Kiinteistöturvallisuus

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ Malkit Kiinteistöturvallisuus Malkit Oy on kiinteistöturvallisuuden vahva moniosaaja. Meiltä saat väestönsuojiin ja paloturvallisuuteen liittyvät huollot, korjaukset ja tiiveyskokeet yhdellä kertaa. Toimitamme myös kaikki tarvittavat laitteet ja varusteet. Kaikista tehtävistä toimenpiteistä raportoimme sähköisesti asiakkaalle. Raportit ja dokumentit säilytämme myös omassa järjestelmässämme. Voimme myös raportoida suoraan asiakkaan sähköiseen huoltokirjaan. Laadun varmistamiseksi käytämme kiinteistöturvan asennuksissa pätevöityneitä ja koulutettuja huoltoasentajia. Tällä varmistamme toimintamme laadun ja sen, että asiat ovat vähintään pelastuslain edellyttämässä kunnossa. Kaikki asentajamme ovat työturvallisuus-, tulityö-, ja palokatkokoulutuksen käyneitä. Malkit on Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä huoltoliike. Palvelemme Teitä Etelä-Suomen alueella ja tarvikkeet toimitamme koko Suomeen. 3

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ Väestönsuojelu Väestönsuojat rakennetaan suojaamaan ihmisiä mahdollisen kaasu- tai myrkkyvuodon, radioaktiivisen laskeuman tai muun vastaavan uhatessa. Suojat antavat suojaa myös sortumilta räjähdyspaineelta, sirpaleilta, sekä tulipaloilta. Rakennuksen omistajan ja haltijan on pelastuslain (379/2011, 12 §) mukaan huolehdittava siitä, että väestönsuojien varusteet ja laitteet ovat toimintakunnossa, sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti. Teemme väestönsuojien kunto- ja varustekartoitukset, kaikki tarvittavat huolto ja korjaustoimenpiteet, sekä tiiveyskokeet. Kaikista väestönsuojaan tehtävistä toimenpiteistä raportoimme sähköisesti asiakkaalle, tiiveyskokeista toimitamme erillisen tiiveyskoepöytäkirjan. Raportit ja dokumentit suojista säilytämme myös omassa järjestelmässämme. Voimme myös raportoida suoraan asiakkaan sähköiseen huoltokirjaan. Vain kunnossa oleva väestönsuoja antaa riittävän turvan 4

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ VÄESTÖNSUOJAN KUNTOKARTOITUS Kartoituksessa inventoidaan suojassa olevat varusteet, sekä tarkastetaan laitteiden kunto niiden valmistajien edellyttämällä tavalla. Kuntokartoituksessa tarkastetaan/testataan seuraavat kohteet: • • • • • • • • • • Sulkuteltta ja -huone Käymälät ja käymäläkomerot Suojan ovet ja luukut, sekä opasteet Ilmanottoputkisto, jakokanavisto, poistoilma- ja ylipaineventtiilit, sekä normaaliolojen ilmanvaihdon sulkulaitteet Ilmanvaihtolaitteisto, tarkastus ja koekäyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti Ylipainemittarin tarkastus ja kalibrointi Varavesisäiliöt Viemäröinti ja vesilaitteet, padotusventtiilin testaus Sähkö-, ja viestilaitteet Suojan ja turvallisuushenkilöstön varusteet Kartoitus sisältää kirjallisen raportin suojan kunnosta. Voimme raportoida tarvittaessa myös suoraan asiakkaan järjestelmään. Korjaustarpeista annetaan kohdekohtainen hintaarvio, sekä kohdekohtainen tarjous väestösuojien varustepäivityksistä. Ilmoitamme välittömästi tilaajalle havaitsemistamme vakavista puutteista tai vaaroista. Kuntotarkastus ei sisällä kunnostus- ja korjaustöitä, eikä tiiveyskoetta. 5

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ VÄESTÖNSUOJAN KORJAUKSET JA TIIVEYSKOE Väestönsuojassa suoritetaan kuntotarkastusraporttien mukaiset korjaustyöt, sekä tehdään suojassa tiiveyskoe. Samalla uusitaan puuttuvat ja vanhentuneet väestönsuojan varusteet. Tiiveyskokeessa tarkastetaan suojan rakenteiden ja läpivientien tiiveys paineistamalla se suojapuhaltimilla. Korjaustyöt, tiiveyskokeet ja varustepäivitykset suoritetaan kuntotarkastusten perusteella annettujen kohdekohtaisten tarjousten perusteella. Tarviketäydennyksissä noudatamme voimassa olevaa ohjeistusta. Tiiveyskokeesta tilaaja saa kirjallisen tiiveyskoepöytäkirjan. Voimme halutessanne raportoida myös suoraan sähköiseen huoltokirjaanne. Väestönsuojan tiiveyskoe suositellaan tehtäväksi vähintään 10 vuoden välein. Suojien kuntoa valvoo paikallinen paloviranomainen. Annamme suorittamallemme huolto, asennus ja korjaustöille 12 kk takuun. Suosittelemme kohteiden ottamista ylläpitohuollon piiriin ja huollot tehtäväksi vuosittain. 6

