MAINOSLIITE MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU 4 YHTEISTYÖLLÄ MUUTOSTURVAA -HANKE kehittää URA & HYVINVOINTI 6 Saana Rossi muutosturvaa asiakaslähtöisemmäksi Ratkaisuja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen Ura otetaan liian vakavasti 2 Tampereen yliopistosta TUTUSTU: Jenkins Health Coaching MAINOSLIITE 1 5

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU YKSILÖLLINEN COACHINGOHJELMA JOHDOLLE • Tämän valmennusohjelman tavoitteena on stressinsietokyvyn, suorituskyvyn ja resilenssin parantaminen sekä paremman tasapainon saavuttaminen elämän eri osa-alueilla. • Valmennus toteutetaan video-konferenssina. • Kesto: 10 viikkoa / 5 istuntoa • Hinta: 1150 EUR Lue lisää os. jenkinshealthcoaching.com Työhyvinvointipalvelut ovat nyt sitouttamiskeinojen ykkönen Entinen kilpaurheilija ja -valmentaja Anna Jenkins valmentaa menestyksekkäästi yrityksen johtoa ja henkilöstöä. T iedämme, että kiinnittäessämme huomiota hyvinvointiimme ja stressin käsittelykykyymme voimme ja jaksamme työssämme paremmin. Henkilökohtainen valmentaja osaa kanavoida tämän tiedon määrätietoiseksi toiminnaksi, jonka positiiviset vaikutukset heijastuvat kauaskantoisemmaksi kuin sairauspoissaolojen vähentymiseen, mikä sekin on hienoa. Löytäessämme oman tavan käsitellä haasteita, stressiä ja muutostilanteita niin, että toimintamme ei johda uupumukseen, olemme kokonaisvaltaisia voittajia. Turkulaisen Anna Jenkinsin urapolku sisältää myös pitkän työjakson ison globaalin organisaation hektisessä ilmapiirissä ennen oman, globaalin Jenkins Health Coaching -yrityksen perustamista. Työhyvinvointivalmennuksen tarjoaminen on Annalle palkitsevaa. ”On hienoa saada auttaa toinen ihminen uupumuksen porteilta työstään nauttivaksi, tuloksekkaaksi tiimipelaajaksi”, esimerkiksi pari vuotta Flow Tradersilla treidareita ja ylintä johtoa positiivisin tuloksin valmentanut Anna kiteyttää. Kiiresuorittaminen on out Anna on huomannut, että ennen pandemiaa kiire ja stressi olivat osin statusmerkkejä. ”Nyt stressinhallinta ja työhyvinvointiin panostaminen on trendikästä, ja erityisesti nuoremmat työntekijät edellyttävät tähän liittyviä palveluita työnantajaltaan perinteisen työterveyshuollon lisäksi.” 2 Eri uravaiheessa olevat ja eri-ikäiset työntekijät kaipaavat erilaista tukea ja jaksamisensa rajojen löytämistä. Tämän Anna on erityisesti huomioinut palveluissaan, joita hän tarjoaa digitaalisesti. ”Mitä tulee virtuaaliseen kahdenkeskiseen valmennukseen, monelle on helpompi tehdä kohtaaminen ja avautuminen ruudun välityksellä.” Koronapandemia ja sen myötä lisääntynyt hybridityö on tuonut omat haasteensa työelämään. ”Myös etätyöpäiviin on luotava tietyt rutiinit tukemaan hyvinvointia ja suorituskykyä. Yrityskulttuurin omaksuminen on uusilla työntekijöillä vaikeaa, kun työtä tehdään paljon etänä. Tämä haastaa myös esihenkilöitä uudella tavalla.” Annan valmennus- ja webinaaripalveluita käytetään maailmalla jo laajasti sekä yritys- että henkilöasiakkaiden parissa. Maailmankansalaisena Amsterdamissa asuva Anna ammentaa kokemustaan ja asiantuntijaosaamistaan kiitosta kerääviin valmennuksiinsa. •

