Nurmisiemenet T116921nurmisiemenet2022_001-008.indd 1 21.10.2021 9:23:19

Nurmikasvien viljely Nurmirehuntuotannossa laji- ja lajikevalinnalla on suuri vaikutus niin sadon määrään kuin sadon laatuunkin. Nurmisadon määrään vaikuttaa olennaisesti nurmen jälkikasvukyky, erityisen merkittäviä ovat niin talven- kuin myös kuivuudenkestävyys. Viljelyssä olevilla, etenkin kotimaisilla lajikkeilla talvenkestävyys on pääsääntöisesti hyvä. Laji- ja lajikevalinnan lisäksi suuri merkitys on pellon sadontuottokyvyllä, maalajilla, kasvukunnolla, viljelykäytännöillä ja kasvukauden olosuhteilla. Nurmikasvien siemeniä voi hankkia valmiina seoksina tai yksittäisinä lajikkeina. Valmistamme myös tiloille räätälöityjä seoksia. Nurmikasvilajit Suomen oloissa tärkein nurmikasvilaji on timotei. Timotein maittavuus on hyvä ja se on kasvilajina hyvin talvenkestävä. Uuden tyyppisten laatulajikkeiden, esimerkiksi Nuutti, ruokintalaatu on huippuluokkaa ja jälkikasvukyky on parempi kuin perinteistä pohjoista kasvutyyppiä edustavilla lajikkeilla. Nurminata on timotein jälkeen yleisin nurmikasvilaji. Timoteihin verrattuna sillä on etuna parempi jälkikasvukyky. Etenkin Suomessa jalostetuilla nurminadoilla (esimerkiksi Inkeri) sadon ruokinnallinen laatu, talvenkestävyys ja satotaso ovat hyvää luokkaa. Suomessa on käytetty kohtalaisen paljon myös ruokonataa, jonka etuna muihin nurmikasvilajeihin verrattuna on korkea satotaso, erinomainen jälkikasvukyky ja hyvä kestävyys kuivuutta vastaan. Markkinoilla on monia ruokonatalajikkeita, mutta kaikkien lajikkeiden talvenkestävyys ei ole riittävä. Kotimaisten ruokonatalajikkeiden (kuten Karolina) talvenkestävyys on hyvä. Ruokonata ei sovellu laiduntamiseen. Rainata on kasvina raiheinän ja nurmi- tai ruokonadan risteytys. Sillä on voimakas pensomisja kasvukyky. Syväjuurisena kasvina se kestää kuivuutta samoin kuin märkyyttä. Rainadan sadonkorjuu on erityisen tärkeää tehdä oikeaan aikaan hyvälaatuisen rehusadon varmistamiseksi. Englanninraiheinän käyttö on lisääntynyt nurmituotannossa viime vuosina. Se onkin erinomainen nurmikasvilaji, koska sen maittavuus ja sulavuus ovat molemmat erityisen hyvällä tasolla. Satotaso on korkea etenkin ensimmäisenä vuonna. Kolmantena vuonna satotaso saattaa alentua merkittävästi, mutta tätä voidaan estää hyvin täydennyskylvöllä. Englanninraiheinän talvenkestävyys ei ole timotein tai nurminadan veroinen, joten sen osuus kasvustossa on syytä pitää maltillise- na. Talvenkestävyydeltään kotimainen Riikka-lajike on hyvällä tasolla. Englanninraiheinä on melko nopeakasvuinen heinälaji, mutta se ei kuitenkaan kasva yhtä aggressiivisesti kuin italianraiheinä. Englanninraiheinä sopii hyvin seoksiin muiden nurmikasvien kanssa ja sen käyttö soveltuu niin kahden kuin kolmenkin niiton korjuuseen etenkin viljelyvyöhykkeillä I – III. Nurmipalkokasveista