja ei ole kriisi­ ryhmän jäsen, toteaa Nars. – Ryhmässä on kaikki tarvittavat vah­ vuudet. Toimitusjohtaja toki huolehtii ul­ koisesta kommunikoinnista kriisitilantees­ sa, lisää Reija Högerman.

Kuvat: iStock Onhan ­ ­y ritykselläsi suunnitelmat ­k riisitilanteiden varalle? Jukka Putkonen Vahvuuksia tarjolla Lehmänkello kalkatti vähän liian den ostoskori alkoi täyttymään kuin kovaäänisesti, kun Positiivisuus astui huomaamatta. ovesta sisälle. Putiikin omistaja, herra Lopulta kassapöydälle nosteltiin vii- Puolelleen voittaja, jo vähän iäkkääm- si uutta vahvuutta: Aktivointi (vaikut- pi kauppias, oli parhaillaan asettele- tamisen vahvuus), koska Positiivisuus massa tavaraa hyllyihin. Positiivisuus oli huomannut viime aikoina innostu- huikkasi rennosti tervehdyksen ja vansa kaikenlaisen uuden käynnistä- meni suoraan asiaan: misestä. Mukaan ottava (ihmissuh- – Tuota noin, nyt pitäisi näitä vahvuuk- devahvuus), josta Positiivisuus oli heti sia varmaankin päivittää… tai oike- innostunut ja sanonut tarvitsevansa astaan kiinnostaisi onko niistä tullut sitä vähän joka hommassa (tiimeissä jotain ihan uusia malleja. Tähän positii- kun pääsääntöisesti työskenteli). Ajat- visuus-vahvuuteen olen kyllä ollut ihan telun vahvuuksista tiedon kokoaja ja ˆ Dino-nostimien valmistus tyytyväinen, mutta mielelläni katseli- ideointi, koska näille olisi käyttöä tuo- aloitettu 1974. sin vähän muitakin mahdollisuuksia. tekehitysprojekteissa. Ja vielä viiden- Dinolift Oy ˆ Henkilöstömäärä 212 + vuokra­työvoimaa. ˆ Liikevaihto 39,5 milj. € Kauppias vastasi hymyillen tervehdykseen ja sanoi: – No juu kyllähän meille joskus jo- tenä empatia (kuulemma monenlaista huolta olivat ihmiset viime aikoina tulleet kertomaan). (2021). tain uusiakin vahvuuksia tulee, mutta ˆ Toimitusjohtaja Karin Nars. aika hyvin kaikki vähänkään merkittä- – Tässäpä toimiva kokonaisratkaisu vät mallit meiltä jo löytyvätkin. Tuossa ja juuri sinulle käyttökelpoinen yhdis- seuraavassa hyllyvälissä on vaikutta- telmä vahvuuksia, jutusteli Puolelleen misen vahvuuksia, katsottaisiinko niitä voittaja asetellessaan pakkauksia pa- ensiksi. perikassiin. Seuraavat parikymmentä minuut- lähde pelittämään. Ai niin, nämähän tia herrat Positiivisuus ja Puolelleen eivät sitten maksa mitään. Nämä vah- voittaja kävivät keskustelua eri vah- vuudet ovat sinun omiasi aina olleetkin vuuksien ominaisuuksista ja erityis- – luontaisia kun ovat – ja hyvä kun kä- piirteistä. Kauppias esitteli useita vit ne hakemassa. malleja ja kyseli paljon Positiivisuuden Iloisesti yllättyneenä kiitteli Positiivi- työnkuvasta, harrastuksista ja perhe- suus erinomaista palvelua ja kiiruhti elämästä sekä miten ja missä yhtey­ mieli intoa täynnä ulos ovesta (varoen dessä Positiivisuus ajatteli kutakin kolauttamasta lehmänkelloa liian ää- tuotetta käyttää. Samalla Positiivisuu- nekkäästi). Dinoliftillä päästiin testaamaan kriisijoh­ tamisen käsikirjaa ja kriisitiimin toimin­ taa käytännössä jo muutamaa kuukautta myöhemmin, kun ulkomaisella asiakkaalla käytössä ollut nosturin sylinteri rikkoontui ja nosturin kori työntekijöineen putosi. Kriisijohtamisen tiimi kokoontui heti, otti tilanteen haltuun, keräsi tietoa ja tie­ dotti henkilöstöä. – On tärkeää, että jokainen työntekijä tietää kriisisuunnitelmasta ja siitä, kehen on otettava yhteyttä heti, jos jotain tapahtuu. ■ – Eiköhän viimeistään näillä homma TALEMENT 2023 2023 13 13 TALEMENT