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU KIITOS, AUNTIE – uupumisen ehkäisy on nyt tarpeen! Monelle työntekijälle etätyö on tuonut helpotusta. Esihenkilöillä puolestaan se on lisännyt hälyttävästi väsymistä. Auntiella on tarjolla kokenutta nopean toiminnan mielen hyvinvoinnin apua ja monipuolisia digityökaluja. E sihenkilön väsyminen heijastuu koko organisaatiossa negatiivisesti, ja sillä voi olla kauaskantoisia seurauksia. Auntie tarjoaa tutkitusti tehoavaa psykologista keskustelutukea ja muita työkaluja uupumusoireisiin, stressiin, ylisuorittamiseen tai kadonneen motivaation löytämiseen. ”Olen itse aikanaan kokenut työssä uupumisen ja oppinut tunnistamaan vaaran merkit”, toteaa Auntien perustaja ja keulahahmo Mervi Lamminen. Ennaltaehkäisy on avainasemassa. ”Usein esihenkilö pui työterveyshuollon kanssa työntekijöidensä jaksamiseen liittyviä asioita, mutta hänen on vaikea puhua omasta jaksamisestaan. Siksi ulkopuolinen, kokenut ja nopeasti saatavissa oleva psykologinen apu on erittäin tärkeää”, Lamminen muistuttaa. 33 Esihenkilöiden aika on kortilla ja uupumusoireet vahvistuvat salakavalasti. ”Olemme kehittäneet erilaisia virtuaalisia, nopeasti käyttöön otettavia työkaluja. Periaate on, että organisaatiolla on kanssamme samantyyppinen vuosisopimus kuin työterveyshuollon kanssa. Tällöin ennaltaehkäisyn lisäksi organisaation työntekijä voi ottaa meihin yhteyttä heti, kun siltä tuntuu ja pääsemme välittömästi auttamaan häntä.” Mielen hyvinvointiongelmat yleisimpiä sairauspoissaolosyitä Lamminen muistuttaa, että jaksamisongelmia tuntee niin tuore esihenkilö kuin konkarikin. ”Motivaation laskiessa on hyvä kaivaa muun muassa arvoharjoitusten avulla pinnalle tekijät, jotka saivat tehtävään hakeutumaan. Esihenkilöt väsyvät. Se on fakta, josta on saatava stigma pois. Asioille on tehtävissä jotakin, aina. Hyvinvointia ja resilienssiä pystytään kasvattamaan. Onneksi yhä useampi organisaatio ymmärtää jo sen, että tarjoamamme apu on nykyisin aidosti myös rekrytointivaltti. Puhumattakaan siitä, miten merkityksellistä se on koko organisaation liiketoimintakyvylle”, Lamminen summaa. Suomalainen start-up Auntie on kansainvälisesti nopeasti kasvava mielen hyvinvoinnin palveluyritys, jonka digitaaliset ratkaisut mahdollistavat tuen vaikuttavuuden mittauksen ja seurannan. Leader in Rough Waters ja Leading from a Distance ovat esimerkkejä konseptoiduista digipalveluista, jotka ovat yhtä helposti saatavilla kuin lounasseteli. Hyvinvoiva esihenkilö on avainasemassa menestyvän tiimihengen luomisessa ja työntekijöiden tukemisessa erityisesti hybridityössä. Lataa auntie.io-sivuilta maksuton opas esihenkilölle: Näin tunnistat työuupumuksen. Pyydä HRosastoasi ottamaan yhteys Auntieen jo tänään. •

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Yhte is työl l ä Muutos tu rvaa -h a nke ke hit tä ä mu u to s t u rva a a siaka slä htöi sem m ä ks i ja anta a a si a nt u n t i j o i l l e ma hdoll i suuksi a l u o d a u u t ta Muutosturva on TE-toimistojen tarjoama palvelu, jolla autetaan työnantajia ja henkilöstöä yritysten muutostilanteissa. ELY-keskuksen koordinoima, valtakunnallinen Yhteistyöllä Muutosturvaa -hanke on kehittänyt palvelua vuodesta 2015 lähtien. Hanke saa rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastosta