Selvitys Aikakausmedialle 28.6. 2017 Katri Isotalo Viestintä Isotalo Taru Berndtson Tutkimus- ja viestintäyritys Tarubee 1

Sisällysluettelo Tiivistelmä .................................................................................................................................................................................................. 3 1 Selvityksen tavoitteet ja toteutus .............................................................................................................................................. 4 2 Vastaajat ................................................................................................................................................................................................. 4 3 Järjestöjen viestintäkanavat 3.1 Kohderyhmänä ammattilaiset ............................................................................................................................ 7 3.2 Viestintäkanavia runsaasti ................................................................................................................................... 8 4 Painettu lehti 4.1 Painetun lehden ilmestymistiheys ................................................................................................................... 11 4.2 Painetun lehden tärkein tehtävä on asiantuntijatiedon välittäminen ........................................ 12 4.3 Avovastauksissa korostuvat kustannuspaineet ....................................................................................... 19 5 Digitaalinen lehti ja sen erot painettuun lehteen 5.1 Näköislehti ylivoimaisesti yleisin ..................................................................................................................... 20 5.2 Myös digilehden tärkein tehtävä on asiantuntijatiedon välittäminen ........................................ 22 6 Yhteenveto ja pohdintaa ................................................................................................................................................................ 31 Järjestölehtien merkitys, Aikakausmedia, 2017 Raportti, kyselytutkimus ja haastattelut: Katri Isotalo, Viestintä Isotalo sekä Taru Berndtson, Tutkimus- ja viestintäyritys Tarubee Ulkoasu: Eveliina Lakso 2

TIIVISTELMÄ Järjestöt käyttävät viestintäänsä hyvin monipuolisesti eri kanavia. Lehti on kuitenkin järjestöjen yleisimmin käyttämä viestintäkanava riippumatta sen ilmestymismuodosta. Tähän kyselyyn vastanneista 44 järjestöistä kaikki julkaisevat paperilehteä, ja 38 julkaisee digitaalisena vähintään painetun lehden näköislehteä. Jäsenten ikä ja sukupuoli vaikuttavat jonkin verran viestintäkanavien käyttöön: digilehden julkaiseminen on yleisempää niissä järjestöissä, joiden jäsenkunta on nuorta. Painetun ja digitaalisen lehden tehtävät eivät eroa olennaisesti toisistaan. Molempien tärkein tavoite on asiantuntijatiedon välittäminen ja järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen. Tehtävien painotuksissa on kuitenkin eroja. Suurin ero on yhteenkuuluvuuden rakentamisessa ja taustoittavan tiedon tarjoamisessa, jotka ovat selkeästi tärkeämpiä painetuille lehdille. Yli puolet vastaajista uskoo painetun lehden merkityksen pysyvän ennallaan. Sen uskotaan kehittyvän toisaalta lähemmäksi laadukasta yleisaikakauslehteä, toisaalta jäsenkunnan yhteenkuuluvuutta lisääväksi lehdeksi. Enemmän kuin joka viides uskoo kuitenkin painetun lehden merkityksen vähentyvän. Erityisesti ne järjestöt, joilla on näköislehteä edistyneempi digilehti, uskovat digilehden merkityksen kasvavan ja painetun vähenevän. Suurin yksittäinen syy siirtyä digilehteen ovat painetun lehden jakelukustannukset. Johtopäätöksenä voi sanoa, että muutos painetusta järjestölehdestä digilehteen ei ole suoraviivainen eikä yksiselitteinen. Painettua lehteä puoltavat enemmän lukijoiden toiveet ja digitaalista tekijöiden näkemykset. 3

1 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Selvitys pohjautuu kyselyyn, joka lähetettiin 204 järjestölehden päätoimittajalle Webropol-kyselypalvelun kautta. Kyselyyn vastasi 44 järjestöä. Vastausprosentiksi muodostui siten 21,6. Vastaajista 38 oli päätoimittajia ja loput toiminnanjohtajia, toimituspäälliköitä/tuottajia tai toimitussihteereitä. Tässä selvityksessä tarkastellaan järjestölehtien roolia ja tehtävää suomalaisten järjestöjen viestinnässä. Selvityksessä haetaan vastausta erityisesti seuraaviin kysymyksiin: • Mitä viestintäkanavia järjestöt käyttävät? • Eroavatko painetun lehden ja digitaalisen lehden kohderyhmät ja tavoitteet toisistaan? • Millaisena järjestöt näkevät painetun ja digitaalisen järjestölehden tulevaisuuden? • Miten viestintäkanavien käyttö kehittyy tulevaisuudessa? Ennen kyselyä haastateltiin kuuden järjestön lehdentekijöitä. Järjestöt oli valittu siten, että osa julkaisi vain painettua lehteä, osa vain digitaalista ja osa molempia. 2 VASTAAJAT viestintää lukuun ottamatta vastaajia oli kaikilta toimialoilta. Oheiseen kuvioon on luokiteltu myös vastaukset luokasta ’muut’ sopivaan toimialaan. Vastanneista järjestöistä ylivoimaisesti suurin ryhmä toimialoittain on sosiaali- ja terveysala, jota edusti 15 vastaajaa eli 34 prosenttia vastaajista. Markkinointia ja Järjestön ala (n = 44) 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 34 % Sosiaali- ja terveysala 14 % Yhteiskunta ja julkinen hallinto 11 % Kauppa ja palvelualat 9% Maa-, metsä- tai kalatalous Teollisuus ja tekniikka 7% Kulttuuri ja harrastustoiminta 7% Talouselämä ja yritystoiminta 5% Politiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 5% Muu 2% Opetus- ja kasvatusala 2% Kuljetus ja liikenne 2% Arkkitehtuuri ja rakennusala 2% Markkinointi ja viestintä 4 40 %

Suurin osa (27 kpl eli 61 %) vastanneista edustaa yli 10 000 jäsenen järjestöä. Yli 1 000 mutta alle 10 000 jäsenen järjestöjä on 13 eli 37 prosenttia vastaajista ja alle 500 jäsenen järjestöjä neljä eli noin kahdeksan prosenttia. Kyselyn vastaajat (n = 44) 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 86 % Päätoimittaja Toiminnanjohtaja 5% Toimituspäällikkö/tuottaja 5% Toimitussihteeri 2% Jokin muu 2% Järjestöjen jäsenmäärät (n = 44) 0% Alle 500 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 9% 500 - 1000 1001 - 10 000 30 % Yli 10 000 61 % 5 80 % 90 % 100 %

on vastausten mukaan lähes saman verran miehiä ja naisia. Järjestöjen jäsenkunta on tyypillisesti keski-ikäistä. Nuoria aikuisia ja eläkeikäisiä on vastanneissa järjestöissä lähes saman verran molempia. Järjestöissä Jäsenten ikäjakauma (n = 44) “Minkä ikäisiä suurin osa järjestönne jäsenistä on?” 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 5% Lapsia tai nuoria (0 - 25) 16 % Nuoria aikuisia (25 - 45) 55 % Keski-ikäisiä (45 - 65) 20 % Eläke-ikäisiä (65+) 5% En osaa sanoa Jäsenten sukupuolijakauma (n = 44) naisia miehiä en osaa sanoa sukupuolijakauma on melko tasainen 6 90 %

