1/7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asfaltinpaikkausaine Julkaisupäivä 28.4.2021 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tuotekoodi Asfaltinpaikkausaine 62294 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus sanallisesti Asfaltin paikkaaminen 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja Yrityksen nimi Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Sähköpostiosoite Y-tunnus Malkit Oy Mekaanikonkatu 3 00880 Helsinki 0207 480 701 myynti@malkit.fi 1825400-9 1.4 Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus, Tukholmankatu 17, PL 790, 00029 HUS (Helsinki), (24 h) Puhelin: 09-4711 (vaihde), 09-471977 (suora) KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus ASETUS (EY) no. 1272/2008 Luokitus Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen 1272/2008 mukaan. Luokitus direktiivin 1999/45/EY mukaan Tuote on arvioitu, eikä sitä ole luokiteltu vaaralliseksi. 2.2 Merkinnät Huomiosana Vaaralausekkeet Turvalausekkeet Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta 2.3 Muut vaarat Fysikaalis-kemialliset ominaisuudet Ympäristöön vaikuttavat ominaisuudet -

2/7 KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.2 Seokset Ainesosan nimi Kivimateriaali Tunnistaminen Asfaltti CAS-numero 8052-42-4 EY-numero 232-490-9 Luokitus Ei luokiteltu (EY 1272/2008) Ei luokiteltu (67/548/ETY) Ei luokiteltu (EY 1272/2008) Ei luokiteltu (67/548/ETY) Sisältö n. 95 % 1-5 % KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä Hengitystiet Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Vähimmässäkin epäilyssä tai jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. Älä koskaan yritä antaa tajuttomalle henkilölle nestettä tai muuta suun kautta. Anna henkilön levätä lämpimässä paikassa ja raittiissa ilmassa. Otettava yhteys lääkäriin, mikäli oireet jatkuvat. Pese iho saippualla ja vedellä. Poista mahdolliset piilolinssit välittömästi. Huuhtele välittömästi haalealla vedellä 15– 20 minuuttia pitäen silmiä auki; Jos oireet jatkuvat, mene lääkäriin. Huuhtele nenä, suu ja nielu vedellä. Juo heti pari lasillista vettä, maitoa tai kermaa. EI saa oksennuttaa. Yhteydenotto lääkäriin, mikäli suurempia määriä on nielty. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Yleistä Tiedot oireista eivät ole yksiselitteisiä tai puuttuvat tältä tuotteelta. 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Lääketieteellinen hoito Hoito oireiden mukaan. KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet Sammutetaan vesisumulla, jauheella, hiilidioksidilla tai alkoholia kestävällä vaahdolla. Soveltumattomat Ei saa sammuttaa korkeapaineisella vedellä. sammutusvälineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Vaarat Palaessa voi terveydelle haitallisia tai muutoin haitallisia aineita levitä. Palava kiinteä aine. 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Ohjeet Jäähdytä palolle altistuneet suljetut astiat vedellä. Tulipalon sattuessa käytä raitisilmanaamaria. Suojelutoimenpiteissä on huomioitava palopaikalla olevat muut materiaalit. KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Yleiset toimenpiteet Käytettävä sopivaa henkilökohtaista suojavarustusta, katso kohta 8. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Älä hengitä tuotetta ja vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Estä päästöt maaperään, vesistöihin tai viemäriin.

