TEKNILLINEN SUOSITUS 2021 TS-14 Öljylämmityslaitteistoissa käytettävät uusiutuvat nestemäiset polttoaineet

© LEY 2021 TÄMÄN SUOSITUKSEN TEKSTIÄ TAl KUVIA SAA LAINATA VAIN TEKIJÄN KIRJALLISELLA LUVALLA. LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS / SUOMEN LÄMMITYSTIETO OY puhelin: 010 617 7410 sähköposti: toimisto@ley.fi verkkosivut: ley.fi Suosituksen piirissä olevien, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin öljy­lämmitysalan ja kaasualan asennus- huolto- ja tarkastusliikkeiden yhteys- ja palvelutiedot ovat yhdistyksen verkkosivuilla ley.fi kohdassa urakoitsijahaku. Ks. myös: https://tukes.fi/asiointi/rekisterit-ja-patevyydet

TEKNILLINEN SUOSITUS 2021 TS-14 Öljylämmityslaitteistoissa käytettävät uusiutuvat nestemäiset polttoaineet HELSINKI 2021

JOHDANTO Suomessa ollaan laajasti siirtymässä rakennusten lämmityksessä uusiutuviin energian­ lähteisiin perustuviin ratkaisuihin. Öljylämmitystoimiala on siirtymisvaihetta edistääkseen tuonut tarjolle omana vaihtoehtonaan uusiutuvan lämmitysöljyn. Tuote on valmistettu kokonaan jätteistä ja tähteistä sekä aiemmin hyödyntämiskelvottomista teollisuuden sivuvirroista. Vaihtoehdon merkittävä etu on, että uusiutuvan polttoaineen käyttöön voidaan useimmissa öljylämmityskohteissa siirtyä vaivattomasti, koko laitteistoa vaihtamatta. Näin saadaan hyödyksi kohteessa olevien hyväkuntoisten laitteistojen jäljellä oleva käyttöikä, materiaaleja ja tuotantopanostuksia tarpeettomasti hylkäämättä. Öljylämmitysjärjestelmiä voidaan polttoainetyypistä riippumatta täydentää lämpö­pumpuilla. Tämä tarjoaa monia mahdollisuuksia kohteen lämmitysenergian koko­nais­ kulutuksen pienentämiseen joko nyt tai tulevaisuudessa. Suosituksen julkaisuajankohtana on lämmityslaitteistoissa käytettäväksi tarjolla täysin uusiutuvaa lämmitysöljytuotetta. Tuotteen valmistusprosessin mukainen nimi on Hydrotreated Vegetable Oil; HVO. Suosituksen tekstissä jäljempänä käytetään nimitystä HVO-pohjainen lämmitysöljy. Suositusta päivitetään, mikäli tarjolle tulee vastaavia muita HVO-pohjaisia uusiutuvia lämmitysöljyjä. Suositus on tarkoitettu öljylämmitysalan ammattilaisten käyttöön. Sisällössä käsitellään uusiutuvan lämmitysöljyn ominaisuuksia ja sen käyttöön liittyviä erityispiirteitä. Suosi­ tuk­sen tavoite on varmistaa toimialan ammattilaisten asiantuntemus vähäpäästöisten lämmitysjärjestelmien asennuksissa, huoltotöissä ja kunnossapidossa. Eräät suosituksessa esitetyistä toimenpiteistä ovat välttämättömiä siirryttäessä käyttämään uusiutuvaa lämmitysöljyä, osan ollessa öljylämmityskohteissa yleisestikin suositeltavia. Suosituksen soveltamisalue on enintään 400  kW:n tehoisissa ja sitä pienemmissä kohteissa. Tämä vastaa sekä aikaisemmin julkaistuissa suosituksissa että useissa EU-normeissa annettuja tehoalueita. Suosituksen tarkoittamaa uusiutuvaa lämmitysöljyä voidaan hyvin käyttää myös teholtaan suuremmissa kohteissa. Suosituksen soveltamisalueen kohteista mahdollisesti eroavat yksityiskohdat on otettava huomioon. Suosituksen soveltamisohjeita antaa tarvittaessa Lämmitysenergia Yhdistys ry. Helsinki, huhtikuussa 2021 LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS RY 4 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOA UUSIUTUVISTA LÄMMITYSÖLJYISTÄ...........................................7 1.1. Taustaa..........................................................................................................7 1.2. Uusiutuvien lämmitysöljyjen lähtöaineet.......................................................8 1.3. Uusiutuvan HVO-pohjaisen lämmitysöljyn käytön lähtökohtia......................8 1.4. HVO-pohjaisen lämmitysöljyn käyttö- ja energiaominaisuuksia...................9 1.5. HVO-pohjaisen lämmitysöljyn liuottavuus.....................................................9 1.6. HVO-pohjaisen lämmitysöljyn toimittajat....................................................10 1.6.1. Neste Oy...................................................................................10 1.6.2. Oy Teboil Ab..............................................................................10 1.6.3. St1 Oy.......................................................................................10 1.7. Tuotteiden yhteensopivuus.........................................................................10 1.8. Kemikaaliluokitus........................................................................................10 1.9. Käyttöturvallisuus........................................................................................11 1.9.1. Käyttöturvallisuusohjeita...........................................................11 2. POLTTOAINEEN VARASTOTILAT JA VARASTOINNIN TURVALLISUUS............12 2.1. Yleistä..........................................................................................................12 2.2. Varastotilojen palotekninen osastointi.........................................................13 2.3. Rakenteiden läpiviennit...............................................................................14 2.4. Öljynvuototurvallisuus.................................................................................14 3. ÖLJYSÄILIÖT JA SÄILIÖVARUSTEET..................................................................15 3.1. Suositeltu varastointitilavuus.......................................................................15 3.2. Säiliötyypit ja tarvittavat toimenpiteet.........................................................15 3.3. Täyttöpaikka, ilmaputkisto ja täyttöputkisto...............................................16 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 5