Maria Rautavuori Leipomo Salonen – menestyvää liiketoimintaa jo neljässä sukupolvessa Leipomo Salosen menestysreseptin perustana ovat laadukkaat ja herkulliset tuotteet, hyvät ja pitkäikäiset asiakassuhteet sekä moitteeton toimitusvarmuus. K ukapa meistä ei olisi syönyt Leipomo Salo­ sen tuoreita sämpylöi­ tä, j­otka ovat tuttuja kauppojen ja markettien hyllyiltä. Leipomo Salo­ sella on myös laaja valikoima muita leipiä ja makeita leivonnaisia. – Ydinliiketoimintaamme on valmistaa tuoretta ruokaleipää ja kahvileipää vähit­ täiskauppoihin, toimitusjohtaja Juha Salo­ nen kiteyttää. Yrityksen suurin, 6000 neliötä kattava leipomotila, sijaitsee Turun Vähäheikkiläs­ sä. Ruoka- ja kahvileipiä toimitetaan kaup­ poihin kuutena päivänä viikossa, ja työtä tehdään kolmessa vuorossa. Yritys on kasvanut, kehittynyt ja menes­ tynyt läpi vuosikymmenten. Mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, ja miten Leipomo Salosen tuotteista on tullut niin monen ­kuluttajan kestosuosikkeja? Rohkea nuori nainen perustaa leipomon Juha Salosen isoisän äiti, Johanna Valto­ nen, aloitti yritystoiminnan viime vuosi­ sadan alussa. Hän siirtyi työstään pienen kaupan leipurina oman leipomon ohjaksiin vuonna 1905. – Oli rohkea veto ryhtyä siihen aikaan 14 TALEMENT 2023 Leipomo Salonen Oy ˆ Toimittaa leipomotuotteita yli tuhanteen ruokakauppaan ­kuutena päivänä viikossa. ˆ Perustettu vuonna 1905. ˆ Toimitusjohtaja Juha Salonen. ˆ 140 työntekijää. ˆ Liikevaihto 24,1 milj. € (­ 2021). ˆ 6000 m² leipomotilat ­Turun Vähäheikkilässä, lisäksi omat leipomot Turun Kupittaan ­Citymarketissa sekä Jumbon, Sellon ja Ison Omenan kauppakeskusten Citymarketeissa. sinkkuna yrittäjäksi, Juha Salonen kuvaa yrityksen ensi askelia. Johanna palkkasi avukseen leipomoon yhden työntekijän, ja yhdessä he leipoivat perusleipää lähiseudun kauppoihin. Vuonna 1907 Johanna meni naimisiin Nestori Salosen kanssa. Aviopari ­rakensi yhdessä talon, jonka kivijalkaan ­k auppa perustettiin. Talon tuvassa Johanna pyörit­ ti leipomoa, joka menestyi hyvin ja jonka työntekijämäärä lisääntyi tasaisesti. Työnte­ kijät saivat asua uuden rakennuksen vintti­ huoneissa. – Leipomo ja kauppa olivat myös tärkeä kohtaamispaikka alueen asukkaille, Juha Salonen kuvaa leipomon merkitystä. 