TEESI 1 Omaishoitoa on arvostettava TEESI 2 Omaishoitotilanteet on tunnistettava TEESI 3 Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava TEESI 4 Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön TEESI 5 Omaishoitosuhde on ihmissuhde TEESI 1 Omaishoitoa on arvostettava TEESI 2 Omaishoitotilanteet on tunnistettava TEESI 3 Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava TEESI 4 Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön TEESI 5 Omaishoitosuhde on ihmissuhde 5/2016 Omaishoidon teesit Omaishoidon teesit Omaishoidon teesit

En fungerande servicehelhet stöder närståendevårdarfamiljens välmående och arbete i vardagen. Det här förutsätter att servicesystemet möjliggör samarbete mellan olika aktörer och att närståendevårdarfamiljerna hörs och att de själva kan delta i planeringen av sina servicehelheter. I en närståendevårdarsituation ställs man inför nya saker och tvingas fatta svåra beslut. Ibland kan det vara svårt att ta emot hjälp och servicesystemets invecklade struktur kan få en att känna hjälplöshet. Förutom social- och hälsovårdens service ska närståendevårdarfamiljer också erbjudas information, vägledning, kurser, kamratstöd, förberedelse och rehabilitering på rätt sätt i rätt tid. Emme selviydy ilman omaishoitoa Vuonna 2016 Omaishoitajat ja läheiset -liitto täyttää 25 vuotta. Juhlavuoden Närståendevårdaren ska ha rätt till egen tid och yrkesarbete kunniaksi ja vaikuttamistyön tueksi päivitettiin vuonna 2004 julkaistut omaishoidon teesit. Teesejä muotoiltiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. TES 4 • Närståendevårdaren ska ha möjlighet till ledighet och till att frigöra sig från närståendevården. • Närståendevårdaren ska ha möjlighet att vara delaktig. • Närståendevårdaren ska ha möjlighet att yrkesarbeta. Det är ofta utmanande för vårdaren att frigöra sig från närståendevårdararbetet. Det är inte alltid lätt att inse när det är nödvändigt att ta ledigt och det är inte heller alltid lätt att ordna det praktiska kring den tillfälliga vården. Det måste erbjudas tillräckligt med lämplig service för att ordna ledighet för närståendevårdaren. www.omaishoitajat.fi Möjligheten till delaktighet måste tryggas. Att få träffa andra närståendevårdare och att få syssla med en hobby är viktigt för att orka. Att ibland bara få vara utan att göra något alls stöder också välmåendet. Yrkesarbete är en källa till utkomst men arbetet erbjuder också en paus från närståendevården och möjliggör sociala kontakter och en möjlighet att utveckla sig själv. Yrkesarbete stöder närståendevårdarens välmående när arbetets och närståendevårdens olika delar har pusslats ihop på ett bra sätt. Att pussla ihop närståendevård och yrkesarbete förutsätter flexibla lösningar och en positiv attityd gentemot närståendevården både från arbetsgivaren och från arbetsgemenskapen. Närståendevårdarrelationen är en människorelation Sarjakuvissa puhuvat omaishoitajat Teesejä avaavien sarjakuvien puhekuplissa on käytetty omaishoitajien repliikkejä omaishoitajalomien yksinäisyyskyselyn vastauksista ja antologioista. Sitaattien pohjalta sarjakuvat on piirtänyt kuvittaja-graafikko Janne Markkanen. Teesi-sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa lyhyeen muotoon saatettua väitettä. 2 | OMAISHOIDON TEESIT TES 5 • Vårdrelationen måste också ge utrymme för människorelationen. • Närståendevård får inte vara det enda alternativet. • Det måste vara möjligt att avsluta närståendevården. Närståendevård är en del av livet. I en närståendevårdarsituation är man i första hand till exempel förälder, maka eller make, eller barn. Närståendevården påverkar hela familjen. I en närståendevårdarsituation ska familjerna få information om olika alternativ till vård och stödformer. Närståendevård ska inte få vara en självklarhet och den ska inte förutsätta uppoffring. Både vårdaren och den vårdbehövande ska ha en möjlighet att avsluta närståendevården. I dessa situationer ska familjen få stöd. OMAISHOIDON TEESIT | 15 www.omaishoitajat.fi

