TEKNILLINEN SUOSITUS 2019 TS-6 Öljylämmityslaitteistojen tarkastus

© LEY 2019 TÄMÄN SUOSITUKSEN TEKSTIÄ TAl KUVIA SAA LAINATA VAIN TEKIJÄN KIRJALLISELLA LUVALLA.

TEKNILLINEN SUOSITUS 2019 TS-6 Öljylämmityslaitteistojen tarkastus HELSINKI 2019

JOHDANTO Lämmitysalan toimialajärjestö, Lämmitysenergia Yhdistys tuottaa, julkaisee ja ylläpitää alan teknillisiä suosituksia. Niissä käsitellään ja ohjeistetaan rakennusten lämmöntuottoon käytettyjen laitteistojen rakentamista ja niihin liittyviä rakenne- ja toteutusratkaisuja. Suositusten noudattaminen varmistaa käyttöön otettavien laitteistojen hyvän teknisen laadun, energiatehokkuuden ja turvalliset käyttöominaisuudet. Rakennusten ja asumisen lämmöntuotossa käytetään nestemäisiä polttoaineita ja energiakaasuja. Lämmitysöljyt luetaan vaarallisiin kemikaaleihin ja niitä koskevat vaatimukset annetaan kemikaaliturvallisuuslaissa 390/2005 ja siihen perustuvissa säädöksissä. Lain tarkoituksena on ehkäistä ja torjua vaarallisten kemikaalien valmistuksesta, siirrosta, varastoinnista, säilytyksestä ja muusta käsittelystä aiheutuvia henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkoja. Kemikaaliturvallisuuslain noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Paikallisen tason valvonta riippuu vaarallisen kemikaalin laadusta ja määrästä. Vaarallisten kemikaalien käyttö jaetaan pääsääntöisesti laajamittaiseen tai vähäiseen. Kemikaalin määrään perustuva jaottelu esitetään kemikaaliturvallisuuslain nojalla annetun Valtioneuvoston asetuksen 685/20115 liitteen 1 osassa 2. Käytön ollessa laajamittaista, tulee toimintaan hakea lupa Tukesista. Käytön ollessa vähäistä tulee toiminnasta tehdä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Laajamittaisen ja vähäisen käytön kohteiden yksityiskohtaiset tarkastusmenettelyt esitetään kemikaaliturvallisuuslaissa. Siinä tapauksessa, että varastoitavan kevyen polttoöljyn määrä on vähemmän kuin 10 000 kg, tulee toiminnanharjoittajan ilmoittaa sumutuspolttimella varustetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomaisen tulee tarkastaa öljylämmityslaitteisto kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöönotosta. Tässä suosituksessa esitetään näiden kohteiden tarkastusmenettelyt ja tarkastettavat seikat. Suositus on velvoittava niiden yksityiskohtien osalta, jotka perustuvat voimassaoleviin säädöksiin. Muilta osin se osoittaa suositeltavimman menettelytavan poistamatta kuitenkaan tarkastavan viranomaisen harkintavaltaa. Suositus osoittaa laitteistojen asentajille ja suunnittelijoille turvallisen ja määräysten mukaisen toteutuksen ratkaisut ja on siten hyödyksi myös käytännön asennustyössä ja kohteiden suunnittelussa. Lämmitysenergia Yhdistys ry antaa tarvittaessa suosituksen soveltamisohjeita. Helsinki, Syyskuussa 2019 LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS RY 4 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6

SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖSPERUSTA JA SOVELTAMISKOHTEET................. 7 2. TARKASTETTAVAT LAITTEISTOT......................................... 7 3. TARKASTUSTA EDELLYTTÄVIEN LAITTEISTOJEN ASENTAMINEN....................................................................... 8 3. TARKASTUSTA EDELLYTTÄVIEN LAITTEISTOJEN ASENTAMINEN....................................................................... 8 3.1 Hyväksytty liike asentajana.................................................................... 8 3.2 Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyystodistus............................... 8 4. ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTOJEN SÄHKÖTYÖT.................. 9 4.1 Toiminnanharjoittajan kelpoisuus ja pätevyydet..................................... 9 4.2 Sähkötyöt ja tarkastukset....................................................................... 9 5. ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTON TARKASTUKSEN SUORITTAMINEN................................................................. 10 5.1 Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto.................................................... 10 5.2 Asennustyöstä annettava todistus....................................................... 10 5.3 Tarkastuspöytäkirja.............................................................................. 11 5.4 Rakenteen oleelliset muutokset........................................................... 11 5.5 Toiminnanharjoittajan vastuu................................................................ 11 5.6 Asennuksesta annettavan todistuksen tiedot...................................... 11 5.7 Tarkastuksessa todettava laitteiston määräystenmukaisuus............... 12 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6 5

