Sotainvalidien Veljesliitto Krigsinvalidernas Brödraförbund ry Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2021

1. Sotainvalidien Veljesliitto vuonna 2021 3 Sotainvalidi- ja puolisojäsenet Tukijäsenet 2. Monipuolista huoltoa ja tukea 3 Valtiolla ensisijainen vastuu Arjen tukeminen Avustajatoiminta Sotainvalidien veljeskodit ja muut hoitolaitokset 3. Edunvalvonta 5 Neuvontapalvelun merkitys korostuu Korjausneuvontaa 30 vuotta 4. Veljesjärjestö 6 Vertaistuki Hengellinen työ Tapahtumat 5. Järjestö 8 Säilytettävä toimiva ja kattava järjestörakenne 67. liittokokous Helsingissä Veljesliiton viestintä Sotainvalidi-lehti Yhteistyö veteraanijärjestöjen kanssa Muut yhteistyökumppanit Asiantuntijakollegio Kansainvälinen toiminta Liiton talous 6. Liitteet 12 Kuvat: Marja Kivilompolo, Nina Jaatinen Ulkoasu: Marja Kivilompolo Paino: Copy-Set 2022

1. Sotainvalidien Veljesliitto vuonna 2021 Sotainvalidien Veljesliitto on toiminut yli 80 vuotta huolto-, etu- ja veljesjärjestönä. Sotainvalidien 18.8.1940 perustaman järjestön varsinaisia jäseniä ovat sotainvalidit ja puolisojäseniä sotainvalidien aviopuolisot ja lesket. Liiton työ ikääntyneiden jäsenten arjen tukemiseksi jatkui. Koronaepidemia rajoitti tilaisuuksien järjestämistä, mutta toi jäsenille tarvetta muunlaiseen yhteydenpitoon ja asiointiapuun. Sotainvalidien, heidän puolisoidensa ja leskiensä edunvalvonta jatkuu täysipainoisena niin kauan kuin heitä keskuudessamme elää – ainakin 2020-luvun puoliväliin saakka. Sotainvalidi- ja puolisojäsenet Sotainvalidien Veljesliiton sotainvalidijäsenten määrä oli vuoden 2021 alussa 900 ja vuoden päättyessä 685. Sotainvalidien keski-ikä oli 96 vuotta. Merkittävä osa sotainvalideista asuu edelleen kotona. Kotona selviytyminen on mahdollista vain, kun sotainvalidi saa kotiinsa erilaista tukea ja palveluja. Veljesliiton huoltovastuuseen kuuluvat myös sotainvalidien puolisot ja lesket. Puolisojäsenten määrä oli vuoden alussa 4 581 ja vuoden lopussa 3 778. Puolisojäsenistä oli vuoden lopussa elossa olevien sotainvalidien puolisoita 161 ja sotainvalidien leskiä 3 617. Tukijäsenet Tukijäseniä oli vuoden 2021 alussa yhteensä 2 949 ja vuoden päättyessä 2 707. Tukijäsenet ovat välttämättömiä Veljesliiton toiminnalle. Nuorempien panosta tarvitaan osastojen ja piirien käytännön toimien hoitamiseen ja iäkkäiden sotainvalidien ja puolisoiden ja leskien auttamiseen. Tukijäseniä motivoitiin eri tavoin tärkeään tehtäväänsä. Tukijäsenten koulutuksesta huolehtivat sotainvalidipiirien ohella alueelliset Sotainvalidien Perinneyhdistykset, joiden jäseniksi tukijäsenten toivotaan liittyvän. 2. Monipuolista huoltoa ja tukea Valtiolla ensisijainen vastuu Vastuu sodan takia vammautuneiden ja sairastuneiden hoidosta ja korvaamisesta kuuluu ensisijaisesti valtiolle. Sotilasvammalain nojalla korvattavien kotipalvelujen järjestäminen on kuitenkin kuntien tehtävä, ennen kuin ne siirtyvät hyvinvointialueiden hoidettavaksi vuonna 2023. Arjen tukeminen Sotainvalidit, heidän puolisonsa ja leskensä tarvitsevat kotona selviytyäkseen erilaisia palveluja ja ulkopuolista apua. Korkea ikä heikentää toimintakykyä. Enemmistö liiton 3

sotainvalidijäsenistä on leskiä. Kotona asuminen voi yleensä jatkua, jos sinne on saatavissa riittävästi apua ja tukea. Mahdollisuus turvautua tarvittaessa osa-aikaiseen laitoshoitoon ja saada kuntoutusta helpottaamaan kotona pärjäämistä. Liiton sotainvalidi- ja puolisojäsenten tukeen tarkoitettu huolto- ja tukiraha pystyttiin pitämään jäsentä kohden laskettuna edellisen vuoden tasolla. Tätä sotainvalidipiirien kautta jaettavaa tukea suunnattiin erityisesti niille alueille, joissa sotainvalidipiirin ja osastojen omat varat ovat vähäiset. Huoltotyöhön jäsenten hyväksi on sisältynyt muun muassa puolisoiden ja leskien kuntoutusta, apua arjessa selviytymiseen, yksinäisyyden ehkäisyyn, viriketoimintaan ja muuhun henkiseen huoltoon sekä kuljetuspalveluihin. Erityisesti pienituloisia puolisojäseniä voitiin merkittävästi tukea Me-säätiön Veteraanivastuu ry:lle antamilla lahjoitusvaroilla. Veljesliiton välittämien hakemusten tuloksena yhteensä 135 sotainvalidia ja sotainvalidin leskeä sai avustuksia yhteensä 84 450 euroa. Lisäksi muistettiin 22 sotainvalidia, jotka vuonna 2021 täyttivät 100 vuotta. Sotainvalidien ja puolisojäsenten kotona asumista tukivat myös avustajatoiminta ja asuntojen korjausneuvonta. Perinteiseen tapaan myös sotainvalidipiirit ja osastot myönsivät avustuksia keräys- ja lahjoitusvaroista sekä liiton tuen turvin heikoimmassa asemassa oleville sotainvalidi- ja puolisojäsenille muun muassa sairaus-, lääke- ja kotiavun kustannuksiin. Avustajatoiminta Avustajatoiminnalla tuetaan sotainvalidien ja muiden sotiemme veteraanien sekä heidän puolisoidensa ja leskiensä kotona pärjäämistä tarjoamalla heille edullista apua erilaisiin arjen askareisiin. Vuoden 2021 aikana avustajatoiminnan piirissä oli yhteensä 1 197 asiakastaloutta. Heistä 17 oli sotainvalideja ja 443 sotainvalidien puolisoita ja leskiä. Muita sotiemme veteraaneja oli asiakkaina 139 ja heidän puolisoitaan ja leskiään 598. Työtunteja avustajille kertyi 26 977, joista sotainvalideille, puolisoille ja leskille 14 369. Työllistämishankkeena avustajatoiminta on tarjonnut työttömille ja vajaakuntoisille mielekästä työtä ja sen ohessa mahdollisuuksia kouluttautua. Vuoden 2021 aikana avustajina työskenteli keskimäärin samanaikaisesti 64 avustajaa ja työsuhteita oli yhteensä 126. Työllistämiseen saadulla palkkatuella katettiin osa työvoimakustannuksista, mikä auttoi pitämään asiakasmaksut kohtuullisina. Avustajien työtä organisoi kuusi aluehanketta, joiden hallinnosta vastasivat Kanta-Hämeen, Pirkka-Hämeen, Kymen ja Etelä-Pohjanmaan sotainvalidipiirit sekä Jyväskylän ja Porin veljeskodit. Näistä vain Kanta-Hämeen, Pirkka-Hämeen ja Kymen aluehankkeet pystyivät jatkamaan toimintaansa vuodelle 2022. Veteraanivastuu ry:n keräysvaroja jaettiin toimintavuonna aluehankkeille 100 000 euroa. Veljesliiton tuki avustajatoiminnalle oli 13 963 euroa. 4