4. ÖLJYSÄILIÖN JA POLTINLAIT­TEISTON VÄLISET PUTKISTOT.........................17 4.1. Putkistot......................................................................................................17 4.1.1. Metalliset putkistot....................................................................17 4.1.2. Muovisäiliöiden imu/pinnantasausputkistot..............................17 4.2. Putkiston varusteet.....................................................................................18 4.3. Komponenttien soveltuvuus........................................................................18 5. POLTINLAITTEISTOT.............................................................................................19 5.1. Uusiutuvalle HVO-pohjaiselle lämmitysöljylle soveltuvat öljypoltintyypit....19 5.2. Palamistekniset vaatimukset.......................................................................19 5.3. Poltinten komponentit.................................................................................19 5.3.1. Öljyjärjestelmä...........................................................................19 5.3.2. Poltinohjain................................................................................20 5.3.3. Liekinvalvonta...........................................................................20 5.4. Öljypoltinkohtaisia muutosohjeita...............................................................22 5.4.1 Atlantic......................................................................................22 5.4.2 Bentone.....................................................................................22 5.4.3 Elco...........................................................................................22 5.4.4 Lamborghini..............................................................................22 5.4.5 Oertli..........................................................................................22 5.4.6 Oilon..........................................................................................22 5.4.7 Riello.........................................................................................23 5.4.8 Weishaupt.................................................................................23 5.5. Uusiutuville lämmitysöljyille soveltuvat lämmityskattilatyypit......................23 6. LÄMMITYKSEN OHJAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET.................................................24 6.1. Prosessin lämpötilojen ohjaus ja säätö.......................................................24 7. SAVUHORMIT JA HORMIEN VARUSTEET...........................................................25 8. SÄHKÖASENNUKSET...........................................................................................26 6 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

1. YLEISTIETOA UUSIUTUVISTA LÄMMITYSÖLJYISTÄ 1.1. Taustaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden tulee siirtyä rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä fossiilisista nestemäisistä polttoaineista uusiutuvien energianlähteiden käyttöön vuoteen 2050 mennessä. Suomessa tavoitteeksi on asetettu siirtyminen jo vuoteen 2035 mennessä. Siirtymisvaiheessa velvoitetaan polttoaineiden jakelijat tuomaan tarjolle joko täysin uusiutuvia tai uusiutuvilla seostettuja nestemäisiä polttoaineita. Velvoitteista on säädetty laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä 419/2019. Öljylämmityslaitteistot soveltuvat yleensä fossiilisten ja uusiutuvien lämmitysöljyjen seosten käyttöön ilman muutoksia. Uusiutuvan polttoaineen käytön erityisedellytykset on syytä näissäkin tapauksissa ottaa huomioon, ja luoda valmiudet seostamattoman uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön milloin tahansa. Valmiudet toteutetaan tässä suosituksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tarvittavat muutostyöt saa tehdä vain Tukesin toimiluvan omaava öljylämmitysalan liike, jonka palveluksessa on vastuupätevyyden omaava henkilö. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 7

