Sortguide 2020-2021 T098461_kannet_ruotsi.indd 1 3.3.2020 13:52:19

Så fungerar utsädeshandeln Peltosiemen-packerierna fungerar i vår kedja också som försäljare. Har du frågor som gäller utsäde kan du med förtroende vända dig direkt till våra sakkunniga packerier, där du blir väl mottagen. Kontaktuppgifterna till våra packerier hittar du i slutet av denna sortguide. Kom också ihåg vår webbplats: www.peltosiemen.fi Där hittar du detaljerade uppgifter om sorterna, bl.a. de senaste försöksresultaten, aktuella meddelanden, förpackarnas kontaktuppgifter och de olika packeriernas egna sortiment. Vi finns också på Facebook och Instragram. De viktigaste faktorerna vid valet av sort är: - att känna till sina åkrar, deras jordart, bördighet och odlingszon - skördens planerade användning - avtalspartnerns kvalitetskrav - målsättningen för skördetiden Nyttig information på vår webbplats www.peltosiemen.fi - D-värdesräknare (i menyn ”sorter”) - Såmängdsräknare (under menyn "sorter") Se närmare sortpresentationer på Peltosiemen Oy:s webbplats på adressen www.peltosiemen.fi Sorternas förädlare/representanter i Finland: Plantanova T098461_kannet_ruotsi.indd 2 3.3.2020 13:52:40

INNEHÅLL Förord 3 Vårvete 4 Harald............................................. 19 Benny............................................... 19 Sandy.............................................. 21 Havresorter resultat av officiella sortförsök........ 20 HelmiBOR.......................................... 4 AnniinaBOR...................................... 4 QuarnaBOR...................................... 4 Ärt och bondböna 22 JaarliBOR ........................................... 5 Iceman............................................ 5 Karita............................................... 22 Cornetto.......................................... 5 Rokka............................................... 22 Ingrid................................................ 22 Vårvetesorter resultat SampoBOR....................................... 24 av officiella sortförsök........ 6 LouhiBOR........................................... 24 Höstsäd 7 KontuBOR.......................................... 24 Skagen -höstvete....................... 7 Ärt- och bondbönsorter resultat SW Magnifik -höstvete............ 7 av officiella sortförsök........ 23 Etana -höstvete.......................... 8 Dankowskie Granat -höstråg 8 Oljeväxter 25 Dankowskie Turkus -höstråg 8 SynthiaBOR -vårraps.................. 25 Dankowskie Agat -höstråg.... 8 Largo -höstrybs.......................... 25 ReettaBOR -höstråg..................... 8 Legato -höstrybs........................ 25 KWS Binntto -hybrid höstråg 10 Pioneer Maximus KWS Livado -hybrid höstråg 10 PR44D06 -höstraps................ 25 KWS Kosmos -höstkorn.......... 10 Cebra CL -vårtraps................... 26 Drago -vårtraps.......................... 26 Höstvetesorter resultat Solar CL -vårtraps..................... 26 av officiella sortförsök........ 9 Oljeväxtsorter resultat Korn 11 av officiella sortförsök........ 27 VerttiBOR........................................... 11 Vallväxter 28 PolartopBOR.................................... 11 BOR BOR Alvari .......................................... 12 Dorothy -timotej.................... 29 Toria................................................. 12 NuuttiBOR -timotej....................... 29 Fandaga......................................... 14 InkeriBOR -ängssvingel............... 30 Eifel................................................... 14 SW Minto -ängssvingel .......... 31 Vanille............................................. 15 KarolinaBOR -rörsvingel ........... 31 HarbingerBOR................................. 15 RiikkaBOR -engelskt rajgräs..... 32 SaijaBOR -rödklöver..................... 32 Kornsorter resultat SW Yngve -rödklöver............... 32 av officiella sortförsök........ 16 Vallväxtsorter resultat Havre 18 av officiella sortförsök........ 30 BOR Perttu ........................................ 18 NiklasBOR......................................... 18 Vallfröblandningar 33 Canary............................................ 18 Packerier 34 Harmony........................................ 19 Layout: PunaMusta, Medialogistiikka / Marja Tuusa Tryckeri: Forssa 2020 T098461_1-10_ruotsi.indd 1 3.3.2020 12:33:13

2 T098461_1-10_ruotsi.indd 2 3.3.2020 12:33:15

FÖRORD Vi förnyade utgivningstiden för vår sortguide P eltosiemens sortguide har enligt respons från jordbrukarna och våra kontaktgrupper varit en mycket nyttig publikation, både för praktiska jordbrukare och för andra inom branschen. År 2012, när den första sortguiden utgavs, var vår ursprungliga tanke att publikationen, som namnet säger, skulle vara en sortguide och inte en reklamtidning. Vi ville redan då presentera de sorter vi har till försäljning på ett så öppet sätt som möjligt, och i tabellerna över försöksresultat ta med ett så brett urval av sorter som möjligt. Vår avsikt är att guidens innehåll ska vara detsamma även i fortsättningen. En stor förändring jämfört med tidigare praxis har ändå gjorts. Vi beslöt att förnya utgivningstiden för sortguiden så att den nu utges på vintern i stället för på hösten. Till det finns en viktig orsak. De nya resultaten av de officiella sortförsöken publiceras vanligen vid årets slut, så en guide som utges på hösten föråldrades snabbt vad gäller försöksresultaten. I fortsättningen kommer det alltså inte att gå så här. Vi publicerar i fortsättningen guiden vartannat år. Vi kompletterar emellanåt guidens innehåll med andra broschyrer, som bland annat en publikation om sortnyheter på hösten, och vid behov också med andra broschyrer. Alla våra broschyrer hittas också i elektronisk form på vår webbplats. Det lönar sig att gå in på sidan, där ju all vår kommunikation finns samlad. För vårsådderna år 2020 och 2021 har vi som vanligt ett bra urval av utmärkta sorter, av vilket här ett axplock. Vissa av sorterna har redan blivit något av klassiker, som till exempel den i Finland överlägset populäraste havresorten Niklas. Likaså inhemska Perttu är på god väg upp i samma klass. Av de sena havresorterna är Benny enligt försöksresultaten en utmärkt välbalanserad sort utan svagheter. På kornsidan riktar vi vårt intresse på Vanille, som eventuellt godkänns som maltkorn ännu under år 2020. Av vetesorterna vill jag särskilt lyfta fram sorten Iceman. På basis av odlingsresultat från 2019 ser det ut som om Icemans falltal håller i förhållanden där många andra sorter går bet. Bekanta dig närmare med vårt sortiment och gör ditt val! Timo Uusi-Rauva Verkställande direktör Peltosiemen Oy 3 T098461_1-10_ruotsi.indd 3 3.3.2020 12:33:17

VÅRVETE Vårvete är en relativt krävande odlingsväxt, som ändå klarar sig på alla jordarter. Också de tåligaste sorterna förutsätter att växtplatsens pH-värde är minst 5,5, men det rekommenderade pH-värdet är 6,5-7. På en surare jord kan vetets växttid blir betydligt längre än tabellvärdet. Peltosiemens gårdspackerier har i sitt sortiment följande vårvetesorter, här uppräknade i tidighetsordning. Anniina, Helmi, Quarna, Jaarli, Lennox, Sertori, Iceman och Cornetto. NYHET HelmiBOR - Förstklassigt, tidigt kvarnvete, växttid 100 dagar. I samma tidighetsklass som Anniina. - Helmi är 10 % avkastningsrikare än Anniina - Helmis strå är medellångt och starkt - God sjukdomsresistens - Kvaliteten på Helmis skörd är synnerligen god - Helmi har utmärkt bakningskvalitet. Helmi är alltså ett kvarnvete av premiumklass. - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Foto: Pia Mäkinen AnniinaBOR - Tidig och mycket stråstyv sort som trivs bra på olika jordarter - En bra sort också i vårvetets yttersta odlingsgränser - Sorten har god härdighet mot mjöldagg och medelmåttig resistens mot bladfläcksjukdomar - Kärnstorleken är rätt liten, men hektolitervikten är mycket hög - Falltalet är högt i början av skörden men sjunker något snabbare än genomsnittet - Passar för produktion av bröd- och fodersäd - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab QuarnaBOR - En medeltidig sort, endast 2-3 dagar senare än de tidigaste sorterna - Ger skörd av en kvalitet som andra eftersträvar, skördenivån är högre än hos de tidigaste sorterna - Strået är rätt kort och relativt starkt - Sjukdomshärdigheten ingen odlingsbegränsande faktor, mycket liten förekomst av mjöldagg, medelhög förekomst av brunfläcksjuka - Kärnstorleken är medestor och hektolitervikten hög - Proteinhalten är hög och proteinkvaliteten utmärkt - Sortens falltalsegenskaper hör till de bästa av alla sorter - Bakningskvaliteten är utmärkt, har den bästa kvaliteten till kvarnvete - Trivs på alla jordarter som lämpar sig för vårveteodling, trivs särskilt bra på lerjordar och gyttjelera, på torkkänsliga jordar främst med visst förbehåll - Quarna var fortfarande den mest odlade vårvetesorten år 2019. Sorten odlades på 14,4 procent av vårvetearealen. - För odlingszon I-II, de bästa resultaten från zon II, trivs också på tjänliga växtplatser i zon III. - Förädlare: Delley Seed and Plants Ltd, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab 4 T098461_1-10_ruotsi.indd 4 3.3.2020 12:33:22

NYHET JaarliBOR - Ett vårvete av äkta huvudtyp - God kombination av växttid och skörd. Jaarli är något senare än Quarna, men tidigare än t.ex. Sertori, KWS Mistral eller Lennox. Jaarlin växttid är 105 dygn - Jaarli trivs särskilt bra på gyttjelera och grova mineraljordar. Jaarlis förstklassiga kärnegenskaper, goda sjukdomshärighet och falltal garanterar att sorten är intressant för spanmålshandeln. Dess tusenkornsvikt ät 42,5 g, hektolitervikten är nästan 81 kg och falltalet är 244 enligt de officiella sortförsöken. Jaarlis bakningskvalitet är av premiumnivå. - Har utmärkt handelskvalitet - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Iceman Plantanova NYHET - Ytterst stråstyv, i de officiella sortförsöken var Icemans liggsädsprocent 0 och strålängden 83 cm - Odlingsegenskaperna ocg resistensen mot växtsjukdomar är ypperliga. - Skördenivån är tämligen hög (6181 kg/ ha). Iceman klarade sig i försöken särskilt bra på gyttjeleror, men klarar sig bra också på grova mineraljordar och lerjordar. - Iceman har förstklassig handelskvalitet, kärnan är stor, hektolitervikten hög och proteinhalten är på hög nivå för den här växttidskategorin, över 13 %. - Falltalet får ett särskilt omnämnande: Falltal nära 300 är sällsynta hos sena vårvetesorter. - Förhållandevis sen sort (växttid 108 dygn) I den praktiska odlingen har vi lagt märke till följande: Iceman mognade år 2019 klart tidigare än vi hade väntat. Sortens växttid kan vara kortare än vad som anges i tabellen. - Förädlare Secobra Saatzucht, sorträttigheter i Finland Plantanova Ab Cornetto Plantanova - Toppavkastande sen vetesort, 2-3 dagar längre växttid än Amaretto - Något kortare strå men nästan lika god stråstyrka som Amaretto - Sjukdomshärdigheten håller hög nivå, mjöldagg har inte förekommit alls i de officiella sortförsöken, och endast liten förekomst av gulrost. Mindre förekomst av brunfläck- och svartpricksjuka (DTR) än hos vårvetesorter i medeltal. Cornetto är i fråga om härdighet mot bladfläcksjukdomar en av de bästa i sortimentet. - Gällande kvalitetsegenskaperna ska den höga tusenkornsvikten framhållas, hektoliltervikten når inte riktigt upp till de bästa sorternas nivå, och på grund av den höga skördenivån är också proteinhalten på vårvetesorternas medelnivå, 12,3 procent - Falltalsegenskaperna kommer inte upp till de bästa vårvetesorternas nivå - Passar mycket bra på lerjord i odlingszon I och på de gynnsammaste skiftena i odlingszon II - Förädlare Secobra Saatzucht, sorträttigheter i Finland Plantanova Ab 5 T098461_1-10_ruotsi.indd 5 3.3.2020 12:33:27