3 JÄRJESTÖJEN VIESTINTÄKANAVAT 3.1 Kohderyhmänä ammattilaiset ’jäsenille’. Kolme vastaajaa ilmoitti kohderyhmäksi ’jäsenet ja yhteiskunnalliset päättäjät’, joten yhteiskunnallisille päättäjille viestivien osuus on suurempi kuin oheisessa kuviossa. Järjestölehtien selkeästi merkittävin kohderyhmä on tämän kyselyn perusteella ammattilaiset. Toiseksi merkittävin kohderyhmä on asiakkaat. Moni vastaaja kertoi järjestönsä viestivän yksinkertaisesti vain Kenelle järjestö viestii ensisijaisesti 0 % (n = 44) 10 % 20 % 20 % Asiakkaille Jokin muu kohderyhmä Yhteiskunnallisille päättäjille 40 % 50 % 60 % 52 % Ammattilaisille Harrastajille 30 % 16 % 7% 5% Muille järjestön toiminnasta kiinnostuneille Potilaille Opiskelijoille Lahjoittajille tai tukijäsenille 7

3.2 Viestintäkanavia runsaasti Järjestöjen käyttämistä viestintäkanavista painettu lehti sai eniten mainintoja; kaikki vastanneet järjestöt viestivät painetun lehden kautta. Lähes kaikki hyödyntävät myös verkkosivuja ja Facebookia. Vastaajissa oli vain kaksi järjestöä, joilla ei ole käytössä mitään some-kanavaa. Yli puolet vastaajista käyttää viestintään digilehteä, uutiskirjettä, koulutuksia, tapahtumia, YouTubea ja Twitteriä. Vähiten annetuista vaihtoehdoista saivat merkintöjä mobiilisovellukset, blogit ja Instagram. Kuvasovellus Pinterest ei saanut yhtään mainintaa. Myös järjestön koolla on jonkin verran vaikutusta siihen, mitä viestintäkanavia käytetään. Esimerkiksi tapahtumat ovat käytössä lähes kaikissa suuremmissa järjestöissä (1 000 – 10 000 jäsentä: 85 % ja yli 10 000 jäsentä: 82 %), mutta alle 500 jäsenen järjestöissä niitä ei järjestä. Edelleen uutiskirjeen käyttö yleistyi sitä mukaa, kun järjestön koko kasvoi (alle 500: 25 %; 1000 – 10 000: 77 %; yli 10 000: 89 %). Myös Twitterin ja Instagramin käyttö on selvästi yleisempää suurissa kuin pienissä järjestöissä. (Lähes kaikki tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä). Jäsenistön ikä vaikuttaa kyselyn mukaan jonkin verran järjestön käyttämiin viestintäkanaviin. Digilehti on käytössä kaikilla sellaisilla järjestöillä, joiden jäsenistö on nuorta (lapset ja nuoret sekä nuoret aikuiset*). Keski-ikäisen jäsenistön järjestöistä digilehti on käytössä 88 prosentilla ja eläkeikäisen jäsenistön järjestöistä 67 prosentilla. LinkedIn on ymmärrettävästi käytössä useimmin niissä järjestöissä, joiden jäsenistö on työikäistä. Järjestöistä, joiden jäsenistöstä merkittävä osa on eläkeikäisiä, yksikään ei käytä LinkedIniä, kun taas nuorten ja nuorten aikuisten järjestöistä se on käytössä lähes puolella (44 %). Facebookia sitä vastoin käytetään ehkä yllättäen yleisimmin eläkeikäisten järjestöissä, joissa se on käytössä kaikissa. Myös keski-ikäisen jäsenistön järjestöistä Facebookia käyttävät lähes kaikki (96 %), kun taas nuorten ja nuorten aikuisten järjestöistä Facebook on käytössä 78 prosentilla. (Tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä, mutta lähellä sitä.) Jäsenten sukupuoli vaikuttaa jonkin verran järjestön käyttämiin viestintäkanaviin. Ehkä hieman yllättäen vaikutus on merkittävin uutiskirjeen kohdalla: Uutiskirje on käytössä lähes kaikissa (93 %) sellaisissa järjestöissä, joiden jäsenkunta koostuu etupäässä naisista, mutta vain runsaalla puolella (58 %) niistä järjestöistä, joiden jäsenkunta koostui etupäässä miehistä. Kun sukupuolijakauma on tasainen, uutiskirje on käytössä 81 prosentilla järjestöistä. (Tulos hyvin lähellä tilastollisesti merkitsevää.) * Tätä tarkastelua varten luokat ‘lapset ja nuoret’ sekä ‘nuoret aikuiset’ yhdistettiin 8

Järjestöjen viestintäkanavat tällä hetkellä (n = 44) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 100 % Painettu lehti 95 % Verkkosivut (muu kuin digilehti) 93 % Facebook 84 % Digilehti (näköis- tai muu digilehti) Twitter 80 % Uutiskirje 80 % Tapahtumat 75 % Koulutus 75 % 64 % YouTube Blogi 45 % 43 % Instagram LinkedIn 27 % Mobiilisovellus älypuhelimeen tai tablettiin 27 % WhatsApp Snapchat 11 % 5% Pinterest merkityksen sitä vastoin uskotaan vähentyvän: 27 prosenttia vastaajista uskoo painetun lehden merkityksen vähenevän seuraavan viiden vuoden aikana, ja vain 14 prosenttia uskoo merkityksen lisääntyvän. Selkeästi yli puolet vastaajista uskoo painetun lehden merkityksen säilyvän ennallaan. Tulevaisuudessa erityisesti YouTuben, digilehden, mobiilisovellusten, blogien ja verkkosivujen merkityksen uskotaan kasvavan. Vastaajat uskovat myös sosiaalisen median sovellusten Instagramin, LinkedIin, Snapchatin ja WhatsAppin käytön lisääntyvän. Koulutuksen, tapahtumien ja Facebookin käytön arvioidaan pysyvän suurin piirtein nykyisellään. Painetun lehden 9

Eri viestintäkanavien merkitys viiden vuoden päästä (vastaajien määrä vaihtelee kysymyksestä ­riippuen välillä 33-44) “Miten arvioit eri kanavien merkitystä järjestönne viestinnässä viiden vuoden kuluttua?” 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 74 % YouTube Mobiilisovellus älypuhelimeen tai tablettiin 24 % 68 % Digilehti 18 % Blogi 57 % Verkkosivut (muu kuin digilehti) 57 % 34 % Instagram 56 % 39 % 43 % 40 % WhatsApp 14 % Painettu lehti 14 % merkitys kasvaa 14 % 12 % 11 % 3% 11 % 73 % 7% 81 % 5% 27 % 59 % 6% Pinterest 10 % 63 % 20 % Tapahtumat 5% 69 % 26 % Koulutus 9% 58 % 28 % Snapchat 2% 49 % 31 % LinkedIn 14 % 40 % 43 % Facebook 3% 40 % 50 % Uutiskirje 2% 29 % 68 % Twitter 100 % 91 % merkitys säilyy ennallaan 10 3% merkitys vähenee

