Päiväys: 17.5.2023 10:09:28 Edellinen päiväys: 4.5.2021 14:41:11 Kauppanimi / Tunnuskoodi / Aineen nimi: Niagara-450 / 36541 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1: Tuotetunniste Kauppanimi/Tunnuskoodi Niagara-450/36541 UFI-koodi D768-630R-F00A-9N1P 1.2: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoituskoodi (KT) Viemärinpuhdistusaineet Käyttötarkoitus sanallisesti Viemärinaukaisuaine Kemikaali on tarkoitettu Ammattikäyttöön Kuluttajakäyttöön Teollisuuskäyttöön 1.3: Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Malkit Oy Mekaanikonkatu 3 00880 HELSINKI FI myynti@malkit.fi +358207480701 1.4: Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus (avoinna 24 t / vrk): 0800 147 111 (maksuton) 09 471 977 (normaalihintainen puhelu) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1: Aineen tai seoksen luokitus Met. Corr. 1, H290 Skin Corr. 1, H314 Acute Tox. 4, H302 Sivu 1

Päiväys: 17.5.2023 10:09:28 Edellinen päiväys: 4.5.2021 14:41:11 Kauppanimi / Tunnuskoodi / Aineen nimi: Niagara-450 / 36541 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 2.2: Merkinnät Vaara GHS05 GHS07 Vaaralausekkeet H290 Voi syövyttää metalleja. H302 Haitallista nieltynä. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. P301 + P330 + P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/... Muut tiedot 2.3: Muut vaarat Ei tiedossa Sivu 2

Päiväys: 17.5.2023 10:09:28 Edellinen päiväys: 4.5.2021 14:41:11 Kauppanimi / Tunnuskoodi / Aineen nimi: Niagara-450 / 36541 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2: Seokset Aineen nimi CAS-numero EY-numero Indeksi-numer REACHo rekisteröintinumero Pitoisuus Luokitus Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet, ATE-arvot, muut tiedot Kaliumhydro ksidi 1310-58-3 215-181-3 019-002-00-8 90 - 100 % Acute Tox. 4 H302 Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 %; Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %; Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %; Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %; Skin Corr. 1A H314 KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi. 4.1.2 Hengitys Ainetta hengittänyt siirretään pois altistuksesta raittiiseen ilmaan. Toimitetaan välittömästi lääkärinhoitoon. Lääkärille näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta tai pakkauksessa olevaa varoitusetikettiä. 4.1.3 Iho Iho pestään runsaalla määrällä vettä. Rasvaus polyetyleeniglykoli 400:lla. Saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi. 4.1.4 Roiskeet silmiin Huuhtelu heti runsaalla määrällä vettä useamman minuutin ajan pitäen silmäluomet avoimina. Toimitetaan silmälääkärin hoitoon, vaikka välittömiä oireita ei esiintyisikään. 4.1.5 Nieleminen Annetaan vettä juotavaksi. Ei saa oksennuttaa. Toimitetaan välittömästi lääkärin hoitoon 4.2: Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Syövyttää voimakkaasti ihoa ja limakalvoja. Syövyttää voimakkaasti silmiä (sarveiskalvon samentumis- ja sokeutumisvaara). Nieltynä syövyttää ruokatorvea ja vatsalaukkua (aiheuttaen voimakasta kipua ja puhkisyöpymisvaaran!) 4.3: Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Hoito potilaan tilan ja oireiden mukaan KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1: Sammutusaineet Aine ei ole palavaa. Sammutukseen voidaan käyttää kaikkia tavanomaisia sammutusaineita. Sammutusaineet valitaan ympäristön mukaan 5.2: Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Ympäröivästä ilmasta eristävä hengityslaite ja kemikaalisuojapuku, täysi suojavarustus. 5.3: Palontorjuntaa koskevat ohjeet Ei tiedossa KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1: Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Sivu 3

Päiväys: 17.5.2023 10:09:28 Edellinen päiväys: 4.5.2021 14:41:11 Kauppanimi / Tunnuskoodi / Aineen nimi: Niagara-450 / 36541 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta, katso kohta 8.2. Suojaamattomat henkilöt poistettava päästöalueelta. Vältettävä pölyn muodostumista. 6.2: Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Älä päästä viemäriin / pintaveteen / pohjaveteen. Estä leviäminen ympäristöön tai maaperään 6.3: Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Aine kerätään pölyttämättä talteen tiiviisti suljettavaan astiaan. Pinnat huuhdotaan runsaalla määrällä vettä. Jätteet hävitetään kohdan 13. mukaisesti. 6.4: Viittaukset muihin kohtiin Ei tiedossa KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1: Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältä vuotoja sekä iho- ja silmäkosketusta 7.2: Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Säilytetään viileässä, kuivassa paikassa ja tiiviissä pakkauksessa. Pidäpakkaukset tiivisti suljettuina. Säilytetään erillään hapoista. 7.3: Erityinen loppukäyttö Ei tiedossa KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1: Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot Kaliumhydroksidi : TVL 2 mg/m3 TWA 1 mg /m3 Muut raja-arvot DNEL-arvot Hengitys, pitkäaikainen 1 mg/m3 PNEC-arvot 8.2: Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Noudatettava paikallisia määräyksiä. Silmien ja kasvojen suojaus Käytettävä hyväksyttyjä suojalaseja. Käytettävä pölytiiviitä suojalaseja jos on sumun muodostumisen vaara. Ihonsuojaus Käytä sopivaa suojavaatetusta, jos on mahdollinen ihokosketuksen vaara. Sopiva suojavaatetus. Saastunut suojavaatetus riisutaan ja pestään ennen seuraavaa käyttöä. Käsiensuojaus Suojakäsineet: luonnonkumi tai lateksi. Hengityksensuojaus Hengityssuojain Termiset vaarat Ei tiedossa Ympäristöaltistumisen torjuminen Ei tiedossa Sivu 4