De viktigaste vårvetesorterna LUKE, Officiella sortförsök 2012-2019. Estimerade sortmedeltal, mätarsort HELMI Skörd kg/ha Grova min. jordar Lerjordar Gyttjelera Växttid Värme- Ligg- Längd Tkv Hlv Prot. Proteinskörd FallRel.tal Rel.tal Rel.tal Rel.tal dygn summa % cm g kg % kg/ha tal 1 HELMIBOR 100 100 100 100 100,5 1008 5,6 83,4 36,8 76,5 13,8 795 227 Mätarsort skörd kg/ha 5798 6079 5895 4961 ANNIINABOR 90 91 99,9 998 0,6 85,6 35,1 78,5 15,2 791 224 WAPPUBOR 91 91 88 102,6 1016 6,8 83,1 37,4 76,6 14,5 760 247 BJARNE 98 102 93 104,0 1036 2,8 76,9 33,6 77,5 13,5 766 277 HERTTUA 94 99 91 91 104,4 1034 3,1 87,7 37,7 77,4 13,9 752 253 KRUUNU 93 91 92 106 104,7 1039 5,6 89,6 36,1 75,1 13,4 717 294 BOR BOR JAARLI 103 107 98 127 105,2 1043 3,7 84,3 42,5 80,7 13,4 800 244 BROLIN 104 107 101 120 105,6 1048 2,7 86,4 41,4 79,7 12,5 753 230 KREIVIBOR 99 101 95 105 105,7 1046 4,6 83,3 36,2 77,7 13,1 747 300 KRABAT 97 99 94 106,1 1050 2,3 77,4 34,4 77,6 13,5 761 287 KWS MISTRAL 113 111 109 137 106,4 1055 5,4 84,1 823 214 LENNOX 98 97 95 120 106,9 1059 8,4 79,2 41,0 78,3 13,6 765 256 CALISPERO 117 114 113 144 107,0 1061 8,2 89,8 38,3 77,6 12,9 879 270 DEMONSTRANT 105 104 102 126 107,1 1056 1,2 85,6 36,3 78,6 12,9 782 273 ANABEL 112 93 110 107,3 1060 16,9 76,8 36,4 78,3 12,3 786 196 DISKETT 102 103 97 127 107,7 1066 0,0 86,8 38,0 78,5 12,7 749 239 LICAMERO 110 115 106 126 107,8 1067 4,8 84,4 44,2 78,6 12,9 816 193 THORUS 111 107 108 136 107,9 1069 8,2 82,3 44,2 77,8 12,7 808 121 TRITUS 103 98 103 129 108,0 1073 1,2 86,8 40,0 77,1 13,6 806 184 SERTORI 97 94 108,0 1073 DAFNE 107 103 108,1 1071 BOR 120 124 42,2 80,4 12,7 81,1 43,0 79,9 13,8 754 264 12,9 84,6 38,5 77,6 12,3 758 179 AMARETTO 109 108 106 124 108,2 1070 7,1 89,8 39,0 78,5 12,1 762 241 SEANCE 113 117 109 108,2 1069 43,0 77,0 36,7 77,6 11,7 761 172 SIBELIUS 112 105 110 141 108,3 1071 7,7 82,1 42,4 78,9 13,1 846 257 ICEMAN 107 105 102 135 108,4 1074 0,0 83,1 42,6 79,9 13,1 804 275 KWS SOLANUS 109 104 107 128 108,6 1073 15,6 88,8 850 181 PUNTARI 101 106 96 108,9 1075 6,4 81,5 34,9 79,3 12,0 CALIXO 110 114 105 132 109,2 1075 18,8 87,6 42,5 77,9 12,5 793 199 BAILANDO 110 108 107 136 109,3 1070 8,0 88,5 42,5 79,3 13,0 823 180 WICKI 107 116 103 109,9 1080 7,6 79,2 42,4 78,5 12,2 753 259 DRACO 108 115 105 110,1 1086 4,7 91,1 43,3 77,3 12,3 765 235 CORNETTO 112 115 108 110,8 1088 19,5 83,6 44,1 76,6 12,3 789 216 122 43,7 79,6 13,6 688 200 6 T098461_1-10_ruotsi.indd 6 3.3.2020 12:33:27

HÖSTSÄD Vid valet av höstsädessort ska man fästa vikt vid samma faktorer som i fråga om vårsäd, men dessutom ska också vinterhärdigheten beaktas. Höstsäd växer bäst på mineraljord som är i gott skick. Man ska i synnerhet undvika kompakta och vattensjuka växtplatser. Markstrukturen ska vara i skick. De höstsädesslag som odlas hos oss är höstvete, råg och rågvete. På senare tid har man också prövat på att odla höstkorn i Finland. Vinterhärdigheten har hittills varit den största riskfaktor som begränsat odlingen av höstkorn. De närmaste vintrarna kommer att visa om växtförädlarna lyckats få fram tillräckligt vinterhärdiga sorter för finländska förhållanden. Vid odling av höstkorn ska man alltid vara medveten om den stora risken för utvintring. Av höstvete har Peltosiemen- packerierna sorterna Skagen och SW Magnifik och av råg populationssorterna Dankowskie Granat, Dankowskie Turkus, Dankowskie Agat och Reetta. I vårt urval av hybridrågsorter ingår bl.a. Sortnyheten KWS Bintto. Vi kommer också snart ut med en ny höstkornsort som har namnet KWS Kosmos. Skagen -höstvete - Har en enorm skördepotential, bland annat vann sorten tidningen Käytännön Maamies skördetävling redan år 2014 (10 217 kg/ha). - Har god vinterhärdighet - Strået är ganska kort och starkt - Ytterst storkärnig - Proteinhalten är för höstvete på en god nivå, särskilt med beaktande av skördenivån - Stabilt falltal - Skagen har god härdighet mot snömögel enligt de officiella sortförsöken. Sorten har inte heller några särskilda problem med bladfläcksjukdomar. - Passar bra som kvarnvete, men Skagen passar tack vare sin skördenivå och proteinhalt också bra som fodervete - Rekommenderas för odling i zonerna I och II Skagen passar liksom andra höstvetesorter bäst för odling på mineraljordar - Var år 2019 den näst mest odlade höstvetesorten med nästan 25 procents andel av höstvetearealen - Förädlare: Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, sorträttigheter i Finland: Hankkija Oy SW Magnifik -höstvete - Hör till eliten i fråga om avkastning i praktisk odling - Vinterhärdigheten är mycket god, växttiden typisk för höstvetesorterna - Ytterst stråstyv, strålängden av medelklass för höstvete, ingen större risk för torkkänslighet - I de officiella sortförsöken har inte förekommit mjöldagg, medelgod resistens mot bladfläcksjukomar - Skörden har ytterst hög hektolitervikt, medelhög proteinhalt, kärnan är inte särskilt stor - Falltalet håller vid normal skördetid god nivå, men sjunker om skörden fördröjs - Passar till kvarnvete, men är på grund av den höga avkastningsförmågan och övriga odlingsegenskaper också lämplig för odling till fodervete - En utmärkt sort för hela odlingsområdet för höstvete, passar för alla jordarter - Var år 2019 den tredje mest odlade höstvetesorten med nästan 15 procents andel av höstvetearealen - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy 7 T098461_1-10_ruotsi.indd 7 3.3.2020 12:33:28

NYHET Etana -höstvete - Synnerligen rikt avkastande - God övervintringsförmåga - Stora kärnor Tusenkornsvikten är 48,5 g och hektolitervikten 79,6 kg. Proteinhalt 12,3 % - Rekommenderas för odling i zon I-II - Förädlare tyska DSV Deutsche Saatveredelung AG, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Ab NYHET Dankowskie Granat -höstråg - Den avkastningsrikaste populationsrågsorten, i de officiella sortförsöken var skörden 6757 kg/ha - Har för att vara ett populationsråg särskilt kort och starkt strå - Vinterhärdigheten är på god nivå, utvintringsprocenten är 15,1 - Synnerligen god härdighet mot mjöldagg och brunrost, mycket härdig mot snömögel - En storkärnig populationssort med goda falltalsegenskaper, också god proteinhalt - Passar bra för odling till kvarnråg i zon IIII på olika jordarter (särskilt lerjord), också för ekoodling - Förädlare: Danko Hodowla Roslin, sort rättigheter i Finland: S.G. Nieminen Ab NYHET Dankowskie Turkus -höstråg - Synnerligen avkastningsrik populationssort, i de officiella sortförsöken var skörden 6532kg/ha - Har för att vara ett populationsråg särskilt kort och starkt strå, liggsäd endast 18 % - Utmärkt vinterhärdighet, utvintringsprocenten endast 13,4 - En verkligt storkärnig populationssort, tkv 36,3 g - God handelskvalitet, goda falltalsegenskaper, också god proteinhalt - Passar bra för odling till kvarnråg i zon IIII på olika jordarter och också för ekoodling - Förädlare: Danko Hodowla Roslin, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Ab Dankowskie Agat -höstråg - Avkastningsrik polsk populationssort - Har för att vara ett populationsråg särskilt kort och starkt strå - Vinterhärdigheten är på god nivå - Snömögelbekämpning ska gärna göras, Agat är ändå inte särskilt känsligt för snömögel, däremot har sorten god härdighet mot mjöldagg och brunrost - En storkärnig populationssort med goda falltalsegenskaper, också god proteinhalt - Passar bra för odling till kvarnråg i zon IIII på olika jordarter (särskilt lerjord), också för ekoodling - Var år 2019 den tredje mest odlade höstrågsorten med nästan 15 procents andel av höstrågsarealen - Förädlare: Danko Hodowla Roslin, sort rättigheter i Finland: S.G. Nieminen Ab ReettaBOR -höstråg - Avkastningsrik inhemsk populationsrågsort - Strået är kort och starkt, en betydande förbättring jämfört med tidigare inhemska rågsorter - Utmärkt vinterhärdighet - God resistens mot snömögel, bekämpning kan ändå behövas på snörika områden - Skördens kvalitet är god - hektolitervikten är hög, falltalsegenskaperna goda liksom också proteinhalten - Passar bra för odling till kvarnråg i zon IIII på olika jordarter, också för ekoodling - Den klart mest odlade rågsorten, över 35 % av rågarealen bestod år 2019 av Reetta - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab 8 T098461_1-10_ruotsi.indd 8 3.3.2020 12:33:29

De viktigaste höstvetesorterna LUKE, Officiella sortförsök 2012-2019. Estimerade sortmedeltal, mätarsort SW MAGNIFIK Sort Skörd Rel.- Utvintr- Växttid kg/ha tal rings-% dygn SW MAGNIFIK URHO 6714 100 Värme- Liggsäd Längd Tkv summa % cm g 14,7 332 918 13,3 82,0 41,6 Hlv kg Prot. % Falltal 1 81,1 11,8 311 88 14,9 328 880 17,9 95,7 43,2 78,9 13,1 387 EMILIO 85 22,4 328 877 7,9 83,4 BOTNICA 95 19,4 330 893 17,9 87,1 42,5 80,3 12,3 315 BOR BOR 45,3 81,7 13,4 295 ETANA 100 21,3 330 899 8,4 72,4 48,5 79,6 12,3 336 KWS SPENCER 99 14,6 330 899 7,4 75,0 50,6 78,1 11,8 378 KWS EMIL 87 27,7 330 902 12,4 67,1 49,2 79,0 12,2 341 RIVERO 91 23,7 330 905 7,4 72,2 43,3 78,7 12,3 328 CEYLON 101 15,6 331 909 4,7 69,4 43,6 80,1 11,7 349 RGT TREFFER 93 15,3 331 909 7,4 72,4 44,4 11,9 360 JANNE 89 18,8 333 932 66,8 41,7 79,6 12,5 283 14,8 333 935 73,5 BOR SKAGEN 113*) 78,3 53,9 81,8 11,6 370 * Resultat från endast ett försök, ej pålitligt Höstråg som deltagit minst 2 år i de officiella sortförsöken LUKE, Officiella sortförsök 2012-2019. Estimerade sortmedeltal, mätarsort REETTA Lajike Sort- Skörd (kg/ha) Grova typ Rel.tal mineraljordar Rel.tal REETTABOR Pop. 100 100 Mätarsort skörd kg/ha 6316,0 5808 DANKOWSKIE TURKUS Pop. 103 97 DANKOWSKIE GRANAT Pop. 107 97 SU COSSANI Hybr. 118 115 SU ALESI Hybr. 113 120 BRANDIE Hybr. 109 108 DANKOWSKIE AGAT Pop. 102 100 SU ALLAWI Hybr. 120 122 KWS MAGNIFICO Hybr. 108 118 KWS BONO Hybr. 120 115 SU PERFORMER Hybr. 125 125 SU PROMOTOR Hybr. 120 113 EVOLO Hybr. 115 114 KWS BINNTTO Hybr. 124 108 KWS LIVADO Hybr. 122 114 BRASETTO Hybr. 100 96 Lerjordar Rel.tal Växttid dygn Värme- summa 100 339 923 Ligg- Utvintring Längd % % cm 37,0 10,1 Tkv g Hlv kg Prot. % Falltal 1 140,0 30,6 74,4 10,4 181,0 6634 108 339 919 18,0 13,4 128,0 36,3 74,5 10,5 200,0 114 339 923 20,0 15,1 127,0 35,1 74,6 10,4 205,0 120 339 923 13,0 10,0 118,0 36,0 74,7 9,4 216,0 105 339 927 35,0 26,4 120,0 33,2 73,9 9,4 172,0 110 339 927 56,0 18,3 129,0 35,9 75,9 10,3 200,0 103 339 926 33,0 17,0 126,0 35,1 73,3 10,3 182,0 116 339 926 32,0 18,4 121,0 39,2 74,9 9,5 206,0 106 339 925 37,0 14,6 122,0 35,5 75,2 9,0 223,0 123 340 929 38,0 13,3 116,0 34,7 74,9 9,6 209,0 126 340 931 33,0 13,6 120,0 35,8 75,0 8,9 238,0 127 340 933 24,0 13,2 121,0 33,9 75,2 9,6 232,0 115 340 934 37,0 11,5 119,0 37,2 74,5 9,6 214,0 134 340 933 23,0 14,6 113,0 35,8 72,2 9,5 218,0 126 341 939 35,0 14,9 120,0 34,1 74,3 9,9 212,0 107 342 952 7,0 37,6 120,0 39,0 73,7 9,7 200,0 9 T098461_1-10_ruotsi.indd 9 3.3.2020 12:33:29