Avustajatoiminta on tarpeellinen ja arvostettu apu jäsenistön arjessa. Kuvissa avustajan asiakaskäyntejä Pirkka-Hämeen piirissä Nokialla. Sotainvalidien veljeskodit ja muut hoitolaitokset Veljesliiton tehtävä on varmistaa, että sotainvalidit ja muut veteraanit saavat tarvitsemansa laadukkaan hoidon veljeskotien ja kuntoutussairaaloiden omistusta ja hallintoa koskevista muutoksista huolimatta. Liitto on osallistunut aktiivisesti Hoito- ja kuntoutuslaitosten liiton toimintaan. 3. Edunvalvonta Liiton edunvalvonnan ensisijaisena tavoitteena oli sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutuksen laajentaminen koskemaan myös lievävammaisten sotainvalidien aviopuolisoita ja leskiä. Yhdessä veteraanijärjestöjen kanssa tehtiin tätä ja rintamalisän korotusta koskeva esitys Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle. Lisäksi tästä uudistustarpeesta toimitettiin tietoa kansanedustajille. Esitykset eivät kuitenkaan johtaneet tulokseen vielä vuonna 2021. Neuvontapalvelun merkitys korostuu Koronaepidemiaa koskevien kokoontumisrajoitusten ja suositusten seurauksena neuvontapalvelun tarjoaman henkilökohtaisen tuen merkitys korostui erityisesti järjestettäessä jäsenistön tarvitsemia palveluja. Jäsenten ikääntymisen myötä ja yhteiskunnan siirtyessä yhä enemmän sähköisiin palveluihin tarvitaan aiempaa useammin monipuolisen ammattitaidon omaavien palveluneuvojien apua. 5

Vanhustyön keskusliiton hallinnoima korjausneuvonta tekee töitä myös Veljesliiton jäsenistön parissa. Pienilläkin muutoksilla voidaan saada kotona asumista merkittävästi helpottavia muutoksia. Kuvassa Kymen alueen korjausneuvoja asensi tukikahvan sotainvalidin kotiin. Kuva: Nina Jaatinen Korjausneuvontaa 30 vuotta Liiton käynnistämä ja Vanhustyön keskusliitolle vuonna 2001 siirtynyt korjausneuvonta ja sen eri puolilla maata työskentelevät 14 korjausneuvojaa auttoivat edelleen sotainvalideja ja veteraaneja sekä heidän leskiään asuntojen korjaamista ja siihen saatavaa yhteiskunnan tukea koskevissa kysymyksissä. Korjausneuvonnan sotainvalideille vuonna 2021 tekemien korjaussuunnitelmien kustannusarvioiden yhteissumma oli 799 756 euroa. 4. Veljesjärjestö Vertaistuki Sotainvalidien Veljesliitossa on aina toimittu veljeshengessä, ja vertaistuki on ollut kantava voima. Elämää on helpottanut, kun on voitu vaihtaa osin yhteisiä kokemuksia pitkän elämän ajalta. Yksinäisyys on ongelma osalle jäsenistä. Henkinen ja hengellinen huolto, virkistystoiminta ja yhteydenpito ystävien ja kohtalotovereiden kanssa on tärkeää. Nuoremmat tukijäsenet, toiminnanjohtajat sekä piirien ja osastojen muut toimijat ovat koronaepidemian aikanakin pyrkineet pitämään yhteyttä jäseniin ja järjestämään tapaamisia turvallisissa puitteissa. 6

Hengellinen työ Piirien luottamuspapit toimivat alueillaan monin eri tavoin. Moni vieraili veljeskodeissa tapaamassa sotainvalideja, osallistui alueensa sotainvalidien ja veteraanien tapahtumiin ja saattoi poisnukkuneen jäsenen viimeiseen lepoon. Lisäsi luottamuspapit jakoivat keskenään Sotainvalidi-lehden hengellisen aukeaman kirjoitusvuorot. Veljespappien ja veteraaniliittojen yhteisestä hengellisestä toiminnasta huolehtii Veteraanivastuu ry:n hengellisen työn toimikunta, jonka puheenjohtajana oli rovasti Matti Tuomisto. Veteraanivastuun, kahden veteraaniliiton ja Tammenlehvän Perinneliiton hengellisen työn toimikunnat päätetiin yhdistää uudeksi, vuonna 2022 aloittavaksi Veteraanivastuun hengelliseksi toimikunnaksi. Tapahtumat Kansallinen veteraanipäivä 27.4.2021 Veteraanipäivän pääjuhla Tampereella televisioitiin, mutta jouduttiin koronaepidemian vuoksi järjestämään ilman yleisöä. Eri puolilla maata veljes- ja sairaskodeissa järjestettiin kuitenkin talojen sisäisiä, pienimuotoisia veteraanipäivän tilaisuuksia. Sotainvalidipäivä 18.8.2021 Sotainvalidipäivänä liiton hallitus laski seppeleet Sankariristille ja marsalkka Mannerheimin hautapaadelle. Sotainvalidien ansioristien valtakunnallinen jako tapahtui Helsingin Messukeskuksen tiloissa. Samassa tilaisuudessa Presidentin kultainen kiekko luovutettiin Kaatuneiden Muistosäätiölle ja sen vastaanotti Jan Lindgren. Myös sotainvalidipiirit järjestivät sotainvalidipäivän juhlallisuuksia. Seminaarit, koulutus- ja neuvottelupäivät Liiton johdon seminaari järjestettiin 27.10. Helsingissä. Kentän neuvottelupäivä pidettiin 6.5. etätilaisuutena. Valtiokonttorin neuvontapalvelupäivään ja siihen yhdistettyyn toiminnanjohtajien neuvottelupäivään kokoonnuttiin 25.–26.11. Helsingissä. Sotainvalidipäivänä hallitus vieraili Hietaniemen hautausmaalla. Kuvassa hallituksen 1. varapuheenjohtaja Jouko Sipilä, liiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale ja liittovaltuuston 1. varapahuheenjohtaja Markku Ranta. 7