1920-luvun lopulla leipomoa laajennet­ tiin, ja vähän kauempanakin asuville asiak­ kaille toimitettiin leipää oman kuorma-­ auton kyydillä. Johanna jäi äkillisesti leskeksi Nestoripuolison sairastuttua vakavasti vuonna 1932. Sinnikäs nainen jatkoi kuitenkin lei­ pomotoimintaa lastensa avustuksella. – Johannalla oli todella iso rooli yrityk­ sessä lähes 50 vuoden ajan, aina kuole­ maansa saakka vuonna 1953. Hän perusti yrityksen ja johti sen toimintaa. Hän ohjasi yritystä myös läpi historiallisesti vaikeiden aikojen kokien niin sisällissodan kuin toi­ sen maailmasodankin kriisit, Juha Salonen kertoo. Sukupolvenvaihdoksia ja vahvaa kehitystä Johanna Salosen kuoleman jälkeen leipomo siirtyi hänen lastensa hallintaan eikä yri­ tyksellä ollut selkeää jatkajaa. Vuonna 1960 Johannan nuorin poika, Martti Salonen, osti vaimonsa Aino Salosen kanssa koko yritystoiminnan eli kaupan ja leipomon. Myös Martin 15-vuotias poika Matti,

Kuvat: Katri Lehtola Leipomo Salosen ­linjastolla ­v almistuvat sämpylät ­kuuluvat monen suomalaisen kestosuosikkeihin, kertoo toimitusjohtaja Juha Salonen ylpeyttä äänessään. TALEMENT 2023 2023 15 15 TALEMENT

Tuoreiden korvapuustien herkullinen tuoksu saa toimitusjohtajan aina hyvälle tuulelle. Juha Salosen isä, aloitti täysipäiväisen työn leipomossa. – Tästä alkoi vahva nousu ja leipomon kehittäminen. Martti keskittyi erityisesti leipomoon ja haki asiakaskuntaa aina vain kauempaa. Tuotantomäärät kasvoivat voi­ makkaasti, Juha Salonen kuvaa isoisänsä toimitusjohtajuutta. Isommat tuotantomäärät tarkoittivat myös isompia tiloja. 1970-luvulla yritys muutti nykyiselle paikalleen Turun Vähä­ heikkilään. Tilaa tarvittiin aina vain lisää, ja sitä hankittiin kymmenissä rakennus­ projekteissa. Aiempaa isompaa koneet ja laitteet tulivat mukaan kuvioihin, ja työtä tehtiin entistä enemmän koneiden avulla. Juhan isä, Matti Salonen, otti vetovas­ tuun perheyrityksestä vuonna 1985. Toinen sukupolvenvaihdos jatkoi leipomon vahvaa kehitystä. – Yritys halusi laajentaa myös pääkau­ punkiseudulle, ja niin aloitettiin yhdessä kolmen muun leipomon kanssa Perheleipu­ rit-yhteistyöyritys. Se oli iso askel eteenpäin. Yhteisen tuotebrändin avulle saimme tuot­ teemme myyntiin kaikkiin kauppoihin ja koko Suomeen, Juha Salonen kertoo. Myö­ hemmin Leipomo Salonen osti Perheleipu­ rien koko tuoreleipäliiketoiminnan. Leipomoyrityksen johtaja neljännessä polvessa Kolmannen sukupolvenvaihdoksen jälkeen Juha Salonen aloitti yrityksen toimitusjoh­ tajana vuonna 2003. Hän oli tuolloin alle 16 TALEMENT 2023 30-vuotias, mutta toiminut yrityksen palve­ luksessa jo useita vuosia. Kun Juha Saloselta kysyy, miten hän päätyi työhön perheyritykseen, vastausta ei tarvitse kauaa miettiä. – Olen kasvanut yrittäjäperheessä, ja lu­ kion lopussa minulle oli selvää, että haluan tehdä työtä täällä. Se on tuntunut luonte­ valta, ja varmasti omat vahvuutenikin sii­ hen vaikuttavat, Salonen kuvaa. Hän silminnähtävästi nauttii omasta työstään ja saa siitä energiaa. Juha Salonen luotsaa menestyvää yritystä eteenpäin ja tarjoaa työpaikan monille ihmisille. Hänen aikanaan yrityksen henkilöstömäärä on kasvanut voimakkaasti ja liikevaihto jopa kolminkertaistunut. Miten tämä on tapah­ tunut? – Yrityksen kehittäminen innostaa ja motivoi minua. Haluan jatkuvasti kehittää uutta ja viedä yritystä eteenpäin. Saan tyy­ dytystä siitä, kun laadimme suunnitelmia, jotka sitten saadaan vietyä maaliin. Mitä haastavampia suunnitelmat ovat, sitä pa­ rempi, Salonen