KWS Binntto (hybrid) - Mycket rikt avkastande hybridråg, skördenivån 2 % högre än Livados - Sort med god vinterhärdighet, utvintringen 14,6 % - Mycket kort och riktigt starkt strå, liggsäds-% bara 23 % - Rätt stor kärna - Högt falltal - KWS Binntto är en s.k. Pollenplus Tmsort, vilket betyder att den bildar mera pollen än vanliga hybridsorter som t.ex. Evolo. Den rika pollenbildningen minskar betydligt risken för mjöldryga - Förädlare: KWS Lochow GMBH, sorträttigheter i i Finland: Boreal Växt förädling Ab KWS Livado (hybrid) - Toppavkastande hybridsågsort, en av de avkastningsrikaste i det nuvarande sortimentet - Skördenivån 10-20 procent högre än hos Evolo och Braseto - Sort med god vinterhärdighet, utvintringen 14,9 % - Måttligt stor kärna, men har hög hektolitervikt och högt falltal - Representerar den nya generationens hybridrågsorter, som förutom bättre skördepotential också har bättre sjukdomshärdighet. KWS Livado är en s.k. Pollenplus Tm-sort, vilket betyder att den bildar mera pollen än vanliga hybridsorter som t.ex. Evolo. Det rikliga pollenbildningen minskar betydligt risken för mjöldryga. - Förädlare: KWS Lochow GMBH, sorträttigheter i Finland: Boreal Växt förädling Ab KWS Kosmos -höstkorn - Synnerligen rikt avkastande och vinterhärdig 6-radig populationssort - God övervintringsförmåga, utvintringsprocenten var i SGN:s förädlarförsök i Ingå i medeltal 16,5 % - Strået är medellångt och starkt God liggsädstålighet, liggsädsprocent 13 % i Sverige. - Synnerligen god härdighet mot mjöldagg och brunrost - Rekommenderas för odling i zon I-II - Trivs särskilt bra på lerjord. - Fler finländska försöksresultat kommer inom de närmaste åren - Förädlare tyska KWS Lochow GmbH, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Ab 10 T098461_1-10_ruotsi.indd 10 3.3.2020 12:33:34

KORN Korn odlas till malt-, stärkelse- och foderkorn, men används annars rätt litet som livsmedel. Sortvalet bör göras med beaktande av kornets användning och med kännedom om åkerns bördighet och de övriga odlingsförhållandena. De tvåradiga sorterna är i regel senare än de flerradiga, och mer krävande med avseende på växtplatsen. Korn är en gröda som är känslig för väta, därför måste markstrukturen och vattenhushållningen vara i skick på kornskiftena. Peltosiemen representerar flera kornsorter som haft framgång i praktisk odling: Flerradiga: Vertti, Polartop, Alvari och Toria. Tvåradiga: Fandaga, Eifel, Harbinger och Vanille. Kornsorterna presenteras här i tidighetsordning, först de flerradiga och därefter de tvåradiga sorterna. Flerradiga PolartopBOR - Den enda flerradiga sort som godkänts till maltkorn, typisk för malt av Polartop är dess mycket höga enzymaktivitet. Odlingskontrakt för maltkorn uppgörs för Polartop enligt industrins behov. - Lämplig för tillverkning av specialmalt, bl.a. enzymmalt. - Har hög helkornsprocent och hög proteinhalt och enzymaktivitet. - Har i medeltal bättre härdighet mot bladfläcksjuka än de andra flerradiga kornsorterna. - Passar för odling på alla jordarter i odlingszon I-IVe - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Foto: Matti Teittinen VerttiBOR - En flerradig, avkastningsrik tidig kornsort, lika avkastningsrik som många senare sorter - Växttiden är 85 dagar - Strået är mycket starkt och för ett flerradigt korn mycket kort I de officiella sortförsöken har liggsädsprocenten varit 4 %. - I fråga om sjukdomshärdighet hör Vertti till de bästa tidiga konsorterna, den är mycket härdig mot alla de viktigaste sjukdomarna hos korn - Kärnan är stor, tkv 43 g. Även hektolitervikten är hög, 65,7 kg. Verttis proteinhalt är 12. - Passar för odling av foderkorn på hela kornodlingsområdet, klarar sig skäligen bra också på sura åkerskiften - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab 11 T098461_11-21_ruotsi.indd 11 3.3.2020 12:41:55

AlvariBOR ALTIAS STÄRKELSEKORN - En medelsen och mycket rikt avkastande flerradig foderkornsort, växttid 91 dagar - Strået är mycket starkt, liggsäd enligt de officiella sortförsöken i snitt bara 8 %, strålängden är från medellång till något längre, vilket är en fördel vid odling på torkkänsliga skiften - Inga särskilda svagheter har noterats när det gäller växtsjukdomar, sköldfläcksjuka har inte förekommit alls, och härdigheten mot bladfläcksjukdomar är mycket god, bara förekomsten av stråknäckare och kornets bladfläcksjuka är medelhög - Kärnan är stor, tusenkornsvikten nästan 45 g och hektollitervikten är hög för flerradiga korn, 65,6kg - Proteinhalten är medelmåttig, men bättre än hos många andra sorter med samma skördenivå - Rekommenderas för odling i alla odlingszoner, skördenivån har i förhållande till andra sorter varit särskilt bra i zon II och IV. - Lämpar sig för alla jordarter, är inte heller särskilt känslig för surhet. Synnerligen avkastningsrik på organogena jordar och på grova mineraljordar. - ALTIAS STÄRKELSEKORN - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Toria ALTIAS STÄRKELSEKORN - Extra högklassig, toppavkastande och odlingssäker, flerradig stärkelsekornsort - Enligt de officiella sortförsöken har Toria varit en av de avkastningsrikasde flerradiga kornsorterna (Toria var inte längre med i de officiella sortförsöken i den försöksserie som slutade år 2019). Ger jämn stor skörd särskilt i odlingszonerna II-IV. - Växttiden är ca 91 dagar - Stråets egenskaper är goda, strålängden är 76 cm Enligt förädlaren är Toria en av de flerradiga sorter som exceptionellt bra motstår stråvissnande. Detta har tydligt märkts också vid praktisk odling. - Resistensen mot mjöldagg, bladfläcksjukdomar och sköldfläcksjuka är mycket god, strimsjuka och bladfläcksjuka kan förekomma sparsamt. - Med tanke på att det är ett flerradigt korn är kärnstorleken är verkligen stor, över 45 gram, och hektolitervikten är mycket hög, nästan i klass med de tvåradiga sorterna - Proteinhalten är inte så hög, men eftersom sorten har en hög skärdenivå blir proteinskörden per hektar stor - Passar tack vare sitt höga energivärde bra också för produktion av foderkorn - Rekommenderas för odling på alla jordarter i zon I-III, men har enligt de officiella sortförsöken gett toppskördar så långt norrut som i zon IV Till och med på sura försöksplatser har en skördenivå på 5000 kg/ha uppnåtts - ALTIAS STÄRKELSEKORN - Toria var det fjärde mest odlade foderkornet i Finland år 2019. - Förädlare: Graminor, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy 12 T098461_11-21_ruotsi.indd 12 3.3.2020 12:42:15

LUKE, korn Officiella sortförsök 2011-2018 Estimerade sortmedeltal, mätarsort VERTTI Radantal Skörd kg/ha) Skörd rel.tal Växttid (dgr) Värme- summa Liggsäd (%) Längd (cm) Tkv (g) Hlv (kg) Protein (%) Prot.skörd (kg/ha) Helkorn (% >2.5mm) Stärkelse % VERTTIBOR (mätare) flr 5848 100 84,2 845,6 4,4 71,5 42,9 65,3 12,0 602,0 83,2 60,4 BRAGE flr 5723 98 88,7 885,8 15,8 77,1 37,7 64,9 12,0 584,0 70,2 60,1 ARMAS flr 6047 103 89,0 889,0 619,0 76,9 59,9 ULJAS flr 6235 107 89,4 74,8 46,0 66,4 11,8 635,0 90,4 60,6 ALVARIBOR flr 6346 109 89,9 908,0 8,0 86,4 44,6 65,3 11,7 638,0 85,1 60,6 JUSTUSBOR flr 5885 101 90,7 918,6 13,2 80,7 41,7 65,0 11,4 575,0 90,5 60,6 BOR EDVIN flr 5767 99 91,2 24,2 79,4 39,0 64,3 11,2 556,0 RÖDHETTE flr 6135 105 91,4 938,3 KAARLE flr 6338 108 91,6 flr 6440 110 92,1 BOR Toria 896,7 12,8 80,1 40,8 65,7 11,9 924,2 6,7 .. 79,2 41,1 62,8 10,7 567,0 78,5 61,2 926,5 4,4 79,7 44,8 64,4 11,1 603,0 83,0 60,9 931,7 14,6 75.5 44,7 66,4 11,3 624,0 13 T098461_11-21_ruotsi.indd 13 3.3.2020 12:42:33

Tvåradiga Fandaga Plantanova NYHET - Utmärkt skördenivå i sin växttidsklass, växttid ca 95 dgr, över två dagar tridigare än RGT Planet - Är i fråga om alla egenskaper en mycket välbalanserad sort - Fandanga är ett lika avkastningsrikt tvåradigt korn som populära RGT Planet. Enligt de officiella sortförsöken är Fandangas skördenivå 6681 kg/ha. Fandanga är också en stråstyv och storkärnig sort. Dess liggsädsprocent är bara 7 och tusenkornsvikt är 51 gram. - Sorteringsgraden är hög liksom också stärkelsehalten, och i fråga om sjukdomsresistens är den en av de bästa sorterna. Fandanga är en mycket välbalanserad sort, som enligt försöksresultaten inte har några svagheter. Fandaga är ett utmärkt tvåradigt korn, tillsvidare endast för produktion av foderkorn. Sorten har förädlats till maltkorn och mältningsprov har påbörjats också i Finland. Fandanga har också goda förutsättningar för stärkelseproduktion. Det finns ytterst begränsat med utsäde av 2019 års skörd. - Förädlare: Nordsat Saatzucht, sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab Eifel ALTIAS STÄRKELSEKORN Plantanova - Synnerligen rikt avkastande, storkärnig tvåradig foderkornssort, som tål sur jord skäligen bra. Eifel är helt klart avkastningsrikare än populära foderkonet Streif. - Växttiden 95,5 dygn - ungefär lika lång som hos Vanille, men tre dagar tidigare än RGT Planet - Strået är medellångt och starkt - Ifråga om växtsjukdomar, inte särskilt känslig för mjöldagg, god härdighet mot bladfläcksjuka av nättyp och bipolaris i korn. Något sämre resistens mot sköldfläcksjuka - En av de tvåradiga sorter som tål surhet bra, i sortförsök på sur gyttjelera har man nått nästan 5,6 tons skördenivå - Ger högklassig skörd, stor kärna, tusenkornsvikten över 51 gram, hektolitervikten på god medelnivå bland tvåradiga korn Trots den höga skördenivån hör proteinhalten inte till de sämsta i sortimentet. - Rekommenderas för odling i zon I-II på alla jordarter, har gått bra i försök till och med på gynnsamma växtplatser i zon III - ALTIAS STÄRKELSEKORN - Förädlare: Secobra Saatzucht GmbH, sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab 14 T098461_11-21_ruotsi.indd 14 3.3.2020 12:42:36

NYHET Vanille - 2-radig ny kornsort som förädlats till maltkorn, växttid ca 96 dagar - En av marknadens avkastningsrikaste konsorter - Synnerligen stråstyv, liggsäd endast 2,9 procent - Högklassigt korn, hög hektolitervikt, stor kärna och tämligen låg proteinhalt, helkornsprocenten har varit hög, 93,1%, i de officiella sortförsöken - God sjukdomshärdighet Mjöldagg har inte förekommit, god resistens mot kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka - Är i fråga om alla egenskaper en mycket välbalanserad sort utan svagheter - Vanille är en s.k. Flexi-Malt-sort som är en ny maltkornstyp, men processen för att få sorten godkänd i Finland är ännu på hälft. Vanille passar tack vare sin goda avkastning och stråstyvhet och sin odlingssäkerhet utmärkt också för produktion av foderkorn - Rekommenderas för odling i zon I-II samt på gynnsamma skiften i zon III, för mineral- och lerjordar som är i gott skick, trivs för att vara ett tvåradigt korn tämligen bra också på surare jord, i sortförsöken har avkastningen på sur jord varit ca 5,5 tn/ha - Förädlare: Saatzucht Breun, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Ab HarbingerBOR - Inhemskt maltkorn med goda mältningsegenskaper, hög hektolitervikt och stor kärnstorlek - Harbinger är klart avkastningsrikare än Barke, på samma nivå som NFC Tipple - Tämligen sen sort, växttiden 97 dagar, en dag tidigare än NFC Tipple - Stråstyrkan av toppklass bland kornsorterna, men strålängden hör inte till de kortaste - Är tack vare sin goda resistens mot sjukdomar och goda stråstyrka en odlingssäker sort - Rekommenderas för odling i zon I-II, på väl kalkad mineral- och lerjord - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab 15 T098461_11-21_ruotsi.indd 15 3.3.2020 12:42:39