3/7 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Muut tiedot Vältä materiaalin sekoittamista niin, että se pääsee ilmaan. Kerää sopivaan säiliöön. Huuhtele alue huolellisesti vedellä. Likaantunut tuote käsitellään kemikaalijätteenä ja ilmoitetaan vaarattomaksi jätteeksi. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Ei sovelleta. KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Säilytettävä lasten ulottumattomissa ja erillään elintarvikkeista. Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Älä syö, juo tai tupakoi tilassa, jossa tuotetta käsitellään. Säilytettävä hyvin ilmastoidussa tilassa. Vältä pölyämistä käsittelyn aikana. Pese kädet tuotteen käsittelyn jälkeen. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Varastoidaan kuivassa paikassa (ei yli 30 °C:ssa). Työpaikalla on oltava mahdollisuus silmien huuhteluun. 7.3 Erityinen loppukäyttö Suositukset Ei erityisiä suosituksia. KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Valvontaa koskevat muuttuja Millään aineosilla (katso kohta 3) ei ole työperäisen altistuksen raja-arvoja. 8.2 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN Yleistä Tähän tuotteeseen ei tarvitse kiinnittää erityistä huomiota työntekijöiden suojelemiseksi työssä esiintyviltä vaaroilta, lukuun ottamatta EY-direktiivissä 89/391 esitettyjä yleisiä vaatimuksia sekä kansallista työturvallisuuslainsäädäntöä. Silmiensuojainta on käytettävä, jos vaarana on suora kosketus aineeseen tai aineen roiskuminen. Tämän tuotteen ominaisuuksien vuoksi suojakäsineitä ei normaalisti tarvita. Suojakäsineet voivat olla tarpeen muista syistä, esim. hankautumisen, lämpötilaolosuhteiden tai mikrobiologisten riskien vuoksi. Erityisiä toimenpiteitä ihon suojaamiseksi tarvitaan vain harvoissa työskentelytilanteissa. Jos olet epävarma, pyydä neuvoa työterveyshuollon asiantuntijoilta. Näytä heille tämä käyttöturvallisuustiedote. Käytä sopivaa hengityssuojainta, jos ilmanvaihto ei ole riittävä. Käytä butyylikumista, Vitonista tai fluorikumista valmistettuja suojakäsineitä tai kysy neuvoa vaihtoehtoisista materiaaleista työterveyshuollon asiantuntijoilta. Näytä heille tämä käyttöturvallisuustiedote. Ympäristöaltistumisen torjuminen, katso kohta 12. KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Väri Kiinteä aine, määrittelemätön muoto Ruskeanmusta

4/7 Haju pH Sulamispiste / sulamisalue Kiehumispiste ja -alue Leimahduspiste Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteä kaasu) Höyryn tiheys Tiheys Liukoisuus Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi Itsesyttyvyys Hajoamislämpötila Viskositeetti Hapettavuus Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Liukoisuus veteen: Liukenematon Liukenee ORGAANISIIN LIUOTUSAINEISIIN Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta 9.2 Muut tiedot Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Huomautukset Tietoja ei ole ilmoitettu. KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Reaktiivisuus Tuote ei sisällä aineita, jotka voivat johtaa vaarallisiin reaktioihin normaaleissa käsittely- ja käyttöolosuhteissa. 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa. 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei vaarallisia reaktioita normaaleissa käsittely- ja käyttöolosuhteissa. 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Vältä syttymislähteitä ja liian kuumia lämpötiloja. 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Vältä kosketusta hapettavien aineiden kanssa. 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet Hiilimonoksidi (CO), hiilidioksidi (CO2) ja terveydelle haitalliset ja ärsyttävät aineet. KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Yleinen ja epäspesifinen myrkyllisyys Välitön myrkyllisyys Haitallisuus terveydelle Myrkyllisyys toistuvassa altistumisessa Tuotetta ei ole luokiteltu myrkylliseksi. Ei luokiteltu välittömästi myrkylliseksi aineeksi. Tuotetta ei ole luokiteltu terveydelle haitalliseksi. Saatavillamme olevan tiedon mukaan tuotteelle ei ole raportoitu kroonisia vaikutuksia.

