TEKNILLINEN SUOSITUS 2022 TS-7 Maanpäällisten rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden turvallisuuskatselmukset LIITE

© LEY 2022 TÄMÄN SUOSITUKSEN TEKSTIÄ TAl KUVIA SAA LAINATA VAIN TEKIJÄN KIRJALLISELLA LUVALLA. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS / SUOMEN LÄMMITYSTIETO OY puhelin: 010 617 7410 sähköposti: toimisto@ley.fi verkkosivut: ley.fi Suosituksen piirissä olevien, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin öljy­lämmitysalan ja kaasualan asennus- huolto- ja tarkastusliikkeiden yhteys- ja palvelutiedot ovat yhdistyksen verkkosivuilla ley.fi kohdassa urakoitsijahaku. Ks. myös: https://tukes.fi/asiointi/rekisterit-ja-patevyydet

TEKNILLINEN SUOSITUS 2022 TS-7 Maanpäällisten rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden turvallisuuskatselmukset HELSINKI 2022 LIITE

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...............................................................................................................6 2. YLEISIMMÄT MAANPÄÄLLISET MUOVISÄILIÖT SUOMESSA.............................8 2.1. Li-Plast Oy.....................................................................................................8 2.2. Motoral Oy Motoplast...................................................................................8 2.3. Dehoust (Kautex)...........................................................................................9 2.4. Roth (Pexep)..................................................................................................9 3. SÄILIÖIDEN TÄYTTÖ JA PAINEOLOSUHTEET TÄYTÖSSÄ................................10 3.1. Tavanomainen täyttö säiliöautosta..............................................................10 3.2. Säiliöauton öljynsiirtopumpun painetasot...................................................10 3.3. Öljynsiirtopaineen merkitys yhteen liitettyjen säiliöiden täytössä...............11 4. MAANPÄÄLLISTEN MUOVISÄILIÖIDEN ASENNUSTAVAT.................................12 4.1. Yleistä..........................................................................................................12 4.2. Yksittäisasennus.........................................................................................12 4.3. Riviyhdistelmät, jonoyhdistelmät ja kulmayhdistelmät................................13 5. SÄILIÖIDEN PINNANTASAUS...............................................................................14 5.1. Pinnantasauksen merkitys..........................................................................14 5.2. Lappoilmiö pinnantasauksessa...................................................................14 5.3. Pinnantasauksen häiriöt..............................................................................14 5.4. Yksiputkijärjestelmä....................................................................................15 6. SÄILIÖKOHTAISET KATSELMUKSET..................................................................16 6.1. Yleistä katselmuksista.................................................................................16 6.2. Li-Plast........................................................................................................17 6.2.1. Täyttöputkisto...........................................................................17 6.2.2. Ilmaputkisto...............................................................................18 6.2.3. Pinnantasausputkisto................................................................18 6.2.4. Ylitäytönestimen anturi..............................................................19 6.2.5. Öljynsiirtoputkisto.....................................................................19 4 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

6.3. Motoplast....................................................................................................20 6.3.1. Täyttöputkisto...........................................................................20 6.3.2. Ilmaputkisto...............................................................................21 6.3.3. Pinnantasausputkisto................................................................21 6.3.4. Ylitäytönestimen anturi..............................................................21 6.3.5. Öljynsiirtoputkisto.....................................................................21 6.4. Dehoust (Kautex).........................................................................................22 6.4.1. Täyttöputkisto...........................................................................22 6.4.2. Ilmaputkisto...............................................................................22 6.4.3. Pinnantasausputkisto................................................................22 6.4.4. Ylitäytönestimen anturi..............................................................23 6.4.5. Öljynsiirtoputkisto.....................................................................23 6.5. Roth (Pexep)................................................................................................23 6.5.1. Täyttöputkisto...........................................................................23 6.5.2. Ilmaputkisto...............................................................................24 6.5.3. Pinnantasausputkisto................................................................24 6.5.4. Ylitäytönestimen anturi..............................................................24 6.5.5. Öljynsiirtoputkisto.....................................................................25 7. KUNNOSTUSTYÖT................................................................................................26 8. ESIMERKKEJÄ KATSELMOITAVISTA YKSITYISKOHDISTA...............................27 9. ASIAKIRJAT............................................................................................................29 9.1. Katselmuspöytäkirja....................................................................................29 9.2. Asennustodistus..........................................................................................29 10. KUVA-AINEISTOJA................................................................................................30 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 5

1. JOHDANTO Tässä ohjeessa esitetään maanpäällisten muovisten öljysäiliöiden turvallisen käyttökunnon varmistamiseen liittyviä näkökohtia ja yleisimpien käytössä olevien muovisäiliöiden tuotekohtaisia tietoja. Ohje on tarkoitettu täydentämään Teknillisessä suosituksessa TS 7; ”Säiliöiden tarkastus ja huolto – Nestemäiset polttoaineet lämmityskäytössä” esitettyjä säiliöiden tarkastusmenettelyjä. Ohjeessa käsitellään yleisimpiä Suomessa asennettuja ja käyttöön otettuja säiliöitä. Nämä mainitaan Luvussa 2. Mahdollisesti katselmoitaviksi tulevien harvinaisempien säiliöiden osalta ohjetta voidaan käyttää soveltuvilta osiltaan. Maanpäällisiä muovisia öljysäiliöitä on asennettu pientaloihin ja rivitaloihin, mutta myös kerrostaloihin ja teollisuuskohteisiin. Kohteen öljynkulutuksesta riippuen säiliöitä voi olla yksittäin asennettuina tai useammasta yhteen liitetystä säiliöstä muodostettuja ryhmiä. Säiliöt ovat syöpymättömistä materiaaleista valmistettuja, joten vaipan osalta niiden vuototurvallisuus on yleensä hyvä. Kunnissa voimaan tulleet ympäristönsuojelumääräykset edellyttävät nykyisin kaikkien polttoainesäiliöiden tarkastamista määräajoin. Valvontaviranomaiset katsovat vaatimuksen täyttyvän, kun säiliön tarkastaa säiliöntarkastusalan hyväksytty liike (Vna 558/2012). Näillä on edellytykset säiliöiden puhdistamiseen, puhdistamisessa kertyvän öljyjätteen käsittelyyn ja säiliön vaipan tiiviyden tarkastamiseen. Öljyn varastoinnin turvallisuuden kannalta muovisten maanpäällisten säiliöiden kriittisiä osia ovat säiliöiden putkistot ja varusteet. Näiden osalta käyttökunnon ja turvallisuuden selvittäminen ei sisälly tavanomaiseen säiliöntarkastukseen. Tapahtuneita vahinkotapauksia tutkittaessa on useimmin todettu vahingon alkusyyn olleen juuri näissä osissa. 6 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Säiliön vaipan tarkastuksen ohella on siis vahinkoriskien pienentämiseksi tärkeää varmistaa käytössä olevien säiliöiden putkistojen ja varusteiden turvallinen käyttökunto. Erotukseksi lakisääteisistä säiliöiden tarkastuksista käytetään toimenpiteistä tällä työalueella nimitystä turvallisuuskatselmus. Hyväksytyillä öljylämmitysalan liikkeillä on turvallisuuskatselmuksissa tarvittu asiantuntemus ja työvälineet. Näillä on myös oikeudet havaittujen vikojen ja puutteiden korjaamiseen ja tietämys säiliökohtaisista varaosista ja tarvikkeista. Asiantuntemus ja siihen liittyvä vastuullisuus ovat tärkeitä ohjeen mukaisessa toiminnassa, koska toimeksiantaja (asiakas) luottaa hyväksytyn liikkeen pätevyyteen. Turvallisuuskatselmuksia voidaan tehdä yksittäisinä töinä tai öljylämmityslaitteistojen huolto- ja tarkastustöiden yhteydessä, kohteen toimeksiannosta riippuen. Ennen katselmuksen aloittamista on varmistettava, että toimeksiantaja on tietoinen katselmuksen tuloksena mahdollisesti ilmenevistä korjaustarpeista tai komponenttien uusimistarpeista. Nämä tulevat katselmuksen lisätöinä, samoin niistä aiheutuvat kustannukset. Öljylämmitysalan asennus- ja tarkastustöihin ovat oikeutettuja vain liikkeet, jotka täyttävät valtioneuvoston asetuksessa hyväksytyistä liikkeistä 558/2012 säädetyt edellytykset. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 7