6. ERITYISKOHTEET................................................................ 15 6.1 Öljylämmityslaitteisto rakennuksessa ilman erillistä palo-osastointia.. 15 7. POIKKEUSMENETTELYT..................................................... 16 8. SUOSITUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO...................................... 16 9. TULKINTA- JA SOVELTAMISOHJEET................................. 17 LIITE 1. ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTON ASENTAMISESTA ANNETTAVAN TODISTUKSEN MALLI..................................... 18 LÄMMITYSENERGIA YHDISTYS / SUOMEN LÄMMITYSTIETO OY puhelin: 010 617 7410 sähköposti: toimisto@ley.fi verkkosivut: ley.fi Suosituksen piirissä olevien, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin öljylämmitysalan ja kaasualan asennus- huoltoja tarkastusliikkeiden yhteys- ja palvelutiedot ovat yhdistyksen verkkosivuilla ley.fi kohdassa urakoitsijahaku. TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO TUKES puhelinvaihde: 029 5052 000 sähköposti: kirjaamo@tukes.fi, etunimi.sukunimi@tukes.fi verkkosivut: www.tukes.fi 6 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6

1. SÄÄNNÖSPERUSTA JA SOVELTAMISKOHTEET Tämä suositus perustuu kemikaaliturvallisuuslakiin 390/2015 ja sen nojalla vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta annettuun valtioneuvoston asetukseen 685/2015. 2. TARKASTETTAVAT LAITTEISTOT Pelastusviranomaisen tulee tarkastaa öljylämmityslaitteistot, joihin ei tarvita Tukesin antamaa lupaa tai joista ei tarvitse tehdä mainitun asetuksen 6 §:n 2 momentin tarkoittamaa ilmoitusta tai joita ei minkään muun luvan perusteella tarkasteta. Tämä suositus on tarkoitettu sovellettavaksi asetuksen § 39:ssä mainittujen, sumutuspolttimella varustettujen öljylämmityslaitteistojen tarkastuksiin. Asetuksen perusteella tarkastuksen piirissä ovat ne sumutusöljypolttimella varustetut öljylämmityslaitteistot, joiden polttoöljyn varastointimäärä on alle 10 000 kg. Tarkastamisvelvoite perustuu ensisijaisesti varastoitavan polttoaineen määrään, ja koskee siten kaikkia sumutusöljypolttimella varustettuja kohteita niiden käyttötarkoituksesta riippumatta. Öljylämmityslaitteisto on suositeltavaa tarkastaa myös, jos sen rakennetta muutetaan oleellisesti. Tarkastettavia öljylämmityslaitteistoja ovat käyttötarkoituksen mukaisesti jaettuina esimerkiksi rakennusten öljylämmityslaitteistot, kasvihuoneiden ja hallitilojen öljylämmityslaitteistot, teollisten prosessien, leipomoiden, kuivaamoiden ja vastaavien lämpöenergian tuottamiseen käytettävät öljylämmityslaitteistot sekä siirrettävät öljylämmityslaitteistot. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6 7