1.2. Uusiutuvien lämmitysöljyjen lähtöaineet Uusiutuviksi katsottavia nestemäisiä polttoaineita voidaan nykyisillä jalostusmenetelmillä valmistaa monista lähtöaineista, kuten kasviöljyistä, erilaisista biomassoista, jäterasvoista ja teollisten prosessien tähteistä. Euroalueen energiatarjonnassa on monia uusiutuvista lähtöaineista eri menetelmin valmistettuja öljytuotteita. Näitä ovat esimerkiksi rasvahappometyyliesterit, yleisnimeltään FAME (Fatty Acid Methyl Ester) ja pyrolyysiöljyt. Koska näiden valmistusprosessit ja käyttöominaisuudet poikkeavat HVO-pohjaisesta lämmitys­ öljystä, eivät ne sisälly tämän suosituksen piiriin Suomessa HVO-pohjaista lämmitysöljyä tarjoavat öljyntoimittajat yhtiökohtaisten tuotemerkkiensä puitteissa. 1.3. Uusiutuvan HVO-pohjaisen lämmitysöljyn käytön lähtökohtia Tämänhetkinen yleisarvio on, että uusiutuvan HVO-pohjaisen lämmitysöljyn käytön painopiste on olemassa olevissa, nykyisin fossiilisia lämmitysöljyjä käyttävissä kohteissa. Suosituksessa esitetyt muutostarpeet ja huomioon otettavat seikat kohdistuvat pääosin näihin tapauksiin, ja niitä käsitellään tekstissä jäljempänä. Uusissa kohteissa käytön edellytykset otetaan huomioon rakentamisvaiheessa ja laitteistojen valinnassa. Lämmitysenergia Yhdistys on julkaissut uudiskohteiden rakentamista ohjaavan teknillisen suosituksen TS- 1; Kondenssiperiaatteisen öljylämmityslaitteiston rakentaminen. 8 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

1.4. HVO-pohjaisen lämmitysöljyn käyttö- ja energiaominaisuuksia Alla olevassa taulukossa on eräitä HVO-pohjaisen lämmitysöljyn tyypillisiä ominaisuuksia. Tiedot ovat ohjeellisia. Yksityiskohtaiset, ajanmukaiset tiedot annetaan öljyntoimittajien tuotetiedotteissa. Markkinoilla olevan HVO-pohjaisen lämmitysöljyn ominaisuuksia. Tehollinen lämpöarvo HVOpohjainen lämmitysöljy Samepiste kWh/kg kWh/litra MJ/litra Kesälaatu / Talvilaatu 12,1 9,4 34,4 ≤ -10 °C ... ≤ -32 °C [Lähde: Neste Renewable Diesel Handbook] 1.5. HVO-pohjaisen lämmitysöljyn liuottavuus HVO-pohjaisen lämmitysöljyn kemiallisen liuottavuuden ei ole todettu poikkeavan fossiilisten öljyjen vastaavista ominaisuuksista. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 9

1.6. HVO-pohjaisen lämmitysöljyn toimittajat Öljyntoimittajien tarjoamat HVO-pohjaiset lämmitysöljyt täyttävät EN 15940 standardin vaatimukset. Suomen markkinoilla kuluttajille HVO-pohjaista lämmitysöljyä tarjoavat öljyntoimittajat: 1.6.1. Neste Oy Voimassa olevat tuote- ja toimitustiedot saa öljyntoimittajalta. 1.6.2. Oy Teboil Ab Voimassa olevat tuote- ja toimitustiedot saa öljyntoimittajalta. 1.6.3. St1 Oy Voimassa olevat tuote- ja toimitustiedot saa öljyntoimittajalta. 1.7. Tuotteiden yhteensopivuus HVO-pohjainen lämmitysöljy on yhteensopivaa sekä öljyntoimittajakohtaisesti että fossiilisten öljyjen kanssa. Öljyntoimituksissa on otettava huomioon lämpötilaolosuhteet nykyisiä kesä- ja talvilaatuisia fossiilisia lämmitysöljyjä vastaavasti. 1.8. Kemikaaliluokitus Kaikki uusiutuvat lämmitysöljyt luetaan vaarallisiksi kemikaaleiksi fossiilisia öljyjä vastaavasti. Niiden teknillisessä käytössä on otettava huomioon laitteistoja, niiden rakennetta ja asentamista koskevat vaatimukset. 10 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