2. YLEISIMMÄT MAANPÄÄLLISET MUOVISÄILIÖT SUOMESSA 2.1. Li-Plast Oy Suomessa valmistetut rotaatiovaletut, öljyn varastointiin rakennehyväksytyt säiliöt. Valmistaja Li-Plast Oy. Säiliöiden materiaali polyamidikestomuovi (nailon). Tilavuudet 900 ℓ, 1500 ℓ ja 3000 ℓ. Säiliöt ovat asennettavissa yksittäin, rivi- tai kulmayhdistelminä taikka jonoyhdistelminä. Valmistaja toimittaa säiliö- ja asennustapakohtaiset tarvikkeet ja suoja-altaat. Valmistajan tekninen tuki, varaosat ja tarvikkeet asennusliikkeille www.liplast.fi. 2.2. Motoral Oy Motoplast Suomessa valmistetut rotaatiovaletut, öljyn varastointiin rakennehyväksytyt säiliöt. Valmistaja Motoral Oy Motoplast. Säiliöiden materiaali polyeteenikestomuovi. Tilavuudet 1000 ℓ, 1500 ℓ ja 2000 ℓ. Säiliöt ovat asennettavissa yksittäin, rivi- tai kulmayhdistelminä taikka jonoyhdistelminä. Valmistaja toimittaa säiliö- ja asennustapakohtaiset tarvikkeet ja suoja-altaat. Valmistajan tekninen tuki, varaosat ja tarvikkeet asennusliikkeille www.motoplast.fi. 8 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

2.3. Dehoust (Kautex) Saksassa valmistetut rotaatiovaletut, öljyn varastointiin Suomessa hyväksytyt säiliöt. Säiliöiden maahantuoja on Li-Trading Oy. Säiliöiden materiaali polyeteenikestomuovi. Tilavuudet 600 ℓ, 750 ℓ, 1000 ℓ, 1100 ℓ ja 1500 ℓ sekä Dehoust Kombi-säiliöt 720 ℓ ja 1000 ℓ. Säiliöt ovat asennettavissa yksittäin, rivi- tai kulmayhdistelminä taikka jonoyhdistelminä. Valmistaja toimittaa säiliö- ja asennustapakohtaiset tarvikkeet ja suoja-altaat. Maahantuojan tekninen tuki, varaosat ja tarvikkeet asennusliikkeille www.liplast.fi. Valmistajan verkkosivut osoitteessa www.dehoust.de. 2.4. Roth (Pexep) Saksassa valmistetut rotaatiovaletut, öljyn varastointiin Suomessa hyväksytyt säiliöt. Säiliöiden maahantuoja on Roth Finland Oy. Säiliöitä on aiemmin maahantuonut myös Uponor Oy tuotenimellä Pexep. Säiliöiden materiaali polyeteenikestomuovi. Suomeen on tuotu pääosin tilavuuksiltaan 620 ℓ, 750 ℓ, 1000 ℓ, 1500 ℓ säiliöitä. Säiliöt ovat asennettavissa yksittäin, rivi- tai kulma taikka jonoyhdistelminä. Valmistaja/ maahantuoja toimittaa säiliö- ja asennustapakohtaiset tarvikkeet ja suoja-altaat. Maahantuojan tekninen tuki, varaosat ja tarvikkeet asennusliikkeille www.roth-finland.fi. Valmistajan verkkosivut osoitteessa www.roth-werke.de. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 9

3. SÄILIÖIDEN TÄYTTÖ JA PAINEOLOSUHTEET TÄYTÖSSÄ 3.1. Tavanomainen täyttö säiliöautosta Asiakkaan säiliön tavanomaisessa täytössä liitetään säiliön ylitäytönestimen anturi säiliöauton laitteistoon ja noin 40 metrin pituinen kelaletku säiliön täyttöputken liittimeen. Säiliön täyttöputkessa on oltava letkun nokkavipuliitintä vastaava liitinnippa. Kun autossa oleva ylitäytönestojärjestelmä on virittynyt, voidaan säiliön täyttö aloittaa avaamalla letkussa oleva venttiili. Järjestelmä pysäyttää automaattisesti säiliön täytön, kun kohteen tilaama täyttömäärä saavutetaan, tai kun öljynpinta säiliössä kohoaa säiliössä olevan anturin tuntoelimen tasolle. 3.2. Säiliöauton öljynsiirtopumpun painetasot Öljynsiirtopumpun paine on tavallisimmin luokkaa 4…5 baaria. Paineen suurentaminen ei yleensä ole tarpeen, eikä suuremmalla paineella saavuteta hyötyä täyttötapahtumassa. Jos pumppauksen aikana säiliölohko autossa tyhjenee, otetaan käyttöön toinen säiliölohko. Auton pumppauslaitteisto on suunniteltu ja rakennettu niin, että lohkon vaihdossa ei aiheudu säiliön täyttötapahtumaa eikä auton laitteistoja vaarantavia paineilmiöitä. 10 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

3.3. Öljynsiirtopaineen merkitys yhteen liitettyjen säiliöiden täytössä Maanpäällisiä yhteen liitettyjä säiliöitä täytettäessä on täyttöpaineen oltava riittävä, jotta yhteen liitettyjen säiliöiden yhtäaikainen täyttyminen varmistuu. Täyttöpaine säiliöllä on auton öljynsiirtopumpulla vallitsevaa painetta alempi, koska täyttöputkiston rakenne, kelaletku ja varusteet aiheuttavat painehäviötä. Kohteen säiliöiden täyttöliittimen ja kelaletkun liitännästä mitatut paineet ovat maanpäällisillä muovisäiliöillä säiliöiden lukumäärästä riippuen tyypillisesti luokkaa 1…4 baaria. (Kuva 1 sivulla 31) Yksittäin asennetuilla säiliöillä, täyttöputkistosta riippuen voi vastaavalla tavalla mitattu paine olla alempikin. (Kuva 2 sivulla 32) T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 11