4 PAINETTU LEHTI 4.1 Painetun lehden ilmestymistiheys Suurin osa vastaajista uskoo lehden ilmestymiskerran säilyvän ennallaan seuraavan viiden vuoden aikana. Kukaan vastaajista ei usko painetun lehden ilmestymiskertojen lisääntyvän. Näkemykset ilmestymistiheyden vähentymisestä eivät korreloi nykyisen ilmestymistiheyden kanssa. Kaikki vastanneet järjestöt julkaisevat painettua lehteä. Ainoastaan painettua lehteä julkaisee 14 prosenttia vastaajista. Painetuista lehdistä 57 prosenttia ilmestyy 5 - 12 kertaa vuodessa ja 36 prosenttia 3 - 4 kertaa vuodessa. Enemmän kuin kerran kuukaudessa ilmestyy vain kolme lehteä. Montako kertaa vuodessa painettu lehti ilmestyy 0 % 10 % 20 % (n = 44) 30 % 40 % 50 % 60 % Kerran vuodessa Kaksi kertaa vuodessa 36 % 3 - 4 kertaa vuodessa 57 % 5 - 12 kertaa vuodessa 13 - 24 kertaa vuodessa 7% 25 - 52 kertaa vuodessa 11

Painetun lehden ilmestyminen viiden vuoden päästä (n = 44) “Miten usein arvioit painetun lehden ilmestyvän viiden vuoden päästä verrattuna nykytilanteeseen?” 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Useammin 61 % Yhtä usein 32 % Harvemmin Painettu lehti lopetetaan 7% 4.2 Painetun lehden tärkein tehtävä on asiantuntijatiedon välittäminen Kysymyksessä lehden tehtävistä järjestön viestinnässä vastaaja sai valita niin monta tarjolla olleista vaihtoehdoista kuin halusi. Eniten suosiota sai vaihtoehto ’asiantuntijatiedon välittäminen’, jonka valitsi lähes 90 prosenttia vastanneista. Lähes yhtä usein valittiin vaihtoehdot, jotka liittyivät lehteen nimenomaan kyseisen järjestön viestintäkanavana. Vastanneista 80 – 84 prosenttia näki lehden tehtävinä järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattamisen, jäsenten sitouttamisen ja yhteishengen luomisen sekä järjestömielikuvan muokkaamisen. Vastaajat uskovat, että seuraavan viiden vuoden aikana taustoittavan tiedon tarjoamisen merkitys kasvaa annetuista vaihtoehdoista eniten. Kuitenkin myös suoraan järjestöön liittyvien tehtävien – järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattamisen sekä jäsenten sitouttamisen ja yhteishengen luomisen – uskotaan kasvattavan edelleen merkitystään. Sitä vastoin moni arvioi ajankohtaisviestinnän merkityksen vähentyvän. Myös lehden merkitys jäsenten ilmoituskanavana vähenee. Vähiten valittiin vaihtoehtoja ’tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista’ sekä ’vertaistuen tarjoaminen’. Kuitenkin nämäkin vaihtoehdot oli valinnut lähes puolet vastanneista. On selvää, että painetulla lehdellä on paljon olennaisia tehtäviä järjestön viestinnässä. 12

Painetun lehden tehtävät järjestön viestinnässä (n = 44) 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 89 % Asiantuntijatiedon välittäminen Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen 84 % Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen 84 % Järjestön mielikuvan muokkaaminen 80% Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen 73 % 66 % Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä 61 % 57 % Uusien jäsenten hankinta 55 % Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista 52 % Ilmoituskanava jäsenistölle 50 % Ajankohtaisviestintä alan uutisista 50 % Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista 45 % 43 % Vertaistuen tarjoaminen Muu 2% 13

Painetun lehden tehtävien muuttuminen viiden vuoden aikana (vastaajien määrä vaihtelee kysymyksestä riippuen välillä 40-44) 0 % 20 % Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen 60 % 60 % Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen 40 % Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 35 % Järjestön mielikuvan muokkaaminen 35 % Uskottavuuden tuominen järjestölle Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) 12 % 14 % 52 % 14 % 57 % 17 % 12 % 19 % 51 % 26 % Vertaistuen tarjoaminen 16 % 47 % 33 % 17 % 57 % 26 % 68 % 20 % 42 % 47 % Ilmoituskanava jäsenistölle 8% Ajankohtaisviestintä alan uutisista 5% Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista 2% 33 % 64 % Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista 2% 35 % 63 % merkitys kasvaa 57 % 35 % 64 % 32 % merkitys säilyy ennallaan ” Painettu lehti tulee vastaajien mielestä muuttumaan laadukkaammaksi sekä journalistisen sisällön että ulkoasun osalta. Sisällöstä tulee ajattomampaa. Painetut järjestölehdet näyttävät siis kehittyvän toisaalta laadukkaan aikakauslehden, toisaalta jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitoutumista lisäävän lehden suuntaan. Tärkeimpänä tehtävänä näyttää kuitenkin säilyvän syvällisen mutta ajattoman asiantuntijatiedon välittäminen. 14 % 17 % 45 % 39 % 100 % 16 % 36 % 43 % Asiantuntijatiedon välittäminen 80 % 26 % 48 % Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen Uusien jäsenten hankinta 40 % merkitys vähenee Lehdestä on tullut entistä enemmän jäsenetu, vähän luksusta. Se on aikakauslehti, jolla on arvoa jäsenille. Sen tehtävänä on sitoa jäsenistö yhteen, että ollaan samaa porukkaa. Informaatiomerkitys on muuttunut taustoittavaksi, sitä rakennetaan kiinnostavimman kautta. ” (haastattelu) 14

Muut muutokset painetussa lehdessä seuraavan viiden vuoden aikana (n = 44) “Mitä muita muutoksia uskot painetussa lehdessä tapahtuvan seuraavan viiden vuoden aikana?” 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 75 % Visuaalisuus (kuvat, taitto) korostuu 70 % Laatuun panostetaan enemmän 66 % Journalistinen ote korostuu 57 % Enemmän ajatonta sisältöä Enemmän pitkiä artikkeleja 30 % Sivumäärä vähenee 27 % Enemmän lyhyitä artikkeleja 27 % 20 % Tiedotuksellinen ote korostuu Lehdessä ei tule tapahtumaan merkittäviä muutoksia 14 % 11 % Enemmän ajankohtaissisältöä 9% Sivumäärä kasvaa Muu Visuaalisuuden (kuvat, taitto) merkitys pienenee Laatuun panostetaan vähemmän 7% 2% 2% 15 100 %