3. TARKASTUSTA EDELLYTTÄVIEN LAITTEISTOJEN ASENTAMINEN 3.1 Hyväksytty liike asentajana Öljylämmityslaitteistojen käyttölaitteita saa asentaa ja huoltaa vain Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymä ja rekisteröimä liike. (Kemikaaliturvallisuuslaki 390/2005, § 55). Hyväksytyllä liikkeellä tulee olla riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä, toiminnan edellyttämät laitteet, välineet ja järjestelmät ja palveluksessaan pätevä vastuuhenkilö. Liikkeen tulee hakea hyväksyntää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta. Hyväksymisestä annetaan liikkeelle päätös, josta käy selville toiminta-alue ja vastuuhenkilö. Lupapäätös tulee tarvittaessa esittää pelastusviranomaiselle tai työn teettäjälle. Öljylämmityslaitteistojen asentamisesta vastaavan henkilön on oltava asennustyön suorittaneen toiminnanharjoittajan palveluksessa. Hyväksytyt liikkeet on merkitty Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteriin. Liikkeiden voimassaolevat toimintaoikeudet voi tarkistaa Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi > tee näin > rekisterit ja pätevyydet. Tarkempia tietoja pätevyysvaatimuksista löytyy Teknillisestä suosituksesta TS-3 Lämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöiden edellytykset ja vastuupätevyydet. 3.2 Öljylämmitysalan vastuuhenkilön pätevyystodistus Vastuuhenkilön pätevyystodistuksen saaminen edellyttää öljylämmitysalan asennus-, korjaus-, huolto- ja/tai käyttötöistä saatua työkokemusta ja Lämmitysalan tutkintolautakunnan järjestämän kokeen hyväksyttyä suorittamista. Vastuuhenkilöiden pätevyydet arvioi ja pätevyystodistukset myöntää säädösten edellyttämässä järjestyksessä Lämmitysenergia Yhdistyksessä toimiva, Tukesin nimeämä henkilöarviointilaitos. Pätevyystodistuksista ja niihin perustuvista työalueista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 558/2012. 8 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6

4. ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTOJEN SÄHKÖTYÖT 4.1 Toiminnanharjoittajan kelpoisuus ja pätevyydet Sähköalan töistä on säädetty sähköturvallisuuslaissa 1135/2016 ja siihen perustuvissa säädöksissä. Sähkötöitä saa tehdä Turvatekniikan keskuksen päteväksi arvioima ja rekisteröimä sähköalan toiminnanharjoittaja. Toiminnanharjoittajan palveluksessa on oltava toiminta-aluetta vastaavan kelpoisuuden omaava sähkötöiden johtaja. 4.2 Sähkötyöt ja tarkastukset Tämän suosituksen tarkoittamiin öljylämmityslaitteistojen tarkastuksiin ei sisälly sähkötöiden osalta erityisiä todettavia seikkoja. Jäljempänä tässä suosituksessa esitetty öljylämmityslaitteiston pääkytkintä koskeva vaatimus liittyy vaarallisen kemikaalin käytön turvallisuuteen, ei välittömästi sähköturvallisuuteen. Sähkölaitteiston asentajan on tehtävä asentamalleen laitteistolle käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia tarkastuspöytäkirja, joka luovutetaan laitteiston haltijalle. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on osoitus kohteen sähköasennusten asianmukaisesta turvallisuustasosta, joten sen esittäminen öljylämmityslaitteiston tarkastuksessa on suositeltavaa, vaikkakaan sen puuttuminen ei estä öljylämmityslaitteiston tarkastuksen suorittamista. Tarkempia tietoja öljylämmityslaitteistojen sähkötöistä ja niiden vaatimuksista löytyy Teknillisestä suosituksesta TS-2 Lämmityslaitteistojen sähköasennukset. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6 9

5. ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTON TARKASTUKSEN SUORITTAMINEN 5.1 Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto Öljylämmityslaitteiston saa luovuttaa käyttöön sen jälkeen, kun laitteiston asentanut liike on sen koekäyttänyt ja laitteisto on kaikilta osin valmis. Öljylämmityslaitteisto katsotaan otetuksi käyttöön silloin, kun sitä ja siihen liitettyä lämmitysjärjestelmää käytetään lämmitystarkoituksessa, vaikka itse rakennuskohde tai lämmitettävä prosessi ei olisikaan vielä valmis. Kattilahuoneja öljysäiliötilojen on tällöinkin oltava säännösten mukaiset. 5.2 Asennustyöstä annettava todistus Asennuksesta samoin kuin rakenteen oleellisten muutosten tekemisestä tulee laitteiston asentaneen liikkeen antaa työn teettäjälle vastuuhenkilön allekirjoittama todistus toimenpiteen vaatimustenmukaisuudesta. Todistuksesta tulee käydä yksilöidysti ilmi, mitä se koskee (Vna 558/2012, § 3) ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTON ASENNUSTODISTUS Valtioneuvoston asetuksen 558/201 2 § 3:n tarkoituksessa todistam me, että alla mainitun kohteen polttimella varustettu öljylämm sumutusöljy­ ityslaitteisto ja siihen kohdistu neet työt ovat voimassaolevien säännösten mukaisia. Toimenpiteen yksilöinti Uusi asennus Rakenteen muutos Kunnostustoimenpide Katsastus 3 kk:n aikana Kohde: Osoite: Tiedot öljypolttimista (malli , tehoalue): Tiedot öljysäiliöistä (sijoit us, tilavuus, SFS-standa rdi tai hyväksymismerkintä): Öljyputkiston koeponnistu s/ tiiviystarkastus suoritettu Kyllä Ei Huom. Asennetut varusteet: Laitteisto/asennustyö valmis ja koekäytetty, päivämäärä : M MI Osoite: T Y S E NE R GI A LÄ Toiminnanharjoittajan tiedot Nimi: 19 56 YH DISTYS Turvatekniikan keskuksen antaman todistuksen numero (asen nuspäätösnro): Asetuksen 1211/1995 § 28:n tarkoittaman vastuuhenk ilön allekirjoitus: nimen selvennys painokirjaimin Täytetään kolmena kappaleena: 1 kpl työn teettäjälle 1 kpl paloviranomaiselle 1 kpl toiminnanharjoittajalle 10 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6