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ VÄESTÖNSUOJAN YLLÄPITOHUOLTO Ylläpitävä huolto suoritetaan vuosittain. Olemme aina yhteydessä asiakkaaseen ennen huoltoa. Pidämme yllä tietoa suojista ja teemme ylläpitohuollot sovitun huoltoohjelman mukaisesti. Ylläpitohuolto sisältää: • • • suojan varusteiden tarkastuksen, sekä laitteiden testaamisen. laitteiden huollon laitevalmistajan ohjeiden mukaan, sekä sulkulaitteiden, tiivisteiden ym. voitelun ja muut tarpeelliset pienet huoltotyöt vanhentuneiden varusteiden vaihdon sekä säteilymittarin kalibroinnin määräajoin (luettelo alla) Uusittavat varusteet ja säteilymittarin kalibrointi laskutetaan erikseen. Määräajoin vaihdettavat varusteet: 5 vuotta Säteilymittarin kalibrointi Joditabletit* Ensiaputarvikkeet 10 vuotta Suojanaamarin suodatin Vedensäilytysaine * Säilyvyys voi vaihdella valmistajasta riippuen 7 20 vuotta Suojanaamari Suojakypärä

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ VÄESTÖNSUOJIEN MODERNISOINTI 1.7.2011 voimaan astunut pelastuslaki velvoittaa isomman peruskorjauksen yhteydessä muuttamaan vanhat, ennen vuotta 1972 rakennetut hiekkasuodatustekniikalla varustetut suojat nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle: Pelastuslaki 29.4.2011/379 72 § Väestönsuojan kunnostamisvelvollisuus muutos- ja korjaustyön yhteydessä Jos rakennuksessa, jossa on väestönsuoja, tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 125 §:n mukainen rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- tai muutostyö tai käyttötarkoituksen muutos, myös väestönsuoja on kunnostettava siten, että se täyttää soveltuvin osin 74 §:ssä ja sen nojalla säädetyt väestönsuojan teknisiä yksityiskohtia koskevat vaatimukset. … 74 § Väestönsuojien rakenteelliset ja muut vaatimukset Väestönsuojan tulee antaa siinä oleskeleville suoja asevaikutuksilta ja rakennussortumilta sekä ionisoivalta säteilyltä ja myrkyllisiltä aineilta. Väestönsuojan lämpötilan, ilmanlaadun ja hygieenisen varustetason tulee olla tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä. Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä suojan koosta, rakenteesta ja sijainnista. Väestönsuojan teknisistä yksityiskohdista annetaan tarkempia säännöksiä sisäasiainministeriön asetuksella. Väestönsuojan rakentamisessa ja varustamisessa käytettäville laitteille ja tuotteille asetettavista vaatimuksista, laitteisiin tehtävistä merkinnöistä sekä laitteiden mukana toimitettavista tiedoista ja ohjeista säädetään pelastustoimen laitteista annetussa laissa (10/2007). Ks. VNa väestönsuojista 408/2011 ja SMa väestönsuojien teknisistä vaatimuksista ja väestönsuojien laitteiden kunnossapidosta 506/2011. Modernisoinnissa suurin muutos tapahtuu ilmanvaihtolaitteistossa. Vanha hiekkasuodatin poistetaan käytöstä ja suojaan asennetaan uudet ilmanvaihtolaitteistot jakokanavineen ja ylipaineventtiileineen. Suunnittelemme ja toteutamme suojien modernisoinnit alusta loppuun jolloin suoja täyttää uusimmat vaatimukset niin teknisiltä ominaisuuksiltaan kuin varustelultaankin. 8