1.9. Käyttöturvallisuus Henkilöturvallisuudesta on huolehdittava fossiilisten öljyjen käyttöä ja käsittelyä vastaavasti. Öljyntoimittajien verkkosivuilla on tuotekohtaiset käyttöturvallisuustiedotteet. Niissä on tietoja tuotteiden kemiallisista koostumuksista, Reach-tunnisteet, ohjeet palontorjunnasta ja ympäristövaikutuksista. 1.9.1. Käyttöturvallisuusohjeita Ensiaputoimenpiteet Jos HVO-pohjaisen lämmitysöljyn roiskeita tai sumua on hengitetty, on henkilö siirrettävä raittiiseen ilmaan ja varmistettava vaivaton hengitys. Lääkäriin hakeudu­taan, jos oireet ovat vakavat tai jatkuvat. Nielemistapauksessa ei potilasta saa oksennuttaa, vaan on hakeuduttava välittömästi lääkäriin. Ihokosketuksessa on öljyyntynyt vaatetus riisuttava välittömästi ja iho pestävä saippualla ja vedellä. Lääkäriin on hakeuduttava, jos ärsytys jatkuu pesun jälkeen. Jos öljyä on joutunut silmiin, ne on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Piilolinssit on poistettava, jos sen voi tehdä helposti. Huuhtomista on myös tällöin jatkettava. Lääkäriin on hakeuduttava, jos ärsytys jatkuu huuhtelun jälkeen. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Roiskeet ja sumu saattavat aiheuttaa hengityselinten ärsytystä. Keuhkoihin pääsy nielemisen tai oksentamisen yhteydessä saattaa aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen. Lääkärinhoito oireiden mukaan. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 11

2. POLTTOAINEEN VARASTOTILAT JA VARASTOINNIN TURVALLISUUS 2.1. Yleistä Maanalaisissa kemikaalisäiliössä tulee olla voimassa oleviin säädöksiin perustuva kaksivaippainen rakenne ja vaippojen välissä mahdollisen vuodon ilmaisujärjestelmä. Käytössä olevien maanalaisten ja maanpäällisten säiliöiden käyttäminen on mahdollista, kunhan tarkastamisista ja kunnossapidosta huolehditaan. Polttoainesäiliöiden, putkistojen ja varusteiden turvallisen käyttökunnon tarkastaminen aika ajoin on polttoainetyypistä ja säiliön sijainnista riippumatta tarpeellista ja suositeltavaa. Lisäksi on otettava huomioon säiliöiden tarkastuksista annetut lakisääteiset vaatimukset ja kuntien ympäristömääräyksissä kemikaalien varastointia koskevat velvoitteet. HVO-pohjaiseen lämmitysöljyyn siirtymisessä tarvitaan aina hyväksytyn öljylämmitysalan liikkeen tekemiä toimenpiteitä. Siirtymiseen liittyvät toimenpiteet tulee tehdä ennen kuin uusiutuvaa lämmitysöljyä tuodaan säiliöön. Säiliön tarkastus ja puhdistus, samoin poltintekniset ja polttoaineen syöttöön liittyvät muutokset tulee teettää Tukesin toimiluvan omaavalla säiliöntarkastus- tai öljylämmitysalan yrityksellä. Toimiluvat voivat olla eri tehoalueille; A-öljy, C-öljy 1 200 kW:n ja P-öljy 70 kW:n tehoon asti. Asianmukaiset toimiluvat omaavat Lämmitysenergia Yhdistyksen jäsenliikkeet löytyvät yhdistyksen verkkosivuilta ositteessa www.ley.fi > urakoitsijahaku. 12 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