5. Järjestö Säilytettävä toimiva ja kattava järjestörakenne Liiton sotainvalidi- ja puolisojäsenille on olennaista, että jokainen voi kuulua sellaiseen sotainvalidiosastoon tai -piiriin, joka pitää heistä huolta. Jäsenmäärän supistuminen vaikuttaa järjestörakenteeseen. Sotainvalidiosastoja purkautui 31.12.2021 mennessä 15, ja niiden jäsenet siirtyivät sotainvalidipiirin henkilöjäseniksi. Osastoja oli vuoden lopussa 49. Maakunnallisia sotainvalidipiirejä oli 18 ja lisäksi Ruotsin piiri. Viiden piirin alueella kaikki sotainvalidit ja puolisojäsenet olivat suoraan piirin jäseniä. Muutoksien tarkoituksena on, että liiton ja sen jäsenyhdistysten voimavarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti jäsenkunnan hyväksi. Samalla on haluttu varmistaa koko maan kattava organisaatio, jotta side kaikkiin sotainvalideihin ja puolisojäseniin säilyy. Piirien vastuu jäsenistä korostuu samoin kuin vaikuttaminen kuntiin tarvittavien palvelujen järjestämiseksi. Purkautuneiden osastojen vapaaehtoisista toimijoista iso osa on jatkanut sotainvalidityötä tukijäseninä ja alueensa yhteyshenkilöinä. Liiton palkkauksessa oli vuoden lopulla 11 toiminnanjohtajaa, joista 10 oli osa-aikaisia. Yhteinen toiminnanjohtaja oli Helsingin ja Uudenmaan sekä Suur-Savon ja Pohjois-Savon piireillä. Jäsenkunnan ja liiton taloudellisten voimavarojen supistuessa jouduttiin lyhentämään useiden toiminnanjohtajien työaikaa ja vaihtamaan lomarahoja vapaapäiviksi. Muutoksien myötä korostuu yhteistyö sotainvalidien neuvontapalvelun kanssa jäsenten lakisääteisten korvausten ja palvelujen turvaamisessa. Käytännön huoltotyötä tehtiin edelleen sotainvalidipiirien ja osastojen voimin. Sotasokeat ry jatkoi toimintaansa liiton erikoisjäsenyhdistyksenä, mutta Aivoinvalidit ry:n toiminta päättyi 31.12.2021. Liiton luottamusmiesjohto ja pääsihteeri osallistuivat piirien vuosikokouksiin ja neuvottelupäiville sekä niiden yhteydessä keskustelivat piirien johdon kanssa piirin tilanteesta ja jatkosuunnitelmista. Liittokokouksessa oli paikalla seitsemän sotainvalidia: Veikko Meronen (vas.), Lars Löflund, Rauha Sihvonen, Berndt Westerlund, Veikko Punakallio, Seppo Kanerva ja Antti Västi. 8

67. liittokokous Helsingissä Veljesliiton 67. liittokokous siirrettiin kesäkuusta pidettäväksi 19.8.2021. Tilaisuuden koronaturvallisuudesta huolehdittiin käyttämällä isoa kokoustilaa ja maskeja. Virallisia kokousedustajia Helsingin Messukeskuksessa oli paikalla 41, joista sotainvalideja oli seitsemän. Kokous valitsi yksimielisesti Marja-Liisa Taipaleen jatkamaan liiton puheenjohtajana. Kokouksen hyväksymässä kannanotossa todettiin olevan tärkeää, että ikääntyneille puolisoille ja leskille tarkoitettua kuntoutusta kehitetään ja laajennetaan heidän arkeaan tukemaan. Liittokokous tarjosi kaivatun tilaisuuden kokoontua tapaamaan tuttuja ihmisiä eri puolilta sotainvalidityön toimintakenttää. Vasemmassa kuvassa Rannikko-Pohjanmaan toimijoita, oikealla puolestaan toimijoita Satakunnasta. Veljesliiton viestintä Pääpaino liiton viestinnässä on ollut sisäisessä eli jäsenistöön ja kenttään suuntautuneessa viestinnässä, ja sitä on hoidettu pääosin Sotainvalidi-lehden välityksellä. Etenkin korona-aikana, tapaamisten ollessa rajoitettuja, on yhteydenpito ollut tärkeää. Liitto on kannustanut toiminnanjohtajia olemaan yhteydessä alueensa tukijäseniin sekä jäseniin. Yhteyttä pidettiin puheluilla ja sähköposteilla sekä piiritiedotteilla. Viestinnällistä yhteistyötä naapurijärjestöjen kanssa tehtiin mahdollisuuksien mukaan. Nettisivujen kävijämäärät olivat laskussa: vuonna 2020 sivuilla oli 28 101 käyntiä ja vuonna 2021 käyntejä oli 24 948. Sotainvalidi-lehti Sotainvalidi-lehti ilmestyi vuonna 2021 neljästi. Lehdessä oli monipuolisesti juttuja sotilasvammalaista, sotainvalidien ja puolisojen haastatteluja sekä yleisesti ikääntyneen hyvinvointiin liittyviä juttuja. Entiseen tapaan jokaiselle sotainvalidipiirille varattiin yksi sivu omalle sisällölle. Lisäksi luottamuspapit tuottivat hengellistä sisältöä, ja lehden tärkeimmät jutut käännettiin ruotsiksi. Lehdestä tarjottiin sitä haluaville myös ääni9