De viktigaste kornsorterna LUKE, Officiella sortförsök 2012-2019. Estimerade sortmedeltal, mätarsort VERTTI Radantal VERTTIBOR =C flr Mätarsort skörd kg/ha WOLMARIBOR flr JALMARIBOR flr MAINIO flr AUKUSTIBOR flr TRYM flr VILDE flr BRAGE flr ARMAS flr SEVERIBOR flr ULJAS flr ALVARIBOR flr ARILD 2r JUSTUSBOR flr KAARLEBOR flr SAANABOR 2r RÖDHETTE flr SW MITJA 2r RAGNA flr VILGOTT 2r EVERSTIBOR flr REPEKKABOR 2r LUHKAS 2r NOUSU 2r SALOME 2r RUSALKA 2r POPEKKABOR 2r FANDAGA 2r EIFEL 2r FORTUNA 2r FEEDWAY 2r LG NABUCO 2r VANILLE 2r IRON 2r MELIUS 2r UTA 2r HARBINGERBOR 2r EASTWAY 2r TREKKERBOR 2r 107 AVALON 2r RGT PLANET 2r KWS FANTEX 2r VIPEKKA 2r SOULMATE 2r CRESCENDO 2r NFC TIPPLE 2r ELLINOR 2r FENNICABOR 2r KWS IRINA 2r OVERTURE 2r LAUREATE 2r Skörd Rel.tal Grova min. jordar Rel.tal Lerjordar Rel.tal 100 100 100 Gyttjelera Lågt pH Rel.tal 100 100 Växttid dygn Värme- summa Liggs. % Längd cm Tkv g Hlv kg Prot. % 85,3 840 4,2 71,7 43,1 65,7 12,0 5953 6007 5730 6295 4491 100 105 90 85,6 853 17,2 74,2 40,5 63,9 12,0 97 97 92 134 86,0 858 12,2 75,6 41,0 63,9 12,3 6 106 106 109 102 120 86,5 853 16,3 75,7 41,2 65,7 11,9 100 101 106 94 124 86,6 853 14,7 82,4 42,4 64,9 11,9 6 97 99 100 94 87,7 872 4,1 78,8 40,5 64,1 12,0 91 98 92 85 124 88,5 877 5,8 73,5 39,4 63,1 12,5 103 103 113 91 88,8 875 11,7 76,3 38,7 65,7 11,7 103 104 107 97 107 90,2 884 12,0 80,0 41,0 66,0 11,9 103 105 114 94 141 90,5 902 12,6 78,1 40,9 65,1 11,2 107 106 106 108 112 90,6 892 5,9 74,7 46,2 66,7 11,8 108 112 110 105 143 91,0 903 8,1 86,6 44,9 65,6 11,7 107 108 112 114 91,3 907 9,1 80,9 48,6 69,9 12,1 100 103 111 89 117 91,4 911 17,9 82,8 42,6 65,6 11,5 107 109 111 103 138 92,2 918 4,5 78,7 44,9 64,7 11,2 6 96 94 103 92,5 918 3,7 71,4 46,5 67,2 11,8 109 105 118 115 140 92,9 930 2,8 79,2 41,7 63,8 10,7 100 100 106 109 93,3 932 17,6 77,1 46,5 68,4 12,1 96 100 74 98 93,7 911 0,0 78,1 41,0 64,9 11,8 97 98 103 111 93,9 939 7,4 64,1 44,8 66,3 11,9 109 109 112 105 123 94,0 922 0,4 79,7 45,9 63,8 11,6 96 98 102 126 94,2 945 0,4 68,9 44,0 68,3 12,4 107 108 113 93 94,4 945 6,3 68,2 48,3 68,3 11,5 6 105 104 112 102 104 94,5 948 15,8 74,7 50,0 67,0 11,5 106 106 114 87 94,7 949 12,1 65,3 48,1 66,4 11,4 110 109 116 93 94,9 947 11,1 66,7 47,9 66,5 10,7 97 95 103 125 95,1 952 0,9 67,7 44,9 66,6 12,2 112 112 119 102 90 95,3 958 6,9 68,7 51,1 67,0 11,0 110 115 115 126 95,5 958 15,1 73,5 51,3 66,1 11,4 108 110 113 93 95,6 958 9,1 66,5 51,7 66,1 11,1 6 118 118 126 107 126 96,1 965 4,9 66,8 47,6 67,3 10,7 115 119 121 110 96,2 967 14,3 71,2 48,2 65,9 11,1 114 120 120 123 96,4 966 2,9 72,8 53,0 66,7 11,0 109 116 113 89 96,5 968 8,1 69,8 47,2 67,4 11,2 110 118 115 104 96,5 969 6,1 68,0 51,1 67,0 11,1 109 107 116 125 96,6 969 6,6 71,7 53,4 66,2 10,9 102 110 106 96,9 972 0,8 70,4 45,8 67,4 12,1 118 121 125 108 113 97,0 978 4,2 67,2 48,8 67,3 10,5 109 114 91 96 97,3 974 11,5 68,0 48,4 66,9 11,1 605 8 111 109 117 100 97,5 981 6,4 71,5 51,5 66,2 11,0 113 117 118 103 112 97,6 980 11,6 70,9 49,4 66,3 10,7 117 118 123 112 98,0 982 7,0 67,0 48,1 65,8 10,7 97 98 103 113 98,1 988 4,1 67,7 47,1 67,7 12,1 6 109 109 115 110 98,2 988 5,7 64,1 46,4 66,3 10,7 114 115 121 129 98,2 985 20,7 78,2 50,4 65,1 10,7 97 101 105 81 102 98,3 986 4,6 68,4 49,4 66,6 10,9 115 121 120 100 107 98,3 988 12,7 73,2 48,9 65,3 10,6 111 114 116 110 98,4 992 4,6 67,9 47,0 66,2 10,9 104 111 108 118 98,5 990 1,5 65,7 48,6 64,5 11,0 105 113 111 103 99,0 989 10,3 70,9 47,9 66,2 11,0 118 125 123 114 100,1 1001 27,6 70,3 50,3 64,3 10,6 16 T098461_11-21_ruotsi.indd 16 Prote k 3.3.2020 12:42:39

Vissa tvåradiga kornsortets liggsäds-% LUKE Officiella sortförsök 2012-2019, Estimerade sortmedeltal Prot. Proteinskörd Helkorn 12,0 613 83,7 % kg/ha % >2.5mm ttarilajikkeena VERTTI Lako‐% 0,8 HARBINGE 12,0 607 79,7 1,5 KWS IRINA rilajikkeena VERTTI 12,3 603 84,6 11,9 635 VANILLE73,8 2,9 4,6 11,9 605 NFC TIPPLE 79,0 Lako‐% 12,0 588 73,7 0,86,9 FANDAGA HARBINGE 12,5 579 KWS FANT KWS IRINA72,3 1,57,0 11,7 610 77,0 TREKKER 11,5 VANILLE 2,9 11,9 626 77,9 11,6 RGT PLANE 11,2 585 NFC TIPPLE 74,3 4,6 ELLINOR91,6 6,9 12,7 FANDAGA 11,8 643 EIFEL 85,8 7,0 15,1 11,7 649 KWS FANT 12,1 658 91,2 11,5 LAUREATE 27,6 TREKKER 11,5 583 RGT PLANE 90,911,6 11,2 608 83,4 ELLINOR 12,7 11,8 577 88,6 EIFEL 15,1 10,7 592 81,9 12,1 610 LAUREATE83,327,6 11,8 573 83,7 11,9 591 79,9 Tjp (g) 11,6 649 HARBINGE 89,9 45,8 12,4 619 KWS FANT 84,1 48,1 11,5 620 89,8 TREKKER 48,4 11,5 615 94,1 48,6 KWS IRINATjp (g) 11,4 615 90,7 ELLINOR 48,9 HARBINGE90,345,8 10,7 598 49,4 RGT PLANE 12,2 612 KWS FANT 85,648,1 11,0 627 93,2 48,4 49,4 NFC TIPPLE TREKKER 11,4 635 94,1 48,6 LAUREATE 50,3 KWS IRINA 11,1 605 91,3 51,1 FANDAGA ELLINOR 48,9 10,7 647 89,3 EIFEL 51,3 RGT PLANE 11,1 643 92,449,4 VANILLE 53,0 NFC TIPPLE93,1 49,4 11,0 632 LAUREATE92,850,3 11,2 617 11,1 617 FANDAGA90,951,1 10,9 597 93,7 51,3 EIFEL 12,1 628 VANILLE 87,5 53,0 10,5 637 91,6 605 88,5 11,0 617 94,9 10,7 614 92,7 10,7 625 92,1 12,1 603 94,3 10,7 591 91,9 10,7 615 95,4 10,9 538 91,9 10,6 625 92,2 10,9 610 89,6 11,0 577 91,2 11,0 576 93,2 10,6 635 92,4 Liggs.-% Lako‐% 30,0 25,0 Lako‐% 20,0 30,0 15,0 25,0 10,0 20,05,0 15,00,0 10,0 5,0 0,0 Joidenkin 2‐tahoisten ohrien lako‐% LUKE, Viralliset lajikekokeet 2012‐2019. Estimoidut lajikekeskiarvot Tjp (g) Joidenkin 2‐tahoisten ohrien lako‐% Vissa tvåradiga kornsorters 1000-kornsvikt 54,0 LUKE, Viralliset lajikekokeet 2012‐2019. Estimoidut lajikekeskiarvot LUKE Officiella sortförsök 2012-2019, Estimerade sortmedeltal 52,0 Tjp (g) Tkv (g) 50,0 54,0 48,0 52,0 46,0 50,0 44,0 48,0 42,0 46,0 44,0 42,0 Joidenkin 2‐tahoisten ohrien 1000 siemenen paino LUKE, Viralliset lajikekokeet 2012‐2019. Estimoidut lajikekeskiarvot Joidenkin 2‐tahoisten ohrien 1000 siemenen paino LUKE, Viralliset lajikekokeet 2012‐2019. Estimoidut lajikekeskiarvot 17 T098461_11-21_ruotsi.indd 17 3.3.2020 12:42:40

HAVRE Havre odlas främst till foder, men andelen havre som används till livsmedel har ökat kraftigt i flera år. För havrens del spelar också exporten en viktig roll. Sortvalet sker enligt samma kriterier som för andra sädesslag. Havre trivs på betydligt surare växtplatser än de andra sädesslagen, men ökad surhet kan förlänga växttiden betydligt Peltosiemen har flera goda havresorter för olika odlingsförhållanden och ändamål. Vårt urval av havresorter, från de tidigaste till se senaste: Perttu, Niklas, Canary, Harmony, Harald, Benny och Sandy. Perttu, Benny och Sandu hör till de nyaste sorterna. NYHET PerttuBOR - Perttus specialegenskap är hög halt av beta-glukan - Perttu är något avkastningsrikare än Niklas, och en mycket tidig sort - Stråstyv havresort Den har mycket goda kvalitetsegenskaper, rätt stor kärnstorlek och ganska hög HLV. - Perttu är inte särskilt känslig för havrens bladfläcksjuka. - Perttu passar bra för alla användningsändamål för havre, men på grund av betaglukanhalten är Perttu framför allt ett bra kvarnhavre. - Det finns ytterst begränsade mängder utsäde av Perttu för våren 2020 och vi kan sälja det för odling av kvarnhavre, så att havrekvarnarna får erfarenhet av Perttu också i industriell skala. Av 2020 års skörd kommer det finnas gott om utsäde av Perttu för alla odlingsändamål. - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NiklasBOR - Mycket odlingssäker, synnerligen avkastningsrik tidig havresort - Trivs i olika odlingsförhållanden, har god sjukdomsresistens - Strået är ganska långt men ändå starkt, i klass med Akseli - Skördekvaliteten är bra för alla användningsändamål för havre, hög hektolitervikt, hög protein- och fetthalt och stor kärnstorlek med beaktande av dess tidighet - En bra havresort särskilt som kvarnhavre för användning till livsmedel, passar bra också till foder och för export - Rekommenderas för odling i hela odlingsområdet för havre ända upp till zon IV - Ger jämn skörd på alla jordarter, har klarat sig särskilt bra på ler- och mulljordar i havrens huvudsakliga produktionsområde - Den mest odlade havresorten i Finland redan från år 2018, har den överlägset största odlingsarealen av havresorterna (20 % / nästan 70 000 ha år 2019) - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Canary Plantanova - God kombination av avkastningsförmåga och växttid - Canary är en högklassig havresort. Dess tusenkornsvikt är 43 gram poch hektolitervikten håller god nivå, 55,2 kg, också skalhalten är låg, så kärnskörden är stor - Passar för odling i zon I-III, sorten har gett särskilt hög skörd i zon I - Canary har klarat sig överlägset bra på gyttjelera och jämnt bra även på alla andra jordarter - Canary är en bra sort till livsmedel, foder och export - Förädlare: Nordsat Saatzucht, sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab 18 T098461_11-21_ruotsi.indd 18 3.3.2020 12:42:40

Harmony - En rikt avkastande, tämligen sen ny havresort - I fråga om växttid en dag tidigare än Belinda - Kvaliteten bildas av den extra stora kärnstorleken, tämligen höga hektolitervikten, goda proteinhalten och en skalhalt som är lägre än genomsnittet, 22 % - Strået är medellångt, liggsädsprocenten i de officiella sortförsöken 26 procent, vilket är mycket typiskt för havre - Härdigheten mot bladfläcksjuka bättre än hos havresorterna i medeltal - En bra havresort till livsmedel och foder, passar bra också för export - Ger jämna höga skördar på alla jordarter, särskilt höga har skördarna varit på sura gyttjeleror - Rekommenderas för odling i zon I-III - Förädlare: Nordic Seed, sorträttigheter i Finland Hankkija Harald Plantanova - I fråga om växttid nästan en dag tidigare än Belinda - Kvaliteten bildas av den extra stora kärnstorleken, tämligen höga hektolitervikten, goda proteinhalten och den låga skalhalten. - Harald ger en hög kärnskörd dvs. skalfri skörd - Strået ligger på medelnivå bland havresorterna i fråga om längd och stråstyrka - I topp bland havresorterna i fråga om resistens mot bladfläcksjuka - En bra havresort till livsmedel och foder, passar bra också för export - Ger jämna, höga skördar på alla jordarter - Rekommenderas för odling i zon I-III - Förädlare: Bauer, sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab NYHET Benny - Ny havresort för södra Finland med synnerligen balanserade egenskaper - Avkastning av toppklass särskilt på lerjord och organiska jordar - Bennys tusenkornsvikt är över 40 gram. Bennys proteinhalt är på havresorternas medelnivå, 11,8 %, och helktolitervikten är på mycket god nivå. - Ett stråstyvt kvalitetshavre för alla användningsändamål, liggsädesprocenten hör till de lägsta bland de sena sorterna, 18.8 % - I sortförsöken har förekomsten av havrens bladfläcksjuka varit så låg som 1,7 % i Benny, hos Avenue var den 3,2 % och hos Viviane 2,5 %, så Benny är synnerligen resistent mot sjukdomen. - Benny lämpar sig för odling i zon I-III. Dess avkastning har varit särskilt bra i zon I och II. I förhållande till andra sorter Den har klarat sig utmärkt på lerjord och organiska jordar och klarar sig medelmåttigt bra också på grova mineraljordar samt gyttjelera - Benny har inga svagheter i fråga om någon enda egenskap - Förädlare: Nordsat Saatzucht, sorträttigheter i Finland: S.G. Nieminen Ab 19 T098461_11-21_ruotsi.indd 19 3.3.2020 12:42:41

