24 h 2

6

7

Vuosi2019 Poimintoja vuoden varrelta Hiilivapaata kaukolämpöä Bioenergia tuotannonlähteenä Imatran Lämpö Oy:n kaukoläm­ mön energialähteestä lasketut hiilidioksidin (C02) ominaispääs­ töt olivat 3,6 g/kWh vuonna 2019. Kaukolämmön peruskuorma biolämpökeskuksilla tuotettiin hakkeella ja metsäteollisuuden sivutuotteilla. Metsäteollisuuden sivutuottei­ den osuus tuotannonlähteenä kasvoi 53,4 prosenttiin ja metsän­ hoidon sivutuotteiden osuus oli vastaavasti 45,1 prosenttia. Taso on erittäin alhainen ja Imatran Lämpö Oy:n kauko­ lämpö on käytännössä hiili­ vapaata. Asiakastyytyväisyyttä , kyseltiin Kaukolämmön ja maakaasun asiakastyytyväisyyskysely toteu­ tettiin 2019 keväällä. Kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa nettikyselynä. Kyselyssä saatiin varsin hyvää palautetta yhtiön toiminnasta sekä muutamia hyviä ajatuksia palveluiden kehittämiseen. Energiapuuvarasto valmistui Piikadun uusi energiapuuvarasto valmistui ja otettiin käyttöön kesäkuussa 2019. Varasto, johon tuodaan, halli­ tusti varastoidaan ja hakete­ taan energiapuuaines, tukee polttoainelogistiikkaa tasaten lähialueilta saatavan energia­ puun keruun ja käytön ajallisia ja määrällisiä vaihteluita. 8

TUNNUSLUKUJA 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Henkilöstö hlöä 11 11 12 10 12 12 Kaukolämmön myynti GWh 153,0 157,0 158,9 155,2 136,2 140,3 Maakaasun myynti GWh 33,3 35,5 39,0 40,9 46,3 52,7 Myynti yhteensä Lämmön osto Imatran Energia Oy:ltä Liikevaihto kaukolämpö, energia GWh 186,3 192,5 197,9 196,1 182,5 193,0 GWh 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 78,0 milj.€ 9,7 9,9 10,1 9,8 11,1 11,2 Liikevaihto maakaasu, energia milj.€ 2,5 2,6 2,7 2,7 3,1 3,6 Liikevaihto yhteensä, energia milj.€ 12,8 13,0 12,8 12,6 14,2 14,8 Keskihinta, kaukolämpö (alv 0 %) €/MWh 63,6 63,1 63,2 63,4 81,7 79,8 Keskihinta, maakaasu (alv 0 %) €/MWh 73,9 74,3 69,6 65,3 67,1 68,3 Asiakkaat, kaukolämpö kpl 724 713 684 678 675 670 Asiakkaat, maakaasu Lämmitetty rakennustilavuus kaukolämpö Lämmitetty rakennustilavuus maakaasu Kaukolämpöverkosto kpl 239 260 260 269 271 275 1000m3 4875 4757 4637 4594 4445 4181 1000m3 1273 1283 1290 1276 1276 1368 km 87,3 85,4 82,6 80,1 79,2 70,2 km 63,7 63,3 63,2 63,2 63,2 63,2 Maakaasuverkosto Verkostovauriot kaukolämpö/maakaasu Kaukoluenta, kaukolämpö kpl 3/0 3/0 3/0 2/0 2/0 2/0 kpl 724 713 684 678 675 659 Kaukoluenta, maakaasu kpl 239 260 260 190 70 47 % 7,4 6,8 6,5 4,3 2,7 1,8 Liikevoitto 1000 € 2753 2646 2588 1730 931 350 Liikevoitto % 21,6 20,3 20,2 13,8 6,5 2,4 Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja 1000 € 2106 1939 1833 1071 704 248 Tulos ennen tp. siirtoja ja veroja % 16,5 14,9 14,3 8,5 4,9 1,7 Nettotulos 1000 € 1686 1544 1473 857 704 248 Nettotulos % 13,2 11,8 11,5 6,8 4,9 1,7 1000 € 1684 1544 1456 857 0 0 Oman pääoman tuotto % 11,5 11,1 11,9 7,7 6,7 2,5 Omavaraisuusaste % 33,6 31,7 28,2 24,6 22,2 28,3 Sijoitetun pääoman tuotto Tilikauden voitto (tappio) 11