” Painettua lehteä julkaistaan, koska jäsenet haluavat sen ja lehti on houkutteleva jäsenetu. Vastaajista 73 prosenttia mainitsee lehden olevan houkutteleva jäsenetu. Se täydentää muita viestintäkanavia ja tuo järjestölle uskottavuutta. Avovastauksissa nousee esiin myös se, että painettu lehti ainoana kanavana tavoittaa kaikki jäsenet, sekä visuaalinen vaikuttavuus: Painetulla lehdellä erotumme muusta tietovirrasta sekä liiton jäsenten että sidosryhmien silmissä. Lehti tarjoaa verkkoa paremman mahdollisuuden visuaaliseen vaikuttamiseen meidän kohderyhmissä ja meidän viestillä. ” Myös mainostulojen tärkeys on mainittu erikseen ja se onkin tärkeää noin kolmannekselle vastaajista. Syyt julkaista painettua lehteä (n = 44) 0% 20 % 40 % 60 % 80 % Jäsenemme haluavat painetun lehden 89 % 73 % Lehti on houkutteleva jäsenetu Lehti täydentää muita viestintäkanaviamme 68 % Lehti tuo uskottavuutta järjestölle 66 % Lehti on keino erottua viestipaljoudessa 61 % Lehti on elämyksellinen tapa pitää yhteyttä jäsenistöön 57 % Lehti on paras tapa välittää tietoa kattavasti ja kootusti 52 % Lehdellä tavoitamme parhaiten järjestömme asioista kiinnostuneet 50 % Lehti on ainoa tapa tavoittaa tietty kohderyhmä 39 % Painettuun lehteen on helppo myydä mainontaa Muu, mikä? 100 % 36 % 2% 16

” Suurin osa vastaajista ei ole harkinnut painetusta lehdestä luopumista. Luopumista on harkinnut noin kolmannes. Merkittävin syy mahdolliseen luopumiseen on postikulut, mutta myös muut lehdenteon kustannukset (paino- ja/tai toimitustyön kulut) saavat järjestöjä harkitsemaan painetusta lehdestä luopumista. Eräs haastateltu totesi kuitenkin, että painetun lehden tekeminen on halpaa verrattuna somekanavien ylläpitoon: …uskomme, että uusiutuva jäsenkunta oppii hyödyntämään myös digilehteä ” Kolmas painetusta lehdestä luopuva järjestö aikoo luopua lehdestä siitä huolimatta, että: ” ” Lehdellä on pitkä historia (75 v.) ja sen rooli on vakiintunut. Tietyille jäsenryhmille se on ainoa konkreettinen jäsenetu, joka muistuttaa järjestöstä ja sen toiminnasta. Painettu lehti ja sen laajennus verkkosivuna ovat ainoat asiatiedottamisen kanavat, joiden sisällön voimme itse päättää kokonaan. Jäsentyytyväisyyskyselyssä lehti on jatkuvasti arvioitu kuuluvan tärkeimpien jäsenetujen joukkoon. Jäsenet kokevat lehden tärkeänä jäsenetuna; sen takia jäsenmaksu kannattaa maksaa. Tuntuisi, että lehdelle on siis paikkansa. Lehden teko on myös halpaa suhteessa esimerkiksi somekanaviin. ” (haastattelu) ” Kulusyiden lisäksi painetusta lehdestä luopumista harkitsee 18 prosenttia vastaajista siitä syystä, että painettu lehti on hidas viestintäkanava. Haastatteluissa korostuivat muun muassa jäsenten toiveet, lehden kohdentamisen vaikeus, mikäli se olisi verkossa sekä mahdollisuus käyttää lehteä myös jäsenhankinnan välikappaleena: ” Siirryttiin digiin, koska lehden ilmestyminen viisi kertaa vuodessa tarkoitti, että aina ollaan myöhässä tai liian aikaisessa juttujen kanssa. ” ” Jäsennäkökulma on kunnia-asia. Käytetään niitä kanavia, joita jäsenet haluavat. (haastattelu) ” ” Vastaajista yhdeksän prosenttia harkitsee digilehteen siirtymistä imagosyistä. Yksikään vastaaja ei ilmoita syyksi vaihtoehtoa, jossa digilehteen siirryttäisiin siksi, että jäsenet tavoitetaan paremmin digitaalisilla kanavilla. Näköislehteä on pohdittu, mutta se olisi tunnusten takana. Miten kävisi tilauksille, kun tunnuksia voitaisiin jakaa? Ne kolme vastaajaa, jotka aiemmin ilmoittivat luopuvansa painetusta lehdestä, perustelivat asiaa muun muassa seuraavasti: ” ” ” ” ” Lehti tavoittaa myös opiskelijat ja tavoitteena onkin saada heistä myöhemmin maksavia jäseniä. Some ja verkkosivut ovat korvanneet painetun lehden. ” Painettu lehti on viime vuosiin saakka ollut tärkeä jäsenistölle. Edelleenkin noin 60 % jäsenistä haluaa painetun lehden. Yhä suuremmalle osalle digilehti kuitenkin riittää. Painatus- ja postikulut verottavat viestinnän budjettia vuosi vuodelta entistä enemmän, joten lähivuosina tulemme siirtymään pelkästään verkkolehteen. ” sekä (sama vastaaja toisaalla): 17

Onko harkinnut luopumista painetusta lehdestä ja jos on, niin miksi (n = 44) 0% 10 % 20 % 30 % Ei, emme ole harkinneet painetusta lehdestä luopumista. 27 % Kyllä, koska printtilehti on liian hidas viestintäkanava 18 % Kyllä, painokustannusten takia 18 % 16 % 16 % Kyllä, koska haluamme keskittyä digitaaliseen viestintään imagosyistä Kyllä, koska lehden tekeminen on vaivalloista Kyllä, muu syy Kyllä, koska jäsenemme eivät ole kiinnostuneet painetusta lehdestä 50 % 60 % 70 % 68 % Kyllä, postikulujen takia Kyllä, koska lehden tekeminen on kallista (muut kuin paino- ja postikulut) 40 % 9% 5% 2% 2% 2% Kyllä, koska tavoitamme jäsenemme paremmin digitaalisissa kanavissa 18 80 % 90 % 100 %