ja sen puitteissa muutosturva-asiantuntijat pääsevät jakamaan osaamistaan ja paikalliset TE-toimistot pilotoimaan uusia toimintamalleja. H ämeen ELY-keskuksen projektipäällikön Eleni Mizarasin mukaan hankkeen kantavana teemana on asiakaslähtöisyyden parantaminen. Sen saavuttamiseksi toimintamalleja kehitetään laajassa yhteistyössä muutosturva-asiantuntijaverkoston sekä muiden sidosryhmien kanssa. Keinoina käytetään esimerkiksi palvelumuotoilua, yhteiskehittämistä sekä ostopalvelukokeiluja. ”Me ELY-keskuksella katsomme kokonaisuutta, mutta kuulemme myös asiakkaiden ja asiantuntijoiden viestejä. Toimimme linkkinä konkreettisen asiakastyön ja valtakunnallisten linjausten välillä”, Mizaras kertoo. Mizaras haluaa muistuttaa, että muutosturvan hyödyntäminen on osa vastuullista yritystoimintaa ja hyvin hoidettu muutostilanne vaikuttaa pitkällä tähtäimellä työnantajamielikuvaan ja rekrytointeihin. ”Muutosturva-asiantuntijoilla on vankkaa ammattitaitoa ja he antavat puolueetonta, koko maan kattavasti samansisältöistä apua. TE-toimistoon kannattaakin tarvittaessa ottaa yhteyttä ajoissa ja hyödyntää tarjolla oleva tuki.” lainsäädäntöön ja jakaa osaamista. Hankkeen myötä Kainuussa on aloitettu myös Ennakoivan muutosturvan palvelu, joka yhdistää muutosturvaan yrityspalvelut. Tavoitteena on tukea yrityksiä ajoissa ja yhden luukun periaatteella. ”Olemme rakentaneet paikallista sidosryhmäverkostoa, jonka sisällä muutosturva-asiantuntija koordinoi palveluntarjoajia. Voimme esimerkiksi etsiä apua talousvaikeuksiin, mutta yhtä lailla investointeihin”, Meriläinen kertoo. Hankkeen innoittamana ja tukemana myös Hämeen TE-palveluissa on ryhdytty kehittämään innovatiivisia palveluita. Siellä on käynnistetty uusi moniammatillinen työryhmä, Muutosturvanyrkki, ja henkilö- ja yritysasiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin on vastattu myös virtuaalisella Uuteen Työhön -rekrytointitapahtumalla ”Moniammatillinen osaaminen ja henkilökohtaiset kohtaamiset auttavat tehokkaimmin löytämään uusia polkuja tulevaisuutta varten. Näemme, että parhaassa tapauksessa muutosturva voi olla sekä yksilölle että yritykselle mahdollisuus kasvaa”, muutosturvan kehittäjä HannaKaisa Yrjölä kiteyttää. • Hämeen ELY-keskuksen projektipäällikkö Eleni Mizaras Kainuun TE-palveluiden yrityspalvelu- ja muutosturva-asiantuntija Anu Meriläinen Positiivisia kokemuksia uusista toimintamalleista Kainuun TE-palveluiden yrityspalvelu- ja muutosturva-asiantuntija Anu Meriläinen kiittää hanketta sen luomista mahdollisuuksista vaikuttaa Muutosturvan kehittäjä Hanna-Kaisa Yrjölä 4

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Tampereen korkeakouluyhteisön työelämäyhteydet, jatkuva oppiminen ja kumppanuudet • Täydennyskoulutuksia eri aiheista kuten johtaminen, esihenkilötyö, liiketoiminnan ja organisaation kehittäminen: www.tuni.fi/kehityosaajana • Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulu: www.tuni.fi/dsii • Tutkimus-, hanke ja innovaatioyhteistyö: www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo Tampereen yliopisto rakentaa yhdessä kumppaniensa kanssa kestävää maailmaa. Ratkaisuja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen Tampereen yliopistosta