4. MAANPÄÄLLISTEN MUOVISÄILIÖIDEN ASENNUSTAVAT 4.1. Yleistä Maanpäällisiä muovisäiliöitä on Suomessa valmistettu ja asennettu käyttöön 1970-luvun puolivälistä alkaen. Niiden etuina on helppo asennettavuus rakennuksissa. Muovisäiliöitä voidaan asentaa yksittäin tai erilaisina yhdistelminä, ja saada näin kuhunkin kohteeseen parhaiten soveltuva varastointitilavuus. Jos säiliön pohjan ala on suorakaidetta vastaava, voidaan useamman säiliön tapauksessa käyttää periaatteellista nimityksiä rivi- tai jono- tai kulmayhdistelmä. Jos pohjan ala neliötä vastaava, ei näitä nimityksiä käytetä. Kulmayhdistelmässä on tavallisesti kaksi säiliötä asennettu siten, että toisen säiliön pitempi sivu on toisen säiliön lyhyempää sivua vasten. Asennuksissa tulee noudattaa kyseisen säiliön valmistajan antamia ohjeita ja valittuun asennustapaan tarkoitettuja tarvikkeita. Putkistojen tuennan ja seinien läpivientien on sallittava säiliön elastisuudesta johtuva, täytöstilasta riippuva vaipan muodonmuutos. Asennustavan toteamisella turvallisuuskatselmuksessa on merkitystä varmistettaessa putkistojen ja varusteiden oikea rakentamistapa. (Kuva 3 sivulla 33) 4.2. Yksittäisasennus Asennettaessa säiliö yksittäin valitaan asennustapaa vastaava varustus. Yleisin ero yksittäisen säiliön asennuksessa eri yhdistelmiin nähden on täyttöputken avarampi virtaustie. Tämä vaikuttaa paineolosuhteisiin täyttöputkessa säiliötä täytettäessä. 12 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Jos katselmuksessa todetaan yksittäin asennetun säiliön täyttöputkessa yhteen liitettyjen säiliöiden varustus, on suositeltavaa tiedustella mahdollisista muutostarpeista ja niiden toteuttamisesta ohjeita säiliön toimittajalta. 4.3. Riviyhdistelmät, jonoyhdistelmät ja kulmayhdistelmät Muovisäiliöiden riviyhdistelmissä saman säiliöryhmän säiliöt on asennettu pitkittäiset sivut rinnakkain. Jonoyhdistelmissä saman säiliöryhmän säiliöt on asennettu säiliöiden lyhyet sivut vastakkain. Kulmayhdistelmissä yleensä kaksi säiliötä asennettu 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden. Säiliöiden täyttöputkille ja ilmaputkille tarkoitetut kierrelähdöt ovat säiliöiden pituussuuntaan katsottuna keskilinjalla. Putkien nimellisläpimitta on 50 mm. Tämä läpimitta ratkaistaan yksittäisen säiliön tilavuuden perusteella, vaikka säiliö­ryhmän kokonaistilavuus olisikin yli 5 m³ (vrt. ktmp 314/1985, § 21). Kun putket yhdistetään yhteisiksi, täyttöpaikalle johdetuiksi täyttöputkiksi ja ilmaputkiksi, saattaa käytännössä muodostua rakenteita, joissa on verrattain pitkiä vaakasuoria putkiosuuksia. Putkien pystysuoran tuennan ohella tulee myös vaakasuora tuenta toteuttaa niin, että putkien liitosten välille ei aiheudu haitallisia rasituksia. Täyttöputken ja ilmaputken yhdistäminen toisiinsa vaakasuorilla kiinnikkeillä vähentää öljyn täyttövirtaaman aiheuttamia rasituksia. Li-Plast-säiliöiden putkistojen tuennan ratkaisu soveltuu muidenkin säiliötyyppien vastaaviin asennuksiin. (Kuva 4 sivulla 34) Saman säiliöryhmän kaikissa säiliöissä on yhtäaikaisen täyttymisen toteutumiseksi oltava toisiaan vastaavat täyttöputkien rakenteet ja virtaustiet. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 13

5. SÄILIÖIDEN PINNANTASAUS 5.1. Pinnantasauksen merkitys Yhteen liitetyissä säiliöissä on oikealla tavalla toimiva pinnantasaus välttämätön ominaisuus. Öljyn siirto polttimelle tapahtuu yhdestä säiliöryhmän säiliöistä, samoin öljyn paluuvirtaus kaksiputkijärjestelmässä. Kun säiliöitä täytetään, virtaa öljyä jokaiseen säiliöön samassa ajassa samansuuruinen määrä. Jos täyttöä aloitettaessa säiliöiden välisissä pinnankorkeuksissa on eroa, on välittömänä vaarana yhden tai useamman säiliön ylitäyttyminen. Säiliöiden pinnankorkeuksien on oltava samalla tasolla ennen säiliön täyttämistä, käytön aikana ja säiliöiden täytön jälkeen. 5.2. Lappoilmiö pinnantasauksessa Säiliöiden pinnantasaus käytön aikana toteutuu lappoilmiön avulla. Säiliöt on liitetty toisiinsa pinnantasausputkistolla, ja pinnankorkeudet pyrkivät asettumaan korkeussuunnassa toisiaan vastaavalle tasolle. 5.3. Pinnantasauksen häiriöt Pinnantasaus voi häiriintyä putkiston tukkeutuessa siihen kertyneen sakan tai lietteen vaikutuksesta. Haitallista häiriintymistä voi ilmetä, vaikka putkisto ei vielä olisikaan kokonaan tukkeutunut. Häiriintymistä voi aiheutua myös putkiston ilmavuotojen tai vaurioitumisen seurauksena. (Kuva 5 sivulla 35) Tiedetään tapauksia, joissa pienen kulutuksen vallitessa ei ongelmia havaita, mutta kulutuksen suurentuessa säiliöiden keskinäisissä pinnankorkeuksissa olkaa ilmetä eroavuutta. Pinnantasausputkisto on uusittava kokonaisuudessaan, jos häiriöitä havaitaan. 14 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

5.4. Yksiputkijärjestelmä Suositusten mukainen yksiputkijärjestelmä vähentää, mutta ei välttämättä täysin poista pinnantasauksen viasta aiheutuvaa öljyvahingon vaaraa. Pinnantasausputkiston turvallisesta toimintakunnosta on aina huolehdittava putkijärjestelmästä riippumatta. Jokaisella säiliön toimittajalla on tarkemmat säiliökohtaiset ohjeet pinnantasausputkiston asennuksista. Näitä on noudatettava uudisasennuksissa ja kunnostuksissa. Esimerkki eräästä pinnantasausputkiston vakavasta asennusvirheestä kuvassa 6 sivulla 36 (linkki). T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 15

6. SÄILIÖKOHTAISET KATSELMUKSET 6.1. Yleistä katselmuksista Öljyvahingon merkittävimmät vaaratekijät liittyvät säiliön täyttötilanteeseen. Maanpäällisten säiliöiden turvallisuuskatselmusten painopiste on tästä syystä täyttöputkistojen rakenteiden toteutusten, pinnantasauksen toiminnan ja näiden mahdollisten puutteiden havainnoinnissa. Täyttöputkiston tiiviyden pettäessä voi kohteen tiloihin lyhyessä ajassa vuotaa suuri määrä öljyä. Pinnantasauksen toimintahäiriöissä puolestaan tavallisimmin öljyä virtaa ainakin aluksi rakennuksen ulkopuolelle. Molemmissa tapauksissa vahingot voivat olla hankalasti kunnostettavia ja aiheuttaa huomattavat kustannukset. Katselmoijan on tärkeää olla hyvin perillä erilaisten säiliöiden ominaispiirteistä ja rakenneyksityiskohdista. Tämän ohjeen tarkoitus on käsitellä eri tyyppisiä ja eri tavoin varustettuja säiliöitä, jotta katselmoijalla olisi mahdollisimman laajaalainen asiantuntemus. Säiliölaitteistoissa on voinut olla piilevä puute tai riskirakenne pitkäänkin ilman, että vahinkoa olisi vielä sattunut (Kuva 7 sivulla 37). Parhaimmillaan katselmuksessa löydetään vaaratekijöitä, jotka voidaan poistaa ja varmistaa laitteiston turvallinen käyttökunto jatkossa. Koska katselmoitavat kohteet ovat käytössä olevia, kaikkia yksityiskohtia ei ole mahdollista todentaa laitteiston rakenteita avaamatta. On myös otettava huomioon, että esimerkiksi putkistojen liitosten avaaminen saattaa edellyttää tiivisteiden ja liitososien uusimista. Katselmoinnista annettavassa pöytäkirjassa on epäselvyyksien välttämiseksi oltava maininta tästä. 16 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Jos katselmoinnin tuloksena joudutaan vaihtamaan putkiston tai varusteiden osia, on katselmuksen teettäjän oltava tietoinen näistä aiheutuvista kustannuksista. Kohdassa 8 on ohjeellinen luettelo katselmoitavista yksityiskohdista. 6.2. Li-Plast 6.2.1. Täyttöputkisto Asennettaessa säiliö yksittäin rakennetaan täyttöputkisto yleensä kierreliitoksin säiliön toimitusvarusteisiin sisältyvän täyttöputken liitännästä alkaen. Yhteen liitettävien säiliöiden täyttöputkiston asennusvarusteina on pistomuhviliitäntäisiä osia. Liitokset kootaan käyttäen säiliön toimitukseen sisältyvää ja putkenosien valmistajien toimittamaa erikoisliimaa. Kokoamisessa huolehditaan, että osat asettuvat ohjeen mukaisesti paikoilleen. Täyttöputken liitokset varmistetaan putken valmistaja ohjeen mukaan toimitukseen sisältyvillä varmistuspannoilla (-laipoilla). Pantojen kiinnitysruuvien kiristystiukkuus on putkitarvikkeiden valmistajan ohjeen mukaan 30 Nm. Katselmuksessa havainnoidaan, että varmistuspannat ovat oikein paikoillaan. Jos löystymistä tai kireyden puutetta todetaan, on putkivarusteiden valmistajan ohjeen mukaan varmistuspannat vaihdettava uusiin. Pantojen putken puoleisella pinnalla on teräväreunaiset harjanteet, joiden tarkoitus on lisätä liitoksen lujuutta putken suuntaisessa kuormituksessa. (Kuva 8 sivulla 38). Pelkkä jälkikiristys saattaa heikentää tätä lujuutta. Osa täyttöputkistosta tehdään asennuskohteessa useimmin kierreliitoksin tai puristusliitoksin. Putkisto voidaan myös kokonaisuudessaan tehdä pisto­muhvi­liitoksin. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 17