4.3 Avovastauksissa korostuvat kustannuspaineet ” Kysymykseen ”Kertoisitko omin sanoin, mikä on painetun lehden merkitys järjestöllenne tai millaisia kokemuksia teillä on sen julkaisemisesta?” vastasi 31 vastaajaa eli 70 prosenttia vastaajista. Paineet painetun lehden julkaisemisen lopettamiseen kasvavat, kun postimaksut ovat korkeat. Jatkuvasti pitää perustella printin merkitystä. ” ” Avovastauksissa korostuu lehden merkitys jäsenetuna, etenkin pitkään toimineissa järjestöissä. Lehden merkitys tulee esiin joka vuosi lukija- ja jäsentutkimuksissa, kertoo useampi vastaaja. Painettu lehti luo yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ylpeyttä harrastuksesta. Yksi vastaaja toi myös esiin, että lehden aiheista käydään usein keskusteluja myös järjestön suljetussa Facebook-ryhmässä Lehdet ovat aiemmin olleet varainhankinnan kannalta merkityksellisiä ilmoitusmyynnin kautta. Nykyisin ilmoitusmyynti on enemmän riesa kuin tulonlähde. Painetun lehden tuotanto- ja jakelukustannukset ovat jatkuvasta nousseet, minkä johdosta lehti ei enää ole taloudellisesti kannattava. Lopetuspäätös tai siirtyminen vain digitaaliseen muotoon nousee keskusteluun joka vuosi. Painettu lehti on siis pitänyt pintansa, vaikka digitaalisiakin vaihtoehtoja on: ” ” ” Ei ole pohdittu muuta digilehteä kuin näköislehteä, koska se vaatisi enemmän resursseja eli sekä tekijöitä että rahaa. Painettuun lehteen panostetaan edelleen. Jos oltaisiin somessa, siihen pitäisi panostaa. Digilehti ollut painetun lehden rinnalla yli vuoden. Digilukeminen vielä vähäistä. ” ” ” (haastattelu) Ainakin tähän asti mobiililehti on vain hyvin pienen osan käytössä, vaikka sen kehittämiseen on panostettu. Sen suurin merkitys onkin toimia ammatillisen tiedon sähköisenä arkistona. Yhdessä haastattelussa nousi esiin kuitenkin myös kysymys: ” ” Nouseeko printin arvo jossain vaiheessa samalla tavalla kuin käsillä tehdyn arvo on nyt noussut? Useampi vastaaja pohtii jäsenistön iän merkitystä: ” ” Iäkkäät jäsenet haluavat lukea asiat lehdestä, nuorempi jäsenkunta netistä. ” Kustannukset mietityttävät: ” Painettu lehti on ilmestynyt vuosikymmeniä, ja moni liittyy jäseneksi vain lehden saadakseen. Lehden julkaiseminen on kuitenkin tyyristä, joten paineet ovat kovat siirtää aineistoa yhä enemmän verkkolehteen. Verkkomainonnan tulot ovat marginaaliset printtiin verrattuna. ” 19

5 DIGITAALINEN LEHTI JA SEN EROT PAINETTUUN LEHTEEN 5.1 Näköislehti ylivoimaisesti yleisin julkaisee jatkuvasti päivittyvää digilehteä ja 10 prosenttia määräajoin ilmestyvää digilehteä. ”Jotakin muuta” lehden kaltaista tai siihen liittyvää julkaisee myös vajaa viidennes. ”Jotakin muuta” on avovastauksissa tarkennettu seuraavasti: lehden juttuja uutisina; lehden artikkeleita lisättynä rikasteilla eli linkeillä, videoilla ja kuvakoosteilla; päivittäinen uutisvirta verkossa; verkkosivu. Kaikista vastaajista 86 prosenttia julkaisee painetun lehden rinnalla vähintään pdf-muotoista tai muuta näköislehteä. Toisin sanoen vain kuudella vastanneella järjestöllä ei ole mitään digijulkaisua painetun lehden rinnalla. Näistäkin kuudesta kaksi kertoi avovastauksessa, että digijulkaisu on tulossa. Niistä 38 vastaajasta, jotka julkaisevat jonkinlaista digilehteä, kaksi kolmasosaa julkaisee pdf-muotoista tai vastaavaa näköislehteä painetusta lehdestä. Noin viidennes julkaisee pdf- tai muuta painettua lehteä muistuttavaa lehteä (huom! ei välttämättä painettuna ilmestyvän lehden näköisversio). Vajaa viidennes Pelkkiä digilehden julkaisijoita ei ollut kyselyvastaajissa lainkaan. Kolmella haastatellulla oli kuitenkin kokemusta siitä, kun lehden painetusta versiosta oli luovuttu ja siirrytty digitaaliseen lehteen. Minkälaista digitaalista lehteä/lehtiä julkaisee 0 % 10 % (n = 38) 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 67 % Näköislehteä painetun lehden rinnalla Näköislehteä (ulkoasultaan painettua lehteä muistuttava, esim. pdf) 21 % Jotakin muuta 18 % Jatkuvasti päivittyvää digilehteä 18 % Määräaikoina ilmestyvää digilehteä (muu kuin näköislehti) 10 % Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta. 20

Useimmiten digilehti liittyy siis painettuun lehteen. Lähes puolella vastaajista (20 eli 45 % kaikista vastaajista) ei ollut painetun lehden näköisversion lisäksi muuta digitaalista julkaisua. Vastaajissa oli vain 10 sellaista järjestöä (23 % kaikista vastaajista), joilla oli joko jatkuvasti tai määräajoin ilmestyvä erillinen digilehti. Ne vastaajat, jotka julkaisevat muuta digitaalista lehteä kuin painetun lehden näköislehteä, on seuraavissa tarkasteluissa nimetty ’tosidigeiksi’ ja heitä verrataan vain painetun lehden näköisversiota julkaiseviin. pysyvän ennallaan tai lisääntyvän. Digilehteä julkaisevista vastaajista yksi arvelee julkaisutiheyden harvenevan ja yksi digilehden julkaisun loppuvan seuraavan viiden vuoden aikana. Syyksi lehden lopettamiselle järjestö kertoo, että: Säännöllisesti ilmestyvien digilehtien yleisin ilmestymistiheys on painettujen lehtien tapaan 5 - 12 kertaa vuodessa. Toiseksi yleisin ilmestymistiheys on 3 - 4 kertaa vuodessa. Hieman alle viidennes digilehdistä ilmestyy jatkuvasti. Toisin kuin painetun lehden kohdalla, digilehden ilmestymistiheyden uskotaan [D]igilehti on vain välivaihe siirryttäessä interaktiiviseen kommunikointiin. Noudatamme kanavastrategiaa eri somevälineissä, tukeutuen verkkosivuihin. ” [S]iirrymme 100 % eri somekanaviin, jota tuemme verkkosivuillamme ” Montako kertaa vuodessa digilehti ilmestyy 0 % 5 % 10 % ” ” sekä lisäksi, että: 15 % (n = 38) 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % Kerran vuodessa Kaksi kertaa vuodessa 3 - 4 kertaa vuodessa 29 % 42 % 5 - 12 kertaa vuodessa 13 - 24 kertaa vuodessa 11 % 25 - 52 kertaa vuodessa Jatkuvasti 18 % Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta. 21 50 %