De viktigaste havresorterna LUKE, Officiella sortförsök 2012-2019. Estimerade sortmedeltal, mätarsort PERTTU Skörd kg/ha Grova min. jordar Rel.tal Rel.tal PERTTUBOR Mätarsort skörd kg/ha EEMELI BOR MEERI BOR RIINA 100 100 Lerjordar Organiska Gyttjelera Växttid Värme- Ligg- Längd Tkv Hlv Prot. Skal Prot.skörd Rel.tal Rel.tal Rel.tal dygn summa % cm g kg % % kg/ha 100 100 7120 5821 100 94,1 949 15,0 95,0 38,7 55,3 12,9 21,9 684 Kärn kg 49 6204 6046 6 374 84 84 80 84 92,3 920 12,7 90,2 36,7 54,9 14,1 23,5 641 40 93 92 88 96 93,0 924 19,7 92,2 39,4 54,7 13,4 23,2 667 44 95 96 87 97 93,2 925 9,9 87,2 34,8 55,3 13,2 23,2 666 45 NELLABOR 98 101 93 99 93,6 945 20,1 96,3 38,7 53,5 12,7 21,3 664 48 NIKLASBOR 97 95 89 101 94,2 930 17,4 96,7 41,0 54,2 13,4 23,0 692 46 AVETRON 96 100 88 98 92 95,4 947 24,4 97,6 36,2 55,5 13,2 22,1 676 47 AKSELI 94 96 85 97 96 96,0 956 17,3 91,5 33,5 55,4 13,4 22,7 670 45 RINGSAKER 103 105 98 111 99 97,9 976 18,5 97,5 34,5 56,0 12,0 22,0 652 50 MARIKA 93 88 87 97,9 971 23,1 92,6 39,3 55,3 12,8 22,3 643 45 ALKUBOR 101 110 90 102 98,0 975 16,4 92,1 35,7 53,8 12,2 22,5 654 49 OIVA 102 107 91 102 103 99,8 995 17,8 95,0 38,8 55,6 12,2 21,7 655 50 109 110 98 105 116 101,9 1013 25,0 94,7 43,4 55,2 11,2 21,9 638 53 OBELIX 101 105 91 106 102,4 1015 18,6 91,4 45,1 55,2 12,0 20,0 645 51 MATTY 109 116 97 113 105 102,5 1015 27,4 97,3 42,2 55,0 11,6 21,8 660 53 NOORABOR 106 110 97 96 107 102,7 1014 16,9 98,8 41,9 54,4 11,7 22,8 647 51 HARMONY 105 113 93 101 111 102,8 1020 24,3 97,4 47,2 54,7 11,5 22,3 642 51 SYMPHONY 108 112 97 117 111 102,8 1017 27,4 104,1 45,2 54,8 11,4 23,4 650 52 HARALD 102 113 91 103 104 102,8 1021 25,1 96,6 46,8 54,3 12,1 22,1 653 49 BOR BOR BOR CANARY 98 AVENUE 117 121 105 119 103,1 1019 24,3 97,9 45,1 53,5 11,6 23,1 708 56 DONNABOR 108 116 97 102 108 103,2 1029 11,4 100,8 38,6 54,0 11,4 22,1 649 52 BENNY 111 107 103 125 98 103,2 1024 18,8 95,3 40,8 55,7 11,8 23,5 682 53 ROCKY 104 111 93 102 105 103,4 1025 31,6 92,1 39,7 53,7 11,7 22,2 637 50 BELINDA 104 111 93 102 105 103,6 1025 643 49 BETTINA 106 96 103,7 1036 96,1 39,3 52,8 11,8 23,4 660 510 SANDY 109 99 103,9 1031 24,2 101,5 41,9 55,8 11,6 23,3 668 52 123 109 104 21,2 93,9 38,7 53,5 11,8 23,9 20 T098461_11-21_ruotsi.indd 20 3.3.2020 12:42:41

körd ha Kärnskörd kg/ha 84 4920 41 4014 67 4458 6 4552 4 4873 92 4669 Sandy Plantanova NYHET - Rikt avkastande, storkärnig sen havresort med hög hektolitervikt - Sandys tusenkornsvikt är nästan 42 gram. Sandys proteinhalt är av medelnivå för havre, 11,6 %. - Dess hektolitervikt hör till havresorternas högsta - Sandys strå är ganska starkt, på god medelnivå hos havre Liggsädsprocenten i de officiella sortförsöken har varit ca 24% - Sandys strålängd i de officiella sortförsö- ken har varit 102 cm. Tack vare sin strålängd tål Sandy torka bättre än många andra sorter. - Sandy lämpar sig för odling i zon I-III. Den har gett jämnt god skörd i hela det huvudsakliga havreodlingsområdet. Jämfört med andra sorter har Sandy klarat sig överlägsen bäst på grova mineraljordar - Sandy är en bra livsmedelshavresort och synnerligen bra även som foder- och exporthavre. - Förädlare: Nordsat Saatzucht, sorträttigheter i Finland: Plantanova Ab 6 4701 ralliset lajikekokeet 2012‐2019. Tärkeimpien kauralajikkeiden lako‐% 0 4585 52 5059 43 4563 Lako‐% 4 4931 5 5007 8 5356 45 5111 0 5345 47 5123 42 5137 A0 A 53 E 08 ON 4969 49 5282 82 5331 37 5098 43 4961 0 5108 8 5265 5227 5636 11,4 15,0 17,3 17,4 18,8 19,7 20,1 21,2 23,1 24,3 24,4 27,4 31,6 Liggs.-% Lako‐% 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Källa: LUKE, Officiella sortförsök 2012-2019. 21 T098461_11-21_ruotsi.indd 21 3.3.2020 12:42:42

ÄRT OCH BONDBÖNA Baljväxter eller trindsäd, dvs. ärt och bondböna, är goda protein- och energikällor både för människor och djur. Självförsörjningsgraden av protein är anmärkningsvärt låg i vårt land, och det skulle vara klokt att odla mera baljväxter. På husdjursgårdar har intresset för odling av ärt och bondböna till proteinfoder ökat. Nu ökar användningen av baljväxter som livsmedel när det tas fram nya proteinkällor som ska ersätta kött. År 2019 var odlingsarealen av bondböna redan över 17 600 hektar, och ärtarealen över 13 600 hektar. De bästa skördarna av ärt och bonböna uppnås genom tidig sådd. Skiftena ska vara i gott skick, också i fråga om markstrukturen. Peltosiemen-kedjan har tre ärtsorter i sin produktion: Karita, Rokka och Ingrid, av bondböna har man sorterna Kontu och de nya sorterna Louhi och Sampo. Dessutom säljer vi bl.a. ärtoch bondbönsutsäde för odling av grönfoder. Karita - Mycket populär ärtsort, passar både till mat och foder, var år 2019 fortfarande den mest odlade matärtsorten - Tidig sort med rätt stark stjälk, växttiden i medeltal 98 dagar. - På grov mineraljord är Karita en av de avkastningsrikaste ärtsorterna. - Stjälken är ganska kort och stark - Karita angrips mindre än andra sorter som har svagare stjälk av typiska ärtsjukdomar som ärtfläcksjuka och gråmögel - Ärtorna är stora med medelhög proteinhalt, kokningskvaliteten är god och andelen felfria ärtor är hög - Matärt som passar bra också till foder - Rekommenderas för zon I-II, i zon III endast för varma skiften som lämpar sig för ärtodling - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy Rokka - En tidig (97,4 dgr), förstklassig sort med stark stjälk, passar till mat och foder - Skörden i samma klass som hos Karita - Är jämsides med Ingrid Karita en av de ärtsorter som har starkasta stjälken - Växtsättet är upprätt och beståndet luftigt, växtsjukdomar (ärtfläcksjuka och gråmögel) förekommer mindre än hos sorter med svagare stjälk - Ärtorna är stora, proteinhalten hög och kokningskvaliteten är god - Rokka har den kortaste blomningen av ärtsorterna - Matärt som passar bra också till foder - Passar för odling i zon I-II och i zon III på varma skiften som är lämpliga för ärtodling - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy Ingrid - Är en av de bästa ärtsorterna i fråga om avkastning - Foderärt med gula ärtor - Stora ärtor och hög proteinhalt - Stjälken blir lång, men sorten är ändå den stjälkstarkaste av våra nuvarande ärtsorter - Förutom att sorten ger hög skörd har den också hög proteinhalt vilket ökar dess värde för foderproduktion - Växttiden är 101 dagar, bara ett par dagar senare än Karita - Den näst mest odlade foderärtsorten är 2019 med nästan 25 % av arealen - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i Finland: Lantmännen Agro Oy 22 T098461_22-36_ruotsi.indd 22 3.3.2020 13:49:12

De viktigaste ärtsorterna LUKE, Officiella sortförsök 2012-2019. Estimerade sortmedeltal, mätarsort KARITA Fröets Växttid Tot.skörd Grova Lerjordar Värme- Ligg- Längd Tkv Prot. Proteinskörd Blomningens Kokning Felfri färg dygn Rel.tal min.jordar summa % cm g % kg/ha längd (d) 60 min ärter (%) KARITA =C Grön 98,4 100 100 100 1085 29,9 69,2 297 22,6 653 12,3 98,4 85,0 Mätarsort skörd kg/ha 3447,0 3124 3516 ROKKA Grön 97,4 99 96 95 1073 27,4 66,4 293 23,3 674 12,3 98,2 85,0 JYMYBOR Grön 100,4 110 109 109 1110 40,4 92,8 261 24,0 756 14,5 98,3 79,0 HULDA Grön 100,5 103 100 101 1103 43,3 81,5 259 24,6 739 98,8 .. 118 107 128 1106 791 22,5 Rehuherne 79,0 130 131 129 1106 36,9 79,4 285 23,7 898 13,1 Rehuherne 78,0 BOR LOVIISABOR *) Gul 100,9 ASTRONAUTE Gul 100,9 38,4 86,9 250 23,0 .. INGRID Gul 101,4 124 125 126 1115 30,4 94,0 325 23,3 841 13,2 Rehuherne 77,0 SISUBOR Grön 101,5 120 111 120 1108 32,0 89,0 282 22,2 770 22,2 Rehuherne 81,0 MATILDABOR *) Grön 126 112 136 1113 838 22,5 101,9 46,2 89,9 250 22,9 96,8 84,0 *) Begränsad tillgång på Loviisa och Matilda av skörden 2020 ut lajikekeskiarvot, mittarilajikkeena KARITA Vissa ärtsorters liggsädsprocent LUKE Officiella sortförsök 2012-2019, Estimerade sortmedeltal Lako‐% Ligg-% 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Joidenkin hernelajikkeiden lakoontuminen LUKE, Viralliset lajikekokeet 2012‐2019. Estimoidut lajikekeskiarvot De viktigaste bondbönsorterna LUKE, Officiella sortförsök 2012-2019. Estimerade sortmedeltal, mätarsort KONTU Växttid dygn Tot.skörd Grova Lerjordar Rel.tal min.jordar Värme- summa Ligg- Längd % cm Tkv g Prot. Proteinskörd % kg/ha KONTUBOR =C 107,0 100 100 100 1115,3 37,0 86,8 326,8 31,0 902,0 Mätarsord, skörd kg/ha SAMPOBOR VIRE 103,0 3399,0 3505 92 96 3208 88 1072,0 25,9 81,4 277,5 33,0 888,0 *) 107,0 122 132 117 1111,6 18,6 85,3 326,7 28,0 1008,0 LOUHIBOR 108,0 105 112 102 1119,4 26,3 85,8 388,1 31,0 BOR 945,0 *) En mycket begränsad mängd VIRE-utsäde kommer i handeln av 2020 års skörd 23 T098461_22-36_ruotsi.indd 23 3.3.2020 13:49:13