2.2. Varastotilojen palotekninen osastointi Sekä fossiiliset öljyt että uusiutuvat öljyt ovat palavia nesteitä. Rakennuksessa olevien palavan nesteen varastotilojen on oltava paloteknisesti osastoituja ympäristöministeriön asetuksen E9 osoittamalla tavalla. Osastointivaatimusten toteutuminen on suositeltavaa tarkastaa siirryttäessä fossiilisen öljyn käytöstä uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön, vaikka öljytuotteen vaihtaminen sinänsä ei varastotilojen tarkastusta edellyttäisikään. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 13

2.3. Rakenteiden läpiviennit Putkistojen ja kaapeleiden läpivientikohdissa tulee osastoivissa rakennusosissa käyttää hyväksyttyä tyyppiä olevia palokatkorakenteita. Polttoaineen vaihtoon liittyvien toimenpiteiden yhteydessä on hyvä tilaisuus tarjota asiakkaalle palokatkojen olemassaolon ja asianmukaisuuden tarkastamista. 2.4. Öljynvuototurvallisuus Rakennuksessa olevan öljysäiliön tulee olla tiiviissä suoja-altaassa ympäristöministeriön asetuksessa E9 esitetyllä tavalla. Suositellaan polttoaineen vaihtoon liittyvien toimenpiteiden yhteydessä tarkastamaan säiliöiden ja varusteiden turvallinen käyttökunto. Kuntien ympäristömääräyksissä velvoitetaan tarkastuttamaan maanpäälliset säiliöt määräajoin käytössä olevia maanalaisia säiliöitä vastaavasti. Työn teettäjälle on tarkastuksesta annettava todistus, joka on samalla myös asiakirja rakennuksen vakuutusturvan edellyttämästä huolenpitovelvoitteesta. Lämmitysenergia Yhdistyksen verkkosivuilla on asennustodistusten mallit. 14 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

3. ÖLJYSÄILIÖT JA SÄILIÖVARUSTEET 3.1. Suositeltu varastointitilavuus Siirryttäessä uusiutuvaan lämmitysöljyyn käytössä olevissa kohteissa varastointitilavuutta ei yleensä ole tarpeen muuttaa, mikäli se on todettu kohteen olosuhteisiin nähden sopivaksi. Säiliön mahdollisessa uusimisessa voidaan säiliötilavuus valita todennäköisen tai arvioidun vuosikulutuksen mukaiseksi. Arviointiin vaikuttaa kohteessa olevat tai sinne asennettavat täydentävät lämmitysratkaisut kuten esimerkiksi lämpöpumppujärjestelmät. Pienin suositeltava säiliötilavuus on toimitusvarmuus- ja minimitoimitussyistä 1 500 litraa. HVO-pohjaisen lämmitysöljyn mahdolliset öljyntoimittajakohtaiset toimitus­ edellytykset on suositeltavaa varmistaa säiliötilavuutta harkittaessa. 3.2. Säiliötyypit ja tarvittavat toimenpiteet Uusiutuvien nestemäisten polttoaineiden varastosäiliöiksi soveltuvat rakennehyväksytyt tai rakennestandardien mukaiset palavan nesteen säiliöt. Kohteessa fossiilisella öljyllä käytössä ollut, hyväksyttyä tyyppiä oleva säiliö soveltuu myös uusiutuvan lämmitysöljyn säilytykseen. Säiliön ei tarvitse olla tyhjä öljytuotteen vaihdossa, mutta sen puhdistaminen on suositeltavaa ennen vaihtoa. Öljylämmitysalan toimiluvat omaavilla, hyväksytyillä säiliöntarkastus- ja huoltoliikkeillä on menetelmät säiliössä mahdollisesti olevan öljyn poistamiseksi ja käyttökelpoisen öljyn palauttamiseksi tarkastuksen jälkeen takaisin säiliöön. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 15