LÄMMITYSTARVELUVUT JA KESKILÄMPÖTILAT Keskiarvo (28 v.) Lämmöntarveluku Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu YHT . Ero 743 658 596 368 136 11 3 18 154 365 523 663 4238 Keskilämpötila -6,6 °C -6,8 °C -2,5 °C 4,0 °C 10,9 °C 15,9 °C 19,0 °C 16,2 °C 10,6 °C 5,1 °C -0,5 °C -3,7 °C v. 2019 Lämmöntarveluku 791 532 576 325 174 0 23 11 176 411 502 530 4051 -187 - 4,4% Keskilämpötila -8,5 °C -2,0 °C -1,6 °C 5,5 °C 9,8 °C 17,4 °C 15,8 °C 15,5 °C 10,3 °C 3,7 °C 0,3 °C -0,1 °C v. 2018 Lämmöntarveluku 664 759 723 377 47 32 0 0 111 351 456 663 Keskilämpötila -4,4 °C -10,1 °C -6,3 °C 4,4 °C 14,5 °C 14,9 °C 20,3 °C 17,7 °C 12,1 °C 5,6 °C 1,8 °C -4,4 °C

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157 161 165 169 173 177 181 185 189 193 197 201 205 209 213 217 221 225 EUR/MWh 130 120 110 100 90 80 70 60 50

Lämpöyhtiöt 3 %

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TASE VASTAAVAA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 8 563,01 9 785,69 12 018,66 13 555,26 20 581,67 23 340,95 53 446,74 50 121,74 Rakennukset ja rakennelmat 7 042 332,88 7 006 610,60 Kiinteät rakenteet/verkostot 13 865 471,72 13 554 337,94 Koneet ja kalusto 15 748 392,66 16 502 951,50 70 199,01 78 146,01 439 735,96 771 290,61 37 219 578,97 37 963 458,40 167 775,00 167 775,00 167 775,00 167 775,00 37 407 935,64 38 154 574,35 527 984,14 570 368,31 527 984,14 570 368,31 Myyntisaamiset 1 481 564,67 1 731 482,35 Saamiset emolta 3 955 942,12 5 632 165,04 127 219,17 99 451,94 8 938,66 6 006,90 5 573 664,62 7 469 106,23 70,15 167,35 6 101 718,91 8 039 641,89 43 509 654,55 46 194 216,24 Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Liittymismaksusaamiset Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ TASE VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 Osakepääoma 1 002 500,00 1 002 500,00 Muut rahastot 9 000 000,00 9 000 000,00 Ed. tilikausien voitto (tappio) 2 156 856,77 2 313 175,55 Tilikauden voitto (tappio) 1 683 914,90 1 543 681,22 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 13 843 271,67 13 859 356,77 967 276,00 964 856,65 967 276,00 964 856,65 6 200 000,00 6 200 000,00 13 035 000,00 15 405 000,00 5 467 797,61 5 393 459,61 24 702 797,61 26 998 459,61 2 370 000,00 2 370 000,00 911 219,66 1 363 488,32 28 403,52 30 577,34 Muut velat 407 926,04 369 597,02 Siirtovelat 278 760,05 237 880,53 3 996 309,27 4 371 543,21 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 28 699 106,88 31 370 002,82 TASE VASTATTAVAA YHTEENSÄ 43 509 654,55 46 194 216,24 OMA PÄÄOMA TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieraspääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Lyhytaikainen vieraspääoma