SampoBOR - Den tidigaste bondbönan, i de officiella sortförsöken har den genomsnittliga växttiden varit 100 dagar, nästan en vecka tidigare än Kontu - Skörden är ca 3300-4000 kg/ha - Stjälken är styv och liggsäd förekommer rimligt sällan, beståndets höjd är 80-90 cm - Rätt god resistens mot bönfläcksjuka (gråmögel) och bladfläcksjuka - Tusenkornsvikten har i sortförsöken varit medeltal 302 gram och proteinhalten 34 % - Passar till foder för nötkreatur och svin samt för användning som livsmedel - Rekommenderas för odlingszon I-II, måste sås tidigt för att säkert hinna mogna - Kan odlas i blandbestånd med havre - Trivs bäst på mineraljord. Vid odling på styva ler- och mjälajordar rekommenderas 30-40 kg startkväve - Är en god kvävefixerare för ekoodling - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NYHET LouhiBOR - Rikt avkastande bondbönsort, Louhi har varit klart avkastningsrikare i de officiella sortförsöken än Kontu - Louhi är i fråga om växttid i samma klass som Kontu - Louhi har lika l¨ång stjälk som Kontu, men det har förekommit mindre liggsäd än hos Kontu. - Louhis tusenkornsvikt har varit 388 g i försöken, vilket är drygt 60 g högre än hos Kontu. Fröstorleken är mindre än hos de utländska sorter som testats i Finland. Louhis skörd har en proteinhalt som är i samma klass som Kontus, och proteinskörden är 4 % än hos Kontu. - Louhi passar bra till foder för svin och idisslare. Liksom Kontu passar Louhi också bra till livsmedel. - Rekommenderas för zon I-III. Louhi är ett utmärkt alternativ för produktion av pro- teinfoder i södra Finland. Behöver sås tidigt för att säkert hinna mogna. - Vid odling på styva ler- och mjälajordar rekommenderas 30-40 kg startkväve Annars behöbs kvävegödsling inte, eftersom grödan har stark biologisk kvävefixering. Kalium- och fosforgödslingsbehovet är lika som hos fodersäd. - Louhi har något bättre resistens mot bönfläcksjuka (gråmögel) och bladfläcksjuka än Kontu. KontuBOR - En rätt tidig inhemsk bondbönsort - I de officiella sortförsöken har den genomsnittliga växttiden varit 106 dagar - Skörden är ca 3400-4000 kg/ha - Stjälken är styv och liggsäd förekommer rimligt sällan, beståndets höjd är 80-90 cm - Rätt god resistens mot bönfläcksjuka (gråmögel) och bladfläcksjuka - Tusenkornsvikten har i sortförsöken varit medeltal 340 gram och proteinhalten över 30 % - Passar till foder för nötkreatur och svin samt för användning som livsmedel - Rekommenderas för odlingszon I-II, måste sås tidigt för att säkert hinna mogna - Kan odlas i blandbestånd med havre - Trivs bäst på mineraljord. Vid odling på styva ler- och mjälajordar rekommenderas 30-40 kg startkväve - Är en god kvävefixerare för ekoodling - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Grönfoderärt och grönfoderbondböna - Vårt urval varierar, vår vanligaste ärtsort för grönfoder är Arvila och som grönfoderbondböna har vi oftast Fuego i sortimentet. 24 T098461_22-36_ruotsi.indd 24 3.3.2020 13:49:13

OLJEVÄXTER Peltosiemens packerier säljer utsäde av både vårrybs och -raps. Urvalet varierar, och vi har ett fint sortiment av olika sorter. Vår mest sålda rybssort är sortnyheten Synthia. Av vårrapssorterna säljer vi bl.a. Draco, Cebra CL och Solar CL. Vi säljer också utsäde av höstraps och -rybs av bl.a. följande sorter: Largo och Legato -rybs samt Pioneer Maximus PR44D06 höstraps. Vårt sortiment kompletteras längs säsongen, så det lönar sig att fråga om urvalet hos våra packerier längre fram. NYHET SynthiaBOR -vårrybs - Ny inhemsk Plus-rybs av den nya generationen - Plus-rybsen har en kombination av hög skördenivå, tidighet och god stjälkstyrka. - Skörden är ca 10 % större jämfört med tidigare allmänt odlade sorter - Den mycket starka stjälken möjliggör också en större kvävegiva än vanligt - Hög oljehalt och stor oljeskörd - Tack vare tidigheten är klorofyllhalten sorturvalets lägsta - Rekommenderas för odling på alla jordarter i hela rybsodlingsområdet, på torkkänsliga jordar efter övervägande - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Largo -höstrybs JÕGEVA PLANT BREEDING - Avkastningsrik höstrybssort med stark stjälk, har hög proteinhakt, medelmåttig oljehalt och god fettsyrasammansättning - Är en säker övervintrare enligt de officiella sortförsöken i Finland, Sverige och Estland - Rätt såtid för höstrybs är senast i slutet av juli - Förädlare: Jõgeva Plant Breeding Legato -höstrybs Plantanova - Stjälkstyv höstrybs som är över 20 % avkastningsrikare än Largo - Övervintrar lika bra som Largo och har ungefär samma växttid som Largo - Oljehalten och särskilt oljeskörden bättre än hos Largo. Oljan har god fettsyrasammansättning. Proteinhalten är på samma nivå som hos Largo - Rätt såtid för höstrybs är senast i slutet av juli - Förädlare: Jõgeva Plant Breeding, sorträttigheter i i Finland: Plantanova Ab Pioneer Maximus PR44D06 -höstraps DUPONT/PIONEER - En semidvärghybridsort som lämpar sig för nordliga förhållanden, växtsättet skiljer sig från normala hybridhöstrapssorter, tillväxtpunkten sitter lågt och är därför väl skyddad för vinterkyla - Det låga växtsättet säkerställer härdigheten mot vinterkyla och vårfrost och underlättat tröskningen - Skörderesultaten i de inhemska försöken och vid praktisk odling har varit utmärkta - Såtidsrekommendation från mitten av juli till den 10 augusti, såtäthet 45-50 frön per kvadratmeter - Passar för skiften med god vattenhushållning, lämplig också för de flesta jordarter, bäst ändå på mineraljordar - För att minimera risken för snigelskador rekommenderas att odlingsskiftet plöjs före sådden - Förädlare: DuPont/Pioneer 25 T098461_22-36_ruotsi.indd 25 3.3.2020 13:49:13

Cebra CLBOR -vårraps - Synnerligen stråstyv och avkastningsrik CLEARFIELD-raps - Cebra CL har hög oljehalt, vilket i kombinatione med stor skörd garanterar utmärkt oljeskörd av Cebra CL - Cebra CL var i de officiella sortförsöken den liggsädståligaste Clearfield-sorten - Cebra CL:s växttid är på medelnivån för rapssorterna, rekommenderas för odlingszon I-II - Vid ogräsbekämpningen av Clearfieldsorten Cebra CL används herbicider avsedda för Clearfield-odlingsmetoden - Förädlare: NPZ Lembke, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab - Hybridrapsen Drago har utmärkt liggsädstålighet. I de officiella sortförsöken har sorten hör till de liggsädståligaste vårrapssorterna - Dragos oljehalt är tämligen hög, och i kombinaton med den stora skörden borgar den för en utmärkt oljeskörd av Drago. - Drago passar för zonerna I och II - Sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab DragoBOR -vårraps - I sortförsöken en av de avkastningsrikaste sorterna - Beträffande växttid är Drago tämligen tidig. Dess växttid är i samma klass som hos vårrapssorten Campino. Den relativt tidiga växttiden bidrar till att uppnå en låg kolorofyllhalt. Solar CLBOR -vårraps - Rikt avkastande CLEARFIELD-raps - Beträffande växttid är Solar CL tämligen tidig Dess växttid är i samma klass som hos vårrapssorten Proximo. - Solar CL har hög oljehalt, vilket i kombinatione med stor skörd garanterar utmärkt oljeskörd av Solar CL - Solar CL passar för zonerna I och II - Vid ogräsbekämpningen av Clearfieldsorten Solar CL används herbicider avsedda för Clearfield-odlingsmetoden - Förädlare: NPZ Lembke, sorträttigheter i Finland: Boreal Växtförädling Ab 26 T098461_22-36_ruotsi.indd 26 3.3.2020 13:49:15

De viktigaste höstoljeväxterna Höstraps och höstrybs 2011-2018, Officiella sortförsök, mätarsort Largo Skörd Skörd (kg/ha) (kg/ha) Rel.tal LARGO (RYBS) (Mätarsort) LEGATO (RYBS) RETUR (RYBS) PR44D06 (PK) ALABASTER ARMSTONGBOR VECTRA BRENTANO CORTES THUREBOR ALBATROS THORIN (PK) 2014 2403 1936 2377 2023 2857 1783 1924 3259 2323 1453 1822 100 119 96 118 100 142 89 96 162 115 72 90 NYH Utvintring Växttid Värme- Längd Tkv Protein Oljehalt Klorofyll (%) (dgr) summa (cm) (g) (%) (%) (ppm) 30,5 349 30,5 349 26,5 349 48,3 363 57,5 363 47,6 364 59,0 364 55,5 365 45,6 365 52,0 365 59,4 59,4 809 809 806 958 962 970 950 970 970 977 958 974 140 3,1 21,6 144 3,2 21,1 137 3,1 20,9 109 5,9 20,0 122 6,0 20,5 132 6,4 18,1 123 6,6 21,3 126 6,3 19,6 123 6,0 19,0 117 6,4 20,5 110 7,0 22,3 116 6,2 21,1 43,7 44,6 43,7 46,4 45,2 48,8 43,8 46,9 47,1 44,6 44,6 44,7 6,0 4,5 2,0 7,3 7,5 4,5 12,5 7,0 3,5 8,7 6,4 5,4 De viktigaste vårrapssorterna LUKE Vårraps, 2012-2019, Officiella försök, mätarsort Draco Skörd (kg/ha) Skörd (kg/ha) Växttid Värme- Liggsäd Längd Tkv Protein Oljehalt Klorofyll Estimat Rel.tal (dgr) summa (%) (cm) (g) (%) (%) (ppm) DRAGOBOR (Mätarsort) CLEOPATRABOR CHIP CL TRAPPERBOR SMILLABOR CAMPINOBOR PROXIMO SOLAR CLBOR CEBRA CLBOR BELINDA BRANDER MOSAIK RASMA WHIDER CL MAJONG PERFORMER DARJA CL DODGER AXANA SUNDER BUILDER 2548 2309 2428 2346 2383 2323 2297 2322 2508 2167 2591 2465 2230 2842 2522 2601 2222 2383 2328 2553 2423 100 91 95 92 94 91 90 91 98 85 102 97 88 112 99 102 87 94 91 100 95 118,8 1222 117,5 1211 117,6 1205 118,4 1216 118,7 1218 118,8 1221 120,0 1228 120,2 1232 120,3 1227 120,7 1228 120,8 1234 120,9 1230 121,0 1234 121,3 1233 121,6 1240 121,7 1243 121,8 1239 122,1 1242 122,1 1246 122,9 1251 123,3 1251 15,9 105 4,2 22,8 9,4 99 4,5 22,3 20,5 109 4,0 23,1 22,9 103 4,2 23,3 16,2 103 3,9 23,2 23,8 104 4,3 21,9 20,8 105 4,3 22,3 24,6 111 4,1 23,4 15,9 114 4,0 22,9 24,3 106 4,6 24,1 19,1 111 4,2 22,7 13,9 106 4,2 21,7 19,7 108 4,1 22,2 20,2 114 3,9 23,3 19,4 113 4,6 22,9 21,5 115 4,4 22,7 18,2 112 4,4 24,3 14,0 112 4,2 24,3 20,6 113 4,7 23,4 19,4 111 4,4 22,3 19,7 112 4,6 23,4 42,7 43,4 44,1 42,9 41,8 43,7 43,3 43,3 43,1 42,3 44,3 44,9 46,4 44,9 44,2 45,6 42,6 44,0 43,9 45,3 44,4 26,3 28,3 29,7 20,9 25,3 25,1 28,9 34,6 29,0 46,1 30,6 44,2 20,6 42,4 26,0 36,0 45,5 28,4 41,5 36,7 39,4 De viktigaste vårrybssorterna Luke, vårrybs, 2012-2019, Officiella sortförsök, mätarsort Synthia Skörd Skörd Skörd Grova Skörd Växttid Värme- Liggsäd Längd Tkv Protein Oljehalt (kg/ha) (kg/ha) mineraljordar Lerjordar (dgr) summa (%) (cm) (g) (%) (%) Rel.tal Rel.tal Rel.tal SYNTHIABOR (Mätarsort) 1937 SYNNEVABOR 1872 HENRIKABOR 1695 CORDELIABOR 1776 AUREA CL 1651 SW PETITA 1684 100 97 88 92 85 87 100 106 105 103 92 92 100 92 80 86 82 84 106,2 106,4 106,8 107,0 107,2 107,6 1077 1077 1082 1082 1086 1086 8,0 103,8 2,7 15,1 106,0 2,7 34,5 106,7 2,7 30,2 106,1 2,7 31,1 98,7 2,5 22,2 104,6 2,9 22,4 22,5 22,6 22,5 22,6 21,5 Klorofyll (ppm) 42,6 42,3 42,3 42,7 40,8 44,0 7,2 7,7 10,6 12,7 13,3 12,7 27 T098461_22-36_ruotsi.indd 27 3.3.2020 13:49:16