5.3 Tarkastuspöytäkirja Pelastusviranomaisen tekemästä tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja öljylämmityslaitteiston omistajalle tai haltijalle. Pöytäkirjaan merkitään tarkastuksen ajankohta, tarkastaja ja tarkastuksen tulos. 5.4 Rakenteen oleelliset muutokset Tarkastusta suositellaan, jos kohteessa on tehty rakenteen oleellisia muutoksia. Näitä ovat esimerkiksi öljysäiliön vaihtaminen, varastointimäärän suurentaminen tai polttimen vaihtaminen suurempitehoiseen tai niiden määrän lisääminen. Tarkastus voidaan suorittaa muulloinkin, jos tehdyn muutoksen katsotaan vaikuttavan merkittävästi öljyn käytön tai varastoinnin turvallisuuteen. Öljysäiliön sijaintipaikan muuttaminen edellyttää yleensä vähintään rakennusvalvontaviranomaisen myöntämää toimenpidelupaa. Lupa tulee hakea ennen asennustöiden aloittamista. 5.5 Toiminnanharjoittajan vastuu Hyväksytty liike vastaa siitä, että sen asentama öljylämmityslaitteisto, laitteiston osa tai laitteiston rakenteeseen tehty muutos ja asennetut laitteet ovat säännösten ja määräysten mukaisia. 5.6 Asennuksesta annettavan todistuksen tiedot Öljylämmityslaitteiston asennuksesta annettavasta todistuksesta tulee selvitä vähintään seuraavat tiedot: 1) öljylämmityslaitteiston sijaintipaikka ja omistajan tai haltijan yhteystiedot 2) öljypolttimen tyyppi ja öljyn sumutuksen nimellisteho kg/h tai l/h 3) öljyputkiston painekoe tai tiiviyden testaus 4) öljysäiliön tai säiliöiden tilavuus, standardinmukaiset merkinnät tai rakennehyväksynnän antaneen tarkastuslaitoksen merkinnät T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6 11

5) putkistoon asennetut lisävarusteet, esimerkiksi esilämmittimet, siirto- tai paineenkorotuspumput ja muut vastaavat laitteet 6) asennustyön tehneen hyväksytyn liikkeen nimi ja kotipaikkakunta 7) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin antaman hyväksymispäätöksen numero 8) asennuksista vastaavan henkilön allekirjoitus ja nimen selvennys 9) laitteiston käyttöönoton ajankohta Jos kyseessä on rakenteen muutos, yksilöidään todistuksessa muutosta koskevat seikat. Kohdetta ja hyväksyttyä liikettä koskevat tiedot ilmoitetaan kuten edellä. 5.7 Tarkastuksessa todettava laitteiston määräystenmukaisuus Tämän suosituksen kohdan 5.1 mukaisesti tarkastajan on todettava, että öljylämmityslaitteisto on asennettu säännösten mukaisesti. Tarkastettavan laitteiston voidaan katsoa olevan säännösten mukaisen silloin, kun asennukset tehnyt hyväksytty liike on antanut työstään vähintään kohdassa 5.6 esitetyt tiedot sisältävän kirjallisen todistuksen. Valvontaviranomainen voi tarkastustilaisuudessa lisäksi todeta seuraavat tai osan seuraavista seikoista ottamalla kuitenkin huomioon sen, mitä kauppa- ja teollisuusministeriön antamassa päätöksessä (314/1985) on erikseen säädetty sekä tämän suosituksen kohdissa 5.1, 5.2, ja 5.3 todettu: 1. Öljylämmityslaitteiston asentanut ja siitä todistuksen antanut toiminnanharjoittaja on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin hyväksymä ja rekisteröimä. 2. Asennuksesta annettu todistus sisältää tämän suosituksen kohdan 5.6 mukaiset tiedot. 3. Polttimen rakenne ja toiminta vastaa standardeissa SFS 3295 ja SFS 4516 tai standardeissa SFS-EN 230 ja SFS-EN 267 esitettyä tasoa. 4. Öljysäiliö on kauppa- ja teollisuusministeriön palavista nesteistä antaman päätöksen (313/1985) mukainen. Päätöksessä mainitaan rakennevaatimus- 12 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6