hymyilee. Strategisella johtamisella läpi vaikeiden aikojen Kuten niin monissa yrityksissä, myös Leipo­ mo Salosella painiskellaan maailman tilan­ teen aiheuttamien haasteiden kanssa. Viljan hinta on kallistunut, ja edessä voi olla myös ongelmia viljan saatavuuden kanssa. Kui­ tenkin perheyrityksen toimitusjohtaja kat­ soo tulevaisuuteen luottavaisin mielin. – Yritys on selvinnyt vaikeissa historian käänteissä aiemminkin. Liiketoiminta on pysynyt kannattavana läpi sisällisodan ja toisen maailmansodan, Juha Salonen kuvaa yrityksen yli satavuotista taivalta. Menestys haastavissakin tilanteissa perus­ tuu Salosen mukaan kolmeen peruspilariin. – Meillä on aina kiinnitetty huomiota hy­ viin asiakassuhteisiin. Osa asiakassuhteistam­ me on kestänyt jopa useamman sukupolven ajan. Tutkimme säännöllisesti asiakastyyty­ väisyyttä, ja otamme kaiken saamamme pa­ lautteen vakavasti, Juha Salonen kertoo. Toinen menetystekijä perustuu toimitus­ varmuuteen. Leipomo Salonen toimittaa tuoretta ruoka- ja kahvileipää yli tuhanteen ruokakauppaan kuutena päivänä viikossa. Tuotteiden on oltava valmiina aina juuri oi­ keaan aikaan ja logistisen ketjun on toimit­ tava moitteettomasti. – Kolmas menestystekijä on laadukkaat ja hyvät tuotteet, Juha Salonen sanoo. Erilaiset sämpylät, tummat ja vaaleat leivät sekä makeat kahvileivät muodostavat laajan valikoiman, joilla vastata kuluttajien erilaisiin mieltymyksiin. Kestosuosikkien lisäksi Leipomo Salonen lanseeraa säännölli­ sesti uutuuksia kauppojen valikoimiin. – Vuodessa meille tulee kymmenisen ­uutta tuotetta, Salonen kertoo. Esimiestyön kehittäminen on tärkeää Juha Salonen haluaa aktiivisesti kehittää yritystä – myös esimiestyötä. Kehittämis­ haasteet nousevat hänen mukaansa erityises­ ti kolmesta tarpeesta. – Ensinnäkin tuotantomäärät ovat kasva­ neet vauhdilla ja leipomon käyttöaste on li­ sääntynyt. Toiseksi meillä on töissä eri ikäi­ siä työntekijöitä. Eri sukupolvet tarvitsevat ja kaipaavat erilaista johtamista. Johtaminen on entistä vaativampaa, ja myös esimies­ työtä on siksi tärkeä kehittää. Kolmanneksi meillä on sekä omia että asiakkaiden taholta tulleita laatujärjestelmiä, jotka ohjaavat vah­ vasti toimintaamme, Salonen kiteyttää. Mitä hän kokee esimiesvalmennuksen ­a ntaneen yritykselle ja sen esimiehille? – Valmennus on herätellyt esimiehiä poh­ timaan omia työtapojaan ja sitä, miten joh­ taa käytännössä, työn arjessa. Esimiestyö on tärkeää, ja varmaan esimiehet ovat valmen­ nuksen jälkeen hyvällä tavalla ylpeämpiä omasta työstään, Juha Salonen pohtii. ■

Tärkeitä vuosilukuja ˆ 1905 Johanna Valtonen Juha Salonen on johtanut perheyrityksenä säilyneen Leipomo Salosen toimintaa vuodesta 2003 lähtien. perustaa leipomon. ˆ 1907 Johanna avioituu Nestori Salosen kanssa. ˆ 1960 Martti Salonen Tuotteiden on oltava valmiina aina juuri ­oikeaan ­aikaan ja logistisen ketjun on toimittava ­moitteettomasti. toimitusjohtajaksi. ˆ 1985 Matti Salonen­ ­toimitusjohtajaksi. ˆ 2003 Juha Salonen ­toimitusjohtajaksi. TALEMENT 2023 17