Li-Plast säiliöiden varusteena on säiliöiden sisäpuolelle ulottuva putken osa, joka supistuu säiliön sisäpuolella täyttövirtaamaa tasaavaksi ja kuohuntaa estäväksi osaksi. Yksittäin asennetun säiliön kuohuntaputken läpimitta on suurempi kuin yhteen liitetyissä säiliöissä. Läpimitan ilmaiseva tarra on putkessa säiliön liitännän yläpuolella. Katselmuksessa pyritään selvittämään, ovatko yhteen liitetyissä säiliöissä kuohuntaputken läpimitat keskenään yhtä suuret, ja onko putkisto muutoinkin asennustapaa vastaava. 6.2.2. Ilmaputkisto Ilmaputkisto rakennetaan vastaavalla tavalla, mutta ilmaputkeen ei asenneta varmistuspantoja. Ilmaputkessa ei saa olla ilman poistumista haittaavia varusteita tai supistuksia. Katselmuksessa huomioidaan, onko putkistossa käytetty asennusohjeen mukaisia osia ja ovatko ne asennettu ohjeen mukaisella tavalla. (Kuva 9 sivulla 39). 6.2.3. Pinnantasausputkisto Ennen vuotta 1984 valmistetuissa Li-Plast säiliöissä on ollut kumiset putket säiliöiden välillä. Nykyisin väliputket ovat läpimitaltaan 10 mm:n alumiiniputkia. Jos katselmuksessa todetaan kohteessa olevan säiliöiden kumiset väliputket, on pinnantasausputkisto kokonaisuudessaan uusittava viipymättä. 18 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

6.2.4. Ylitäytönestimen anturi Ylitäytönestimen anturi on vanhemmissa Li-Plast-säiliöissä erillisenä varusteena omassa yhteessään. Tuntoelimen toimintapisteen oikea asettelu mitataan asetteluputkessa säiliön ulkopuolella olevan merkin perusteella. Tarkistetaan, onko asettelu lukittu asetteluputkessa olevalla kiristysmutterilla. Putki ei saa liikkua korkeussuunnassa. Näissä tapauksissa todennäköisesti myös pinnantasausputkisto on iäkäs ja sen uusiminen nykyiseen tyyppiin on suositeltavaa. Uuteen varusteeseen sisältyy uusi ylitäytönestimen anturi, ja se tuleekin ottaa käyttöön. Uudemmissa säiliöissä ja niissä, joissa imu-pinnantasausputkisto on uusittu, on anturi venttiiliryhmän osana. Myös näissä on asettelua varten merkki säiliön ulkopuolella. Asettelun lukituksen ruuvi on venttiiliyhdistelmän kiinnitysmutterin alapuolella. 6.2.5. Öljynsiirtoputkisto Säiliöiden ja poltinten välisessä imuputkistossa on oltava putken vaurioiden varalta laponesto. Li-Plast säiliöiden imu-paluu-pikasulkuventtiilissä on laponestotoiminta. Ellei putkistossa ole laponestoa, se voidaan toteuttaa myös erillisellä imuputkeen asennetulla laponestoventtiilillä. Öljyn paluuputki päättyy säiliön yläosaan ylimmän öljynpinnan yläpuolelle imupaluuventtiiliryhmässä, joten paluuputken kautta ei lappovirtausta voi tapahtua. Laponeston asianmukaisuus pyritään mahdollisuuksien mukaan selvittämään turvallisuuskatselmuksessa. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 19

6.3. Motoplast 6.3.1. Täyttöputkisto Motoplast-säiliöiden toimitukseen sisältyy täyttöputkiston osat kohteessa rakennettavan putkiston liittämiseen tarkoitettuine osineen. Osat ovat muovia teräsputken liittämiseen tarkoitettua osaa lukuun ottamatta. (Kuva 10 sivulla 40). Öljyn virtausta tasaava supistus on säiliön sisään ulottuvan kuohuntaputken päässä. Läpimitaltaan 12 mm:n supistus saadaan suurentaa säiliön asennusohjeessa esitetysti 22 mm:n läpimittaan (Kuva 2 sivulla 32). Virtausaukon suurentaminen vähentää putkistossa täyttöhetkellä vallitsevaa liikerasitusta. Jos virtausaukkoa ei ole suurennettu, saattaa öljyn virtaus säiliöön, varsinkin tyhjää säiliötä täytettäessä, aiheuttaa putken liitoksia rasittavaa ja niiden tiiviyttä vaarantavaa tärähtelyä. (Kuva 11 sivulla 41) (Kuva 12 sivulla 42). Rakenteen nimellinen painelujuus on 10 baaria, ja putkisto kestää sen puolesta käytössä ilmenevät painerasitukset, vaikka virtausaukkoa ei olisi suurennettukaan. Yhteen liitettyjen säiliöiden kuohuntaputkien virtausaukkoja ei saa suurentaa. Jos saman säiliöryhmän putkistoissa on eri suuruisia virtausaukkoja, täyttyvät säiliöt eri nopeudella ja välittömänä vaarana öljyvahinko ylitäyttymisen seurauksena. Täyttöputkiston asianmukaisuutta säiliöiden sisäpuolisilta osin ei katselmuksessa yleensä ole mahdollista varmistaa ja lähtöolettamuksen on, että asennuksessa on noudatettu valmistajan antamia ohjeita. 20 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

6.3.2. Ilmaputkisto Motoplast-säiliöiden ilmaputkisto on täyttöputkistoa vastaava, mutta säiliön sisäpuolelle ulottuvaa osaa siinä ei ole. Ilmaputkessa ei saa olla ilman poistumista haittaavia varusteita tai supistuksia. 6.3.3. Pinnantasausputkisto Yhteen liitettäviksi tarkoitettujen Motoplast-säiliöiden toimitusvarusteisiin on sisältynyt tuotannon alusta alkaen metallinen pinnantasauksen väliputki. Käyttövuosista riippuen voi olla tarpeen uusia imu-pinnantasausputkisto kokonaisuudessaan. 6.3.4. Ylitäytönestimen anturi Ylitäytönestimen anturi on osana imu-paluu-pikasulkuventtiiliryhmää. Katselmuksessa varmistetaan asennusohjeen mukainen toimintapisteen asettelu ja asettelun lukitus. Lukitusruuvi sijaitsee venttiiliryhmän kiinnitysmutterin alapuolella venttiiliryhmän rungossa. 6.3.5. Öljynsiirtoputkisto Säiliöiden ja poltinten välisessä imuputkistossa on oltava putken vaurioiden varalta laponesto. Motoplast-säiliöiden imu-paluu-pikasulkuventtiilissä on laponestotoiminta. Ellei putkistossa ole laponestoa, se voidaan toteuttaa myös erillisellä imuputkeen asennetulla laponestoventtiilillä. Öljyn paluuputki päättyy säiliön yläosaan ylimmän öljynpinnan yläpuolelle imupaluuventtiiliryhmässä, joten paluuputken kautta ei lappovirtausta ei voi tapahtua. Laponeston asianmukaisuus pyritään mahdollisuuksien mukaan selvittämään turvallisuuskatselmuksessa. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 21