Digilehden ilmestyminen viiden vuoden kuluttua (n = 37) useammin yhtä usein harvemmin digitaalinen lehti lopetetaan Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta. 5.2 Myös digilehden tärkein tehtävä on asiantuntijatiedon välittäminen Digilehden tehtävistä järjestön viestinnässä noin kaksi kolmasosaa digiosion vastaajista nimesi asiantuntijatiedon välittämisen. Näin eniten mainintoja saanut tehtävä on sama kuin painetun lehden kohdalla. Myös digilehden kohdalla järjestöön itseensä liittyvät tehtävät ovat tärkeitä: toiseksi eniten mainintoja sai järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen (66 % mainitsi) ja kolmanneksi eniten järjestön mielikuvan muokkaaminen (61 % mainitsi). tiyksikköä vähemmän vastaajia kuin painetun lehden kohdalla. Suurimmat erot mainintojen määrässä on sitouttamisessa (30 prosenttiyksikköä), taustoittavan/ syventävän tiedon tarjoamisessa (26 prosenttiyksikköä) ja tulojen hankinnassa (34 prosenttiyksikköä). Huomattavat erot ovat myös asiantuntijatiedon välittämisessä (21 prosenttiyksikköä), järjestön mielikuvan muokkaamisessa (19 prosenttiyksikköä) ja järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen (18 prosenttiyksikköä) sekä vertaistuen tarjoamisessa (19 prosenttiyksikköä). Muita usein mainittuja tehtäviä ovat muistuttaminen järjestön olemassaolosta sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Myös jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen on tärkeää mutta ei yhtä tärkeää kuin painetulla lehdellä. Vähemmän tärkeää on tulojen hankinta ilmoitusmyynnillä ja vertaistuen tarjoaminen. Ilmoitusmyyntiä pitää tärkeänä 21 prosenttia digiosion vastaajista. Digilehden kohdalla lehden tehtävistä sai painettua lehteä enemmän mainintoja ainoastaan ajankohtaisviestintä alan uutisista (kolme prosenttiyksikköä) ja ajankohtaisviestintä järjestön uutisista (yksi prosenttiyksikkö). Kohdassa ”muut tehtävät” oli mainittu seuraavat tehtävät: samat asiat kuin painetussa lehdessä; siirrymme 100% eri somekanaviin, jota tuemme verkkosivuillamme; rikasteet täydentävät painetun ja näköislehden sisältöä; toimii juttuarkistona. Kaiken kaikkiaan digilehdellä nähdään vähemmän tehtäviä järjestön viestinnässä kuin painetulla lehdellä. Vaikka tärkeimmät tehtävät ovatkin samat, niin nämäkin tehtävät mainitsi noin parikymmentä prosent- 22

Digilehden tehtävät vs painetun lehden tehtävät järjestön viestinnässä 0 % 20 % 40 % 60 % 68 % Asiantuntijatiedon välittäminen 89 % 84 % 61 % Järjestön mielikuvan muokkaaminen 58 % Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 80 % 66 % 58 % 61 % Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä 55 % Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen 84 % 53 % 5o % Ajankohtaisviestintä alan uutisista 53 % 52 % Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista 47 % Uusien jäsenten hankinta 57 % 47 % Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen 73 % 37 % Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista 45 % 37 % Ilmoituskanava jäsenistölle 50 % 24 % Vertaistuen tarjoaminen 43 % 21 % Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) digilehden tehtävät (n = 38) 100 % 66 % Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen Muu 80 % 55 % 18 % 2% painetun lehden tehtävät (n = 44) Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta. 23

Uskotaanko digilehden tehtävien lähestyvän siis painetun lehden tehtäviä? Tällaisenkin johtopäätöksen voi vetää, kun tarkastelee erityisesti ”tosidigien” näkemyksiä digilehden tehtävistä. Kaikista digilehti-osioon vastanneista jäsenten sitouttamisen ja uusien jäsenten hankinnan merkityksen uskoo kasvavan selkeästi useampi kuin painetun lehden julkaisijoista, joille nämä asiat ovat tärkeitä jo nyt. Muuta kuin näköislehteä julkaisevien ”tosidigien” mielestä yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattaminen on tosin lehden tärkeä tehtävä tälläkin hetkellä. Seuraavan viiden vuoden aikana digilehteä julkaisevat uskovat järjestön ja alan uutisviestinnän merkityksen kasvavan, samoin kasvua nähdään järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattamisessa (sama kuin painetun lehden osalta) ja tähän liittyvässä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Myös järjestön mielikuvan muokkaamisen, jäsenten sitouttamisen ja uusien jäsenten hankinnan uskotaan kasvavan. Lähes 10 prosenttia vastanneista uskoo kuitenkin ajankohtaisviestinnän merkityksen vähentyvän. Digilehden tehtävistä selkeimmin uskotaan vähenevän jäsenten ilmoituskanavana toimiminen ja ilmoitusmyynti. Digilehden tehtävien muuttuminen seuraavan viiden vuoden aikana (vastaajien määrä vaihtelee kysymyksestä riippuen välillä 33-37) 0 % 20 % 40 % Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista 60 % 80 % 72 % Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen 19 % 69 % Ajankohtaisviestintä alan uutisista 66 % Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 64 % Järjestön mielikuvan muokkaaminen 100 % 8% 31 % 26 % 9% 36 % 59 % 41 % Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen 54 % 43 % 3% Uusien jäsenten hankinta 53 % 44 % 3% Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen 51 % Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä 51 % Uskottavuuden tuominen järjestölle 40 % Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) 37 % 27 % 59 % 51 % 43 % 45 % 24 % Vertaistuen tarjoaminen 51 % 41 % Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista Ilmoituskanava jäsenistölle 49 % 49 % Asiantuntijatiedon välittäminen 6% 43 % 9% 20 % 27 % 79 % merkitys kasvaa merkitys säilyy ennallaan Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta. 24 merkitys vähenee

Syyt julkaista digilehteä (n = 38) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Digilehti täydentää muita viestintäkanaviamme 68 % Digilehti on nykyaikainen tapa viestiä 62 % Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia lehden sisältöön 41 % Digilehti tuo uskottavuutta järjestölle 27 % Digilehti on ainoa tapa tavoittaa tietty kohderyhmä 27 % 24 % Muu syy Digilehti on elämyksellinen tapa pitää yhteyttä jäsenistöön 19 % Jäsenemme haluavat digitaalisen lehden 16 % Digilehti on keino erottua viestipaljoudessa 14 % Digilehti on houkutteleva jäsenetu 14 % Digilehdellä tavoitamme parhaiten järjestömme asioista kiinnostuneita 80 % 5% Digilehti on paras tapa välittää tietoa kattavasti ja kootusti 3% Digilehteen on helppo myydä mainontaa 3% Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta. 25

Tosidigit vs näköislehti painetusta: Digilehden tehtävät järjestön viestinnässä 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 80 % Asiantuntijatiedon välittäminen 65 % Järjestön ja sille tärkeiden aiheiden 80 % näkyvyyden kasvattaminen 60 % 80 % Järjestön mielikuvan muokkaaminen 60 % 80 % Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen 45 % 70 % Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 55 % 70 % Ajankohtaisviestintä alan uutisista 50 % 60 % 60 % Muistuttaminen järjestön olemassaolosta ja merkityksestä 60 % Uusien jäsenten hankinta 45 % 60 % Taustoittavan/syventävän tiedon tarjoaminen 40 % 50 % Ajankohtaisviestintä järjestön uutisista 55 % 40 % 35 % Tiedottaminen järjestön ajankohtaisista tapahtumista Ilmoituskanava jäsenistölle Tulojen hankinta (ilmoitusmyynti) 20 % 50 % 20 % 15 % Vertaistuen tarjoaminen 30 % 25 % Muu tosidigit (n = 10) 100 % vain näköislehti painetusta (n = 20) 26 Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta.