Kuva: iStock Hanna-Kaisa Simojoki Att leda förändringar med naturliga styrkor O Organisationen kan ha viljan och önskan att genomföra förändring, eller förändring kan anses vara nödvändig. rsaker som leder till föränd­ ringar kan vara negativa eller positiva. Kraftig tillväxt kan kräva förändringar i proces­ ser eller organisationsstruk­ turen. Kriser och svårigheter kan vara drivkrafter som kan tvinga en or­ ganisation att tänka igenom att hur proces­ ser eller organisationsstrukturen fungerar. En del av förändringar är planerade, en del kommer oplanerade. En lyckad förändring och dess slutresul­ tat sker inte av sig själv, utan förändringen måste ledas. För att lyckas med att leda för­ ändringen behöver man iaktta olika steg. Att engagera personal och kommunicera är viktiga i varje steg. Kritiska steg är bland annat följande: 1 Först måste man definiera vad som ska förändras och varför. Ibland identi­ fierar personalen behov för förändringen, ibland är det ledningen som gör det. I varje ­Förändringen utan vision ­motiverar inte. 18 TALEMENT 2023 fall måste organisationens ledning fatta beslut att antingen initiera förändringen eller inte. 2 Formulera en vision som driver för­ ändringen. Förändringen utan vision motiverar inte. Förutom en vision behöver förändringsprocessen konkreta mål, tids­ schema och ansvariga personer för dessa mål. 3 Välj en lämplig ledare för processen samt en förändringsstyrgrupp. För­ ändringsledare och ledningsgruppen behö­ ver passliga, naturliga styrkor i sina roller. I synnerhet kommunikation, positivitet, ­engagerande och planering är nödvändiga. 4 Kommunicera – till och med över­ kommunicera – visionen ut till hela organisationen. Visionen, mål och processer kan vara tydliga för ledaren och lednings­ gruppen, men inte för personalen. Det som du som ledare ser som självklart är nöd­ vändigtvis inte självklart för andra män­ niskor. Försök att därför se saker utifrån olika perspektiv och olika infallsvinklar. Verbalisera och kommunicera visionen och processen och var beredd på att svara even­ tuella frågor. 5 Engagera, lyssna på och inkludera personalen; det är nödvändigt för en lyckad förändringsledning. Ledningen kan inte beakta eller uppmärksamma allt, därför behövs allas perspektiv. Ett tema i Talements ®EMV-ledarskaps­ utbildning för chefer och teamledare är ”Så lyckas du med att leda förändring”. Där diskuteras olika steg man måste beakta när man leder förändringen. Som en del av ut­ bildningen finns också en ®LVK Kartlägg­ ning av naturliga styrkor. Kartläggningen hjälper att identifiera våra naturliga sätt att tänka, påverka, prestera och agera i mäns­ kliga relationer. Ju mer vi har möjlighet att använda våra styrkor, desto bättre presterar vi och mer motiverade är vi. ■ Talement kehittää esimiestyötä myös ruotsiksi ja englanniksi Katso kotisivumme koulutuskalenterista tulevat ruotsin- ja englanninkieliset ®EMV Esimiesvalmennukset. Myös ®LVK Luon­ taisten Vahvuuksien Kartoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. talement.fi/koulutuskalenteri