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ Paloturvallisuus Rakennuksen omistajan ja haltijan on pelastuslain (2011/379, 12 §) mukaan huolehdittava siitä, että viranomaisten määräämät tai säädöksissä vaaditut sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet, palonilmaisulaitteet ja hälytyslaitteet sekä muut onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja turvamerkinnät ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti. Tarjoamme kattavan kokonaisuuden paloturvallisuustuotteita ja palveluja. Malkit on Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymä huoltoliike. Paloturvallisuustuotteet: ▪ ▪ sammuttimet ja suojakaapit, sekä niihin varaosat ja tarvikkeet sammutuspeitteet, tulityöpeitteet ja paloluokitellut suojaverhot poistumisopasteet ja paloalan opasteet Palvelut: ▪ sammutintarkastukset ▪ savunpoistoluukkujen tarkastukset ja huollot ▪ pikapalopostien tarkastukset, huollot, koeponnistukset ja varusteet ▪ turvavalojärjestelmät ▪ langattomat paloturvajärjestelmät ▪ kartoitukset, suunnittelu, huolto ja asennuspalvelut Vain kunnossa olevat laitteet takaavat riittävän turvan. 9

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ SAVUNPOISTOJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN HUOLTO Pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja ja haltija vastaavat savunpoistolaitteiston toimintakunnosta sekä asianmukaisesta huollosta ja tarkastamisesta. Lisäksi Finanssialan Keskusliitto (”Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto”) määrittelee suojeluohjeissaan savunpoistolaitteiden koestuksista. Savunpoiston tarkoituksena on ihmisten poistumisen turvaaminen, palokunnan toiminnan helpottaminen ja savuvahinkojen vähentäminen kohteessa. Savunpoisto voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Toteutustapoja ovat savunpoistoluukut, savunpoistoikkunat ja puhaltimet. Asennamme uudet, korjaamme vanhat, huollamme ja koestamme savunpoistoluukut. Käytämme vain laadukkaita ja hyväksi todettuja savunpoistoluukkuja asennuksissamme. Yleisimmin savunpoistoluukkujen huoltoväli on yksi vuosi. Huolloista tehdään pöytäkirjat, joista ilmenevät savunpoistolaitteille tehdyt toimenpiteet. Vain oikein ja ammattitaidolla asennettu, huollettu ja tarkastettu savunpoistolaitteisto antaa turvaa palotilanteissa. Tilaa asiantuntevat ja laadukkaat palvelut suoraan meiltä. 10

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ PIKAPALOPOSTIEN HUOLLOT, TARKASTUKSET JA KOEPONNISTUKSET Rakennuksen omistajan ja haltijan yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta on huolehdittava, että sammutuslaitteet ovat toimintakunnossa sekä huollettu ja tarkastettu asianmukaisella tavalla. Standardi SFS-EN 671-3 suosittelee letkujen pikapalopostien koeponnistusta 5 vuoden välein ja letkujen tarkastusta vuosittain. Pikapalopostien omistajalla tai haltijalla on vastuu tilata tarkastukset ja huollot. Pikapalopostien huolto ja tarkastus soveltuvat hyvin alkusammutuskaluston tarkastuskierroksen yhteyteen. 11

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ PALOTURVAKARTOITUKSET Paloturvallisuuskartoitus on erittäin tehokas edistysaskel kohti turvallisempaa kiinteistöä. Autamme keventämään taakkaa, jotka muodostuvat Pelastuslaista rakennuksen omistajalle, haltijalle ja toiminnanharjoittajalle. Pelastuslain (2011/379) mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: ▪ ▪ ▪ ▪ ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä, varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa, varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät, ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. Rakennus, rakennelma ja sen ympäristö on oltava sellaisessa kunnossa, että: ▪ ▪ ▪ ▪ tulipalon syttymisen, tahallisen sytyttämisen sekä leviämisen vaara on vähäinen, rakennuksessa olevat henkilöt pystyvät tulipalossa tai muussa äkillisessä vaaratilanteessa poistumaan rakennuksesta tai heidät voidaan pelastaa muulla tavoin, pelastustoiminta on tulipalon tai muun onnettomuuden sattuessa mahdollista, pelastushenkilöstön turvallisuus on otettu huomioon. Kartoituksessa tarkoituksena on tuottaa tietoa tämän hetkisestä kiinteistön tilasta. Kartoituksen perusteella laadimme raportin, jonka avulla turvallisuustoimenpiteiden kohdentaminen ja turvallisuusasioiden hoitaminen ja niistä huolehtiminen helpottuu huomattavasti. Yhteistyössä Malkitin kiitneistöturvallisuuden ammattilaisten kanssa saat kiinteistön paloturvallisuuden vaaditulle tasolle. 12