versio noin kymmenestä toimituksen valitsemasta artikkelista. Äänitteet tehtiin Espoon seudun Näkövammaiset ry:ssä. Vuoden viimeisen lehden painosmäärä oli 10 584. Sotainvalidi-lehden näköisversio oli luettavissa ilmaiseksi liiton kotisivuilla. Vuoden 2021 lehtiä luettiin yhteensä 2 594 kertaa. Yhteistyö veteraanijärjestöjen kanssa Yhteistyötä veteraanijärjestöjen kanssa jatkettiin vuonna 1999 perustetun Suomen veteraaniliittojen valtuuskunnan (VEVA) johtamana kunkin järjestön itsenäisyyttä ja omaehtoista päätöksentekoa kunnioittaen. Veteraanijärjestöjen yhteistä varainhankintaa hoiti liiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton perustama Veteraanivastuu ry ja sen Sotiemme veteraanit -keräys. Koronaepidemian vuoksi varusmieskeräystä ei voitu järjestää, mutta muu varainhankinta jatkui. Veteraanivastuu ry:n Me-säätiöltä saamalla lahjoituksella voitiin myöntää avustuksia erityisesti pienituloisille leskille. Tammenlehvän Perinneliiton marraskuussa 2020 hyväksymä sääntömuutos mahdollistaa alueellisten perinneyhdistysten liittymisen sen jäseniksi. Tämän ja veteraaniliittojen yhteisen perinnetyötä koskevan kannanoton pohjalta Veljesliitto on tukenut Tammenlehvän Perinneliiton kehittämistä vastaamaan tulevaisuudessa yhteisestä perinnetyöstä. 10

Muut yhteistyökumppanit Sotainvalidien Veljesliitto jatkoi yhteistyötä Valtiokonttorin, Puolustusvoimien, Rajavartiolaitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön, seurakuntien, Vanhustyön keskusliiton, Tammenlehvän Perinneliiton ja Sotainvalidien Perinnejärjestön sekä muiden sotainvalidien kannalta tärkeiden yhteisöjen kanssa. Yhteiskunnan sekä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n tuen lisäksi Suomen kansan aineellinen ja henkinen tuki sotainvalideille on edelleen ollut tarpeen. Asiantuntijakollegio Kollegion jäseniltä saatiin asiantuntija-apua vireillä olevien sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten seurantaan sekä neuvottelupäivien luennoitsijoina. Koronaepidemian vuoksi asiantuntijakollegio ei kokoontunut. Kansainvälinen toiminta Maailman Veteraanijärjestön (World Veterans Federation) toimintaan osallistumisesta vastaa Suomen Rauhanturvaajaliitto veteraanijärjestöjen puolesta. Yhteistyö Ruotsissa asuvia suomalaisia sotainvalideja tukevan Kungafonden-säätiön kanssa jatkui. Liiton talous Liiton tuki kentälle Säästötoimenpiteillä palkkauskuluissa, saaduilla avustuksilla ja liiton jäljellä olevan omaisuuden myynnillä kyettiin liiton tuen taso huoltotoimintaan jäsenyhdistyksille säilyttämään. Jäsentä kohden laskettu tuki jopa hieman kasvoi poistuman seurauksena. Liiton kokonaistuki jäsentensä huoltoon oli 656 271 euroa (698 400 euroa vuonna 2020). Taloudellista tukea piireille ja erikoisjäsenyhdistyksille maksettiin pääosin huolto- ja tukirahana. Sillä on tuettu huoltotyön osana piiriorganisaation toimintaa ja piiritoimistojen kustannuksia. Muu varsinainen toiminta ja varainhankinta Yhdistystoiminnan kulut olivat 153 794 euroa (145 663 euroa) ja keskustoimiston kulut 378 531 euroa (311 837 euroa). Varsinaisen toiminnan kulujäämä oli 1 188 597 euroa (1 115 901 euroa). Jäsenistölle suunnattu myyntitoiminta jatkui kertomusvuonna pienimuotoisena. Kunniamerkkien ompelupalvelusta muillekin kuin liiton jäsenille vastasi edelleen Sotainvalidien Veljesliiton Myyntipalvelu Oy. Testamenttilahjoituksia ei saatu. Varainhankinnan tulos oli 201 387 euroa (117 987 euroa). Kulujäämä ennen sijoitustoimintaa oli - 987 209 euroa (- 1 037 914 euroa). 11

Sijoitustoiminta Sijoitustoimintaa on hoidettu liiton hallituksen ja taloustoimikunnan päätösten sekä liiton sijoitusten hoidosta vastanneen Evli-pankin asiantuntijoiden suositusten pohjalta. Pääsihteeri raportoi säännöllisesti hallitukselle liiton taloudesta ja sijoituksista. Toimintavuonna myytiin viimeinen liiton omistama tontti, minkä jälkeen liitolla ei ole kiinteistöomistuksia. Arvopaperisijoitusten kirjanpitoarvoihin tehtiin arvonpalautuksia 148 187 euroa (137 266 euroa) ja arvon alennuksia -112 687 euroa (- 148 187 euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos oli 293 919 euroa (20 043 euroa). Omatoiminen kulujäämä oli toimintavuonna - 693 290 euroa (-1 017 871 euroa). Tulos vuodelta 2021 Liiton saamat yleisavustukset olivat yhteensä 142 000 euroa (737 000 euroa). Se sisälsi vuonna 2021 vain STEA:n avustuksen 142 000 euroa (152 000 euroa). Liiton tilikauden tulos oli -551 290 euroa ja rahaston purun jälkeen alijäämä vuodelta 2021 yhteensä - 301 290 euroa (- 380 871 euroa). 6. Liitteet Sotainvalidien Veljesliiton johto vuonna 2021 HALLITUS Puheenjohtaja Juha Laikari, Oulainen Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet 1. varapuheenjohtaja Jouko Sipilä, Kangasala 2. varapuheenjohtaja Lasse Lehtinen, Helsinki Markku Honkasalo, Helsinki Heikki Moilanen, Merikarvia Marja-Liisa Taipale, Helsinki Antti Västi, Seinäjoki Kari Hietanen, Kouvola Ahti Karttunen, Outokumpu Heimo Purhonen, Salo Jouko Lahdenperä, Tornio Ritva-Liisa Paananen, Helsinki Jaakko Torppa, Tuusula Hallituksen kokouksia oli vuoden aikana kahdeksan. Hallitukseen valittu liittovaltuuston jäsen ei ole toiminut samanaikaisesti liittovaltuuston jäsenenä. 12