Tampereen yliopistossa on valtavasti tutkimustietoa, jota yritykset ja organisaatiot voisivat paremmin hyödyntää. Esimerkkejä työelämän ja yliopiston yhteistyöstä ovat johtamisen täydennyskoulutukset ja innovaatioiden tohtorikoulu. Y ritysten ja organisaatioiden johtamisessa on ollut melkoisia haasteita viime vuosina. ”Koronan lisäksi tulivat Venäjän pakotteet, jotka muuttivat liiketoimintaympäristöä nopeasti. Nämä ovat todella turbulentteja tilanteita johtamisen näkökulmasta”, Tampereen yliopiston Tree – Jatkuvan oppimisen palvelujen päällikkö Mika Kurki sanoo. Avuksi haasteisiin Tampereen yliopisto tarjoaa uusimpaan tietoon pohjautuvaa johtamiskoulutusta valmiina koulutuksina ja yrityksille räätälöityinä ratkaisuina niin asiantuntijoiden kuin ylimmän johdon tarpeisiin. Suosittuja teemoja juuri nyt ovat työhyvinvointi ja tiedolla johtaminen. Vastuullisuusteema nousee esiin kaikilla johtamisen osa-alueilla. Osaamista voi kehittää myös laaja-alaisissa johtamiskoulutuksissa kuten Executive MBAssa ja JOKOssa. Innovaatioiden tohtorikoulu työelämän tarpeisiin Johtaja Pauli Kuosmanen ymmärtää johtamisja verkostoitumistaitojen merkityksen. Hän hyppäsi aikoinaan itse yliopistolta tutkijan tehtävistä suoraan ison yrityksen uusista teknologioista vastaavaksi johtajaksi. Se oli kuin hyppy altaan syvään päähän ilman uimakoulua. ”Tämän jälkeen suoritin EMBA:n. Opin, ettei 5 ole vain yhtä oikeaa johtamistapaa, vaan niitä on monta ja ne ovat kontekstisidonnaisia”, Kuosmanen sanoo. Opeista on ollut hyötyä, kun Kuosmanen nyt toimii Tampereen yliopiston teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulun DSII:n akateemisena johtajana. DSII hyödyntää uusia innovaatiomenetelmiä ja yhteisöllisyyttä. Väitöstöiden aiheet tulevat yrityksiltä. “DSII:n tohtorikoululaisista suurin osa on valmistunut suunnitellusti ja siirtynyt työelämään yritykseen, jonka aiheen pohjalta väitöstyö tehtiin. Tohtorit ovat menneet soveltamaan tutkimustuloksia suoraan käytäntöön”, Kuosmanen toteaa. Työelämä tarvitsee tutkimustietoa liiketoimintalähtöisesti soveltavia tohtoreita. Konsepti todettiin niin onnistuneeksi, että sitä on laajennettu muihinkin tiedekuntiin. Aloja Tampereella riittää arkkitehtuurista lääketieteeseen. •

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Millainen johtaja haluat olla? Kuvat: Annette Evokari “Kuluneen 10 vuoden aikana yli 2500 suomalaista johtajaa on vahvistanut ammatillista osaamistaan luottamuksellisen verkostomme avulla”, kertoo EGN Suomen toimitusjohtaja Taru Laurikainen. M itkä taidot auttavat johtajia menestymään tulevaisuudessa? Kuinka varmistaa, että pysyy muutoksen vauhdissa, tuntee tarvittavat toimintamallit ja uskaltaa toteuttaa uusiutumista? Teknologiakehitys, nopeat muutokset ja lisääntynyt osaamisen tarve ovat asioita, jotka haastavat johtajia yhä enemmän. Hyvä johtajuus on työuran pituinen matka, eikä siihen ole takuuvarmaa reseptiä. Se on jatkuva kasvun ja oppimisen prosessi, jossa korostuu verkoston viisauden hyödyntäminen, kokonaisvaltainen näkemyksen kartoittaminen sekä jatkuva vuorovaikutus. URA OTETAAN LIIAN VAKAVASTI Tukemassa tulevaisuuden johtajia Urakäsite on kiehtonut minua aina, sitä enemmän mitä epätyypillisemmäksi