Tarkemmat ohjeet säiliöiden tarkastamisesta annetaan teknillisessä suosituksessa TS-7; Säiliöiden tarkastus ja huolto – Nestemäiset polttoaineet lämmityskäytössä. Uudisasennuksissa on säiliöissä oltava rakennehyväksymismerkintöjen ohella rakennustuotedirektiivin vaatimuksenmukaisuuden osoittava CE-merkintä. 3.3. Täyttöpaikka, ilmaputkisto ja täyttöputkisto Uudiskohteissa täyttöputkisto ja ilmaputkisto rakennetaan voimassa olevien säännösten ja suositusten mukaisiksi. Käytössä olevissa kohteissa tarkastetaan ilmaputken toimintakunto ja esteetön ilmanpoisto. Jos ilmanpoisto on estynyt, saattaa säiliöön sitä täytettäessä muodostua vaarallisen suuri ylipaine. Ilmaputken suuaukossa on yleensä verkolla varustettu suojahattu. Tarkastuksessa poistetaan verkkoon mahdollisesti kertynyt haitallinen aines tai poistetaan verkko. Varmistetaan, että suojahatun ilmanvirtausaukot ovat riittävän suuret. Varmistetaan, että täyttöputkessa on määräysten mukainen nokkavipuliittimen liitinnippa. Maanpäällisten muovisäiliöiden täyttöputkiston liitosten turvallinen käyttökunto todetaan. Liitosten osien tulee olla asennusohjeiden mukaan asennetut ja kiristetyt. Todetaan, että putkisto on asianmukaisesti tuettu ja että siihen ei kohdistu rakenteen lujuutta ja tiiviyttä vaarantavia rasituksia. 16 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

4. ÖLJYSÄILIÖN JA POLTINLAIT­ TEISTON VÄLISET PUTKISTOT 4.1. Putkistot 4.1.1. Metalliset putkistot Kuparista tai teräksestä rakennetut, säännösten mukaiset kiinteät öljyputkistot soveltuvat uusiutuville lämmitysöljyille muutoksitta. Polttoaineen vaihdossa on suositeltavaa varmistaa polttimen imuputkiston puhtaus esimerkiksi paineilmapuhalluksella ja liuottimella. Tämä toimenpide on suositeltavaa yleensäkin aika-ajoin, koska putkistoon voi kertyä öljyn virtausta haittaavia ja polttimen toimintaongelmia aiheuttavia aineksia. 4.1.2. Muovisäiliöiden imu/pinnantasausputkistot Käytössä olevien rakennehyväksyttyjen muovisäiliöiden toimitusvarusteisiin ovat sisältyneet säiliökohtaiset NBR-nitriilikumiset säiliön sisäpuoliset imuletkut. Näiden ominaisuudet saattavat muuttua käyttövuosien aikana materiaalin elastisuuden mahdollisesti heikentyessä. Myös muista aiemmin käytössä olleista materiaaleista valmistettujen kumiosien soveltuvuudessa uusiutuville öljyille saattaa olla ongelmia. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 17

HVO-pohjaisen lämmitysöljyn ei ole todettu aiheuttavan NBR-kumisten osien kemiallisia muutoksia. Koska tulevaisuudessa saattaa säiliössä olla muitakin uusiutuvia öljyjä, on suositeltavaa uusia ne hydratusta HNBR-nitriilikumista valmistettuihin osiin. Vaihto on suositeltavaa joko polttoaineen vaihdon valmistelussa tai varautua niiden uusimiseen seuraavan vuoden tai viimeistään kahden vuoden kuluessa. Uudisasennuksiin toimitettavien säiliöiden varusteissa HNBR-materiaali on jo yleisesti käytössä. Uusimistapauksessa tulee imu-paluu-pinnantasausputkisto hankkia kyseisen säiliön valmistajan toimittamana säiliötyyppikohtaisena varustesarjana. Yhteensopivuuden ohella varmistuvat imuputkiston toiminta ja säiliöiden pinnantasaus valmistajan suunnitelmien mukaisiksi. Myös muovisäiliöiden kiinteät putkistot säiliöiltä polttimelle ovat metallisia. Kohdassa 4.1.1. sivulla 17 kuvattu imuputkiston puhdistus on näissäkin tapauksissa suositeltava toimenpide. 4.2. Putkiston varusteet Yksiputkitoiminnassa tarvittavan suodatus-ilmanpoistolaitteen valmistus­ materiaalin soveltuvuus uusiutuvalle lämmitysöljylle varmistetaan. Yleisimmin käytössä olevat laitteet soveltuvat HVO-pohjaiselle lämmitysöljylle. 4.3. Komponenttien soveltuvuus Öljyjärjestelmässä olevien kumiosien, kuten tiivisteiden ja vastaavien soveltuvuus tarkistetaan ja ne vaihdetaan tarvittaessa käytettävän lämmitysöljyn ominaisuuksia vastaaviksi. 18 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