6.4. Dehoust (Kautex) 6.4.1. Täyttöputkisto Dehoust-säiliöiden toimitukseen sisältyvät täyttöputkiston muoviset osat liitos­kappaleineen ja o-rengastiivisteineen kohteessa rakennettavan putkiston liitokseen saakka. Katselmuksessa todetaan varusteiden asianmukaisuus. Jos putkiston liitoksissa on metallisia varmistuspantoja, ei niissä saa olla havaittavissa löystymistä. Muoviset liitosmutterit ovat käsin kiristettäviä. Kiristyksessä ei saa käyttää työvälineitä. Liitoksissa ei saa olla havaittavissa vääntörasitusta. 6.4.2. Ilmaputkisto Dehoust-säiliöiden ilmaputkiston osat ovat täyttöputkea vastaavasti muovisia. Ilmaputkiston tulee olla rakennettu säiliön asennusohjeen mukaisesti. Putkistossa ei saa olla ilman poistumista haittaavia rakenteita tai varusteita. 6.4.3. Pinnantasausputkisto Suomeen tuotujen, yhteen liitettäviksi tarkoitettujen Dehoust-säiliöiden toimitusvarusteisiin on sisältynyt metallinen pinnantasauksen väliputki. Käyttövuosien aikana putkistoon on saattanut kertyä epäpuhtauksia, ja pinnantasauksen toiminnan varmistamiseksi voi olla tarpeen uusia imu-pinnantasausputkisto kokonaisuudessaan. 22 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

6.4.4. Ylitäytönestimen anturi Ylitäytönestimen anturi on osana imu-paluu-pikasulkuventtiiliryhmää. Katselmuksessa varmistetaan asennusohjeen mukainen toimintapisteen asettelu ja asettelun lukitus. Lukitusruuvi sijaitsee venttiiliryhmän kiinnitysmutterin alapuolella venttiiliryhmän rungossa. 6.4.5. Öljynsiirtoputkisto Säiliöiden ja poltinten välisessä imuputkistossa on oltava putken vaurioiden varalta laponesto. Dehoust-säiliöiden imu-paluu-pikasulkuventtiilissä on laponestotoiminta. Ellei putkistossa ole laponestoa, se voidaan toteuttaa myös erillisellä imuputkeen asennetulla laponestoventtiilillä. Öljyn paluuputki päättyy säiliön yläosaan ylimmän öljynpinnan yläpuolelle imupaluuventtiiliryhmässä, joten paluuputken kautta ei lappovirtausta ei voi tapahtua. Laponeston asianmukaisuus pyritään mahdollisuuksien mukaan selvittämään turvallisuuskatselmuksessa. 6.5. Roth (Pexep) 6.5.1. Täyttöputkisto Roth-säiliöiden toimitukseen sisältyvät täyttöputkiston muoviset osat liitoskappaleineen ja tiivisteineen kohteessa rakennettavan putkiston liitokseen saakka. Valmistusajankohdasta riippuen voivat putkien liitokset olla o-rengastiivisteiset, muovisilla liitosmuttereilla kiristettävät tai metallisilla laipoilla ruuvikiristeiset. Näissä käytetään paksua laipan mukaista tiivisterengasta, joissa on asennusta helpottavat silmukat. Liitostavan ja -varusteiden tulee olla kyseisen säiliötyypin putkistoon tarkoitettuja. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 23

Katselmuksessa todetaan varusteiden asianmukaisuus ja oikea kiristystiukkuus. Muoviset liitosmutterit ovat käsin kiristettäviä. Kiristyksessä ei saa käyttää työvälineitä. Laippojen tiivistysrenkaat menettävät kimmoisuuttaan ajan mittaan. Jos kiristämisen tarvetta ilmenee, on tiivisteet uusittava ennen kiristämistä. (Kuva 13 sivulla 43) Putkisto on oltava tuettu niin, että liitoksissa ei ole havaittavissa vääntörasitusta. 6.5.2. Ilmaputkisto Roth-säiliöiden ilmaputkiston osat ovat täyttöputkea vastaavasti muovisia. Ilmaputkiston tulee olla rakennettu säiliön asennusohjeen mukaisesti. Putkistossa ei saa olla ilman poistumista haittaavia rakenteita tai varusteita. 6.5.3. Pinnantasausputkisto Yhteen liitettäviksi tarkoitettujen säiliöiden toimitusvarusteisiin on sisältynyt metallinen pinnantasauksen väliputki. Käyttövuosien aikana putkistoon on saattanut kertyä epäpuhtauksia, ja pinnantasauksen toiminnan varmistamiseksi voi olla tarpeen uusia imu-pinnantasausputkisto kokonaisuudessaan. 6.5.4. Ylitäytönestimen anturi Ylitäytönestimen anturi on osana imu-paluu-pikasulkuventtiiliryhmää. Katselmuksessa varmistetaan asennusohjeen mukainen toimintapisteen asettelu ja asettelun lukitus. Lukitusruuvi sijaitsee venttiiliryhmän kiinnitysmutterin alapuolella venttiiliryhmän rungossa. 24 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

6.5.5. Öljynsiirtoputkisto Säiliöiden ja poltinten välisessä imuputkistossa on oltava putken vaurioiden varalta laponesto. Roth-säiliöiden imu-paluu-pikasulkuventtiilissä on laponestotoiminta. Ellei putkistossa ole laponestoa, se voidaan toteuttaa myös erillisellä imuputkeen asennetulla laponestoventtiilillä. Öljyn paluuputki päättyy säiliön yläosaan ylimmän öljynpinnan yläpuolelle imu-paluuventtiiliryhmässä, joten paluuputken kautta ei lappovirtausta ei voi tapahtua. Turvallisuuskatselmuksessa pyritään laponeston asianmukaisuus mahdollisuuksien mukaan selvittämään. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 25

7. KUNNOSTUSTYÖT Katselmuksessa todetut viat tai öljyn säilytyksen turvallisuuspuutteet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Ennen katselmoinnin aloittamista on varmistettava, että katselmuksen teettäjä on tietoinen korjausten mahdollisesti aiheuttamista lisäkustannuksista. Katselmuskohde voi halutessaan valita korjausten tekijän. Tämän on kuitenkin aina oltava valtioneuvoston asetuksen 558/2012 mukainen hyväksytty liike. Kunnostuksissa tulee käyttää kyseiseen säiliöön tarkoitettuja varaosia ja tarvikkeita ja noudatettava valmistajan antamia asentamisohjeita. 26 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

8. ESIMERKKEJÄ KATSELMOITAVISTA YKSITYISKOHDISTA Eräissä luetelmakohdissa on viittauksia havainnekuviin. Kuvaselitteissä annetaan kuviin liittyviä täydentäviä tietoja. • arvioidaan säiliön sijoitustila öljyn säilyvyysominaisuuksien kannalta ¾¾ onko öljy muovisäiliössä alttiina päivänvalon UV-säteilylle ¾¾ onko lämpötila säiliön sijoitustilassa korkea • arvioidaan säiliön yleiskunto silmämääräisesti ¾¾ onko säiliön vaipassa havaittavissa vaurioita tai pysyviä muodonmuutoksia (Kuva 14 sivulla 44) • ylitäytönestimen anturin sähköisten ominaisuuksien testaus (Kuva 15 sivulla 45) • ylitäytöneston toimintapisteen asettelun tarkistus • asettelun lukituksen tarkistus (Kuva 16 sivulla 46) • liitäntäpistokkeen ja johdotuksen kunnon tarkistus (Kuva 17 sivulla 47) • ovatko yhteen liitettyjen säiliöiden väliset öljyn pinnankorkeudet samalla tasolla • onko kohteessa havaittu eroavuutta säiliöiden pinnankorkeuksissa (Kuva 18 sivulla 48) ¾¾ säiliöiden täytön yhteydessä tai ¾¾ käytön aikana • todetaan pinnantasausputkiston kunto ja materiaali ¾¾ jos putkisto on iäkäs tai jos sen kunto vaikuttaa heikentyneeltä, on koko putkisto uusittava ¾¾ jos säiliöiden väliputki/putket ovat kumiset, on koko putkisto uusittava ¾¾ materiaalivalinnoissa on varmistettava niiden soveltuvuus uusiutuville polttoaineille T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 27