oma urani on muodostunut. EGN (Executives’ Global Network) on auttanut Suomessa eri toimialojen johtajia ja asiantuntijoita kehittymään luottamuksellisten kollegaryhmien kautta jo vuodesta 2011. Vuonna 1992 Tanskassa perustettu EGN toimii tänä päivänä 14 maassa ja globaali verkosto pitää sisällään yli 14 000 jäsenen tietotaidon, jota hyödyntämällä johtajien ja yritysten on mahdollista pysyä edelläkävijöinä muuttuvassa maailmassa. “Luottamuksellisen sparrauksen merkitys on korostunut viime vuosina ja useat jäsenet ovat löytäneet ratkaisuja ja inspiraatiota kollegaryhmästä, jossa kokeneet ammattilaiset jakavat omia kokemuksiaan ja parhaita käytäntöjään”, EGN Suomen toimitusjohtaja Taru Laurikainen sanoo. • E nglannin kielen sana career tulee latinan sanasta carrus, joka tarkoittaa pyörillä kulkevaa kulkuvälinettä kuten kärryä. Uran voikin ajatella olevan jonkinlainen väline liikkumiseen. Kulkuvälineillä, ovat ne sitten hevoskärryjä, autoja tai sähköpotkulautoja, voi liikkua lähestulkoon minne haluaa. Miksi siis meidän suomalainen urakärrymme kulkee itsepäisesti, kokopäiväisesti ja vakituisesti yhtä ja samaa tietä eteenpäin? Loogista kun olisi, että kärrymme kaartaisi välillä oikealle, sitten vasemmalle, kiihdyttäisi oikopolulle, pysähtyisi paikoilleen, vaihtaisi reittiä ja kääntyisi takaisin. Suhtaudumme monihalukkuuteen ja moniosaajuuteen pölyttyneen vanhakantaisesti. Haluamme itsepintaisesti tietää, missä ihminen on viiden vuoden päästä ja miksi hänen CV:ssä on puolen vuoden selittämätön aukko. Vuoraamme itsemme mustasukkaisuudella kun henkilö vaihtaa työnantajaa ja epäilemme onnistumismahdollisuuksia kun hän kesken työvuosien prime timen päättääkin lähteä opiskelemaan uutta alaa. Eihän tämän näin pitänyt mennä. Urakäsityksemme kaipaa päivitystä. Tulevaisuuden työelämä voi olla kaikkea mahdollista: moniosaajuutta, kevytyrittäjyyttä, osa-aikaisuutta, sivupolkuja, useammalle työnantajalle yhtä aikaa työskentelyä. Kyllä kokoaikainen ja vakituinenkin säilyy, mutta kannattaa alkaa varautua siihen, että tyypillisestä on yhä enenevissä määrin tulossa epätyypillistä ja epätyypillisestä tyypillistä. On siis aika lopettaa uramuutoksiin suhtautuminen shakkisiirtojen vakavuudella ja lakata kysymästä mitä aiot olla isona. Lista voi nimittäin olla niin polveileva, ettei vastaamiseen jää riittävästi aikaa. Uran liian vakavasti ottamisen aika alkaa olla päättymässä. • EGN-VERKOSTON HYÖDYT 1. Päivitä ja laajenna osaamista ja varmista, että alasi hiljainen tieto kulkeutuu sinulle asti. 2. Inspiroidu ammatitaitoisesti ohjattujen ryhmätapaamisten ajankohtaisista aiheista ja vie uusia ideoita omaan vastuualueeseen ja liiketoimintaan. 3. Saa vertaistukea, sparrausapua, uusia näkökulmia sekä konkreettisia ratkaisuja ammatillisiin haasteisiin. 4. Tutustu muiden alojen toimintatapoihin ja kuule parhaaksi koetuista toimintamalleista. 5. Laajena verkostoa ja lisää inhimillistä pääomaa ja markkina-arvoa. MAAILMANLUOKAN YHTEISTYÖ – EGN X HARVARD BUSINESS PUBLISHING Yhdistimme johtavan yliopiston ja globaalin verkoston parhaat puolet. Ainutlaatuinen Business Leaders -kollegaryhmä tarjoaa johtajille tilaisuuden oppia ja kehittyä Harvardin kanssa MBA-tasolla. Saana Rossi Kirjailija, puhuja, advisor – ex HR-johtaja LISÄTIETOA: WWW.EGN.COM/FI 6