ten standardit. Jos säiliö ei ole standardin mukainen, on sillä oltava hyväksytyn tarkastuslaitoksen rakennehyväksyntä. Standardinmukaisuus ja rakennehyväksyntä osoitetaan säiliöön kiinnitetyllä merkintäkilvellä. 5. Rakennuksessa oleva säiliö tai säiliöt on sijoitettu tiiviiseen suoja-altaaseen, jonka vapaan tilavuuden tulee olla vähintään 20 % suurimman suoja-altaassa olevan säiliön tilavuudesta. Suoja-altaan, joka ulottuu säiliön vaipan yläpinnan tasolle, katsotaan vastaavan 20 % vapaan tilavuuden omaavaa suoja-allasta. Kattilahuoneeseen asennettu palavasta rakennustarvikkeesta valmistettu säiliö tulee olla sijoitettuna suoja-altaaseen, jonka yläreuna ulottuu vähintään ylimmän sallitun öljypinnan korkeudelle. Edellä mainitut suoja-allasta koskevat vaatimukset perustuvat kauppaja teollisuusministeriön päätökseen 314/1985. Suoja-altaan osalta on tarvittaessa noudatettava paikkakuntakohtaisissa ympäristönsuojelu­ määräyksissä esitettyjä vaatimuksia. Öljypolttimen ja öljysäiliön sijoitustilan on täytettävä Ympäristöministeriön Suomen Rakentamismääräysten osan E9; ”Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus” vaatimukset. Suljetulla järjestelmällä varustettu öljy/kaasu-kondenssikattila on verrattavissa normaaliin päätelaitteeseen (esim. kaasujääkaappi), jolloin siltä ei vaadita erillistä osastointia. 6. Öljysäiliön täyttöputki tulee varustaa standardin SFS 4429 mukaisella liitin­ nipalla ja lukittavalla kannella. Täyttöputken suuaukon vieressä on oltava kilpi, jossa on merkintä ”kevytöljy”. Ilmaputken suun tulee näkyä täyttöpaikalle siten, että sitä voidaan tarkkailla säiliötä täytettäessä. 7. Jos öljyputken vikatapauksesta voi aiheutua öljyn valuminen kattilahuoneeseen, putki on varustettava venttiilillä, joka on suljettavissa kattilahuoneeseen menemättä. Jos säiliö on polttimen tason yläpuolella, on öljyputkiston sulkuventtiilien oltava mahdollisimman lähellä säiliötä. Jos putken kautta voi tapahtua lappovirtaus, on putki varustettava lapon estävällä laitteella. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6 13