LIITTOVALTUUSTO Puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale, Helsinki Varapuheenjohtaja Markku Ranta, Uusikaarlepyy Jäsenet 19.8.2021 asti Jäsenet 20.8.2021 alkaen Helsingin piiri: Seppo Kanerva, Helsinki 1. varajäsen Christian Wallin, Helsinki 2. varajäsen Reijo Söderberg, Vantaa Helsingin piiri: Seppo Kanerva, Helsinki 1. varajäsen Christian Wallin, Helsinki 2. varajäsen Reijo Söderberg, Vantaa Uudenmaan piiri: Jaakko Torppa, Tuusula 1. varajäsen Erkki Tuormaa, Loviisa 2. varajäsen Taisto Vanhapelto, Tuusula Uudenmaan piiri: Jaakko Torppa, Tuusula 1. varajäsen Erkki Tuormaa, Loviisa 2. varajäsen Taisto Vanhapelto, Tuusula Varsinais-Suomen piiri: Heimo Purhonen, Salo 1. varajäsen Heikki Kiiski, Pöytyä 2. varajäsen Raimo Salonen, Loimaa Varsinais-Suomen piiri: Heimo Purhonen, Salo 1. varajäsen Raimo Salonen, Loimaa 2. varajäsen Heikki Kiiski, Pöytyä Kanta-Hämeen piiri: Juha Vuorinen, Akaa 1. varajäsen Irja Hirstiö, Hämeenlinna 2. varajäsen Heikki Karisto, Tuulos Kanta-Hämeen piiri: Juha Vuorinen, Akaa 1. varajäsen Irja Hirstiö, Hämeenlinna 2. varajäsen Heikki Karisto, Tuulos Pirkka-Hämeen piiri: Heikki Kujanpää, Hämeenkyrö † 1. varajäsen Raimo Toivo, Sastamala 2. varajäsen Juhani Muuriaisniemi, Virrat Pirkka-Hämeen piiri: Raimo Toivo, Sastamala 1. varajäsen Lauri Lumme, Tampere 2. varajäsen Juhani Muuriaisniemi, Virrat Lahden piiri: Pentti Löfgrén, Lahti 1. varajäsen Veikko Punakallio, Heinola 2. varajäsen Kalle Hiltunen, Lahti Lahden piiri: Pentti Löfgrén, Lahti 1. varajäsen Veikko Punakallio, Heinola 2. varajäsen Kalle Hiltunen, Lahti Kymen piiri: Kari Hietanen, Kouvola 1. varajäsen Reijo Tanskanen, Luumäki 2. varajäsen Veikko Haimila, Joutseno Kymen piiri: Kari Hietanen, Kouvola 1. varajäsen Reijo Tanskanen, Luumäki 2. varajäsen Markku Mikkola, Kouvola Satakunnan piiri: Ilkka Nurmi, Pori 1. varajäsen Olli Saari, Rauma 2. varajäsen Kaija Jokela, Huittinen Satakunnan piiri: Ilkka Nurmi, Pori 1. varajäsen Erkki Maula, Rauma 2. varajäsen Kaija Jokela, Huittinen 13

Jäsenet 19.8.2021 asti Jäsenet 20.8.2021 alkaen Sisä-Suomen piiri: Pertti Koivunen, Äänekoski 1. varajäsen Kyösti Tomperi, Jyväskylä 2. varajäsen Rauli Jakobsson, Jämsä Sisä-Suomen piiri: Pertti Koivunen, Äänekoski 1. varajäsen Kyösti Tomperi, Jyväskylä 2. varajäsen Rauli Jakobsson, Jämsä Suur-Savon piiri: Hannu Toivonen, Mikkeli 1. varajäsen Riitta-Leena Heinonen, Varkaus 2. varajäsen Martti Kemppainen, Pieksämäki Suur-Savon piiri: Hannu Toivonen, Mikkeli 1. varajäsen Martti Kemppainen, Pieksämäki 2. varajäsen Riitta-Leena Heinonen, Varkaus Rannikko-Pohjanmaan piiri: Markku Ranta, Uusikaarlepyy 1. varajäsen Raimo Latvala, Mustasaari 2. varajäsen Wolf Enbacka, Jakobstad Rannikko-Pohjanmaan piiri: Markku Ranta, Uusikaarlepyy 1. varajäsen Raimo Latvala, Mustasaari 2. varajäsen Wolf Enbacka, Jakobstad Etelä-Pohjanmaan piiri: Antti Västi, Seinäjoki (hallituksen jäsen) 1. varajäsen Pekka Marttala, Seinäjoki 2. varajäsen Rauno Yli-Hynnilä, Kurikka Etelä-Pohjanmaan piiri: Pekka Marttala, Seinäjoki 1. varajäsen Rauno Yli-Hynnilä, Kurikka 2. varajäsen Erkki Honkala, Seinäjoki Pohjois-Savon piiri: Heikki Lahtela, Siilinjärvi 1. varajäsen Jussi Huttunen, Kuopio 2. varajäsen Reijo Sojakka, Leppävirta Pohjois-Savon piiri: Heikki Lahtela, Siilinjärvi 1. varajäsen Jussi Huttunen, Kuopio 2. varajäsen Reijo Sojakka, Leppävirta Pohjois-Karjalan piiri: Ahti Karttunen, Outokumpu 1. varajäsen Mauri Timonen, Nurmes 2. varajäsen Kari Kalinen, Outokumpu Pohjois-Karjalan piiri: Ahti Karttunen, Outokumpu 1. varajäsen Mauri Timonen, Nurmes 2. varajäsen Kari Kalinen, Outokumpu Keski-Pohjanmaan piiri: Sievi Esko Hirviniemi, Haapajärvi 1. varajäsen Heikki Kankaanpää, Sievi 2. varajäsen Seppo Kauppila, Kannus Keski-Pohjanmaan piiri: Sievi Esko Hirviniemi, Haapajärvi 1. varajäsen Heikki Kankaanpää, Sievi 2. varajäsen Seppo Kauppila, Kannus Pohjois-Pohjanmaan piiri: Pentti Jouppila, Oulu 1. varajäsen Esko Kantola, Ruukki 2. varajäsen Esko Keränen, Tyrnävä Pohjois-Pohjanmaan piiri: Pentti Jouppila, Oulu 1. varajäsen Esko Kantola, Ruukki 2. varajäsen Esko Keränen, Tyrnävä Kainuun piiri: Juhani Hautala, Kajaani 1. varajäsen Timo Hurskainen, Kajaani 2. varajäsen Pertti Halonen, Suomussalmi Kainuun piiri: Pertti Halonen, Suomussalmi 1. varajäsen Juhani Hautala, Kajaani Lapin piiri: Jouko Lahdenperä, Oulu 1. varajäsen Kosti Hietala, Muonio 2. varajäsen Matti Hulkko, Pelkosenniemi Lapin piiri: Jouko Lahdenperä, Oulu 1. varajäsen Kosti Hietala, Muonio 2. varajäsen Matti Hulkko, Pelkosenniemi 14