• ilmaputken toimintakunnon tarkistus ¾¾ suojahatun verkon puhtauden ja ilman poistumisen esteettömyyden varmistus • täyttöputkiston ja ilmaputkiston asennustavan ja seinien läpivientien sekä tuennan asianmukaisuuden arviointi: vääntörasituksia ei saa kohdistua putkiston liitoksiin eikä säiliöön (Kuva 19 sivulla 49) • onko yksittäisasennuksissa kyseisen säiliön täyttöputken virtausaukko asennus­ ohjeen mukaisesti avarrettu tai käytetty yksittäisasennukseen tarkoitettuja osia • varmistetaan, että täyttöputkisto ja ilmaputkisto ovat säiliön toimittajan asennusohjeen mukaisesti rakennetut ¾¾ ovatko täyttöputkiston pistomuhviputkien varmistuspannat(-laipat-) oikeissa putkissa? (Kuva 20 sivulla 50) ¾¾ ovatko varmistuspannat oikealla tavalla kiristetyt? ¾¾ mahdollisesti avattuja pantoja ei saa kiristää uudelleen, vaan ne on uusittava putken valmistajan ohjetta noudattaen ¾¾ myös tiivisteet on uusittava ja kiinnitettävä putken valmistajan ohjeessa mainittua liimaa käyttäen • ovatko tiivisteet oikein paikoillaan? (Kuva 21 sivulla 51) • onko putkien tuenta asentamisohjeen mukainen? (Kuva 4 sivulla 34) (Kuva 22 sivulla 52) ¾¾ tuennan tulee antaa riittävä lujuus myös putkiston horisontaalisessa kuormituksessa (esimerkiksi kahden tai useamman säiliön jonoasennuksissa) • selvitetään viimeisimmän puhdistuksen ajankohta, jos mahdollista ¾¾ otetaan öljynäyte säiliön pohjalta, jos mahdollista • varmistetaan, että suoja-altaissa ei ole vieraita esineitä, vettä tai öljyä (Kuva 23 sivulla 53). 28 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

9. ASIAKIRJAT 9.1. Katselmuspöytäkirja Katselmuksesta tehdään pöytäkirja, josta käy selville katselmuksen ajankohta, katselmoija, todetut seikat ja toimenpidesuositukset. Katselmuksesta annettavasta pöytäkirjasta tulee käydä selville havainnot ja niistä aiheutuvat vahinkoriskit. Pöytäkirja annetaan työn teettäjälle jäljennöksen jäädessä katselmoijalle. 9.2. Asennustodistus Katselmuksessa havaittujen puutteiden tai vikojen kunnostuksista annetaan työn teettäjälle asetuksen 558/2012 edellyttämä todistus tehdyn toimenpiteen vaatimustenmukaisuudesta. todistuksesta tulee käydä yksilöidysti ilmi, mitä toimenpidettä se koskee. Asennusten tekijä säilyttää asennustodistuksen jäljennöksen hallussaan. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 29

10. KUVA-AINEISTOJA Tämän ohjeen julkaisuajankohtana on tiedossa, että käytöstä poistettuja säiliöitä uusioasennetaan paljon toisiin kohteisiin. Käytettyjen asennustarvikkeiden lisäksi tapauksiin liittyy myös ammattitaidotonta asentamista. On otaksuttavissa, että tämän kehityksen seurauksena vahinkojen todennäköisyys suurenee. Kuva-aineistoon on koottu esimerkkejä katselmoitavista yksityiskohdista ja kuvia tapahtuneista vahingoista. Kuvista voidaan havaita, että monet vahingot olisi vältetty ammattitaitoisella työllä ja asentamisohjeita noudattamalla. 30 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 1. Kohteessa on kaksi yhteen liitettyä säiliötä. Säiliön kuohuntaputkien virtausteiden läpimitat ovat samansuuruiset. Säiliöiden yhtäaikaisen täyttymisen varmistamiseksi on täytössä oltava riittävän suuri paine. Esimerkin tapauksessa oli öljynsiirtopumpun paine auton pumpulla noin 4 bar. Mittaus­ adapterilla mitattu paine täyttöliittimen ja säiliöauton letkuventtiilin väliltä oli noin 2 bar. Takaisin sivulle 11 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 31

Kuva 2. Kohteessa olevan 2000 litran yksittäin asennetun säiliön täyttöputken virtausaukkoa on suurennettu valmistajan ohjeen mukaisesti 13 mm:n läpimitasta 26 mm:n läpimittaan. Kuvan tapauksessa paine säiliöauton öljynsiirtopumpulla oli noin 4 bar. Liitäntäadapterissa oleva mittari ei näytä paineen nousua. Takaisin sivulle 11 32 Takaisin sivulle 20 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuuluu asentajan toimitusosuuteen 18, 26, 28 11 24 25 5 19 5 15 16 2 12 13 20, 21 24 9 24 30 16 4 6 1 17 Etäisyys seinään (X) vähintään 1 m, tai kaksi 90° käyrää. Kaltevuus säiliöön päin. 1 Säiliö 2 T-täyttöputki muttereineen 4 Kulmatäyttöputki muttereineen 5 Yhdistäjämutteri 6 Putkimuhvi laskuputkineen 9 Liitoskappale 11 T-ilmaputki muttereineen 12 Välikappale 15 Tiiviste 16 Tiiviste nro. 3 17 Pohjavälike 18 Imuvarusteet 20 Kokoomavarusteet 21 Ylitäytön estin 24 Hattumutteri 25 Imuletku 26 Pyällysmutteri 28 Tiiviste 30 Tulppa Kuva 3. Roth (Pexep) -säiliön asentamisperiaate. Kuvassa luetellut osat ja tarvikkeet sisältyvät säiliön toimitukseen. Asentajan toimitusosuuteen sisältyvät, säiliöiltä täyttöpaikalle johdettujen täyttöputken ja ilmaputken osuuksiin kuvattujen mutkien tarkoitus on vähentää säiliön täytöstilasta riippuvan vaippapinnan muutoksen vaikutusta putkien liitoksiin. Takaisin sivulle 12 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 33

Nylonisen Li-Plast öljysäiliön asentaminen jonoon 2 x 1500 litraa Mittarin levy säädettävä nollaan A A Mittariyhde Täyttöputki NS50 Päätyputki Väliputki Varmistuslaippa T-putki 90° käyrä Tulppa A-A 1:2 Putket sidotaan toisiinsa nauhalla LVI-tarvike sivu H11 Ilmaputki NS50 Tulppa Imuputki Pikasulku / takaiskuvent. + ylitäytönestin Kuva 4. Esimerkki täyttöputken ja ilmaputken vaakasuorasta, putkien lähtöjen kuormituksia tasaavasta tuennasta säiliöiden jonoasennuksessa. Putket sidotaan toisiinsa reikänauhalla tai metallisilla putkikannakkeilla. Kaikissa asentamistavoissa on putkien tuennassa otettava huomioon putkistoihin kohdistuvat rasitukset. Turvallisuuskatselmuksissa on pyrittävä arvioimaan tuentojen asianmukaisuutta erilaisten kuormitusten varalta. Takaisin sivulle 13 34 Takaisin sivulle 28 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 5. Säiliöiden välisessä kumisessa pinnantasausputkistossa on murtumia. Koko pinnantasausputkisto venttiileineen uusittava viipymättä. Säiliön valmistaja on toimintansa lopettanut SulMu Oy, eikä valmistajalta enää saa varaosia. Pinnantasausputkiston venttiileineen voi korvata toisella, toiminnallisesti vastaavalla varusteella. Säiliöiden rakennehyväksyntä ei koske toiminnallisia varusteita. Niiden on kuitenkin oltava kyseiseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja ja turvallisia. Asentajan on yksittäisissä tapauksissa syytä harkita työtä myös hyväksytyn liikkeen vastuukysymysten kannalta. Jos säiliö on iäkäs, eikä alkuperäisiä varaosia enää ole saatavissa, on turvallisin vaihtoehto säiliön vaihtaminen varusteineen ja tarvikkeineen uuteen. Takaisin sivulle 14 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 35