tärkein, puna-apila, soveltuu hyvin seoskasviksi säilörehunurmiin, jolloin säilörehun korjuun aloitusaikaan saadaan lisää joustoa aiheuttamatta silti rehuun laatutappioita. Puna-apilaa suositellaan kivennäismaille, joilla pH on vähintään 6,0 ja maan vesitalous on kunnossa. Tärkeä D-arvo Nurmilajin ja -lajikkeen valinnalla voidaan vaikuttaa rehun laatuun. Osin laatuerot selittyvät lajikkeiden erilaisilla kasvurytmeillä, mutta myös lajikkeiden perimästä johtuvilla eroilla. Nautakarjan ruokinnassa tärkein tieto on rehun D-arvo, jolla kuvataan nautaeläimen rehusta saamaa energian määrää ja rehun sulavuutta. Nurmirehun D-arvon aleneminen yhdellä prosenttiyksiköllä alentaa maitotuotosta myös yhdellä prosenttiyksiköllä, ellei Darvon alenemista kompensoida väkirehun lisäämisellä. Nuutti-timotein D-arvo-ominaisuudet ovat optimaaliset – Nuutti onkin erinomainen esimerkki siitä, miten lajikevalinnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi säilörehun D-arvoon. Kaksi vai kolme niittokertaa? Säilörehua korjataan Suomessa kahden tai kolmen niiton menetelmällä. Onnistuessaan kolmen niiton menetelmä sopii ainakin I-III-vyöhykkeillä sijaitseville tiloille. On kuitenkin syytä tiedostaa riskit, joita liittyy suhteellisen myöhään tapahtuvaan kolmanteen niittoon. Peltosiemenen myynnissä olevista lajikkeista suurin osa soveltuu myös kolmen niiton korjuumenetelmään. Tärkein timoteilajikkeemme Nuutti soveltuu laatunsa puolesta erittäin hyvin sekä kahden että kolmen niiton korjuutaktiikkaan. Nuutti on erittäin satoisa sekä ensimmäisessä niitossa että jälkikasvusadoissa. Hyvä jälkikasvukyky mahdollistaa, että Nuutilla voidaan saavuttaa korkea satotaso myös kolmen niiton menetelmällä. Uusi Dorothy-timotei soveltuu vain kolmen niiton korjuuseen. 2 T116921nurmisiemenet2022_001-008.indd 2 21.10.2021 9:23:22

Viljelijältä viljelijälle! 3 T116921nurmisiemenet2022_001-008.indd 3 21.10.2021 9:23:23

Nurmikasvilajikkeemme DorothyBOR -timotei HerttaBOR -timotei • Dorothy on kotimainen erinUUTUUS! omainen kolmen niiton timotei • Dorothy on Borealin timoteilajikkeista kaikkein satoisin, Ruotsin virallisissa lajikekokeissa se ei ole hävinnyt sadossa edes Grindstadille • Dorothy on erittäin talvenkestävä • Satoisuuden ja talvenkestävyyden yhdistelmällä Dorothyn voikin odottaa ottavan paikkansa kolmen niiton timoteilajikkeiden kärjessä tulevina vuosina • Suositellaan vain kolmen niiton korjuuseen koko nurmen viljelyalueelle silloin, kun halutaan maksimoida sadon määrää • Jalostaja: Boreal Kasvinjalostus Oy • Uusi kotimainen timotei etenkin UUTUUS! kahden niiton korjuuseen • Hertta on Nuutin kaltainen lajike, ei kuitenkaan aivan yhtä satoisa kuin Nuutti • Sadon laatu on huippuluokkaa varsinkin toisessa niitossa • Sopii myös kolmeen niittoon, mutta on myöhäisyytensä vuoksi parhaimmillaan kahden