TULOSLASKELMA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 12 752 240,83 13 042 393,31 3 712,35 2 895,28 -5 842 113,97 -6 405 496,50 Varastojen muutos -42 384,17 214 267,83 Ulkopuoliset palvelut -641 155,94 -585 377,60 -6 525 654,08 -6 776 606,27 Palkat ja palkkiot -791 361,54 -792 456,13 Eläkekulut -171 568,26 -170 065,91 -27 419,70 -26 464,13 -990 349,50 -988 986,17 -1 895 751,26 -2 045 793,80 -590 852,52 -588 301,49 2 753 345,82 2 645 600,86 9 765,48 10 623,12 Muut korko- ja rahoituskulut -656 648,78 -717 110,43 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -646 883,30 -706 487,31 2 106 462,52 1 939 113,55 -2 419,35 0,00 -2 419,35 0,00 -420 128,27 -395 432,33 1 683 914,90 1 543 681,22 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

RAHOITUSLASKELMA 2019 2018 2 106 462,52 1 939 113,55 1 895 751,26 2 045 793,80 647 223,83 706 872,64 4 649 437,61 4 691 779,99 1 895 441,61 -218 772,02 42 384,17 -214 267,83 -305 364,43 503 640,59 1 632 461,35 70 600,74 -656 615,62 -717 110,43 9 391,79 10 237,79 5 634 675,13 4 055 508,09 -1 165 605,65 -1 514 174,04 0,00 171 164,71 20 967,74 0,00 -1 144 637,91 -1 343 009,33 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 370 000,00 -2 370 000,00 Maksetut osingot -1 700 000,00 0,00 -420 134,42 -342 771,51 -4 490 134,42 -2 712 771,51 Rahavarojen muutos lisäys (+)/ vähennys (-) -97,20 -272,75 Rahavarat tilikauden alussa 167,35 440,10 70,15 167,35 -97,20 -272,75 EPÄSUORA RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminnan rahavirta: Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/ vähennys (+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Investointiavustukset Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Maksetut välittömät verot Rahoituksen rahavirta Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos Konsernitilin muutos on esitetty käyttöpääoman muutoksessa

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 1 721 343,35 1 848 935,24 -1 501 032,36 -1 619 855,36 -351,38 -1 167,88 -1 501 383,74 -1 621 023,24 Palkat ja palkkiot -92 967,49 -97 037,63 Eläkekulut -20 418,93 -20 929,34 -3 253,91 -3 226,05 -116 640,33 -121 193,02 Suunnitelman mukaiset poistot -2 002,20 -1 816,78 Poistot ja arv.alentumiset yhteeensä -2 002,20 -1 816,78 Vapaaehtoiset henkilöstökulut -1 476,53 -1 461,09 Toimitilakulut -1 010,26 -324,02 Irtaimistokulut -6 020,04 -5 462,53 Ajoneuvokulut -8 728,37 -10 759,59 -607,79 -154,20 -4 455,00 -4 056,82 -471,00 -742,88 Muut liiketoiminnan kulut -22 704,90 -23 418,68 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -45 473,89 -46 379,81 55 843,19 58 522,39 Muut rahoitustuotot muilta 875,47 606,79 Rahoitustuotot 875,47 606,79 Korko- ja rahoituskulut muille 0,00 -0,46 Rahoituskulut 0,00 -0,46 875,47 606,33 56 718,66 59 128,72 -11 390,83 -11 779,32 -11 390,83 -11 779,32 45 327,83 47 349,40 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Edustuskulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden verot Tuloverot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 747 845,48 791 721,68 -340 454,08 -378 454,00 -5 070,75 -9 840,27 -345 524,83 -388 294,27 -103 660,00 -86 660,67 -22 071,87 -19 047,71 -3 534,08 -2 911,42 -129 265,95 -108 619,80 Suunnitelman mukaiset poistot -214 440,51 -216 578,60 Poistot ja arv.alentumiset yhteensä -214 440,51 -216 578,60 Vapaaehtoiset henkilöstökulut -1 253,47 -1 907,97 Toimitilakulut -2 981,38 -3 777,32 Irtaimistokulut -7 622,21 -4 907,13 Ajoneuvokulut -5 241,71 -5 939,63 Matka- ja kuljetuskulut -1 007,02 -1 332,88 Mainos- ja markkinointikulut -4 327,75 -3 373,32 -493,53 -742,88 Muut liiketoiminnan kulut -21 185,85 -20 022,37 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -44 112,92 -42 003,50 14 501,27 36 225,51 Korko- ja rahoituskulut emolle -37 200,00 -37 200,00 Korko- ja rahoituskulut muille -175,54 -0,52 Rahoituskulut -37 375,54 -37 200,52 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -37 375,54 -37 200,52 -22 874,27 -975,01 Tilikauden verot 4 525,50 0,00 Tuloverot yhteensä 4 525,50 0,00 -18 348,77 -975,01 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Edustuskulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