Kuva 6. Kohteessa tapahtui öljyvahinko säiliöitä täytettäessä. Vahingon tutkinnassa todettiin säiliön ylitäyttyminen. Toisen säiliön imuputki oli kytketty toisessa säiliössä olevaan imupaluu-pikasulkuventtiiliryhmään, polttimelta palautuvan öljyputken yhteeseen, josta ei ole suljettua putkiyhteyttä säiliössä olevaan öljyyn. Säiliöiden välinen lappo ei ole mahdollinen tässä kytkennässä. On ilmeistä, että asennuksen tekijällä ei ole ollut tietoa yhteen liitettyjen säiliöiden toimintaperiaatteista. Takaisin sivulle 15 36 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 7. Kohteessa on varmistuspanta puuttunut täyttöputkesta koko käyttöiän, yli kaksikymmentä vuotta. Liitoksesta on tihkunut öljyä, ja se olisi mahdollisesti pettänyt missä tahansa säiliön täytössä. Kyseinen liitos ympyröity. Liitoksesta tihkunut öljy on heikentänyt tiivisteen liimausta. Korjauksena ei riitäkään vain varmistuspannan asentaminen, vaan liitos tulee purkaa, puhdistaa ja asentaa uusi tiiviste käyttäen tiivisteen kiinnittämiseen tarkoitettua liimaa. Silmämääräisesti voidaan arvioida, että ylitäytönestimen toimintapiste on ylhäällä, ja täyttövara on tästä syystä pieni. Toimintapisteen asettelu on syytä tarkistaa, ja säätää ohjeen mukaiseksi. Käyttöikään nähden turvallisin vaihtoehto on koko anturin uusiminen. Takaisin sivulle 16 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 37

Kuva 8. Pistomuhviliitoksen lujuuden varmistamiseen putken pituussuunnassa on teräksinen, ruuvikiristeinen varmistuspanta. Pannan sisäpinnalla on teräväreunaiset harjanteet. Jos muhviliitos on alkuperäisen kiinnityksen jälkeen avattu, on liitoksen tiiviste ja kiinnitys uusittava asianmukaista liimaa käyttäen. Pistomuhviputkistojen valmistajan ohjeiden mukaan on myös varmistuspanta uusittava, koska harjanteiden pidätyskyky on saattanut alkuperäisen kiristyksen seurauksena heikentyä. (www.lorowerk.de) Takaisin sivulle 17 38 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Tämä osa on asennettava ilmaputkeen Säiliön asennusohje Tämä osa on asennettava täyttöputkeen Kuva 9. Kohteessa tapahtui ylitäyttyminen säiliön täytössä. Tapahtuman tutkinnassa selvisi, että ilmaputken ja täyttöputken päätykappaleet olivat vaihtaneet paikkaa asennuksessa. Täyttöputkessa on oltava täyttövirtaamaa tasaava T-osa. Ilmaputkessa on oltava toisen tyyppinen osa, jonka tulpattuun haaraan voidaan asentaa öljymittari tai siitä voidaan öljymäärää mitata mittakepillä. Huomaa säiliöön laminoitu asennusohje, josta käy selville osien oikea sijoittelu. Takaisin sivulle 18 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 39

Kuva 10. Motoplast-säiliöissä olevan täyttöputken ja kohteessa asennettavan teräsputken liittämiseen tarkoitetut osat: T-liitoskappale o-renkaineen, liitinholkki, lukitusrengas ja kytkinmutteri. Ilmaputkeen tulevat vastaavat osat, mutta ilman säiliön sisään ulottuvaa kuohuntaputkea. Liitososien valmistaja WERIT Kunstoffwerke W. Schneider GmbH. (www.werit.de) Jos T-liitoskappaleeseen kohdistuu vääntörasitusta, on vaarana osan pysyvä muodonmuutos ja tiiviyden heikentyminen tämän seurauksena. Katselmoinnissa tulisi mahdollisuuksien mukaan todeta rasitustekijöitä ja arvioida niiden merkitystä. Takaisin sivulle 20 40 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 11. Öljyä virtaa tyhjään säiliöön. Täyttöputken päässä olevaa virtausaukkoa ei ole avarrettu. Öljy kuohuu kohtalaisesti, samalla putki voi tärähdellä virtauksen voimasta. Tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti täyttöputken liitoksiin. Takaisin sivulle 20 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 41

Kuva 12. Öljyn pinta säilöissä on kohonnut täyttöputken pään yläpuolelle. Öljy ei enää kuohu, vaan virtaa säiliöön tasaisesti, eikä putki heilahtele liitoksia rasittavasti. Takaisin sivulle 20 42 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 13. Täyttöputken laippaliitoksen ruuvien kiristys oli löystynyt. Liitoksesta vuoti öljyä säiliön täytössä. Täyttöpaineesta johtuen öljyä suihkusi suoja-altaaseen ja säiliötilan seinään. Kohteessa harkkorakenteeseen imeytyneen öljyn poistaminen oli hankalaa. Kustannukset nousivat myös vuotaneen öljyn verrattain pieneen määrään nähden huomattaviksi. Vastaavissa tapauksissa on vian korjaamiseksi rakenteiden puhdistamisen jälkeen uusittava liitoksessa oleva silmukkatiiviste. Myös kiinnitysruuvien uusiminen on suositeltavaa. Oikea varaosa on hankittava säiliön toimittajalta. Laipan ruuvit kiristetään asennusohjeen mukaisesti ja varmistetaan, että välys laipan joka kohdassa on tasasuuri. Takaisin sivulle 24 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 43

Kuva 14. Säiliöön on kohdistunut täyttöputkiston kautta huomattavan suuri vääntörasitus. Säiliön rakenteeseen kuuluva liitäntäkierre on murtunut. Vikaa ei voi korjata, vaan säiliö on uusittava käyttöturvallisuussyistä. Vaurioitumisen syy on selvitettävä ja poistettava ennen uuden säiliön asentamista. Takaisin sivulle 27 44 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Uusi anturi kytkemättä Vanha viallinen anturi käytössä Kuva 15. Kohteen säiliöiden pinnantasausputkisto oli uusittu, mutta tarvikkeisiin sisältyvä ylitäytönestimen anturi on jätetty kytkemättä. Kohteessa tapahtui säiliön ylitäyttyminen. Vahinkoa tutkittaessa todettiin, että vanhan anturin sähköisessä toiminnassa oli vikaa. Anturin testauslaite sisältyy hyväksytyn liikkeen työvälineisiin. Satunnaiset viat tai sähköisten ominaisuuksien rajatapaukset eivät kaikissa tapauksissa ilmene edullisimmilla testereillä. Tämä on syytä ottaa huomioon tuloksia arvioitaessa. Korjaustoimenpiteenä on uusi anturi kytkettävä viipymättä. Toimintapisteen asettelu säädetään ja lukitaan kyseisen säiliön ohjeen mukaiseen asettelumittaan. Anturin kytkennässä on uusittava myös täyttöpaikalla oleva liitäntäpistoke. Vanha anturi on poistettava ja liitäntä tulpattava. Takaisin sivulle 27 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 45