niiton korjuutekniikassa • Talvenkestävyys on hyvä • Suositellaan vyöhykkeille I-V • Jalostaja: Boreal Kasvinjalostus Oy NuuttiBOR -timotei InkeriBOR -nurminata • Erittäin satoisa ja laadukas kotimainen timotei sekä kahden että kolmen niiton korjuuseen • Kokonaissato yltää lähes kolmen niiton lajikkeiden tasolle, mutta sadon laatu on selvästi niitä parempi • Säilyttää sadontuottokykynsä erittäin hyvin koko tyypillisen kolmen vuoden tuotantojakson ajan • Sadon laatu on huippuluokkaa, sulavuutta kuvaava D-arvo on korkea ja laskee hitaasti, joten rehun laatu ei sadonkorjuun viivästyessä laske nopeasti. Hankalien sääolojen tai konerikkojen aiheuttamat ajallisuuskustannukset ovat varsinkin suurilla tiloilla merkittävä laadullinen riskitekijä. Nuutin hitaasti aleneva D-arvo auttaa hallitsemaan ajallisuuskustannusten riskiä. • Talvenkestävyys on hyvä, Nuutti soveltuu rehuntuotantoa varten viljelyyn koko timotein viljelyalueelle • Nuutti on yksi Suomen myydyimmistä timoteilajikkeista ja nykyaikaisen karjatilan säilörehun tuotannon perusta • Suositellaan vyöhykkeille I-V • Jalostaja: Boreal Kasvinjalostus Oy • Nurminata, jossa on kaikki nurminadalta odotetut ominaisuudet – satoisuus ja talvenkestävyys yhdistettyinä erinomaiseen sadon laatuun • Inkeri on ollut virallisissa lajikekokeissa erittäin satoisa. Se tuottaa satoa tasaisesti eri viljelyvyöhykkeillä ja maalajeilla. • Sadon laatu on huippuluokkaa niin sulavuuden kuin valkuaispitoisuudenkin suhteen. Inkeri tulee röyhylle hieman muita nurminatoja myöhemmin ja näin sulavuus laskee muita lajikkeita myöhemmin. • Inkeri on yksi Suomen eniten viljellyistä nurminatalajikkeista • Suositellaan vyöhykkeille I-V, talvenkestävyys on hyvä myös Lapissa • Jalostaja: Boreal Kasvinjalostus Oy 4 T116921nurmisiemenet2022_001-008.indd 4 21.10.2021 9:23:24

EevertBOR ja SanttuBOR -nurminadat RiikkaBOR -englanninraiheinä • Eevert ja Santtu ovat uusia, kotimaisia nurminatoja, joita on toistaiseksi hyvin rajoitetusti saatavana • Santtu on selkeä parannus nurminatalajikkeistoon, ja Santtu tuleekin olemaan lähivuosina päälajikkeemme • Suositellaan vyöhykkeille I-V • Jalostaja: Boreal Kasvinjalostus Oy • Laadukas ja nopeakasvuinen englanninraiheinä Etelä- ja Keski-Suomen säilörehunurmiin • Talvenkestävin ja satoisin raiheinälajike • Jälkikasvukyky on erinomainen, rehusadon sulavuus ja maittavuus ovat erittäin hyviä • Suositellaan viljelyyn vyöhykkeille I - III, talvenkestävyys ei ole riittävä pohjoisimpaan Suomeen • Jalostaja: Boreal Kasvinjalostus Oy UUTUUS! SaijaBOR -puna-apila Karolina BOR -ruokonata • Kotimainen, satoisa ruokonata • Selvästi nurminatoja satoisampi. Hyvä jälkikasvukyky. • Tuottaa nurminataan verrattuna hyviä satoja erityisesti kuivissa olosuhteissa • D-arvo on ensimmäisessä niitossa ollut vähintään nurminatojen tasoa, toisessa ja