Teesi 1: Omaishoitoa on arvostettava Teesi sisältää omaishoidon yhteiskunnallisen merkityksen, yhteiskunnan vastuun ja omaishoitajien yhdenvertaisuuden. Teesi 2: Omaishoitotilanteet on tunnistettava Teesi sisältää omaishoitotilanteen tunnistaminen lainsäätäjän, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen sekä perheen kannalta. Teesi 3: Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava Teesi sisältää omaishoidon ja omaishoitajan tukemisen sekä palvelut. Teesi 4: Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön Teesi sisältää omaishoitajan elämän omaishoitajaroolin ulkopuolella. Teesi 5: Omaishoitosuhde on ihmissuhde Teesi sisältää omaishoidon suuret ratkaisut: vaihtoehdot, ryhtymisen ja luopumisen. Lähetä kortti, vaikuta! Lukijana voit vaikuttaa siihen, että omaishoidon teesit tavoittavat päätöksentekijät. Postita julkaisun lopussa olevat teesipostikortit haluamillesi päättäjille ja liitä mukaan oma viestisi. Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Hämeentie 105 A 18 00550 Helsinki puh. 020 7806 500 www.omaishoitajat.fi OMAISHOIDON TEESIT | 3

TEESI 1 Omaishoitoa on arvostettava • Emme selviydy ilman omaishoitoa. • Omaishoitajia on kohdeltava yhdenvertaisesti. • Omaishoitajien osaamista ja asiantuntemusta on arvostettava. 4 | OMAISHOIDON TEESIT

Omaishoitajat tekevät inhimillisestä, yhteiskunnallisesta ja taloudellisesta näkökulmasta tarkastellen mittaamattoman arvokasta työtä. Yhteiskunta säästää omaishoidon avulla miljardeja euroja vuosittain. Omaishoitajien arvostamista tulee osoittaa käyttämällä syntyneitä säästöjä heidän tukemiseensa. Omaishoito perustuu läheiseen ihmissuhteeseen, mutta se ei poista yhteiskunnan velvoitetta tukea omaishoitotilanteessa eläviä. Omaishoitajia on kohdeltava keskenään ja muiden kanssa tasavertaisina kansalaisina. Omaishoitajan kokemusasiantuntijuus omaishoitotilanteessa on huomioitava. Omaishoitajaa on kohdeltava sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhteistyökumppanina. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutukseen tulee sisältyä tietoa omaishoidosta. Omaishoidon arvostus on osoitettava turvaamalla omaishoitoperheille riittävä taloudellinen, tiedollinen, henkinen, sosiaalinen ja muu arjen tarpeisiin vastaava tuki. OMAISHOIDON TEESIT | 5

TEESI 2 Omaishoitotilanteet on tunnistettava • Omaishoidon laajuus ja monimuotoisuus on huomioitava lainsäädännössä ja palvelujärjestelmässä. • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten on osattava tunnistaa omaishoitotilanne sekä omaishoidon mahdollisuudet ja rajat. • Perheitä on tuettava tunnistamaan omaishoitotilanne sekä tuen ja palveluiden tarve. 6 | OMAISHOIDON TEESIT

Jokainen omaishoitotilanne on erilainen. Palvelut ja tukitoimet tulee suunnitella niin, että ne vastaavat omaishoitoperheen todellisia tarpeita. Palvelujen järjestämisvastuussa olevan tahon on jaettava tietoa omaishoidosta. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla tulee olla tietoa ja valmiuksia erilaisten omaishoitotilanteiden tunnistamiseen sekä perheiden kohtaamiseen, neuvomiseen ja ohjaamiseen. Omaishoitoperheille on kerrottava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tuen ja palveluiden vaihtoehdoista. OMAISHOIDON TEESIT | 7

TEESI 3 Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava • Omaishoitoperheen tulee saada tukea ja palvelut laissa säädetyllä tavalla. • Omaishoitoperheellä on oltava mahdollisuus vaikuttaa palveluiden sisältöön. • Omaishoitoperheen hyvinvoinnista on huolehdittava. 8 | OMAISHOIDON TEESIT

Toimiva palvelukokonaisuus tukee omaishoitoperheen arjessa selviytymistä ja hyvinvointia. Tämä edellyttää, että palvelujärjestelmä mahdollistaa yhteistyön eri toimijoiden kesken ja että omaishoitoperheitä kuullaan ja että ne voivat osallistua palvelukokonaisuutensa suunnitteluun. Omaishoitotilanteessa joudutaan kohtaamaan uusia asioita ja tekemään vaikeita päätöksiä. Joskus voi olla vaikea ottaa apua vastaan ja palvelujärjestelmän monimutkaisuus voi herättää avuttomuutta. Omaishoitoperheille on tarjottava sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rinnalla tietoa, ohjausta, koulutusta, vertaistukea, valmennusta ja kuntoutusta oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. OMAISHOIDON TEESIT | 9