5/7 Syöpää aiheuttavat vaikutukset CMR-vaikutukset Herkistyminen Saatavillamme olevan tiedon mukaan tuotteella ei ole raportoitu olevan syöpää aiheuttavia vaikutuksia. Saatavillamme olevan tiedon mukaan tuotteella ei ole raportoitu olevan perimää vaurioittavia, muita geneettisiä tai lisääntymismyrkyllisiä vaikutuksia. Saatavillamme olevan tiedon mukaan tuotteella ei ole raportoitu yliherkkyysreaktioita. Tuote voi ärsyttää silmiä, ihoa, limakalvoja ja hengitysteitä. Syövyttävät ja ärsyttävät vaikutukset Yhteisvaikutukset ja Saatavillamme olevan tiedon mukaan tuotteella tai millään sen ainesosalla ei ole vastakkaiset vaikutukset raportoitu olevan yhteisvaikutuksia. Vaikutukset harkintakykyyn Saatavillamme olevan tiedon mukaan tuote ei vaikuta harkintakykyyn tuotteen ja muut psyykkiset vaikutukset käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä. Vaikutukset ihmisen Luultavasti tällä tuotteella ei ole vaikutusta ihmisen mikroflooraan. mikroflooraan KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Ekotoksisuus Tuotetta ei merkitä ympäristölle vaaralliseksi. Ei kuitenkaan ole pois suljettua, että suurilla päästöillä tai toistuvilla pienillä päästöillä voisi olla ympäristölle haitallinen vaikutus. 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyyden ja hajoavuuden kuvaus/arviointi Tuote on erittäin huonosti hajoava. 12.3 Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali Tämä tuote tai sen ainesosat eivät todennäköisesti kerry luontoon. 12.4 Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Tuote ei sekoitu veteen. 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset Kemikaaliturvallisuusraporttia ei ole laadittu. 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Muut haittavaikutukset, huomautuksia Tiedot puuttuvat. KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Määritä asianmukaiset hävittämismenetelmät Tuotteen kierrätys Jätteen kuljetus Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Noudata paikallisia jätteenkäsittelyä koskevia määräyksiä. Tyhjät, huuhdellut pakkaukset kierrätetään sen ollessa mahdollista. Luokka J(0) – ei ympäristölle eikä terveydelle vaarallista. KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT Tämän tuotteen kuljetuksen oletetaan tapahtuvan ainoastaan maanteitse tai rautateitse, ja täten vain ADR/RIDkuljetussäännökset pätevät. Jos tarkoituksena on käyttää muita kuljetustapoja, tulee tämän käyttöturvallisuustiedotteen julkaisijaan ottaa yhteys. 14.1. YK-numero ADR/RID/ADN IMDG Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi

6/7 ICAO/IATA Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR/RID/ADN Luokituskoodi ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta 14.4 Pakkausryhmä ADR/RID/ADN IMDG ICAO/IATA Ei sovelleta Ei sovelleta Ei sovelleta 14.5 Ympäristövaarat Huomautukset Ei sovelleta 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Käyttäjän erityiset varotoimenpiteet Ei sovelleta Ei sovelleta 14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Saasteluokka (pollution category) ADR/RID Ei sovelleta Ei sovelleta KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö Lainsäädäntö ja säädökset Ei sovelleta 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi Arviointia ja kemikaaliturvallisuusraporttia 1907/2006 Liitteen I mukaisesti ei ole vielä on tehty tehty. KOHTA 16: MUUT TIEDOT Varoitus virheellisestä käytöstä Tämän tuotteen ei odoteta aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisille tai ympäristölle. Valmistaja, jakelija tai toimittaja ei kuitenkaan vastaa tuotteen poikkeavasta tai rikollisesta käytöstä. Merkintätiedot asetuksen 1999/45/EY mukaan Varoitusmerkit Ei sovelleta R-lausekkeet Ei sovelleta S-lausekkeet Ei sovelleta Lisätietoja Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa käytetyt lähteet Kts. kohta 1.3. Valmistajan laatima käyttöturvallisuustiedote

7/7 Muutokset edelliseen versioon (lisäykset, poistot tai tarkistukset) Versio 1