VALLVÄXTER Valet av växtslag och sort har stor betydelse både för skördens storlek och för dess kvalitet. Vallskördens storlek påverkas i första hand av vallens återväxtförmåga, likaså har vallens vinterhärdighet och torktålighet mycket stor betydelse. De sorter som odlas, särskilt de inhemska, har i regel god vinterhärdighet. Förutom valet av växtslag och sort inverkar också åkerns avkastningsförmåga, ’jordart, bördighet och odlingsmetoden samt förhållandena under växtperioden. Foderkvaliteten kan påverkas genom valet av vallväxtart och sort. Kvalitetsskillnaderna beror till en del på sorternas olika växtrytm, men också på nedärvda egenskaper. Ur jordbrukarens synvinkel är fodrets D-värde den viktigaste egenskapen, den visar nämligen hur mycket energi djuren får från fodret och anger dess smältbarhet. Om vallfodrets D-värde sjunker med en procent minskar mjölkproduktionen också med en procent, om inte minskningen av D-värdet kompenseras med en ökad kraftfodergiva. Timotej är det viktigaste vallgräset i Finlands förhållanden. Timotej har god smaklighet och är mycket vinterhärdigt. Den nya typen av sorter, t.ex. Nuutti, har en utfodringskvalitet som är av toppklass, och deras återväxtförmåga är bättre än hos de sorter som representerar den traditionella nordliga växttypen. Ängssvingel är den vallväxtart som odlas näst mest. Ängssvingelns fördel jämfört med timotej är dess bättre återväxtförmåga. Framför allt de sorter av ängssvingel som förädlats i Finland (t.ex. Inkeri) ger skörd med god foderkvalitet, vinterhärdigheten och skördenivån är likaså goda. I Finland har också odlats ganska mycket rörsvingel, vars fördelar i förhållande till andra vallgräsarter är dess höga skördenivå, utmärkta återväxtförmåga och goda torkhärdighet. Också de inhemska rörsvingelsorterna (såsom Karolina) har god vinterhärdighet. Rasjsvingel är en korsning mellan rajgräs och ängs- eller rörsvingel. Den har god bestockning och tillväxt. Eftersom arten har djupa rötter tål den både torka och väta. För rajsvingel är det för att säkerställa foderskördens kvalitet extra viktigt att skörden görs vid rätt tid. Den viktigaste vallbaljväxten, rödklöver passar bra som inslag i ensilagevallar. Man får då mer flexibilitet i skördetiden utan större kvalitetsförluster. Rödklöver rekommenderas för mineraljordar med god vattenhushållning där pH är minst 6,0. Vallväxtutsäde kan köpas från Peltosiemen-packerina som färdiga blandningar eller separat, där man själv gör en vallväxtblandning som passar för gårdens förhållanden. I Peltosiemen-packeriernas urval ingår bl.a. Dorothy, Nuutti och Tenho timotej, Inkeri och SW Minto ängssvingel, Karolina rörsvingel, Riikka engelsk rajgräs, Saija och SW Yngve rödklöver samt olika färdiga vallfröblandningar. I Finlands skördas två eller tre ensilageskördar. De senaste åren har metoden med tre skördar diskuterats mycket. Metoden med tre vallskördar passar bäst för gårdar i odlingszon I och II, men nog också i nordligare områden. Man bör i varje vall vara medveten om de kvalitetsrisker, som sammanhänger med den relativt sena tredje ensilageskörden. Största delen av de sorter som Peltosiemen säljer passar också för en odlingsmotod med tre skördar. Bäst passar vår nya sort, den inhemska timotejsorten Dorothy, som har förädlats uttryckligen för ensilageproduktion med tre skördar. Vår viktigaste timotejsort, Nuutti, passar i fråga om kvalitet mycket bra för produktionsmetoder med både två och tre skördar. Nuutti är mycket avkastningsrik både vid första slåttern och i fråga om återväxten. Tack vare den goda återväxten kan Nuutti ge en hög avkastning också vid produktion med tre ensilageskördar. 28 28 T098461_22-36_ruotsi.indd 28 3.3.2020 13:49:19

NYHET DorothyBOR -timotej - Dorothy är en inhemsk och utmärkt timotejsort för tre skördar. - Dorothy är den avkastningsrikaste av Boreals timotejsorter, i de officiella sortförsöken i Sverige har den inte ens haft mindre skörd än Grindstad. - Dorothy är också den vinterhärdigaste i sin sortkategori - Tack vare kombinationen av hög avkastning och vinterhärdighet väntas Dorothy under kommande år inta sin plats i toppen bland de timotejsorter som ger tre skördar. - För våren 2019 finns begränsat med utsäde av Dorothy att få (främst i vissa vallfröblandningar), men till år 2020 finns redan betydlig mer utsäde. - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NuuttiBOR -timotej - En mycket avkastningsrik och högklassig inhemsk timotejsort - Totalskörden når inte riktigt upp till den nivå sorterna för tre skördar har, men kvaliteten är klart bättre än deras - Behåller sin avkastningsförmåga mycket bra under hela den treåriga produktionscykeln - Skördens kvalitet är av toppklass, D-värdet som är ett mått på smältbarheten är hög och sjunker långsamt, så foderkvaliteten försämras inte drastiskt fast skörden fördröjs. Särskilt på stora gårdar är de läglighetskostnader som orsakas av besvärliga väderförhållanden eller maskinhaverier en stor riskfaktor med tanke på kvaliteten. Nuuttis långsamt sjunkande D-värde hjälper till att kontrollera risken för läglighetskostnader. - Vinterhärdigheten är god, Nuutti är lämplig för odling till foder i hela timotejodlingsområdet - Nuutti är Finlands mest sålda timotejsort och basen för den moderna kreatursgårdens ensilageproduktion - Rekommenderas för zonerna I-V - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab NUUTTIBOR -timotejsortens avkastning Kalkylens utgångsdata Antal kor Genomsnittligt producentpris för mjölk, november 2019, LUKE Kornpris, Altia Oyj, januari 2020 Allfoderpris, januari 2020, A-Rehu nätbutik Rybskross (värmeprocesserad) pris, november 2019, Kinnusen Mylly Stallutfodringsperiodens längd 275 dygn 120 kor 0,40 € / liter 140 € / 1000 kg 281 € / 1000 kg 280 € / 1000 kg D-värden g/kg NuuttiBOR (D-värde/1 Slåtter LUKE, Officiella sortförsök 2011-2018) 680,0 g/kg Sort med lägre D-värde 667,0 g/kg Merproduktion av mjölk med Nuutti, värde 8 580 € Om ensilaget gjorts av en sort vars D-värde är 1,3 %-enheter lägre än Nuuttis, uppnås samma mjölkproduktion genom att öka kraftfodergivan > merkostnad Merkostnad / spannmål+rybskross 8 649 € Merkostnad / allfoder+rybskross 12 055 € D-värdets inverkan på mjölkproduktionen bygger på utfodringsförsök vid LUKEs husdjursforskning. I den teoretiska exempelkalkylen har ensilaget gjorts av ren timotejvall. Summorna är kalkylerade och riktgivande. 29 T098461_22-36_ruotsi.indd 29 29 3.3.2020 13:49:23

Timotej Timotej 2012-2019, Officiella sortförsök, mätarsort Nuutti Sorttyp RUBINIABOR RHONIABOR HERTTABOR DOROTHYBOR TENHOBOR NUUTTIBOR UULABOR TUUREBOR TAMMISTO IIBOR TRYGGVE SWITCH RAKEL GRINDSTAD Totalskörd Totalskörd skörd av 1. slåttern skörd av 2. slåttern skörd av 3. slåttern (kg/ha) Rel.tal Rel.tal Rel.tal Rel.tal 3 skördar 10755 100 3 skördar 10798 101 2 skördar 10618 99 3 skördar 11241 105 2 skördar 10277 96 kvalitet av 10732 100 2. slåttern nordlig 10515 98 kvalitet av 10261 96 2. slåttern 2 skördar 10633 99 nordlig 10278 96 3 skördar 11274 105 3 skördar 11433 107 3 skördar 11440 107 99 98 101 100 94 100 101 105 95 112 95 100 Skörd 1. året Skörd 2. året Rel.tal Rel.tal 104 102 103 101 105 100 102 101 101 106 96 100 101 100 98 107 93 100 102 99 91 92 105 105 99 98 98 97 102 99 96 102 99 95 92 115 117 117 98 98 109 93 106 103 99 103 107 109 96 96 103 105 106 InkeriBOR -ängssvingel - Ängssvingelsort med alla egenskaper som förväntas av arten, avkastningsförmåga och vinterhärdighet i kombination med utmärkt skördekvalitet - Inkeri har varit mycket avkastningsrik i de officiella sortförsöken. Den ger jämn skörd i olika odlingszoner och på olika jordarter - Skördens kvalitet är av toppklass i fråga om både smältbarhet och proteinhalt Skö Inkeri går i vippa något senare än andra ängssvingelsorter vilket gör att smältbarheten sjunker långsammare än hos andra sorter - Inkeri är en av Finlands mest odlade ängssvingelsorter - Rekommenderas för zon I-V, god vinterhärdighet också i Lappland - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab Ängs- och rörsvingel Ängs- och rörsvingel 2012-2019, Officiella försök, mätarsort Inkeri Totalskörd Totalskörd skörd av 1. slåttern skörd av2. slåttern skörd av 3 slåttern Skörd 1. året Skörd 2. året Skö (kg/ha) (kg/ha) Rel.tal Rel.tal Rel.tal Rel.tal Rel.tal Rel.tal ILMARIBOR 10281 101 104 INKERIBOR 10168 100 100 KLAARABOR 10185 100 107 EEVERTBOR 10401 102 104 VALTTERIBOR 10432 103 105 KAROLINABOR (RN) 12367 122 99 RETUBOR (RN) 11590 114 97 KASPER 10211 100 104 SWAJ (RN) 11553 114 95 REVANSCH 9656 95 95 TORED 10667 105 101 SW MINTO 9796 96 94 COSMOPOLITAN 10284 101 103 99 100 96 99 102 136 127 98 131 93 104 95 100 99 103 101 100 100 100 94 102 99 106 103 102 98 105 102 134 116 133 122 107 121 97 103 100 117 114 114 97 113 105 103 102 100 99 101 103 98 30 T098461_22-36_ruotsi.indd 30 3.3.2020 13:49:23

året l Skörd 3. året Rel.tal 97 101 99 100 97 100 D-värde, 1. skörden D-värde, 2. skörden D-värde, 3. skörden Användbar skörd av Användbar skörd av Användbar skörd av Utvintring (g/kg ts) (g/kg ts) (g/kg ts) 1. slåttern (kg/ha) 2. slåttern (kg/ha) 3. slåttern (kg/ha) (%) 680 674 685 675 677 683 674 670 684 657 685 680 709 711 719 711 709 717 3469 3322 3591 3542 3241 3509 2784 2841 2636 2991 2626 2712 1653 1631 1682 1626 1534 1635 4,0 3,0 2,0 2,0 8,0 3,0 97 92 685 696 718 3617 2512 1679 2,0 692 693 714 3521 2563 1683 3,0 99 95 110 107 106 683 676 672 675 673 684 684 634 660 655 717 721 700 713 707 SW Minto -ängssvingel - SW Minto är en rikt avkastande, vinterhärdig och högklassig sort - Den ger jämn skörd i olika odlingszoner och på olika jordarter - Skördens kvalitet är av toppklass i fråga om både smältbarhet och proteinhalt - Rekommenderas för zonerna I-V - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i i Finland: Lantmännen Agro Oy året Skörd 3. året l Rel.tal 100 100 99 101 101 114 115 98 113 93 108 93 101 3585 3496 3324 3507 3422 2596 2576 2889 3088 3055 1537 1572 1791 1534 1719 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 KarolinaBOR -rörsvingel - Inhemsk, avkastningsrik rörsvingelsort - Klart avkastningsrikare än ängssvingel God återväxtförmåga - Ger i jämförelse med ängssvingel goda skördar särskilt i torra förhållanden - D-värdet vid den första slåttern har varit minst lika bra som hos ängssvingel, men vid den andra och tredje slåttern har Dvärdet blivit litet lägre än hos de bästa ängssvingelsorterna D-värde, 1. skörden D-värde, 2. skörden D-värde,3. skörden Användbar skörd av Användbar skörd av Utvintring (g/kg ts) (g/kg ts) (g/kg ts) 1. slåttern (kg/ha) 2. slåttern (kg/ha) (%) 702 708 693 697 702 692 690 699 684 725 694 701 688 703 699 694 698 697 697 704 700 707 704 675 689 676 689 698 702 660 702 740 698 696 704 702 690 692 3075 2924 3104 3075 3123 3035 2864 3103 2756 2860 2888 2857 3018 2704 2774 2639 2678 2827 3587 3280 2671 3333 2522 2820 2677 2654 2,6 4,6 2,6 3,9 2,7 4,1 4,9 3,6 6,0 4,4 3,7 4,5 3,6 31 T098461_22-36_ruotsi.indd 31 3.3.2020 14:47:55

- Det rekommenderas att första slåttern görs när svingeln börjar gå i vippa - Mycket vinterhärdig, trivs bra också i Lappland - Sorten har gett bäst skörd från andra och tredje årets vallar - Trivs bra i odlingszon I-V - Passar bra i blandningar för ensilagevallar, men har sämre smaklighet än ängssvingel i betesvallar - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab RiikkaBOR -engelskt rajgräs - Högklassigt och snabbväxande engelskt rajgräs för ensilagevallar i södra och mellersta Finland - Den vinterhärdigaste och avkastningsrikaste rajgrässorten - Utmärkt återväxt, foderskördens smältbarhet och smaklighet mycket goda - Rekommenderas för odling i zon I-III, har inte tillräckligt god vinterhärdighet för nordligaste Finland - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab SaijaBOR -rödklöver - Avkastningsrik och vinterhärdig inhemsk rödklöversort - Avkastningsrik vid både första och andra slåttern, beståndets återväxtförmåga är god - Har i sortförsöken gett skörd också från andra och tredje årets vall - Rödklöversort som i vallblandningar betydligt förbättrar vallfodrets kvalitet och höjer dess proteinhalt - Rekommenderas för zon I-IV - Förädlare: Boreal Växtförädling Ab SW Yngve -rödklöver - Rödklöver av nordisk växttyp, har mycket god vinterhärdighet - Skörden bäst vid första slåttern - Ger foder med utmärkt foderkvalitet - Passar för fleråriga ensilagevallar som vallbaljväxt som garanterar en hög proteinhalt, för odlingszon I-V - Förädlare: Lantmännen SW Seed, sorträttigheter i i Finland: Lantmännen Agro Oy 32 T098461_22-36_ruotsi.indd 32 3.3.2020 13:49:25