KAUKOLÄMPÖTOIMINNAT 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO 10 283 052,00 10 401 736,39 3 712,35 2 895,28 -4 000 627,53 -42 384,17 -635 733,81 -4 678 745,51 -4 407 187,14 214 267,83 -574 369, 45 -4 767 288,76 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -594 734,05 -129 077,46 -20 631,71 -608 757,83 -130 088,86 -20 326,66 Henkilöstökulut yhteensä -744 443,22 -759 173,35 Suunnitelman mukaiset poistot -1 679 308,55 -1 827 398,42 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä -1 679 308,55 -1 827 398,42 -45 915,70 -156 399,88 -63 110,54 -34 762,84 -23 968,90 -35 205,44 -4 938,05 -136 964,36 -501 265,71 -35 550,63 -160 036,39 -72 488,20 -33 548,58 -14 712,51 -36 584,09 -4 498,93 -142 498,85 -499 918,18 2 683 001,36 2 550 852,96 8 890,01 8 890,01 -210 800,00 -408 473,24 -619 273,24 -610 383,23 10 016,33 10 016,33 -210 800,00 -469 109,45 -679 909,45 -669 893,12 2 072 618,13 1 880 959,84 -2 419,35 -2 419,35 0,00 0,00 -360 608,27 -52 654,67 -413 262,94 1 656 935, 84 -323 511,60 -60 141,41 -383 653,01 1 497 306,83 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet, tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Materiaalit ja palvelut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkilöstökulut Toimitilakulut Irtaimistokulut Ajoneuvokulut Matka- ja kuljetuskulut Mainos- ja markkinointikulut Edustuskulut Muut liiketoiminnan kulut Liiketoiminnan muut kulut yhteensä LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot muilta Rahoitustuotot Korko- ja rahoituskulut emolle Korko- ja rahoituskulut muille Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Tuloverot Tilikauden verot Laskennalliset verot Tuloverot yhteensä TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä 4 087,88 4671,92 4087,88 4671,92 2 435,68 3 853,84 6 927,00 0,00 9362,68 3853,84 13450,56 8525,76 188 631,76 194 141,69 1 225 044,02 1 866 675,41 0,00 1,09 Lyhytaikaiset saamiset 8 692,20 4 084,69 1 422 367,98 2 064 902,88 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 422 367,98 2 064 902,88 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 435 818,54 2 073 428,64 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset konserniyhteisöt Muut saamiset Muut siirtosaamiset MAAKAASUN MYYNTITOIMINTA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Ed. tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 154 414,53 1 723 022,67 45 327,83 47 349,40 1 199 742,36 1 770 372,07 197 732,53 267 298,52 11 225,12 13 979,30 27 118,53 21 778,75 236 076,18 303 056,57 236 076,18 303 056,57 1 435 818,54 2 073 428,64 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA TASE 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot 387,25 2 129,75 441,85 2 430,35 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Kiinteät rakenteet/verkostot Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä 2 517,00 2 872,20 2 266 494,04 304 124,12 29 815,50 2 600 433,66 2 390 613,64 328 843,11 0,00 2 719 456,75 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 2 602 950,66 2 722 328,95 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8000,00 75 301,96 32 111,64 2 174,51 246,46 109 834,57 117 834,57 2 720 785,23 92 054,33 46 892,98 1,09 0,00 138 948,40 146 948,40 2 869 277,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ MAAKAASUN VERKKOTOIMINTA TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot Ed. tilikauden voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) 1.1.2019-31.1.22019 1.1.2018-31.12.2018 151 250,00 1 350 000,00 -1 029 247,08 -18 348,77 151 250,00 1 350 000,00 -1 028 272,07 -975,01 453 654,15 472 002,92 92 655,79 92 655,79 92 655,79 92 655,79 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 930 000,00 480 320,54 1 410 320,54 930 000,00 484 413,63 1 414 413,63 Lyhytaikainen vieraspääoma Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 65 690,93 663 030,69 10 307,80 25 125,33 764 154,75 61 461,73 785 281,92 24 513,07 18 948,29 890 205,01 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 2 174 475,29 2 304 618,64 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 720 785,23 2 869 277,35 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT TASE VASTAAVAA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 4 087,88 4 671,92 Muut pitkävaikutteiset menot 9 888,91 11 124,91 13 976,79 15 796,83 53 446,74 50 121,74 Rakennukset ja rakennelmat 7 042 332,88 7 006 610,60 Kiinteät rakenteet/verkostot 11 598 977,68 11 163 724,30 Koneet ja kalusto 15 441 832,86 16 065 249,38 70 199,01 183 151,18 402 993,46 771 290,61 34 609 782,63 35 240 147,81 167 775,00 167 775,00 34 791 534,42 35 423 719,64 519 984,14 562 368,31 519 984,14 562 368,31 Myyntisaamiset 1 217 630,95 1 445 286,33 Saamiset emolta 17 526 786,28 17 119 687,81 125 044,66 99 449,76 0,00 1 922,21 18 869 461,89 18 666 346,11 70,15 167,35 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 19 389 516,18 19 228 881,77 VASTAAVAA YHTEENSÄ 54 181 050,60 54 652 601,41 Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Liittymismaksut Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Liittymismaksusaamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Vaihto-omaisuus yhteensä Lyhytaikaiset saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset

KAUKOLÄMPÖTOIMINNOT TASE VASTATTAVAA 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2018-31.12.2018 OMA PÄÄOMA Osakepääoma 851 250,00 851 250,00 Muut rahastot 7 650 000,00 7 650 000,00 Ed. tilikauden voitto (tappio) 2 031 689,32 1 618 424,95 Tilikauden voitto (tappio) 1 656 935,84 1 497 306,83 12 189 875,16 11 616 981,78 874 620,21 872 200,86 874 620,21 872 200,86 5 270 000,00 5 270 000,00 13 035 000,00 15 405 000,00 4 987 477,07 4 909 045,98 23 292 477,07 25 584 045,98 2 370 000,00 2 370 000,00 647 796,20 1 034 728,07 14 193 372,65 12 646 386,64 Muut velat 386 393,12 331 104,58 Siirtovelat 226 516,19 197 153,50 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 17 824 078,16 16 579 372,79 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 41 116 555,23 42 163 418,77 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 54 181 050,60 54 652 601,41 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat emolta Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille

Vesa-Pekka Vainikka toimitusjohtaja vesa-pekka.vainikka@imatra.fi P. 020 617 4800 Turo Valkama käyttöpäällikkö turo.valkama@imatra.fi P. 020 617 4805 Pauli Akkila kaukolämpöinsinööri pauli.akkila@imatra.fi P. 020 617 4812 Marjo Liukko palvelusihteeri marjo.liukko@imatra.fi P. 020 617 4801 Pentti Niemeläinen projekti-insinööri pentti.niemelainen@imatra.fi P. 040 688 7441 Mika Kankaanpää laitosmies mika.kankaanpaa@imatra.fi P. 020 617 4808 Pasi Komulainen kaukolämpöyliasentaja pasi.komulainen@imatra.fi P. 020 617 4806 Mikko Varjonen kaukolämpöyliasentaja mikko.varjonen@imatra.fi P. 020 617 4817 Janne Luostarinen kaukolämpöyliasentaja janne.luostarinen@imatra.fi P. 020 617 4818 Janne Hämäläinen kaukolämpöasentaja janne.hamalainen@imatra.fi P. 020 617 7310 Sami Nurmi kaukolämpöasentaja sami.nurmi@imatra.fi P. 020 617 4811 Tuomas Litmanen alikonemestari tuomas.litmanen@imatra.fi P. 020 617 4813 PÄIVYSTYSNRO (24H) 0400 653 086 Imatran Lämpö Oy, Kuusirinne 30, 55800 IMATRA, lampolaitos@imatra.fi, www.imatranlampo.fi