8. Säiliön ja polttimen väliselle öljyputkistolle on tehty painekoe tai sen tiiviys on todettu vastaavalla tavalla. 9. Öljyputkisto on kiinnitetty ja tuettu asianmukaisesti, seinien tai lattian läpi viedyt putket ovat suojaputkessa ja mahdollisesti tarvittavat läpivientien palokatkot on toteutettu asianmukaisesti. 10. Laitteiston käyttöohjeet, sähköpiirustukset ja – kaaviot ovat käytöstä vastaavan henkilöstön käytössä. 11. Öljysäiliö on varustettu standardin SFS 5684 tasoa vastaavalla ylitäytönestimen anturilla ja siihen kuuluvalla kojevastakkeella. Anturin asennus ja toimintapisteen asettelu on tehty standardissa esitetyllä tavalla ja laitteen asentamisohjeen mukaisesti. Kojevastakkeen on oltava asennettu ja sijoitettu täyttöaukon välittömään läheisyyteen siten, että se on esteettömästi ja helposti käytettävissä säiliötä täytettäessä. Kojevastakkeen vieressä tulee olla standardin SFS 5684 mukainen kilpi, jossa on teksti ”Öljysäiliön ylitäytön estin”. 12. Kattilahuoneessa sijaitsevan öljylämmityslaitteiston pääkytkimen on sijaittava kattilahuoneessa oven lukkosivun puoleisella seinällä, noin 170 cm:n korkeudella käyttötasosta. Pääkytkimen näkyvän etuosan värin on oltava punainen ja varustettu merkinnällä ”ÖLJYPOLTIN”. Pääkytkimen avulla on voitava erottaa sähköverkosta samanaikaisesti kaikki samassa kattilahuoneessa olevat polttimet, öljynsiirtopumput, sähkö-esilämmittimet sekä savukaasu- ja palamisilmapuhaltimet. 13. Öljylämmityslaitteiston käyttö- ja huoltotöille on riittävästi tilaa. Suositeltavana huoltotilana pidetään 0,5 m levyistä vapaata tilaa kattilan sivuilla ja 1 m:n levyistä vapaata tilaa polttimen edessä ja kattilan yläpuolella. Ellei kattilan käyttö edellytä muuta, voi tila sivulla olla kapeampi. Tarvittavat lämmitystekniset mittaukset ja nuohous on voitava suorittaa. 14 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6

6. ERITYISKOHTEET 6.1 Öljylämmityslaitteisto rakennuksessa ilman erillistä paloosastointia Enintään 25 kW:n tehoinen lämmityskattilan, öljypolttimen ja lämmitys­ varustuksen muodostama tehdasvalmisteinen, koteloitu lämmitysyksikkö voidaan rakennuksessa sijoittaa asuintilojen yhteyteen ilman erillistä paloteknistä osastointia. Laitteiston tulee olla suunniteltu ilman osastointia sijoitettavaksi. Tällaisen laitteiston pääkytkin saa olla myös lämmitysyksikön rakenteen osana. Kytkimen näkyvän etuosan on oltava punainen ja varustettu tekstillä ”Öljylämmityslaitteiston pääkytkin” tai ”Öljypolttimen pääkytkin”. Jos edellä mainittu lämmitysyksikkö on sijoitettu palo-osastoituun kattilahuoneeseen, asennetaan polttimen pääkytkin tämän suosituksen kappaleen 5.7 luetelmakohdan 12. mukaisesti. T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6 15

7. POIKKEUSMENETTELYT Jos tarkastuksessa tai muutoin ilmenee, että öljylämmityslaitteisto ei täytä säännösten asettamaa vaatimustasoa, eikä sitä tämän vuoksi voi tarkastaa, tulee öljylämmityslaitteiston omistajan saattaa laitteisto vaatimusten edellyttämälle tasolle. 8. SUOSITUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO Tämä suositus korvaa Teknillisen suosituksen TS 6/2003. Suositusta voidaan käyttää heti julkaisuajankohdastaan alkaen. Suositus on velvoittava niiden seikkojen osalta, jotka perustuvat öljylämmitysalan tai sähköalan säännöksiin. Muilta osin se osoittaa suositeltavimman menettelytavan poistamatta kuitenkaan katsastavan viranomaisen harkintavaltaa. 16 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6

9. TULKINTA- JA SOVELTAMISOHJEET Ohjeita tämän suosituksen tulkinnasta ja soveltamisesta antaa tarvittaessa Lämmitysenergia Yhdistys. Yhteystiedot: Osoite Sitratori 5, 5 krs, 00420 Helsinki Puhelin 010 617 7410 Email toimisto@ley.fi T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6 17

LIITE 1. ÖLJYLÄMMITYSLAITTEISTON ASENTAMISESTA ANNETTAVAN TODISTUKSEN MALLI 18 T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6

T E K N I L L I N E N S U O S I T U S • 2 019 • T S - 6 19

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki Puh: 010 617 7410 E-mail: toimisto(at)ley.fi www.ley.fi Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosassa urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamistga ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Lämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414