” Digilehden julkaisemisen tärkeimpinä perusteluina nähdään selkeästi sen tehtävä muiden viestintäkanavien täydentäjänä sekä nykyaikaisuus. Vain 16 prosenttia digitaalista lehteä julkaisevista uskoo sen olevan merkittävä jäsenetu. Tässä ero painetun lehden julkaisijoihin on suuri, sillä painetun lehden julkaisijoista 73 prosenttia näkee lehden olevan tärkeä jäsenetu. Noin 40 prosenttia digilehtiä julkaisevista mainitsi perusteluiksi uudet mahdollisuudet lehden sisältöön. Verkkojulkaisu tavoittaa paljon laajemman joukon ja eri kohderyhmiä kuin jäsenistö, jolle painettu lehti on tärkeä. Verkkomedia on parempi ajankohtaisen mainonnan väline ja tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia sekä järjestön markkinointiin että varainhankintaan. ” Digilehteen siirtyminen oli silmiä avaavaa. Se antaa printtilehden rinnalla valtavasti mahdollisuuksia mm asiatiedon jakamiseen ja palautteen saamiseen. Moni digilehteä julkaisevista mainitsi, että digilehti on otettu käyttöön vasta hiljattain, eikä varsinaista kokemusta sen julkaisemisesta ole vielä kertynyt. Haastatteluissa kaikki kolme, joilla oli kokemusta paperilehdestä digilehteen siirtymisestä, kertoi saaneensa toiveita paperisesta viestinnästä. Kun tarkastellaan ”tosidigien” perusteluja lehden julkaisemiselle, niin kaikki kymmenen mainitsevat imagollisia syitä (on nykyaikainen tapa viestiä) sekä digijulkaisemisen tuomat uudet mahdollisuudet lehden sisältöön. On mielenkiintoista, että jopa ”tosidigien” keskuudessa syyn ’jäsenemme haluavat digitaalisen lehden’ mainitsi vain kolme vastaajaa. Viestinnässämme kaikki on digitaalista. Välillä on tullut jäseniltä toiveita paperimateriaalista. On pohdittu, että verkkolehdestä voitaisiin kerätä artikkeleita painetuksi lehdeksi esim. messuille ja tapahtumiin. ” ” ” ” ” ” Iso osa jäsenistöstä luulee, että lehti on lakkautettu, koska sitä ei paineta. Digilehteen siirryttiin meillä verrattain myöhään, joten kokemuksia on vähän. Digilehden merkitys on kuitenkin nopeasti kasvanut ja on ennen kaikkea järjestön imagon kannalta iso. Meillä on vahva oletus, että etenkin nuorempien ikäluokkien ja järjestäytymättömien tavoittamiseen digilehti soveltuu selvästi printtilehteä paremmin. ” ” Olemme harkinneet, että digilehden artikkeleista kerättäisiin kerran vuodessa ilmestyvä paperijulkaisu. ” ” Verkkolehden eduiksi haastatteluissa mainittiin: Sitä vastoin jotkut pelkkää näköislehteä painetusta lehdestä julkaisevat eivät nähneet digilehdellä omaa roolia painetun rinnalla. Sen tehtävä oli vain tukea painettua lehteä. ” Lisännyt juttujen elinkaarta, kun voidaan linkittää vanhojakin juttuja ja tutkimuksia uuden jutun yhteyteen. ” ” ” ” ” Digilehti toimii lehtemme näköislehtenä, joten siitä hyötyvät erityisesti he, joille lehti ei ehkä tule, mutta jotka haluavat silti seurata toimintaamme. Sitä käytetään pitkälti paperilehden markkinointitarkoituksiin, eikä sen merkitys siten ole läheskään paperilehden tasolla. Tasoittanut tekijöiden työkuormaa. ” Saanut yleismedian kiinnostumaan järjestön aiheista: yleismediat ovat tehneet verkkosivuilleen juttuja tai lyhennelmiä meidän jutuista lähteen mainiten. Tämä hyvä perustelu myös omille päättäjille lehden merkityksestä. Myös twiittaamalla aiheita yleismedian toimitusten tietoon. Avovastauksissa digilehden vahvuuksina mainittiin myös palautteen saamisen helppous, mahdollisuus lisätä artikkeleja täydentävää aineistoa, mahdollisuus lukea lehteä myös ulkomailla sekä arkistointitarpeen poistuminen. Etuna mainittiin myös mahdollisuus jakaa sisältöä myös muille kuin painetun lehden vastaanottajille. ” ” Verkkosivuilla vietetty aika kasvanut ja pidempi kuin verkkosivuilla keskimäärin. Kun tullaan verkkosivuille/ verkkolehteen, halutaan myös jotain tietoa. Ajankohtaiset uutiset tuo kävijöitä sivuille. Eräs kyselyvastaaja kertoi, että verkkojulkaisu tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös järjestön markkinointiin ja varainhankintaan. ” 27

Syyt julkaista digilehteä (n = 38) 0 % 20 % 40 % Digilehti täydentää muita viestintäkanaviamme 80 % 68 % Digilehti on nykyaikainen tapa viestiä 62 % Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia lehden sisältöön 41 % Digilehti tuo uskottavuutta järjestölle 27 % Digilehti on ainoa tapa tavoittaa tietty kohderyhmä 27 % 24 % Muu syy Digilehti on elämyksellinen tapa pitää yhteyttä jäsenistöön 19 % Jäsenemme haluavat digitaalisen lehden 16 % Digilehti on keino erottua viestipaljoudessa 14 % Digilehti on houkutteleva jäsenetu 14 % Digilehdellä tavoitamme parhaiten järjestömme asioista kiinnostuneita 60 % 5% Digilehti on paras tapa välittää tietoa kattavasti ja kootusti 3% Digilehteen on helppo myydä mainontaa 3% Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta. 28 100 %

Tosidigit vs näköislehti painetusta: Syyt julkaista digilehteä 0 % 20 % 40 % 60 % 100 % 100 % Digilehti on nykyaikainen tapa viestiä 45 % 100 % Digitaalisuus tuo uusia mahdollisuuksia lehden sisältöön 20 % 90 % Digilehti täydentää muita viestintäkanaviamme 65 % Digilehti tuo uskottavuutta järjestölle 60 % 15 % Digilehti on elämyksellinen tapa pitää yhteyttä jäsenistöön 80 % 40 % 10 % 30% Muu syy 10% Jäsenemme haluavat digitaalisen lehden Digilehti on keino erottua viestipaljoudessa Digilehti on houkutteleva jäsenetu 30 % 5% 30 % 5% 30 % 5% 30 % Digilehti on ainoa tapa tavoittaa tietty kohderyhmä 20 % Digilehdellä tavoitamme parhaiten järjestömme asioista kiinnostuneita Digilehti on paras tapa välittää tietoa kattavasti ja kootusti 20 % 10 % Digilehteen on helppo myydä mainontaa tosidigit (n = 10) vain näköislehti painetusta (n = 20) 29 Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta.

