Lämmitysenergia Yhdistys ry:n säännöt

Lämmitysenergia Yhdistys ry:n säännöt SISÄLLYS 1 § Nimi ja kotipaikka....................................................................................................................... 4 2 § Toiminnan tarkoitus ja laatu................................................................................................. 4 3 § Jäsenyys............................................................................................................................................ 5 4 § Jäsenyyden lakkaaminen....................................................................................................... 7 5 § Maksut............................................................................................................................................... 8 6 § Hallitus.............................................................................................................................................10 7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen.................................................................................11 8 § Tilit ja tilintarkastus...................................................................................................................11 9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen...............................................................11 10 § Yhdistyksen kokoukset..........................................................................................................12 11 § Vuosikokous.................................................................................................................................13 12 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen...........14

1 § Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lämmitysenergia Yhdistys ry, ruotsiksi: Uppvärmningsenergi Föreningen rf, englanniksi: Heating Energy Association Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toimialue koko Suomi Yhdistys on suomenkielinen 2 § Toiminnan tarkoitus ja laatu Yhdistyksen tarkoituksena on toimia lämmitysenergia-alan toiminnanharjoittajien yhdyssiteenä, valvoa näiden yleisiä etuja ja tukea yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää lämmitysenergian tehokasta käyttöä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa toiminnallaan taloudellista voittoa. Yhdistys edistää käyttökohteessaan ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti öljyllä, kaasulla ja biopolttoaineilla tai muulla uusiutuvalla energialla tuotettuun lämpöön sekä vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään perustuvien lämmitysmuotojen kehitystä sekä edellä mainitun lämmitysalan energiatekniikan ja palveluiden kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: •• Neuvottelee viranomaisten kanssa alaa koskevista kysymyksistä, edustaa alan asiantuntemusta ja osallistuu tarkoitusta vastaavaan yhteistyöhön. •• Neuvoo, ohjaa ja kouluttaa jäseniään sekä hankkii alan ammattikirjallisuutta ja muuta opetusmateriaalia, jota voi jakaa jäsenilleen. •• Osallistuu valistus-, koulutus- ja tutkimustoimintaan. •• Järjestää jäsenilleen neuvottelutilaisuuksia kulloinkin ajankohtaisista asioista. 4 L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t

3 § Jäsenyys Yhdistyksen jäsenet jakaantuvat seuraaviin ryhmiin: 1) Ryhmä A, johon kuuluvat sellaiset oikeuskelpoiset yhteisöt tai yksityiset henkilöt, jotka harjoittavat kaupallista tai teollista toimintaa, lämmityslaitteiden maahantuontia tai tukkuliiketoimintaa yhdistyksen toimialalla. 2) Ryhmä A1, johon kuuluvat alan suunnittelua, asennusta tai huoltoa harjoittavat oikeuskelpoiset yhteisöt tai yksityiset henkilöt. 3) Ryhmä A2, johon kuuluvat lämmitysalalla toimivat yritykset, jotka valmistavat tai maahantuovat lämmitysjärjestelmiin kuuluvia tuotteita, ei kuitenkaan lämmityslaitteita. 4) Ryhmä B:n jäsenet ovat henkilöjäseniä, jotka jakaantuvat seuraavasti: • A-ryhmään kuuluva jäsen on oikeutettu nimeämään kaksi B-jäsentä ja A1-ryhmään kuuluva vas-taavasti yhden. • Henkilön, joka virkansa tai asemansa perusteella toimii alan hyväksi, voi yhdistyksen hallitus har-kintansa mukaan kutsua B-jäseneksi • Henkilö, jolla on teknillistä mielenkiintoa alaa kohtaan, voi liittyä B-jäseneksi, ei kuitenkaan hen-kilö, joka on sellaisen yrityksen palveluksessa, millä olisi oikeus liittyä yhdistyksen A- tai A1-jäseneksi, mutta mikä ei kuitenkaan ole yhdistyksen jäsen. B-ryhmän jäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa lukuun ottamatta näiden sääntöjen 10 §:ssä erikseen mainittua tapausta. L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t 5

Uuden jäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus harkintansa mukaan yhdistyksen kotisivuilla täytettävän ”Liity jäseneksi” –hakemuksen perusteella. Hallitus voi hakemuksettakin kutsua yhdistykseen uuden jäsenen, jolloin liittyminen katsotaan tapahtuneen sinä päivänä, kun kutsuttu on antanut suostumuksensa tulla yhdistyksen jäseneksi. Yhdistykseen voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa valita kunniajäseniksi alalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Hallituksella on oikeus hyväksyä yhdistykselle tukijäseniksi oikeuskelpoisia yhteisöjä. Tukijäsenet voivat olla samalla A-, A1- tai A2-jäseniä. Tukijäsenyys ei anna äänioikeutta yhdistyksessä. Yhdistyksen jäsen sitoutuu edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä ja suorittamaan vuosikokouksen määräämän vuotuisen jäsenmaksun. 6 L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t