Jäsenet 19.8.2021 asti Jäsenet 20.8.2021 alkaen Ruotsin piiri: Anssi Pajuvirta, Tukholma 1. varajäsen Anne Eriksson, Bro 2. varajäsen Jouni Knuuttila, Halmstad Ruotsin piiri: Anssi Pajuvirta, Tukholma 1. varajäsen Jouni Knuuttila, Halmstad 2. varajäsen Juha Joki, Tukholma Aivoinvalidit ry: Lars Löflund, Helsinki 1. varajäsen Matti Saresvirta, Harjavalta 2. varajäsen Taito Vesala, Helsinki † Aivoinvalidit ry: Lars Löflund, Helsinki 1. varajäsen Matti Saresvirta, Harjavalta Sotasokeat ry: Teuvo Ljungberg, Helsinki 1. varajäsen Aatu Moilanen, Helsinki 2. varajäsen Markku Palokangas, Helsinki Sotasokeat ry: Teuvo Ljungberg, Helsinki 1. varajäsen Aatu Moilanen, Helsinki 2. varajäsen Markku Palokangas, Helsinki Perinnejärjestö: Jari-Matti Autere, Oripää 1. varajäsen Hannu Reko, Forssa 2. varajäsen Tuija-Leena Juutilainen, Tampere Perinnejärjestö: Jari-Matti Autere, Oripää 1. varajäsen Hannu Reko, Forssa 2. varajäsen Reijo Johansson, Lempäälä Liittovaltuusto kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. 15

LIITON TILINTARKASTAJAT Liittokokous 6.6.2019 valitsi vuosiksi 2019–2021 tilintarkastusyhteisöksi Oy Tuokko Ltd:n, jonka 19.8.2021 pidetty liittokokous valitsi jatkamaan tehtävässä vuosina 2022–2023. Toimintaa tukevat yhteisöt SOTAINVALIDIEN VELJESLIITON TUKI- JA PERINNESÄÄTIÖ Säätiö toimi sotainvalidityön ja -perinteen tukijärjestönä. Säätiön varoja ja niiden tuottoa käytettiin aiempina vuosina erityisesti sotainvalidien ja heidän puolisoidensa kotona selviytymistä helpottavan Sotainvalidien Veljesliiton avustajatoimintahankkeen tukemiseen. Nyt jäljellä olevat varat on päätetty käyttää pääosin sotainvalidien perinteen vaalimiseen. Säätiön varat olivat sijoitettuina riskittömiin kohteisiin. Säätiön hallitus Veljesliiton puheenjohtaja Marja-Liisa Taipale, puheenjohtaja Varatuomari Juhani Saari, varapuheenjohtaja Toiminnanjohtaja Jari-Matti Autere Viestintäpäällikkö Marja Kivilompolo Kirjailija Lasse Lehtinen Valtiotieteiden maisteri Markku Palokangas Vuorineuvos Jaakko Rauramo Pääsihteeri Seppo Savolainen Asiamies Päätoimittaja Markku Honkasalo SOTAINVALIDIEN PERINNEJÄRJESTÖ RY Vuosi oli Sotainvalidien Perinnejärjestön 26. toimintavuosi. Perinnejärjestöön kuului 18 perinneyhdistystä, joista yksi oli Ruotsissa. Yhdistyksissä oli 1 350 jäsentä. Järjestön vuosikokous pidettiin koronaepidemian takia 9.8.2021 Helsingin Messukeskuksessa. Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Honkasalo. Virallisia kokousedustajia oli 11, ja edustettuina oli kahdeksan perinneyhdistystä. Muita henkilöitä oli kuusi. 16

Perinnejärjestön hallitus Lasse Lehtinen, puheenjohtaja Varsinainen jäsen Varajäsen Tauno Skogberg (Uusimaa) Jarmo Helttula (Varsinais-Suomi) Hannu Reko (Kanta-Häme) Tuija-Leena Juutilainen (Pirkka-Häme) Mikko Ruskeala (Lahti) Lyyli Vento (Kymi) Jussi Huttunen (Pohjois-Savo) Markku Tarvainen (Suur-Savo) Seppo Kauppila (Keski-Pohjanmaa) Pertti Halonen (Kainuu) Heimo Yrjönsalo (Uusimaa) Ilkka Nurmi (Satakunta) Kristiina Vähäkuopus (Pohjois-Pohjanmaa) Reijo Johansson (Pirkka-Häme) Kyösti Tomperi (Sisä-Suomi) Martti Kukkonen (Pohjois-Karjala) Tony Westerlund (Rannikko-Pohjanmaa) Marko Hakala (Etelä-Pohjanmaa) Markku Kallinen (Keski-Pohjanmaa) Jari-Matti Autere (sihteeri, Varsinais-Suomi) Puheenjohtaja Lasse Lehtinen ja sihteeri Jari-Matti Autere luovuttivat Veljesliiton liittokokouksen yhteydessä Vuosien Tuki -palkinnon Sotainvalidien Pohjois-Karjalan Perinneyhdistykselle kiitoksena sotainvalidien perinteen vaalimisesta alueellaan. Perinneyhdistysten edustajien ja Veljesliiton liittovaltuuston yhteinen seminaari pidettiin 27.10. Radisson Blu Royal -hotellissa Helsingissä. Perinneyhdistyksen edustajia oli 16 ja edustettuina oli 13 yhdistystä. Seminaarissa käsiteltiin veteraanijärjestöjen rakennemuutosta, perinneyhdistysten roolia ja tehtäviä sotiemme veteraanien perinnetyössä, sote-uudistusta ja Veljesliiton talousnäkymiä. Sotainvalidien Perinnejärjestön toimintaoppaan luonnos julkaistiin edellä mainitun seminaarin yhteydessä. Perinneyhdistykset järjestivät yhdessä sotainvalidipiirien kanssa erilaisia tapahtumia sotainvalidipäivään liittyen. Perinnejärjestö on Sotainvalidien Veljesliiton ja Tammenlehvän Perinneliiton yhteisöjäsen. Vuosien tuki -kiertopalkinto meni Pohjois-Karjalan perinneyhdistykselle. Palkinnon Mauri Timoselle luovuttivat Lasse Lehtinen ja Jari-Matti Autere. 17