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ PALOVAROITTIMET Palovaroitin on laite, joka havaitsee alkavan palon ja hälyttää paikallaolijat. Huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan riittävällä määrällä palovaroittimia tai muita laitteita, jotka mahdollisimman aikaisin havaitsevat alkavan tulipalon ja varoittavat asunnossa olevia. Poikkeuksena pelastuslain (379/2011) mukaan majoitustiloissa sekä hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasumisessa palovaroittimen asennusvelvollisuus huoneistoon on toiminnanharjoittajalla. Pelastusviranomaiset suosittelevat asuntojen lisäksi palovaroittimia myös kerrostalojen yleisiin tiloihin (käyttöullakot, kellarit ja porrashuoneet), jotta näissä tiloissa oleva tulipalo havaittaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Asennamme langattomia palovaroitinjärjestelmiä. Varastovalikoimastamme löydät erilaisia palovaroittimia optisista varoittimista ionisoiviin palovaroittimiin. Meiltä saat myös laadukkaat lithiumkennokäyttöiset palovaroittimet, joiden kiinteä kennopariston käyttöikä kohoaa optimaalisissa oloissa jopa 10 vuoteen. Yksi palovaroitin per alkava kerros per 60 m2 13

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ SAMMUTTIMET Alkusammutusvälineillä tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia kohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä olevia helposti käsille saatavia sammutusvälineitä, jotka sopivat erityisesti palonalkujen ja pienehköjen palojen sammuttamiseen. Alkusammutuskalustoa ovat käsisammutin, pikapalopostit ja sammutuspeitteet. Alkusammuttimet on sijoitettava näkyvään paikkaan. Niiden eteen ei saa edes tilapäisesti sijoittaa mitään, mikä estää niiden näkymisen ja nopean käyttöönoton. Sammuttimen noutomatka ei saisi olla 20 metriä pidempi ja tilan jokaisesta pisteestä tulisi nähdä ainakin kahden sammuttimen sijoitus. Paloturvallisuustuotteiden laajasta valikoimastamme löydät oikean alkusammutuskaluston jokaiseen käyttökohteeseen. Alkusammuttimia löytyy erikokoisia ja erityyppisiin paloihin Meiltä saatte myös sammutinkaapit ja – telineet, sekä sammutuspeitteet. Paloturvatuotteet löydät myymälöistämme. Sammuttimet tulee tarkastaa vähintään kahden vuoden välein. Tarkastus täytyy suorittaa vähintään vuoden välein, jos sammutin on alttiina toimintakuntoon vaikuttaville tekijöille, kuten sään vaihteluille, kosteudelle tai tärinälle. Tehtaan lopputarkastus katsotaan ensimmäiseksi tarkastukseksi. Teemme sammuttimien määräaikaistarkastukset paikan päällä. Voit myös toimittaa sammuttimesi myymäläämme ja noutaa sen tarkastettuna muutaman arkipäivän kuluttua. Myymälöiden yhteystiedot takakannesta 14

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ POISTUMISOPASTEET JA PALOALAN OPASTEET Opasteet helpottavat arjen keskellä ammattiliikenteen ja vieraiden liikkumista kiinteistön alueella. Kriisitilanteissa opasteiden tärkeys korostuu entisestään. Erilaiset poistumisopasteet opastavat ihmiset poistumisteille ja kiinteistön alueopastekartat nopeuttavat ja helpottavat viranomaisten työskentelyä kiinteistön alueella opastamalla avun oikeaan paikkaan. Meiltä löydät kattavan valikoiman erilaisia kilpiä ja opasteita kiinteistön tarpeisiin. Valikoimastamme löytyvät alueopastekartat, poistumistieopasteet, varoitus- ja ohjekilvet, ensiapu- ja väestönsuojaopasteet, liikennemerkit sekä paljon muita kiinteistössä tarvittavia opasteita, kilpiä ja liikennemerkkejä. Räätälöimme kilvet myös asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Autamme mielellään opasteiden suunnittelussa sekä asennuksessa 3

Kiinteistöturvallisuus ______________________________________________________________________________ Kysy palveluista ja tuotteista Asiakaspalvelustamme p. 0207 480 701 (ma-pe 8-16) myynti@malkit.fi Myymälämme: Helsinki Mekaanikonkatu 3, 00880 Helsinki Reijolankatu 3, 00250 Helsinki ma-pe 7:00-16:00 ma-pe 7:00-15:00 Espoo Olarinluoma 14B, 2 krs, 02200 Espoo ma-pe 7:15-15:15 Vantaa Puutarhatie 20, 01300 Vantaa ma-pe 7:00-15:00 Turku Munkkionkuja 1, 20610 Turku ma-pe 7:00-15:00 www.malkit.fi 4