kolmannessa niitossa D-arvo on jäänyt hieman alhaisemmaksi kuin parhailla nurminadoilla • Ensimmäinen niitto suositellaan tehtäväksi röyhylle tulon alkaessa • Hyvin talvenkestävä, menestyy hyvin myös Lapissa • Parhaimmillaan Karolina on ollut toisen ja kolmannen vuoden nurmissa • Menestyy hyvin viljelyvyöhykkeillä I-V • Soveltuu hyvin säilörehunurmiseoksiin, mutta laidunruokinnassa maittavuus ei ole nurminadan veroinen • Jalostaja: Boreal Kasvinjalostus Oy • Satoisa ja talvenkestävä kotimainen diploidi puna-apilalajike • Satoisa niin ensimmäisessä kuin toisessakin niitossa, kasvuston jälkikasvukyky on hyvä • On tuottanut lajikekokeissa satoa hyvin myös toisen ja kolmannen vuoden nurmista • Saija, kuten muutkin puna-apilat, parantaa nurmiseoksissa selvästi nurmirehun laatua ja nostaa rehun valkuaispitoisuutta • Suositellaan vyöhykkeille I - IV • Jalostaja: Boreal Kasvinjalostus Oy SW Yngve -puna-apila • Pohjoisen kasvutyypin diploidi puna-apila, jonka talvenkestävyys on erittäin hyvä • Sato painottuu ensimmäiseen niittoon • Erinomainen ruokintalaadultaan • Soveltuu monivuotisiin säilörehunurmiin hyvän valkuaispitoisuuden takaavana nurmipalkokasvina, viljelyvyöhykkeille I-V • Jalostaja: Lantmännen SW Seed, lajikeoikeudet Suomessa: Lantmännen Agro Oy 5 T116921nurmisiemenet2022_001-008.indd 5 21.10.2021 9:23:24

Nurmisiemenseoksemme Peltosiemen-pakkaamoilta saat monenlaisia nurmisiemenseoksia. Voit valita yleisestä, koko ketjun kattavasta valikoimasta tai voit kysyä lähipakkaamoltasi heidän omia seoksiaan. Voit myös pyytää tarjousta omasta, juuri sinun tilallesi räätälöidystä seoksesta. Pakkaamomme ovat asiantuntijoita seosten rakentamisessa. Vakioseokset Peltosiemen Basic Peltosiemen Tripla Yleisnurmiseos kahteen ja kolmeen niittoon Yleisnurmiseos kolmeen niittoon 75 % Timotei 25 % Nurminata 45 % Timotei 30 % Timotei 25 % Nurminata Edullinen yleisnurmiseos. Seoksen lajikkeet vaihtelevat pakkaamoittain. Lajikkeet voivat vaikuttaa myös seoksen soveltuvuuteen eri korjuutekniikoihin, mutta lähtökohtaisesti seos sopii sekä kahteen että kolmeen niittoon. Kysy koostumusta tarkemmin pakkaamoiltamme. Nuutti Dorothy Inkeri Kolmen niiton seos. Dorothy ja Nuutti -timoteiden yhdistelmällä saadaan maksimaalinen sadon määrä. Sadon laatu on keskimääräinen, koska päätarkoitus on tuottaa sadon määrää. Sopii erityisesti tiloille, joiden nurmiala on aavistuksen niukka. Peltosiemen Priima Peltosiemen Extreme Yleisnurmiseos kahteen ja kolmeen niittoon Ruokonataseos 75 % Timotei 25 % Nurminata 70 % Timotei 20 % Ruokonata 10 % Nurminata Nuutti Inkeri Eniten myyty seoksemme, jossa päästään hyödyntämään Nuutti-timotein erinomaiset sulavuusominaisuudet. Tämä seos – ja Nuutti-timotei – on ehdoton suuren karjatilan valinta silloin, kun halutaan maksimoida säilörehun laatu ja minimoida ajallisuuskustannukset. Sopii