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU “ M E I DÄ N T U O T TA M A M M E A RVO K A S VA A , M I TÄ P I D E M PÄ Ä N Y H T E I S T YÖ JAT K U U .” Teemu Saikkonen ja Peter Träskman ovat konsulttiyhtiö Brave Alliancen perustajaosakkaita. HYVIN SUUNNITELTU EI OLE PUOLIKSI TEHTY Brave Alliance on kokeneiden tekijöiden konsultointiyritys, joka auttaa asiakkaitaan toimeenpanon haasteissa kädet savessa. ” Monessa muussa alamme yrityksessä tällaisella kokemuksella varustetut henkilöt käyvät vain myymässä projektit ja istumassa projektien ohjausryhmissä, kun varsinaisen työn tekevät muut”, perustajaosakkaat Teemu Saikkonen ja Peter Träskman Brave Alliancesta kertovat. ”Mutta meiltä asiakkaat saavat aina kokeneen asiantuntijan auttamaan toimeenpanossa. Tuemme asiakkaan ihmisiä toimeenpanossa, mutta emme tee asioita heidän puolestaan ja meidän poistuttua asiakkaan oma kyky toimeenpanoon on noussut uudelle tasolle.” Brave Alliance on tiivistänyt toimeenpanon viisi suurinta johtamishaastetta oheiseen listaukseen. Lista antaa heti kuvan, että kattava suunnittelu ja vahva teoriatietämys ovat vasta ensimmäiset palat kakkua: ”Suunnittelu on vaativaa ja älyllisesti haastavaa työtä, josta moni pitää. Mutta loppujen lopuksi silloin on vasta listattu tekemistä vaativat asiat. Hyvin suunniteltu ei ole lähellekään puoliksi tehty”, Träskman huomauttaa. Pehmeät asiat ovat lopulta ne vaikeimmat Saikkosen mukaan niin sanotut pehmeät asiat nousevat toimeenpanon kannalta vaa’ankieliasemaan: ”Mekaaninen ja tekninen tekeminen osataan kyllä ja energisoivien kick off -tapahtumien pitäminen on helppoa, mutta käytännön toimintatapojen, ajattelun ja asenteiden muokkaminen on paljon vaikeampaa, holistista otetta ja pitkäjänteisyyttä 7 vaativaa työtä. Monet hankkeet kapseloituvat omaan todellisuuteensa eikä haluttua tulosta saada aikaan.” Brave Alliance on erikoistunut nimenomaan toimeenpanoon. Yritys tuo johtamisvoimaa asiakkaidensa tueksi tilanteisiin, joissa tarvitaan ylimääräistä ponnistusta muutokseen. ”Me olemme toimeenpanotalo. Emme tee strategiaa, malleja tai palvelumuotoilua, koska siihen löytyy paremmat tekijät muualta. Emme myöskään tavoittele yksittäisiä projekteja vaan rakennamme pitkiä yhteistyösuhteita. Meidän tuottamamme arvo kasvaa, mitä pidempään yhteistyö jatkuu”, Saikkonen ja Träskman summaavat. • VIISI TOIMEENPANON JOHTAMISHAASTETTA: 1. Suunnitelman ja arjen toiminnan suhde jää epäselväksi 2. Muutoshankkeita on liikaa ja yksittäiset hankkeetkin usein liian monimutkaisia 3. Muutosjohtamista osataan jo laajalti teoriassa, mutta käytännössä mielletään lähinnä viestinnäksi 4. Hanke- ja kehitysportfolion johtaminen ei ole riittävän terävää 5. Johtamiskäyttäytymistä ei muuteta riittävän rohkeasti, jotta kulttuuri voi muuttua BRAVE ALLIANCE • toimenpanon konsultointia hands-on asenteella • perustettu vuonna 2012 • henkilöstömäärä 10 • Liikevaihto 2,0 miljoonaa euroa (2021)

MAINOSLIITE CALCUS.COM OY:N TUOTTAMA ASIANTUNTIJAJULKAISU Anti-magnetic. 5-day power reserve. 10-year warranty. The new ProPilot X is powered by Oris Calibre 400. Löydä jälleenmyyjäsi kultakeskus.fi 8