5. POLTINLAITTEISTOT 5.1. Uusiutuvalle HVO-pohjaiselle lämmitysöljylle soveltuvat öljypoltintyypit Uudisasennuksiin toimitettavien öljypoltinten soveltuvuudesta uusiutuvalle polttoaineelle vastaavat laitevalmistajat. Edellytysten täyttyminen käy selville poltinten valmistusasiakirjoista. 5.2. Palamistekniset vaatimukset Tämän suosituksen soveltamisalueella käytetyillä, asianmukaisessa toimintakunnossa olevilla polttimilla saavutetaan HVO-pohjaisella lämmitysöljyllä fossiilisia öljyjä vastaava palamistapahtuma. Palamisen laatu todetaan tavanomaisilla palamisteknisillä mittauksilla. Hyväksyttävän palamisen arvot ja mittausmenetelmät esitetään Teknillisissä suosituksissa TS-1, TS-4 ja TS-5. 5.3. Poltinten komponentit 5.3.1. Öljyjärjestelmä Polttimen ja kiinteän öljyputkiston välisten letkujen tulee soveltua uusiutuville lämmitysöljyille. Tarvittaessa öljyletkut uusitaan. Uudisasennuksiin toimitettavien, uusiutuville lämmitysöljyille tarkoitettujen poltinten komponenttien soveltuvuudesta on huolehdittu valmistuksessa. Käytössä olevien poltinten öljypumppujen ja öljyn esilämmitinten soveltuvuus uusiutuville lämmitysöljyille varmistetaan. Näiden osalta soveltuvuuteen ja muutostarpeisiin liittyviin kysymyksiin antavat vastauksia ja ohjeita polttimen valmistajat tai komponenttien valmistajat. Tarvittaessa komponentteja uusitaan. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 19

5.3.2. Poltinohjain Uudisasennuksiin toimitettavissa polttimissa on yleisimmin käytössä digitaalinen poltinohjain. Käytössä olevissa polttimissa yleisiä ovat sähkömekaaniset poltinohjaimet. Poltinohjaimen sähköinen ja toiminnallinen yhteensopivuus liekinilmaisimen kanssa pitää varmistaa. Poltinohjaimen vaihto toiseen tyyppiin voi olla tarpeellista. 5.3.3. Liekinvalvonta Toimintakokeissa tehdyt palamismittaukset osoittavat HVO-pohjaisen lämmitys­ öljyn palamisen tapahtuvan asianmukaisesti. Liekin säteilyn aallonpituus poikkeaa kuitenkin fossiilisen öljyn aallonpituudesta. Toimintakokeiden perusteella todetaan, että fossiilisen öljyn liekintunnistimena yleisimmin käytettyjen valovastusten ominaisuudet eivät liekin ominaisuuksien takia sovellu HVO-pohjaisen lämmitysöljyn palamisen valvontaan. Häiriöttömän ja luotettavan toiminnan tavoittamiseksi on käytössä olevien poltinten valovastustyyppiset liekinilmaisimet vaihdettava polttimen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 20 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

Vaihdossa on kyse käyttö­ turvallisuuteen liittyvästä toimenpiteestä ja komponenteista. Vaihtotyö on tehtävä kyseisen polttimen valmistajan toimittamilla osilla ja tarvikkeilla, poltinkohtaisia ohjeita noudattaen. Muutoksen jälkeen on ehdottomasti koestettava kaikki polttimen turvallisuustoiminnat. Muutoksen saa tehdä vain Tukesin myöntämät toimiluvat omaava hyväksytty öljylämmitysalan liike. Muutostyöstä annetaan vastuuhenkilön varmentama todistus. Uusiutuville polttoaineille suunnitellut polttimet valmistetaan polttoaineen käytön edellytykset täyttäviksi. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 21