Ansioristit valtakunnallisessa jakotilaisuudessa 18.8. vastaanottivat Timo Heinonen (vas.), Heidi Ithawi, Heikki Karhu, Sakari Martimo, Maija Paasila, kultaisen kiekon vastaanottanut Jan Lindgren, Riitta Röntynen, Sirkka Pyhäjärvi, Aku Keltto, Sanna-Mari Pudas-Tähkä, Jussi Komulainen ja Tony Westerlund. Ansioristit saajille jakoi puolustusministeri Antti Kaikkonen. Veljesliiton pääsihteeri Seppo Savolainen luovutti kiertopalkinnon, Presidentin kultaisen kiekon, Kaatuneiden Muistosäätiölle. Kiekon vastaanotti säätiön hallituksen jäsen Jan Lindgren. HUOMIONOSOITUKSET Liiton pienoislippu Vapaudenristin tunnuksella ja nauhalla Jakobsson Rauli, Jämsä; Karppinen Elvi, Mikkeli; Kinnunen Pentti, Ilomantsi; Kitinkannus; Lehtinen Lyyli, Orivesi; Meronen Veikko, Hämeenlinna; Mielityinen Risto, Kiuruvesi; Pirkkalainen Eero, Rauma; Pulkkinen Pentti, Ruokolahti; Ruottu Tenho, Tornio; Salonen Raimo, Loimaa; Vesterlund Heikki, Kristiinankaupunki; Yli-Hynnilä Rauno, Kurikka; Sodan ja rauhan keskus Muisti. Sotainvalidien ansioristi Heinonen Timo, kansanedustaja; Hänninen Rainer, hieroja, Kaunialan Sairaala; Ithawi Heidi, palveluneuvoja, Hoiku; Jalasmäki Tuija, sairaala-apulainen, Kaunialan Sairaala; 18

Karhu Heikki, toiminnanjohtaja, Rintamaveteraaniliitto; Keltto Aku, toimitusjohtaja, Länsi-Suomen Diakonialaitos; Komulainen Jussi, toimitusjohtaja, Hyvinvointi Sampo; Martimo Sakari, toiminnanjohtaja, Suomen Sotaveteraaniliitto; Paasila Maija, toiminnanjohtaja ja palveluneuvoja, Keski-Pohjanmaan piiri; Pauna Adrian, apulaisylilääkäri, Kaunialan Sairaala; Pudas-Tähkä Sanna-Mari, toimialajohtaja, Länsi-Suomen Diakonialaitos; Pyhäjärvi Sirkka, lähihoitaja, Kaunialan Sairaala; Röntynen Riitta, palveluneuvoja, Pohjois-Savo; Tullinen Hannu, kaupunginvaltuutettu, Mikkeli; Westerlund Tony, toimitusjohtaja, Nykarleby Sjukhem & Selkämeren sairaskoti (Geritrim). Aalto Salme, Marttila; Granlund Allan, Parikkala; Happonen Aarno, Heinävesi; Jahkonen Antti, Hämeenlinna; Järvinen Teuvo, Hartola; Koskinen Aili, Oitti; Känsäkoski Rauno, Kaustinen; Laitinen Juhani, Pieksämäki; Leppäniemi Juhani, Ilmajoki; Lius Lasse, Jämsä; Mettomäki Heikki, Parkano; Olli Lauri, Ivalo; Parttimaa Kaija, Pyhäjärvi; Rossi Eila, Jyväskylä; Salkosalo Jorma, Raahe; Sigg Nils, Närpiö; Söderberg Seija-Liisa, Vantaa. KESKUSTOIMISTO Ratavartijankatu 2 A, 00520 Helsinki keskus.tsto@sotainvalidit.fi, www.sotainvalidit.fi Pääsihteeri ja keskustoimiston päällikkö Seppo Savolainen Johdon sihteeri Pirjo Hämäläinen Viestintäpäällikkö Marja Kivilompolo Kunniamerkkipalvelun hoitaja Silja Myllyniemi Kunniamerkkiompelija Paula Hermansson Toimintavuoden päättyessä keskustoimiston palveluksessa oli viisi toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevaa, joista kaksi työskenteli kunniamerkkipalvelussa. Liiton varoista maksettiin palkka 11 piirin toiminnanjohtajalle, joiden henkilöstökulut huomioidaan piirin saamassa huolto- ja tukirahassa. TulotAn Oy hoiti liiton talous- ja palkkahallintoa. Keskustoimisto muutti 30.9.2021 yhdessä muiden veteraanijärjestöjen kanssa Itä-Pasilassa osoitteeseen Ratavartijankatu 2. 19

Sotainvalidien Veljesliitto ry, Y-tunnus: 0213718-2 16 Tase 31.12.2021 31.12.2020 3 881,31 3 881,31 3 881,31 3 881,31 934 609,27 896 759,04 Sijoitukset yhteensä 934 609,27 896 759,04 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 938 490,58 900 640,35 26 116,73 35 689,66 26 116,73 35 689,66 8 522,59 3 529,45 Muut saamiset 635,98 0,00 Siirtosaamiset 4 043,31 10 314,49 13 201,88 13 843,94 13 201,88 13 843,94 Rahat ja pankkisaamiset 576 936,72 1 077 527,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 616 255,33 1 127 061,33 1 554 745,91 2 027 701,68 1 181 554,85 1 431 554,85 440 002,98 820 873,70 -301 290,22 -380 870,72 1 320 267,61 1 871 557,83 Ostovelat 19 849,70 31 644,94 Muut velat 14 567,46 16 820,18 Siirtovelat 200 061,14 107 678,73 Lyhytaikainen, yhteensä 234 478,30 156 143,85 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 234 478,30 156 143,85 1 554 745,91 2 027 701,68 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset, lyhytaikaiset yhteensä Saamiset yhteensä VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Muut rahastot Muut rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen VASTATTAVAA YHTEENSÄ 20

Sotainvalidien Veljesliitto ry, Y-tunnus: 0213718-2 17 Tuloslaskelma 1.1.2021 - 31.12.2021 1.1.2020 - 31.12.2020 150 069,25 194 623,56 Henkilöstökulut -713 529,02 -687 629,82 Muut kulut -625 137,12 -662 894,73 VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -1 188 596,89 -1 155 900,99 TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ -1 188 596,89 -1 155 900,99 Tuotot 213 739,78 130 558,10 Kulut -12 351,82 -12 570,72 -987 208,93 -1 037 913,61 413 110,69 173 460,96 -119 191,98 -153 418,07 -693 290,22 -1 017 870,72 142 000,00 737 000,00 142 000,00 737 000,00 -551 290,22 -280 870,72 250 000,00 -100 000,00 -301 290,22 -380 870,72 VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Kulut VARAINHANKINTA TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Tuotot Sijoitustoiminta Kulut Sijoitustoiminta TUOTTO- / KULUJÄÄMÄ YLEISAVUSTUKSET Yleisavustukset YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS Siirrot rahastoihin/rahastoista Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 21