kahteen ja kolmeen niittoon. Nuutti Karolina Inkeri Laadukas ruokonataseos. Nuutti-timotein laatu luo seoksen rungon. Kotimainen Karolina-ruokonata on puolestaan erinomainen kuivuudenkestävyydeltään ja nurminata tuo natoihin lisäsulavuutta ja lehtevyyttä. Peltosiemen Extra Peltosiemen Maxi Yleisnurmiseos kahteen ja kolmeen niittoon Apilanurmiseos 75 % Timotei Nuutti 15 % Nurminata Inkeri 10 % Englanninraiheinä Riikka 60 % Timotei 30 % Nurminata 10 % Puna-apila Tälläkin seoksella on Nuutti-timotein erinomaiset sulavuusominaisuudet. Maittavuutta parannetaan nurminadan ja englanninraiheinän yhdistelmällä. Sopii kahteen ja kolmeen niittoon. Peltosiemen Multi Apilanurmiseos 55 % 25 % 15 % 5% Timotei Nurminata Puna-apila Alsikeapila Apilaseoksissa lajikkeet vaihtelevat. Yleisimmät ovat Nuutti-timotei, Inkeri -nurminata sekä Saija ja SW Yngve -puna-apilat. Alsikeapilana yleisin lajike on Frida. 6 T116921nurmisiemenet2022_001-008.indd 6 21.10.2021 9:23:27

HiiSi® -hiilensidontanurmiseokset Peltosiemenen HiiSi® -hiilensidontanurmiseokset on suunniteltu monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin. Yhdistävänä tekijänä on saada aikaan mahdollisimman suuri maanpäällinen kasvustomassa ja yhtä lailla suuri ja syvälle ulottuva juuristo. Seosten hyvä jälkikasvukyky käynnistää hiilensidonnan nopeasti korjuiden jälkeen. Näin voidaan kasvimassaan sitoa kasvien tehokkaan yhteyttämisen ansiosta maksimaalisesti ilman hiilidioksidia. Seoksien laji- ja lajikevalinnoissa on hiilensidonnan lisäksi kiinnitetty huomiota myös siihen, että sadon määrä ja etenkin sen laatu on mahdollisimman hyvällä tasolla. Luonnonvarakeskuksen asiantuntemusta on hyödynnetty seosten suunnittelussa. Peltosiemen HiiSi 2® Peltosiemen LaidunHiiSi® Kahden ja kolmen niiton hiilensidontaseos Hiilensidontaseos laitumiin 60 % Timotei 30 % 15 % 35 % 10 % 5% 5% 10 % 10 % 15 % 5% Timotei Nurminata Ruokonata Puna-apila Nuutti Tenho, Hertta (tai vastaava) Inkeri (tai vastaava) Karolina SW Yngve tai Saija HiiSi 2® on seos, jossa on yhdistetty hyvä hiilensidonta ja mahdollisimman korkea sulavuus. HiiSi 2® sopii parhaiten kahden niiton korjuuseen, mutta se toimii myös kolmen niiton korjuumenetelmässä. Peltosiemen HiiSi 3® Kolmen niiton hiilensidontaseos 20 % 35 % 15 % 10 % 10 % 5% 3% 2% Timotei Timotei Ruokonata Nurminata Englanninraiheinä Puna-apila Alsikeapila Valkoapila LaidunHiiSi® sisältää melko paljon nurminataa, jotta seoksen jälkikasvukyky ja lehtevyys saadaan optimoitua. Huonosti laiduntamiseen soveltuva ruokonata on jätetty seoksesta pois. Englanninraiheinä lisää maittavuutta ja niittynurmikka tuo ripauksen kulutuskestävyyttä. Valmistamme nurmisiemenseoksia myös asiakastilojemme toivomusten mukaan. Räätälöity seos antaa mahdollisuuden tarkimpaankin hienosäätöön tilan peltojen kasvupaikkavaatimusten