4 § Jäsenyyden lakkaaminen Jäsenyys lakkaa joko eroamalla tai erottamalla. Yhdistyksestä eroaminen tapahtuu yhdistyslaissa määrätyllä tavalla ja jäsenen katsotaan eronneen sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana ilmoitus eroamisesta tehtiin. A, A1- tai A2-ryhmään kuuluva jäsen, joka lopettaa toimintansa alalla tai joutuu konkurssiin, katsotaan tällöin heti eronneeksi yhdistyksestä. Samoin B-jäsenyys lakkaa toimipaikan vaihtamisen jälkeen, mutta henkilö voi hakea hallitukselta B-jäsenyyden jatkumista. Jos yhdistyksen jäsen ei täytä näiden sääntöjen mukaisesti hänelle kuuluvia maksu- tai muita velvollisuuksia, tai jos hän tahallaan toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai tekee itsensä syypääksi hyvän kauppa- tai yleisen tavan vastaiseen toimintaan taikka laiminlyö yhdistyksen puitteissa tehdyn päätöksen noudattamisen, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksen jäsenyydestä. Päätös jäsenen erottamisesta astuu voimaan heti, mutta erotettu jäsen on oikeutettu yhden kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on hänelle tiedoksi annettu, kirjallisesti vetoamaan asiasta yhdistyksen kokoukseen. Hallituksen on tällaisessa tapauksessa kutsuttava koolle yhdistyksen kokous kuukauden kuluessa käsittelemään vetoomus. Erottamispäätös jää voimaan siinä tapauksessa, että vähintään ¾ yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä on erottamisen kannalla, mutta raukeaa muussa tapauksessa. Jäsenyyden lakatessa eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta mihinkään osaan yhdistyksen varoista. L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t 7

5 § Maksut Jokaisen A-, A1 ja A2-ryhmään kuuluvan jäsenen on jäseneksi liityttyään suoritettava vuosittain yhdistykselle vuosikokouksen vahvistamat jäsenmaksut, jotka voivat olla joko kiinteät tai liikevaihdon mukaan porrastetut tai osaksi molempia. Jäsenmaksun suuruuden määrittämistä varten on jäsen velvollinen ilmoittamaan tarvittavat liikevaihtotiedot hallitukselle. Jäsenyyden alkaessa 1.7. jälkeen, suorittaa jäsen puolet sille kalenterivuodelle vahvistetusta jäsenmaksuista. 8 L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t

A1-ryhmän jäsenten jäsenmaksu on korkeintaan 1/3 vuosikokouksen A-jäsenille vahvistamasta pienimmästä maksusta. A2-ryhmän jäsenmaksu on vähintään kaksi kertaa A1-ryhmän jäsenmaksu tai liikevaihdon mukaan määräytyvä vuosikokouksen vahvistama jäsenmaksu. Ryhmään B kuuluvat jäsenet ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua. Tukijäsenmaksun määrää hallitus vuosittain. L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t 9

6 § Hallitus Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8-15 jäsentä. Puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosikokouksessa ja vaadittaessa suljetulla lippuäänestyksellä siten, että A-, A1- ja A2 -ryhmää edustaa hallituksessa puheenjohtajan lisäksi korkeintaan 13 jäsentä ja B-ryhmää enintään 2 jäsentä, mikäli vuosikokous ei päätä toisin. Vuosikokouksessa päätetään ensin hallituksen jäsenten määrä ja sitten valitaan hallituksen jäsenet. Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen muiden jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain erovuorossa on puolet jäsenistä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt. Hallituksella on oikeus nimetä toimikuntia tai jaostoja käsittelemään erikoiskysymyksiä. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 10 L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa kaksi hallituksen jäsentä yhdessä taikka hallituksen jäsen yhdessä sen tai niiden yhdistyksen toimihenkilöiden kanssa, jotka hallitus siihen on oikeuttanut tai hallituksen nimeämä toimihenkilö yksin. 8 § Tilit ja tilintarkastus Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika tai mikäli tilintarkastuksen suorittaa tilintarkastustoimisto, voidaan sopimus laatia toistaiseksi voimassa olevaksi. 9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan 2 kk ja viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu sähköpostilla jäsenille ja julkaisemalla se yhdistyksen kotisivuilla. L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t 11

10 § Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 osa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa aisaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa kullakin A-ryhmän jäsenellä on kolme ääntä ja A1 ja A2-ryhmän jäsenellä yksi ääni. A-, A1- ja A2-ryhmän jäsentä voi edustaa jäsenen asianmukaisesti valtuuttama henkilö. Sama henkilö saa käyttää enintään kahden yhdistyksen jäsenen äänioikeutta. Yhdistyksen hallituksen vaalissa B-ryhmän edustajia hallitukseen valittaessa on kullakin yhdistyksen jäsenellä yksi ääni. Kokoukseen voi myös osallistua tietoteknisten yhteyksien kautta etäyhteydellä. 12 L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t

11 § Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1) Kokous avataan ja läsnäolijat luetteloidaan 2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, 2 pöytäkirjantarkastajaa ja 2 ääntenlaskijaa 3) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4) Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto 5) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 7) Päätetään jäsenmaksujen suuruudet 8) Vahvistetaan talousarvio kuluvalle toimintakaudelle 9) Valitaan hallituksen puheenjohtaja 10) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle. Mikäli uusia ehdokkaita ei löydy, voidaan erovuoroiset valita uudelleen 11) Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies. Mikäli tilintarkastuksen tekee tilintarkastustoimisto, voidaan sopimus laatia toistaiseksi voimassa olevaksi eikä tätä tarvitse erikseen käsitellä vuosiko-kouksessa 12) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t 13

12 § Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta tehtävä päätös on hyväksyttävä kahdessa vähintään 14 päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan(¾) kannatuksella äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan, on sen varat luovutettava jollekin yhdistyksen toimialaa lähellä olevalle yhteisölle tai laitokselle. 14 L ä m m i t ys e n e r g i a Y h d i s t ys r y : n s ä ä n n ö t

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki toimisto@ley.fi | www.ley.fi Puh: 010 617 7410 Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamista ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu © LEY ry - 4/2020 010 617 7414