5.4. Öljypoltinkohtaisia muutosohjeita Suomessa on käytössä useita öljypoltinmerkkejä ja tyyppejä, joista eräisiin on saatu muutos- tai toimenpideohjeita. Joillakin merkeillä ei tällä hetkellä ole maahantuontia. Suosituksen tietoja päivitetään tarvittaessa. 5.4.1 Atlantic Lähempiä tietoja antavat valmistaja tai laitetoimittaja. 5.4.2 Bentone Lähempiä tietoja antavat valmistaja tai laitetoimittaja. 5.4.3 Elco Lähempiä tietoja antavat valmistaja tai laitetoimittaja. 5.4.4 Lamborghini Lähempiä tietoja antavat valmistaja tai laitetoimittaja. 5.4.5 Oertli Lähempiä tietoja antavat valmistaja tai laitetoimittaja. 5.4.6 Oilon Oilon Junior-sarja, tyypit LJ10, LJ18, LJ20, LJ45, LJ50. Liekinilmaisin vaihdetaan, kun kohteessa siirrytään käyttämään HVO-pohjaista lämmitysöljyä. Valmistajalta on saatavissa vaihtoon tarvittavat osat. • liekinilmaisin tyyppi IRD 1010 • liekinilmaisimen liitäntäjohto • liekinilmaisimen pidike, jossa on asianmukainen sovite. Pidikkeen vaihtaminen on välttämätöntä, jotta varmistetaan liekinilmaisimen pysyminen oikein aseteltuna • jos polttimessa on LOA- tai BHO-tyyppinen poltinohjain, se on vaihdettava LMO-tyyppiseksi. Vaihdettava liekinilmaisin sopii myös fossiilisella lämmitysöljyllä käytettäväksi, joten vaihdon voi tehdä hyvissä ajoin ennen uusiutuvan lämmitysöljyn käyttöön siirtymistä. Muiden poltinmallien osalta tarvittavat muutokset tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. 22 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

5.4.7 Riello Lähempiä tietoja antavat valmistaja tai laitetoimittaja. 5.4.8 Weishaupt Poltinvalmistajan antaman tiedon mukaan EN  15940 -standardin mukaisia lämmitysöljyjä voidaan käyttää Weishaupt-polttimissa yhdessä polttoaineelle sopivan liekinilmaisujärjestelmän kanssa. Yksittäiset muutokset polttimiin tehdään valmistajan antamaa ohjeistusta noudattaen. 5.5. Uusiutuville lämmitysöljyille soveltuvat lämmityskattilatyypit Käytössä olevat yleisimmät kattilatyypit soveltuvat uusiutuville lämmitysöljyille. Tarvittaessa kattilan valmistajalta saa tietoja kattilan soveltuvuudesta. Uudisasennuksiin toimitettavien, uusiutuville lämmitysöljyille tarkoitettujen katti­loiden tulee olla tähän käyttöön suunniteltuja. Kondenssikattilat myydään yleensä polttimella varustettuina. Niiden poltinlaitteiston ja kattilaosan soveltuvuudesta uusiutuvalle lämmitysöljylle vastaa laitteen valmistaja. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 23

6. LÄMMITYKSEN OHJAUS- JA SÄÄTÖLAITTEET 6.1. Prosessin lämpötilojen ohjaus ja säätö Lämmityskattilan lämpötilan termostaattiohjaus, samoin kuin kohteen lämmitys­ verkoston lämpötilan ohjausautomatiikka soveltuvat muutoksitta uusiutuvan polttoaineen käyttöön. Kattilan käyttölämpötilan asetusarvoa ei ole tarpeen polttoaineen vaihdossa muuttaa aiemmasta, ellei muita syitä muutoksiin ilmene. 24 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

7. SAVUHORMIT JA HORMIEN VARUSTEET Öljylämmityslaitteistojen savuhormien tulee olla ympäristöministeriön pienistä savupiipuista antaman asetuksen 745/2017 ja Teknillisten suositusten TS-1 ja TS-5 sekä kondensoivilla kattiloilla suosituksen TS-11 mukaiset. Uusiutuvien lämmitysöljyjen käyttö ei edellytä muutoksia savuhormirakenteisiin. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 25

8. SÄHKÖASENNUKSET Lämmityslaitteistojen sähköasennuksista on julkaistu Teknillinen suositus TS-2, jota noudatetaan poltinlaitteistojen sähköasennuksissa. Uusiutuvien lämmitysöljyjen käyttö ei sähkönsyötön osalta tuo muutostarpeita asennuksiin. Öljypolttimen huolto- ja asennustyöt on teetettävä aina asianmukaiset oikeudet omaavalla öljypoltinhuoltoliikkeellä. 26 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14

T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 021 • T S -14 27

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki Puh: 010 617 7410 E-mail: toimisto(at)ley.fi www.ley.fi Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamista ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414