VALLFRÖBLANDNINGAR Från Peltosiemen-packerierna får du många slags vallfröblandningar. Du kan välja en av de allmänna fröblandningar som hela kedjan saluför eller fråga efter det lokala packeriets egnablandningar. Du kan dessutom be om offert på en egen vallfröblandning skräddarsydd för just din gård. Våra packerier är experter på att sätta ihop utsädesblandningar. Våra standardblandningar: Peltosiemen-Yleisnurmiseos 1 75 % Timotej 25 % Ängssvingel TenhoBOR InkeriBOR/SW Minto Förmånlig universalblandning Peltosiemen-Yleisnurmiseos 2 75 % Timotej 25 % Ängssvingel NuuttiBOR InkeriBOR/SW Minto Vår populäraste blandning, där timotejsorten Nuuttis utmärkta smältbarhet kommer till sin rätt Denna blandning - och Nuutti-timotej - är det ultimata valet för stora mjölkgårdar som vill maximera sin ensilagekvalitet och minimera läglighetskostnaden Peltosiemen-Ruokonataseos 1 75 % Timotej 25 % Rörsvingel Kora TenhoBOR Basblandning med rörsvingel. Peltosiemen-Ruokonataseos 2 70 % Timotej 20 % Rörsvingel 10 % Ängssvingel NuuttiBOR KarolinaBOR InkeriBOR/SW Minto En högklassig rörsvingelblandning. Nurmitimotejens kvalitet står för blandningens bas. Inhemska rörsvingeln Karolina står för blandningens utmärkta vinterhärdighet och ängssvingeln tillför ytterligare smältbarhet och bladrikhet. Vår mest sålda rörsvingelblandning. Peltosiemen-Apilanurmiseos 1 60 % timotej 20 % ängssvingel 10 % rödklöver Peltosiemen-Apilanurmiseos 2 55 % timotej 25 % ängssvingel 15 % rödklöver 5 % alsikeklöver Sorterna i klöverblandningen varierar. De vanligaste timotejsorterna är Nuutti och Tenho, ängssvingelsorten Inkeri och rödklöver är Saija och SW Yngve. Den vanligaste alsikeklöversorten är Frida. Skräddarsydda blandningar Vi tillverkar också vallfröblandningar enlilgt våra kundgårdars egna önskemål. Med en skräddarsydd blandning går det att finjustera blandningen enligt växtförhållandena på gårdens åkrar. Den största nyttan av egna blandningar är ändå att man kan påverka vallskördens storlek, och i synnerhet skördens kvalitet, på gårdsnivå. Vi är mycket flexibla när det gäller de skräddarsydda blandningar vi levererar. Vi har ett stort urval av utsäden för vall och vi kan ocksä leverera relativt små partier av utsädesblandningar. Vi levererar också fröblandningar av baljväxter och stråsäd för odling av grönfoder. Andra vallväxter Vårt sortiment innehåller ännu mycket övrigt. Du kan köpa bl.a.: Italienskt rajgräs Westerwoldiskt rajgräs Hundäxing Ängsgröe Rödsvingel Fodervicker och rågvicker Vitklöver Persisk klöver Blålucern 33 T098461_22-36_ruotsi.indd 33 3.3.2020 13:49:26

HÖGKLASSIGT UTSÄDE FÅR DU FRÅN Landskap Ort Företag Namn Näradress P Södra Karelen Villmanstrand Taurun Siemen Oy Järvenpää Juha Suikintie 261 54 Syd-Österbotten Jalasjärvi Porrassalmi Olavi Soukka-Viinamäentie 263 61 Syd-Österbotten Kauhava Järvinen Kari och Vesa Alankotie 6686 0 Syd-Österbotten Kauhava Kujala Jari Alankotie 5 62 Syd-Österbotten Kauhava Lagerstedt Jari Saarimaantie 285 62 Syd-Österbotten Kauhava Topparin Tila Oy Toppari Reijo Uunimaantie 11 62 Syd-Österbotten Kauhava YlikantolaMinna Kalliokoskentie 343 62 Syd-Österbotten Kurikka Korpi-Tassi Jussi Piirrontie 247 61 Syd-Österbotten Lappo Kortesoja Jari Poutuntie 224 62 Södra Savolax Jorois Hämäläinen Aimo Kerisalonsaarentie 838 79 Södra Savolax Jorois Rytkönen Juha Sysmänrannantie 141 77 Södra Savolax Jorois Semenat Oy Teittinen Matti Karjalanniementie 63 79 Södra Savolax StMichel Ehrnrooth Yrjö Pellosniemenkuja 5 50 Egentliga Tavastland Tavastehus Kultajyvä Oy Karjalainen Heikki Hakkotie 80 14 Mellersta Finland Jyväskylä Mäkinen Tuomas Salmelantie 163 41 Kymmenedalen Iitti Lintukangas Petri Massintie 17 47 Birkaland Nokia Mattila Risto Taivalkunnantie 238 37 Birkaland Vammala Junttilan Tila Oy Junttila Taisto Rudolf Koivun tie 20 38 Österbotten Korsholm Wik Jens Larvvägen, Larvvägen 292 66 Österbotten Närpes Oy H. Norrholm As Norrholm John Åsvägen 30 64 Österbotten Pedersöre J. Käldman Kb Käldman Jan Bredarholmsvägen 61 68 Österbotten Nykarleby Bostrans Ab Bonäs-Hofman Bonäsvägen 106 66 Lantbrukssammanslutning Norra Karelen Polvijärvi Hietala Juha Parvilantie 5 A 8 Norra Österbotten Limingo Mutkala Oy Rinkinen Antti Mutkalankaari 10 91 Norra Savolax Iisalmi Kainulainen Tapio Amerikantie 652 74 Norra Savolax Iisalmi Kiiskinen Antero Syvänniementie 69 74 Norra Savolax Iisalmi Paananen Pasi Porovedentie 527 74 Norra Savolax Juankoski Heikkinen Lauri Lautalantie 456 73 Norra Savolax Kiuruvesi Pohjolan Jyväjemmari Oy Lappalainen Matti Rapakkojoentie 70 74 Norra Savolax Kuopio Nyyssönen Timo Tomperinniementie 58 71 Norra Savolax Lapinlahti Lappalainen Kari Kirjomäentie 152 71 Norra Savolax Maaninka Kröger Jussi Kankkulantie 5 71 Norra Savolax Siilinjärvi Aartovaara Erkki Koivuniementie 28 71 Norra Savolax Siilinjärvi Miettinen Juha Taulumäentie 10 71 Norra Savolax Siilinjärvi Seppälä Tuomo Hussolantie 111 71 Norra Savolax Vesanto Väätäinen Esa Hallasuontie 100 72 Päijänne-Tavastland Heinola Orasmaa Oy Orasmaa Tuomo Kirkkotie 23 18 Satakunta Vittis Peräniitty Heikki och Tapio Korvenkyläntie 420 32 Satakunta Lappi Anttila Aarne Hinnerjoentie 774 27 Satakunta Lappi Tukkikoski Simo Mäentaantie 45 as 2 27 Egentliga Finland Alastaro Jääskeläinen Jari Vänniläntie 145 32 Egentliga Finland Loimaa Sollan Pakkamo Oy Suvila Samuli Niinijoentie 187 32 34 T098461_22-36_ruotsi.indd 34 3.3.2020 13:49:26

FRÅN FÖLJANDE PELTOSIEMEN-PACKERIER Postnr Postanstalt 54230 Nuijamaa e 263 61630 Hirvijärvi 06435 Kauhava 62220 Kauhava 62220 Kauhava 62200 Kauhava 62200 Kauhava 61360 Mieto 62100 Lapua 38 79600 Joroinen 77460 Maavesi 3 79600 Joroinen 50100 StMichel 14300 Renko 41120 Puuppola 47440 Sääskjärvi 37120 Nokia 38250 Sastmo n 292 66580 Kuni 64220 Yttermark 1 68870 Edsevö 66900 Nykarleby Telefon 040 757 2949 040 510 7319 050 561 6686 050 564 9738 Pekka 050 5946812 Jari 0400 604 666 040 544 4801 050 354 5672 050 371 4389 050 544 5352 050 533 0546 0400 178 711 050 560 3559 0400 824 731 050 320 8270 040 533 1096 050 435 7400 040 513 8988 0400 777 192 044 513 0009 040 417 7292 050 529 8874 040 961 3391 John 050 368 8256 Hans 0500 448 231 050 554 2510 83700 Polvijärvi 91900 Liminka 74200 Vieremä 74150 Iisalmi 74160 Iisalmi 73470 Västinniemi 74630 Heinäkylä 8 71160 Riistavesi 71920 Pajujärvi 71720 Käärmelahti 71840 Kuuslahti 71800 Siilinjärvi 71800 Siilinjärvi 72380 Horontaipale 18300 Heinola 32700 Huittinen 27230 Lappi 27250 Lappi 32440 Alastaro 32300 Mellilä 040 731 7627 040 595 4155 0400 346 035 0440 815 621 050 544 1720 040 532 1289 0500 541 491 0400 574 134 0400 543 772 0400 579 865 017 461 4119 0400 579 167 050 567 7943 0400 281 503 040 524 6505 0500 333 666 Tapio 0400 333 666 Heikki 0400 650 938 0400 815 417 0500 821 261 0500 535 325 E-post juha.jarvenpaa@taurunsiemen.fi olavi.porrassalmi@nic.fi vesa.jarvinen@netikka.fi pekkakujala@netikka.fi jarilagerstedt@gmail.com reijo.toppari@gmail.com minna.ylikantola@netikka.fi jussi.korpi-tassi@netikka.fi jari.kortesoja@netikka.fi info@vanamola.fi juha.rytkonen@pp.inet.fi matti.teittinen@semenat.fi yrjo.ehrnrooth@surffi.fi info@kultajyva.com tuomas.makinen@salmelantila.fi petri@lintukangas.fi risti.mattila@kotikone.fi taisto.junttila@junttilantila.fi hemsida www.saunalahti.fi/luomu2/ www.semenat.fi www.kultajyva.fi www.salmelantila.fi www.lintukangas.fi www.junttilantila.fi jens@netikka.fi j_norr@hotmail.com kaldman@agrolink.fi torolf.bonas@multi.fi esa.hietala@hotmail.com rinkinen80@gmail.com kainulainen.tapio@gmail.com antero.kiiskinen@halkoniementila.fi pasi@keledesign.fi late.heikkinen@gmail.com matti.lappalainen@jyvajemmari.fi timo.nyy@pp.inet.fi karil2@luukku.com kroger.jussi@gmail.com erkki.aartovaara@kotikone.fi juha.miettinen@prokantri.fi tuomo.seppala@hussola.fi vaatainen.esa@gmail.com orasmaa@orasmaa.fi peraniityntila@gmail.com anttilaska@hotmail.com simo.tukkikoski@dnainternet.net jari.jaaskelainen@pp7.inet.fi sollanpakkaamo@seutuposti.fi www.farmikauppa.fi www.jyvajemmari.fi www.tomperinpakkaamo.com www.miettilantila.fi www.hussola.fi www.orasmaa.fi www.sollanpakkaamo.fi 35 T098461_22-36_ruotsi.indd 35 3.3.2020 13:49:26

Flerradiga TORIA Anteckningar: Förädling av norska Graminor som ger jämn säker stor skörd med stor kärna och hög HL-vikt. Utmärkt resistens mot sjukdomar och axvissning och tålighet mot sur jord. Toria som i praktiken visat sig synnerligen odlilngssäker var 2019 fortfarande den fjärde mest odlade flerradiga kornsorten och i Altias processer den största sorten 2018-2019. Gula INGRID Rikt avkastande foderärt med gula arter, förädlad av Lantmännen SW Seed, stjälken är tämligen lång men extra stark. Ingrid med sina stora frön är första valet för modern ärtodling. Utsädesförsäljning: T098461_22-36_ruotsi.indd 36 Representant i Finland: 3.3.2020 13:49:39

> BENNY-HAVRE Avkastningsrik och mycket välbalanserad havre utan svagheter. En verkligt stråstyv sort som ger stora och tunga kärnor. Mycket god resistens mot havrens bladfläcksjuka. Benny är i fråga om växttid tämligen sen, 100 dgr, så den passar för odling i zon I-III. Godkänd för Finlands sortförteckning år 2017. Förädlare är tyska Nordsaat Saatzucht GmbH. > VANILLE-KORN Tämligen tidig tvåradig kornsort. Synnerligen rikt avkastande, en av de avkastningsrikaste sorterna. Vanille är högklassig och synnerligen stråstyv, liggsäd förekommer knappas alls. God härdighet mot kornets växtsjukdomar. Vanille är förädlad till maltkorn, under 2020 bestäms om sorten godkänns till maltkorn i Finland. Förädlare är tyska Saatzucht Josef Breun. > KWS KOSMOSHÖSTKORN Synnerligen rikt avkastande och vinterhärdig 6-radig populationssort Utvintringsprocenten i SGN:s förädlarförsök i Ingå var i medeltal 16,5 %. Strået är medellångt och starkt God liggsädstålighet, liggsädsprocent 13 % i Sverige 2018. Synnerligen god härdighet mot mjöldagg och brunrost Rekommenderas för odling i zon I-II Trivs särskilt bra på lerjord. Förädlare tyska KWS Lochow GmbH. T098461_kannet_ruotsi.indd 3 RIKT AVKASTANDE OCH HÖGKLASSIGA SPANNMÅLSSORTER MED ÖVER 80 ÅRS ERFARENHET S.G. NIEMINEN OY ammattisiemenet@sgn.fi ● www.sgnieminen.fi 3.3.2020 13:53:02

Lönsamma inhemska sorter Vi förädlar våra högklassiga och avkastningsrika åkerväxtsorter för finländska förhållandena och användarnas behov. Du känner igen våra testade sorter på BOR-märket. #såinhemskt I Peltosiemens sortiment ingår också dessa lönsamma, inhemska sorter från Boreal: VerttiBOR HelmiBOR NuuttiBOR AlvariBOR PerttuBOR DorothyBOR Vägande skörd T098461_kannet_ruotsi.indd 4 Synnerligen tidigt vete Tidig fiberhabvre Avkastningsrik smältbarhet Ytterst avkastningsrikt timotej ltosiemen.fi De tidiga kornens elit 3.3.2020 13:53:38