Sotainvalidien Veljesliitto ry, Y-tunnus: 0213718-2 18 Liitetiedot Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA 1:1.5 §) Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä. Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 §) Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä. Henkilöstö (PMA 3:11 §) Yhdistyksellä on ollut tilikauden aikana palveluksessaan 12 kokoaikaista henkilöä. Oman pääoman muutokset tilikaudella 1.1.2021-31.12.2021 1.1.2020-31.12.2020 Huolto- ja tukirahasto 2005-2025 tilikauden alussa 1.300.000,00 1.200.000,00 Lisäykset tilikauden aikana: Kyyhkylä-säätiön avustus 0,00 600.000,00 -250.000,00 -500.000,00 1.050.000,00 1.300.000,00 Kaunialan sotavammasairaalan rahasto tilikauden alussa 131.554,85 131.554,85 Kaunialan sotavammasairaalan rahasto tilikauden lopussa 131.554,85 131.554,85 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilikauden alussa 820.873,70 1.257.902,58 -380.870,72 -437.028,88 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilikauden lopussa 440.002,98 820.873,70 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -301.290,22 -380.870,72 1.320.267,61 1.871.557,83 Vähennykset tilikauden aikana: Katettu huolto- ja tukirahaa 2021 Huolto- ja tukirahasto 2005-2025 tilikauden lopussa Tilikauden ylijäämän/alijäämän siirto Oma pääoma yhteensä 22

Sotainvalidien Veljesliitto ry, Y-tunnus: 0213718-2 19 Tuloslaskelman liitetiedot HENKILÖSTÖKULUT 2021 2020 581.372,73 677.903,86 Lakisääteiset sosiaalikulut 95.877,19 100.288,70 Muut henkilöstösivukulut 18.766,28 12.955,25 696.016,20 791.147,81 2021 2020 25.379,90 20.032,90 Omaisuuden arvonmuutokset 148.187,06 137.266,26 Muut tuotot 239.543,73 16.161,80 Tuotot yhteensä 413.110,69 173.460,96 2021 2020 6.504,89 5.231,01 Omaisuuden arvonmuutokset 112.687,09 148.187,06 Kulut yhteensä 119.191,98 153.418,07 Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut yhteensä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA TUOTOT Osinkotuotot SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA KULUT Muut hoitokulut Sotainvalidien Veljesliitto ry, Y-tunnus: 0213718-2 20 Taseen liitetiedot ARVOPAPERIT 2021 2020 Markkina-arvo 658.465,10 693.228,40 Kirjanpitoarvo 360.522,44 336.764,73 Erotus 297.942,66 356.463,67 2021 2020 Markkina-arvo 649.804,64 594.607,87 Kirjanpitoarvo 565.677,43 513.590,55 84.127,21 81.017,32 Pankki- ja teollisuusosakkeet ARVOPAPERIT Sijoitusrahastot Erotus 23

Sotainvalidien Veljesliitto ry, Y-tunnus: 0213718-2 21 Hallituksen ehdotus tilikauden ylijäämän/alijäämän käytöstä Hallitus ehdottaa, että tilikauden alijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämä tilille. Muut oikean ja riittävän kuvan aikaansaamiseksi tarvittavat liitetiedot Yhdistys on konsernin emoyhtiö. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu KPL 6:1 §:n perusteella. Sotainvalidien Veljesliitto ry, Y-tunnus: 0213718-2 22 Allekirjoitukset Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sähköiset allekirjoitukset ja päiväykset ovat kansilehdellä sekä viimeisellä sivulla Hallitus Juha Laikari Jouko Sipilä Lasse Lehtinen Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen 1. varapuheenjohtaja Hallituksen 2. varapuheenjohtaja Seppo Savolainen Markku Honkasalo Heikki Moilanen Pääsihteeri Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Marja-Liisa Taipale Hallituksen jäsen Sotainvalidien Veljesliitto ry, Y-tunnus: 0213718-2 23 Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Oy Tuokko Ltd Timo Tuokko, KHT 24

1 (2) TILINTARKASTUSKERTOMUS Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry:n jäsenille Tilinpäätöksen tilintarkastus Lausunto Olemme tilintarkastaneet Sotainvalidien Veljesliitto ry:n (y-tunnus 0213718-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.31.12.2021. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 301.290,22 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Lausunnon perustelut Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä. Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella. Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/fi/document-check/6e0bb83f-61ee-47f8-966f-d6c7e0a032a7 www.vismasign.com 25

2 (2)  Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta.  Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.  Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty jatkamaan toimintaansa.  Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan. Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana. Muut raportointivelvoitteet Muu informaatio Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa. Helsingissä, 7. päivänä huhtikuuta 2022 Oy Tuokko Ltd Tilintarkastusyhteisö Timo Tuokko KHT Oy Tuokko Ltd Paciuksenkatu 25, 00270 Helsinki Y-tunnus: 1731049-4, kotipaikka: Helsinki Kotisivu: www.tuokko.fi Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet https://sign.visma.net/fi/document-check/6e0bb83f-61ee-47f8-966f-d6c7e0a032a7 www.vismasign.com 26

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITTO Sotainvalidien Veljesliitto 31.12.2021 31.12.2021 Piiri Helsinki Uusimaa Varsinais-Suomi Kanta-Häme Pirkka-Häme Lahti Kymi Satakunta Sisä-Suomi Suur-Savo Rannikko-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ruotsi Yhteensä Sotainvalidijäsenet Puolisojäsenet Tukijäsenet Osastoja 5 1 4 9 3 1 7 3 1 12 1 2 2 51 685 3 778 2 707 7 170 Sotainv. jäseniä Kuolleet 60 40 46 28 39 18 43 33 27 15 24 41 35 54 18 45 53 39 27 26 16 21 6 16 7 7 18 14 4 6 17 6 9 7 6 6 20 8 685 220 Poistuma 19 3 (puolisojäseniä 13) Vuonna 2021 kuolleiden jäsenten määrä Uusia myönteisiä päätöksiä Uusia jäseniä, vanha päätös Vähennys vuoden 2021 aikana 1 1 2 23,89 % Erikoisjäsenyhdistykset sisältyvät edellisiin lukuihin Aivoinvalidit Sotasokeat Uusia päätöksiä 220 2 218 Puolisoita Leskiä 17 12 11 7 7 1 13 6 3 1 5 10 6 9 6 11 11 6 19 205 222 325 159 353 165 232 176 180 194 155 272 183 175 136 212 74 142 57 161 3 617 Tukijäseniä 57 231 170 236 145 53 100 176 127 12 54 455 31 82 110 345 75 170 78 2 707