” Lukijoiden saaminen digilehdelle ei kuitenkaan ole helppoa. Tämän totesi myös pelkkään digilehteen siirtyneen järjestön edustaja haastattelussa. Lehti on verkossa pdf-muodossa ja sen voi lukea sieltä ennen printin painosta tuloa. Ei juuri lueta ennen eikä jälkeen painetun ilmestymisen. Vain osa digivastaajista hyödyntää mahdollisuutta seurata digilehden lukemista. Vastaajista 40 prosenttia kertoo, että ei mittaa lehden toimivuutta tavoitteellisesti ja saman verran ei osaa sanoa, pitävätkö lukijat tutkitusti lehdestä. Noin kolmannes vastaajista ei osaa arvioida, onko digilehti onnistunut kasvattamaan lukijakuntaa. Digilehden uskotaan olevan lukijoille tärkeä varauksella, sillä yli puolet vastaajista oli väitteen kanssa osittain samaa mieltä mutta vain 14 prosenttia täysin samaa mieltä ja 24 prosenttia eri mieltä. Vain kahdeksan prosenttia on täysin samaa mieltä väitteestä, jonka mukaan jäsenet lukevat digilehteä aktiivisesti. Haastatteluissa järjestö, joka seuraa aktiivisesti sekä painetun lehden että näköislehden lukemista, totesi seuraavaa: ” Yleisen vaikuttavuuden uskotaan digilehden ansiosta kuitenkin lisääntyneen. Digilehdestä luopumista on harkinnut yksi vastaaja, joka kertoi syyksi, että: ” ” [E]mme halua sen kilpailevan painetun lehden kanssa. Väittämiä digitaalisista järjestölehdistä (vastaajien määrä vaihtelee kysymyksestä riippuen välillä 36-37) 0 % 20 % Digitaalisen lehden avulla olemme kasvattaneet vaikuttavuuttamme 40 % 31 % 27 % Mittaamme digitaalisen lehden toimivuutta tavoitteellisesti 27 % 22 % Olemme onnistuneet kasvattamaan yleisöämme digitaalisen lehden avulla 24 % 27 % 8% 28 % Jäsenemme tutkitusti pitävät digitaalisesta lehdestä 8% 30 % Jäsenemme lukevat digilehteä aktiivisesti 8% samaa mieltä 16 % 11 % 32 % 19 % 22 % 41 % 32 % eri mieltä 5% 24 % 44 % 46 % osittain samaa mieltä 19 % 41 % 57 % Lukijoiden saaminen verkkolehdelle on helppoa 100 % 14 % 16 % 38 % 14 % 80 % 22 % 33 % Olemme saaneet jäseniltä positiivista palautetta digitaalisesta lehdestä Digitaalinen lehti on todella tärkeä jäsenillemme 60 % 14 % en osaa sanoa Kysytty vain digitaalista lehteä julkaisevilta. 30

6 Yhteenveto ja pohdintaa ja lehden tehtävä painottuu tiukan asiatiedon välittämiseen. Lehti on järjestöjen tärkein (eniten mainintoja saanut) yksittäinen viestintäkanava riippumatta sen ilmestymismuodosta. Tähän kyselyyn vastanneista 44 järjestöistä kaikki julkaisevat paperilehteä, ja niistä 38 julkaisee digitaalisena vähintäänkin painetun lehden näköislehteä. Enemmän kuin joka viides uskoo kuitenkin painetun lehden merkityksen vähentyvän. Erityisesti ne järjestöt, joilla on näköislehteä edistyneempi digilehti, uskovat digilehden merkityksen kasvavan ja painetun vähenevän. Suurimpina syinä siirtyä digilehteen ovat kustannuspaineet, erityisesti jakelukulut. Toisaalta taas digilehteen siirtymisen esteeksi mainittiin myös resurssipula. Jäsenten ikä ja sukupuoli vaikuttavat jonkin verran viestintäkanavien käyttöön: Digilehden julkaiseminen on yleisempää niissä järjestöissä, joiden jäsenkunta on nuorta. Facebookin käyttö puolestaan on sitä suositumpaa, mitä vanhempia järjestön jäsenet ovat. Uutiskirjettä julkaisevat erityisesti naisvaltaiset suuret järjestöt. Onnistuneen digilehden edellytys on varsinkin haastattelujen perusteella riittävät resurssit. Digilehti ja sen yhdistäminen somekanaviin ei välttämättä säästä rahaa tai työaikaa vaan saattaa vaatia niitä jopa enemmän kuin painettu lehti. Painetun ja digitaalisen lehden tehtävät eivät eroa olennaisesti toisistaan. Jonkin verran eroa on kuitenkin siinä, kuinka tärkeitä eri tehtävät ovat. Molempien julkaisumuotojen tärkein tavoite on asiantuntijatiedon välittäminen ja järjestön ja sille tärkeiden aiheiden näkyvyyden kasvattaminen. Jäsenten sitouttaminen ja yhteishengen luominen on tärkeämpää painetulle lehdelle. Ajankohtaisviestinnän merkitys taas on hieman suurempi digilehdille. Ilmoitustulojen merkitys on suurempi painetuille lehdille, mutta ero ei ole kovin suuri. Digilehteen siirtymisen perusteluina mainittiin myös tulevaisuuden jäsenkunnan tottuminen digilehtiin. Tällä hetkellä kuitenkin vain 16 % digilehden julkaisijoista perustelee digilehteä sillä, että jäsenet haluavat digilehden. Painetun lehden julkaisijoista taas 89 % perustelee julkaisumuotoa sillä, että jäsenet haluavat painetun lehden. Johtopäätöksenä voi sanoa, että muutos painetusta järjestölehdestä digilehteen ei ole suoraviivainen eikä yksiselitteinen. Näkemykset eri lehtimuotojen kustannustehokkuudestakaan eivät ole yksimielisiä. Kuten yksi haastateltava totesi: Hieman yllättävänä voidaan pitää tulosta, jonka mukaan alle puolet hyödyntää mahdollisuutta seurata digilehden lukijakäyttäytymistä. Yli puolet vastaajista uskoo painetun lehden merkityksen pysyvän ennallaan, mutta painettujen lehtien ilmestymiskertojen ei uskota kasvavan. Painetun lehden uskotaan kehittyvän toisaalta lähemmäksi laadukasta yleisaikakauslehteä, toisaalta jäsenkunnan yhteenkuuluvuutta lisääväksi lehdeksi. Vaikuttaa siltä, että painettu lehti on erityisen tärkeä niille järjestöille, joiden toiminnassa painottuu jäsenten me-henki. Digilehti toiminee paremmin, kun järjestön ” Työnjako on vaikeaa. Samoja asioita monessa mediassa. ” Painettua lehteä puoltavat enemmän lukijoiden toiveet ja digitaalista tekijöiden näkemykset. 31

Sinä olet siellä. Ammattilehtiin syvennytään. Ne imaisevat lukijansa toiseen maailmaan. Ne antavat lukijalleen keskimäärin kolmen vartin matkan rauhaisaan paikkaan – oman alan tiedon ja taidon äärelle. Ja virkeämpänä takaisin. aikakausmedia.fi/sinaoletsiella

PL 185, 00131 Helsinki www.aikakausmedia.fi @aikakausmedia