Kuva 16. Maanpäällisten muovisäiliöiden ylitäytönestimen anturi on yleisimmin imupaluuventtiiliryhmän osana. Asettelun lukitusruuvi on kiinnitysmutterin alapuolella. Asettelun tulee olla lukittuna säädetyn toimintapisteen tasolle. Jos anturin todetaan pääsevän liikkumaan korkeussuunnassa, on säätö ilmeisesti lukitsematta. Oikea asettelu tarkistetaan katselmuksessa. Tarvittaessa asettelu säädetään ja lukitaan kyseisen säiliön ohjeen mukaiseen mittaan. Anturi saattaa olla myös erillisenä omassa kierreyhteessään. Näissä asettelu lukitaan läpiviennissä olevalla kiristysmutterilla. Asettelu on suositeltavaa merkitä, jotta voidaan helpommin havaita mahdollinen toimintapisteen asettelun muuttuminen. Takaisin sivulle 27 46 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 17. Turvallisuuskatselmuksessa on ylitäytöneston sähköisen toiminnan ja toimintapisteen asettelun ohella selvitettävä myös johtojen ja liitäntäpistokkeen kunto. Kuvan tapauksessa on vioittuneen liitäntäjohdon lisäksi mahdollista, että kosteutta on päässyt johtojen liitoksiin. Johdinviat ja hapettumat liitoksissa muuttavat virtapiirin sähköisiä ominaisuuksia ja vaarantavat luotettavan toiminnan. Vikoja todettaessa on luotettavan toiminnan varmistamiseksi suositeltavinta uusia koko anturi. Takaisin sivulle 27 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 47

Kuva 18. Kohteessa on säiliön täytössä virrannut ilmaputken kautta öljyä täyttöpaikalle. Vahingon tutkinnassa todettiin yhteen liitettyjen säiliöiden välillä pinnankorkeuksissa eroa noin 35 cm. Pinnantasauksessa on ilmeinen toimintahäiriö, ja tämän seurauksena on tapahtunut ylitäyttyminen. Jos pinnankorkeuksissa säiliöiden välillä on eroavuutta yli 5 cm, on säiliöiden täytössä ylitäyttymisvaara suuri. Korjaustoimenpiteenä on pinnantasausputkisto uusittava kokonaan. Säiliöiden sisäpuolelle ulottuvat imuputket (-letkut) on mitoitettava niin, että säiliöiden pohjalle jää riittävä sakkavara. Takaisin sivulle 27 48 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 19. Säiliöltä täyttöpaikalle johtava täyttöputki on kellarin seinän läpiviennissä kiinnitetty laastilla. Rakenne ei salli säiliön täytöstilasta johtuvaa vaipan muodonmuutosta, joten liitokseen aiheutuu vääntörasitusta. Rasituksen seurauksena on liitoksen tiiviys menetetty, ja öljyä on vuotanut liitoksesta. Turvallisuuskatselmuksessa olisi mahdollisesti vika voitu todeta jo ennen liitoksen vuotamista. Liitoksen lukitusrengas näkyy kiinnitysmutterin ja teräksisen liitäntäosan välistä. Muoviseen T-yhteeseen on tullut pysyvä muodonmuutos. Korjauksessa tulee seinän läpivienti muuttaa joustavaksi siten, kuin teknillisissä suosituksissa TS 1 ja TS 5 esitetään. Täyttöputken muovinen T-liitoskappale on uusittava, samoin tiivisteet. Jos vaihdettavaa putkea ei pituutensa vuoksi saa pois paikaltaan, on se katkaistava ja tilalle asennettava valmistajalta saatava mataliin sijoitustiloihin tarkoitettu lyhyempi T-liitoskappale. Jos kohteessa on yksittäin asennettu säiliö, tulee täyttöputken pään virtausaukko suurentaa säiliön asennusohjeessa esitetyllä tavalla. Takaisin sivulle 28 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 49

Kuva 20. Tapahtuneiden vahinkojen tutkimuksissa on tullut esiin tapauksia, joissa täyttöputken liitoksista on puuttunut yksi tai useampi varmistuspanta. Kuvan tapauksessa on säiliö ollut käytössä huomattavan pitkän ajan. Säiliön täytöissä putkisto on värähdellyt jokaisessa täytössä öljyn virtauksen vaikutuksesta. Vähitellen pelkän tiivisteliiman varassa ollut liitos on lopulta irronnut paikaltaan, ja seurauksena on öljyä virrannut suuri määrä säiliön sijoitustilaan ja edelleen talon rakenteisiin. Puute olisi asianmukaisessa turvallisuuskatselmuksessa ollut mahdollista havaita. Vastaavissa tapauksissa, vaikka liitos ei vielä olisi irronnutkaan, ei korjaustoimenpiteeksi riitä pelkästään varmistuspannan asentaminen. Jotta saadaan rakenteeseen asianmukainen lujuus, on kaikki liitokset asennettava uudestaan uudisasennusta vastaavalla tavalla. Takaisin sivulle 28 50 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 21. Kohteessa oli säiliöstä valunut öljyä säiliön päälle imu-paluu-pikasulkuventtiilin liitännästä. Vahinkoa tutkittaessa todettiin, että muovisen kiinnitysmutterin tiiviste oli todennäköisimmin säiliön asennuksessa asettunut huonosti paikalleen. Ylitäytöneston toimintapisteen asettelun vuoksi oli säiliön täyttövara huomattavan pieni. Säiliön täytössä öljyn pinta nousi lähelle säiliön yläpintaa, jolloin öljyä roiskahteli epätiiviistä liitoksesta säiliön ulkopuolelle. Verrattain pienen vian vuoksi pääsi öljyä valumaan haitallisen suuri määrä säiliötilan betoniseen lattiarakenteeseen. Öljyjäämien poistaminen betonirakenteesta on mahdollista vain poistamalla mekaanisesti öljyyntynyttä betonia riittävästi. Takaisin sivulle 28 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 51

Kuva 22. Muovisäiliöiden jonoasennuksissa on tyypillistä, että täyttöputki ja ilmaputki lähtevät säiliöyhteistä aluksi vastakkaisiin suuntiin ja sen jälkeen ulos täyttöpaikalle samansuuntaisina. Kuvan tapauksessa on öljyn täyttövirtaama aiheuttanut liitokseen sivuttaissuuntaisen kuormituksen, ja liitos on irronnut paikaltaan. Putkistoja asennettaessa tulee pystysuoran tuennan lisäksi toteuttaa vaakasuora tuenta kuormituksia kestävällä tavalla, esimerkiksi kiinnittämällä täyttöputki ja ilmaputki toisiinsa säiliön päällä vaakasuoralla osalla. Tuennan kaaviokuvaa esittää Kuva 4. Takaisin sivulle 28 52 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E

Kuva 23. Kuvan tapauksessa säiliötä täytettäessä oli ilmaputkesta purskahtanut öljyä rakennuksen ulkopuolelle. Vahinko oli aiheutunut säiliöiden pinnantasauksen häiriöstä. Vahinkoa tutkittaessa todettiin, että tällä kertaa ei öljyä ollut vuotanut säiliötilaan. Säiliöiden teräsrakenteisessa suoja-altaassa oli kuitenkin havaittavissa öljyä. Tapahtuma-arviossa katsottiin, että öljyä oli todennäköisimmin valunut jonkin aiemman täytön yhteydessä. Tämän perusteella oli syytä otaksua, että häiriöitä pinnantasauksessa oli ollut jo pitemmän aikaa. Kohteessa ei asiaa ollut havaittu, ja epäselväksi jäi, milloin öljyn valuminen oli tapahtunut. Takaisin sivulle 28 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 02 2 • T S -7 L I I T E 53

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki Puh: 010 617 7410 E-mail: toimisto(at)ley.fi www.ley.fi Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamista ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414