Päiväys: 17.5.2023 10:09:28 Edellinen päiväys: 4.5.2021 14:41:11 Kauppanimi / Tunnuskoodi / Aineen nimi: Niagara-450 / 36541 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1: Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kiinteä (pulveri) Väri Valkoinen Haju Ei tiedossa Sulamis- tai jäätymispiste Ei tiedossa Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislämpötila ja kiehumisalue Ei tiedossa Syttyvyys Ei tiedossa Alempi ja ylempi räjähdysraja Ei tiedossa Leimahduspiste Ei tiedossa Itsesyttymislämpötila Ei tiedossa Hajoamislämpötila Ei tiedossa pH n. 14 (100 g/l, 20 °C) Kinemaattinen viskositeetti Ei tiedossa Liukoisuus Veteen liukeneva Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tiedossa Höyrynpaine Ei tiedossa Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys 2,044 (20 ⁰C) (100% KOH) Höyryn suhteellinen tiheys Ei tiedossa Hiukkasten ominaisuudet Ei tiedossa 9.2: Muut tiedot Ei tiedossa KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1: Reaktiivisuus Katso kohta 10.3 10.2: Kemiallinen stabiilisuus Sivu 5

Päiväys: 17.5.2023 10:09:28 Edellinen päiväys: 4.5.2021 14:41:11 Kauppanimi / Tunnuskoodi / Aineen nimi: Niagara-450 / 36541 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Stabiili suositelluissa varastointi ja käsittelyolosuhteissa. 10.3: Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Metallit (joutuessaan kosketuksiin ilman hapen tai kosteuden kanssa), alumiiniseokset/kevytmetallit (muodostaa vetykaasua), ammoniumyhdisteet (muodostaa ammoniakkia), maa-alkalimetallit, halogeenit, halogeeniyhdisteet, halogenoidut hiilivedyt, epämetallihalogeenioksidit, halogeenioksidit, orgaaniset typpiyhdisteet, fosfori, epämetallioksidit, hiilivedyt, anhydridit, vahvat hapot (räjähdysvaara!). 10.4: Vältettävät olosuhteet Erittäin hygroskooppista. Eksoterminen reaktio veden kanssa. Suora auringonvalo. 10.5: Yhteensopimattomat materiaalit Katso kohta 10.3. 10.6: Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tiedossa KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1: Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista Välitön myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys LD50 = 333 mg/kg (suun kautta, rotta) (kiinteä KOH) Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Syövyttää voimakkaasti ihoa ja limakalvoja. Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Syövyttää voimakkaasti silmiä (sarveiskalvon samentumis- ja sokeutumisvaara). Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Syövyttää nieltynä ruokatorvea ja vatsalaukkua. Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Ei tiedossa Syöpää aiheuttavat vaikutukset Ei tiedossa Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei tiedossa Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen Ei tiedossa Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen Ei tiedossa Aspiraatiovaara Ei tiedossa 11.2: Tiedot muista vaaroista Ei tiedossa KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1: Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille: LC50 = 10 mg/l/96h Aineen vesiympäristöä vahingoittava vaikutus perustuu sen pH-arvoa nostavaan vaikutukseen. Aine on syövyttövö myös laimennettuna. Sivu 6

Päiväys: 17.5.2023 10:09:28 Edellinen päiväys: 4.5.2021 14:41:11 Kauppanimi / Tunnuskoodi / Aineen nimi: Niagara-450 / 36541 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 12.2: Pysyvyys ja hajoavuus Ei tiedossa 12.3: Biokertyvyys Ei tiedossa 12.4: Liikkuvuus maaperässä Ei tiedossa 12.5: PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Ei tiedossa 12.7: Muut haitalliset vaikutukset Estetään aineen pääsy laimentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriin. WGK-luokka (Vesien vaarantaminen/suojelu) = 1 (heikosti vesiä saastuttava, Saksa) 12.6: Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Ei tiedossa KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1: Jätteiden käsittelymenetelmät Jätteiden hävittämisessä noudatettava paikallisten viranomaisten ohjeita ja määräyksiä. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 14.1: YK-numero tai tunnistenumero 1813 Maantieliikenteessä (ADR) 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Kaliumhydroksidi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokat 8 Syövyttävät aineet 14.4 Pakkausryhmä II Vaaralliset aineet 14.5 Ympäristövaarat Ei tiedossa 14.6: Erityiset varotoimet käyttäjälle Luokituskoodi C6 Vaaran tunnusnumero 80 14.7: Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei tiedossa KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1: Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Mm. 67/548/EEC, REACH 1907/2006 (EC), 453/2010 (EU), 1272/2008 (EC), voimassa oleva jäte– ja työturvallisuuslainsäädäntö. Sivu 7

Päiväys: 17.5.2023 10:09:28 Edellinen päiväys: 4.5.2021 14:41:11 Kauppanimi / Tunnuskoodi / Aineen nimi: Niagara-450 / 36541 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 15.2: Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei tiedossa KOHTA 16: MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon Ei tiedossa Lyhenteiden selitykset Ei tiedossa Tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Ei tiedossa Luettelo vaara- ja turvalausekkeista Vaaralausekkeet H302 Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H290 Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. Turvalausekkeet P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P301 + P330 + P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. P303 + P361 + P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. Työntekijöiden koulutus Ei tiedossa Muut tiedot Malkit Oy, myynti@malkit.fi Sivu 8