perusteella. Tärkein räätälöinnin tuoma hyöty on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa tilatasolla nurmirehun määrään ja etenkin sen laatuun. Olemme hyvin joustavia räätälöityjen seosten toimittamisen suhteen. Seoskomponenttivalikoimamme on laaja sisältäen erikoisimmatkin lajit, ja toimitamme myös kohtalaisen pieniä seoseriä. Toimitamme myös palkokasvien ja viljan siemenseoksia kokoviljasäilörehun viljelyyn. Moni pakkaamoistamme on kehittänyt asiakkaidensa kanssa yhteistyössä myös pakkaamokohtaisia vakioseoksia, jotka soveltuvat hienosäädettyinä juuri pakkaamon toiminta-alueen viljelyoloihin tai asiakaskunnan erityistarpeisiin. Kannattaa kysyä pakkaamoiltamme tarkemmin! Peltosiemen HiiSi T® Hiilensidontaseos täydennyskylvöön Timotei Timotei Nurminata Englanninraiheinä Englanninraiheinä Puna-apila Valkoapila Nuutti Dorothy (tai vastaava) Inkeri (tai vastaava) Riikka (tai vastaava) Balin (tai vastaava) SW Hebe (tai vastaava) Räätälöidyt ja pakkaamoidemme omat seokset Dorothy (tai vastaava) Nuutti Karolina Inkeri (tai vastaava) Riikka (tai vastaava) SW Yngve tai Saija Frida (tai vastaava) SW Hebe (tai vastaava) HiiSi 3® toimii parhaiten kolmen niiton korjuussa. Seoksen hiilensidontakyky on erinomainen ja seos on hyvin monipuolinen. Englanninraiheinä lisää seoksen satopotentiaalia. 35 % 10 % 10 % 20 % 10 % 10 % 5% Timotei Timotei Nurminata Englanninraiheinä Niittynurmikka Valkoapila Nuutti Dorothy (tai vastaava) Inkeri (tai vastaava) Riikka (tai vastaava) Mathilde (tai vastaava) SW Yngve tai Saija SW Hebe (tai vastaava) Valikoimassamme myös: HiiSi T® -seoksessa timotein osuus on maltillinen, koska pienisiemeninen timotei on hankalahko saada taimistumaan täydennyskylvössä. Tästä syystä seoksessa suositaan suurisiemenisiä lajeja ja esim. pääapilana on puna-apila. Samasta syystä myös nurminata on mukana. Italianraiheinä Westerwoldinraiheinä Koiranheinä Niittynurmikka Punanata Rainata Rehukattara Valkoapila Persianapila Sinimailanen Valkomesikkä Keltamaite Vuohenherne Rehuvirna ja ruisvirna Rehukaali Rehurapsi Sikuri 7 T116921nurmisiemenet2022_001-008.indd 7 21.10.2021 9:23:27

Postitoimipaikka LAADUKKAAT NURMISIEMENET PELTOSIEMEN-PAKKAAMOILTA Postinumero Sähköposti Lähiosoite Puhelin Pakkaamo Maakunta juha.jarvenpaa@taurunsiemen.fi X X X X X aleksi.jarvenpaa@taurunsiemen.fi jussi.korpi-tassi@netikka.fi X X X X X jkujala91@gmail.com X pekkakujala@netikka.fi olavi.porrassalmi@nic.fi X X yrjo.ehrnrooth@surffi.fi X X X X X tuomas.makinen@salmelantila.fi X X X X X petri@lintukangas.fi X taisto.junttila@junttilantila.fi X X X X X teemu.junttila@junttilantila.fi torolf.bonas@multi.fi X X X X X kaldman@agrolink.fi X X X X X j_norr@hotmail.com X X X X vaatainen.esa@gmail.com X X X X X tuomo.seppala@hussola.fi X X X X jannekainulainen1@gmail.com X X X X X