Talement-valmennukset Vahvuudet strategiassa Vahvuudet esimiestyössä Vahvuudet henkilöstössä ®SSL ®EMV ®LVK Systemaattisen ­strategian luominen Esimiesvalmennus Luontaisten ­vahvuuksien kartoitus Esimiehille ja työnjohdolle Ainutlaatuinen työväline ­konkreettiset työkalut ja v ­ almiudet Konkreettinen tapa tunnistaa ­systemaattisen strategian ­luomiseen – innostavalla ja osallistavalla ­työntekijöiden luontaiset vahvuudet strategia yhdelle sivulle. ­koulutuksella. – oikeat ihmiset oikeille paikoille. ®JRV Johtoryhmävalmennus Käytännönläheinen ­valmennus ­toimivaksi ja dynaamiseksi ­johto­r yhmäksi – toimitusjohtajan tueksi. ®YJM ©TTV ®OSM Osaamisen siirtäminen mentoroinnilla Työyhteisö- ja ­työntekijävalmennus Varmistaa vuosien mittaan ­kertyneen Miten työhteisö voi itse ottaa ­vastuuta kokemuksen ja ammatillisen osaa- oman työympäristön ja ­työilmapiirin misen siirtymisen uusille ­työntekijöille. kehittämiseksi. ©KMV ®KULTA Yritysjohdon m ­ entorointi Kärkimiesvalmennus Kulttuuritaito Lähiesimiesten, kärki- ja nokka­ Käytännön lisävalmiuksia uuden miesten käytännönläheinen Käytännön lisävalmiuksia ­yrityksen ­sukupolven johdolle ja johtoryhmälle. ­valmennus. tai yhteisön monikulttuurisuus­ taitoihin. Räätälöidäänkö? Räätälöidyt johdon ­valmennukset ja esimiesvalmennukset Talement toteuttaa vuosittain lukuisia räätälöityjä johtamisen ja strategiatyön valmennuksia, jotka suunnitellaan vastaamaan yrityksen tarpeita. Valmennusten runkona on tuotteistettujen valmennusten sisältö. Kannattaa kysyä myös räätälöityjä henkilöstövalmennuksia. ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus on osa kaikkia Talementin valmennuksia. TALEMENT 2023 2023 19 19 TALEMENT

Talementin osaajat ovat valmiina auttamaan yritystäsi. Yksilön vahvuudet yrityksen voimavaraksi Talement on vahvuuspohjaisen ja osallistavan esimies- ja johtamiskoulutuksen edelläkävijä. Palvelemme yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita. Toimialueemme on koko Suomi. Koulutuksemme ovat rekisteröityjä® tavaramerkkejä. Teemme mielellämme myös räätälöityjä koulutuksia. Talement Ltd. is the forerunner of strength-based leadership and managers training, strategy development and mentoring in how to transfer professional competencies. We offer tailor-made and open courses in small groups. Our mentoring and coaching programs are Registered® trade marks. We serve companies and public sector organizations. Talement är en banbrytare inom styrkebaserad chef- och ledarutbildning, strategiutveckling och mentorskap i hur man överför professionell kompetens och kunskap. Vi erbjuder skräddarsydda och öppna kurser i mindre grupper. Våra kurser är registrerade® varumärken. MISSIOMME Lisäämme yritysten kilpailuvoimaa kehittämällä vahvuuspohjaisia organisaatioita. VISIOMME Vahvuusajattelu on sisäänrakennettu ja pysyvä voimavara suomalaisissa yrityksissä. TAPAMME TOIMIA • Osallistava koulutus • Kohtaaminen • Asiakas yksilönä • Jalat maassa Talement Oy Risto Rytin katu 31 B, 32700 Huittinen • 040 560 3102 • talement@talement.fi 20 TALEMENT 2023