kainulainen.tapio@gmail.com antero.kiiskinen@halkoniementila.fi X X X kroger.jussi@gmail.com X X X kari3.lappalainen@gmail.com X X X matti.lappalainen@jyvajemmari.fi X X X X X juha.miettinen@prokantri.fi X X X X X pasi@keledesign.fi X X X X juha.rytkonen@pp.inet.fi X X X X matti.teittinen@semenat.fi X X X X toimisto@tomperinpakkaamo.fi X X X X orasmaa@orasmaa.fi X X X X X simo.tukkikoski@dnainternet.net X X X Katso koko valikoimamme www.peltosiemen.fi 0407572949 Juha 0504666549 Aleksi 0503714389 0505946812 Jari 0505649738 Pekka 0405107319 0400824731 0405331096 0504357400 0400777192 Taisto 0404177292 Teemu 0505542510 0500448231 0409613391 0400281503 0505677943 0451379740 Janne 0400346035 Tapio 0440815621 0405472362 0400543772 0500541491 0400579167 0505441720 0400178711 0505603559 0405829350 0405246505 0400815417 ios eo kse Hi t iSi ®seo Rä kse ätä t löi dy Yk ts eo sit täi kse set t Lu l aji om kk ee u t Etelä-Karjala Taurun Siemen Oy, Juha Järvenpää Suikintie 261 54230 Nuijamaa Etelä-Pohjanmaa Jussi Korpi-Tassi Piirrontie 247 61360 Mieto Etelä-Pohjanmaa Jari Kujala Alankotie 5 62220 Kauhava Etelä-Pohjanmaa Olavi Porrassalmi Soukka-Viinamäentie 263 61630 Hirvijärvi Etelä-Savo Pellosniemen pakkaamo, Yrjö Ehrnrooth Pellosniemenkuja 5 50700 Mikkeli Keski-Suomi Salmelan tila, Tuomas Mäkinen Salmelantie 163 41120 Puuppola Kymenlaakso Petri Lintukangas Massintie 17 47440 Sääskjärvi Pirkanmaa Junttilan Tila Oy, Taisto Junttila Rudolf Koivun tie 20 38250 Sastamala Pohjanmaa Bostrand Ab, Torolf Bonäs Bonäsvägen 106 66900 Nykarleby Pohjanmaa J. Käldman Kb, Jan Käldman Bredarholmsvägen 61 68870 Edsevö Pohjanmaa Oy H. Norrholm Ab, John Norrholm Åsvägen 30 64220 Yttermark Pohjois-Savo Hallasuon pakkaamo, Esa Väätäinen Hallasuontie 100 72380 Horontaipale Pohjois-Savo Hussolan tila, Tuomo Seppälä Hussolantie 111 71800 Siilinjärvi Pohjois-Savo Tapio Kainulainen Ameriikantie 652 74200 Vieremä Pohjois-Savo Antero Kiiskinen Syvänniementie 69 74150 Iisalmi Pohjois-Savo Jussi Kröger Kankkulantie 5 71720 Käärmelahti Pohjois-Savo Kari Lappalainen Kirjomäentie 152 71920 Pajujärvi Pohjois-Savo Pohjolan Jyväjemmari Oy, Matti Lappalainen Rapakkojoentie 70 74630 Heinäkylä Pohjois-Savo Juha Miettinen Taulumäentie 10 71800 Siilinjärvi Pohjois-Savo Pasi Paananen Porovedentie 527 74120 Iisalmi Pohjois-Savo Juha Rytkönen Sysmänrannantie 141 77460 Maavesi Pohjois-Savo Semenat Oy, Matti Teittinen Karjalanniementie 63 79600 Joroinen Pohjois-Savo Tomperin pakkaamo, Juuso Voutilainen Tomperinniementie 58 71160 Riistavesi Päijät-Häme Orasmaa Oy, Tuomo Orasmaa Kirkkotie 23 18300 Heinola Satakunta Simo Tukkikoski Kodiksamintie 333 27250 Lappi Viljelijältä viljelijälle! 21.10.2021 9:23:27 T116921nurmisiemenet2022_001-008.indd 8 Joensuu 2021 Painopaikka: Ulkoasu: PunaMusta, Sisältö- ja suunnittelupalvelut / Marja Tuusa Va k