TEESI 4 Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön • Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus vapaaseen ja omaishoidosta irtautumiseen. • Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus osallistumiseen. • Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus käydä ansiotyössä. 10 | OMAISHOIDON TEESIT

Omaishoitajalle irrottautuminen omaishoidosta on usein haasteellista. Vapaan välttämättömyyden tunnistaminen ja tilapäishoidon käytännön järjestelyt eivät aina ole helppoja. Omaishoitoperheille on oltava tarjolla riittävästi ja sopivia palveluja omaishoitajan vapaan mahdollistamiseksi. Osallistumisen mahdollisuudet on turvattava. Esimerkiksi toisten omaishoitajien tapaaminen ja harrastukset ovat tärkeitä jaksamiselle. Joskus myös pelkkä jouten olo lisää hyvinvointia. Ansiotyö on toimeentulon lähde, mutta se tarjoaa myös tauon omaishoitajuudesta, mahdollistaa sosiaaliset kontaktit ja antaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Työssäkäynti tukee omaishoitajan hyvinvointia, kun työn ja omaishoidon yhteensovittamisen osa-alueet ovat kunnossa. Omaishoidon ja ansiotyön yhteensovittaminen edellyttää joustavia käytäntöjä sekä työnantajan ja työyhteisön omaishoitomyönteistä asennetta. OMAISHOIDON TEESIT | 11

TEESI 5 Omaishoitosuhde on ihmissuhde • Hoitosuhteessa pitää olla tilaa myös ihmissuhteelle. • Omaishoito ei saa olla ainoa vaihtoehto. • Omaishoidosta on oltava oikeus luopua. 12 | OMAISHOIDON TEESIT

Omaishoito on osa elämää. Omaishoitotilanteessa ollaan ensisijaisesti esimerkiksi vanhempia, puolisoita ja lapsia. Omaishoito vaikuttaa koko perheeseen. Omaishoitotilanteissa perheille tulee tarjota tietoa erilaisista hoivan vaihtoehdoista ja tukimuodoista. Omaishoito ei saa olla itsestäänselvyys eikä se saa edellyttää uhrautumista. Omaishoitajalle ja hoidettavalle on turvattava mahdollisuus luopua omaishoidosta. Näissä tilanteissa perhettä on tuettava. OMAISHOIDON TEESIT | 13

Teser för närståendevården Närståendevården måste värdesättas TES 1 • Vi klarar oss inte utan närståendevård. • Närståendevårdarna ska behandlas jämlikt. • Närståendevårdarnas kunnande och sakkunskap måste värdesättas. Närståendevårdarna gör ett omåttligt värdefullt arbete, sett ur ett mänskligt, samhälleligt och ekonomiskt perspektiv. Samhället sparar genom närståendevården flera miljarder euro årligen. De insparade medlen bör användas till att stödja vårdarna och på det sättet visa sin uppskattning. Närståendevården grundar sig på en nära relation men det fråntar inte samhällets ansvar att stödja de personer som lever i en närståendevårdarsituation. Närståendevårdarna måste bemötas sinsemellan rättvist och som jämlika medborgare. Närståendevårdarens erfarenhetsbaserade kunskap om närståendevården ska beaktas. Närståendevårdaren ska bemötas som en samarbetspart i kontakten med personalen i social- och hälsovården. Utbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen bör innefatta information om närståendevård. Värdesättandet av närståendevården bör visas genom att ge information och trygga närståendevårdarfamiljerna ett tillräckligt ekonomiskt, mentalt och socialt stöd i vardagen. Närståendevårdarsituationerna ska kännas igen TES 2 • Närståendevårdens utbreddhet och mångsidighet måste beaktas i lagstiftningen och i servicesystemet. • Personalen inom social- och hälsovården måste kunna känna igen en närståendevårdarsituation samt möjligheterna och gränserna för denna. • Familjerna måste stödas så att de känner igen en närståendevårdarsituation samt behovet av stöd och service. Varje närståendevårdarsituation är unik. Servicen och stödformerna bör planeras så att de motsvarar närståendevårdarfamiljens verkliga behov. Den instans som har ansvar att ordna servicen ska ge ut information om närståendevård. Personalen inom social- och hälsovården ska ha kunskap och färdighet att känna igen olika närståendevårdarsituationer och färdighet att bemöta familjer, ge råd och hjälp. Närståendevårdarfamiljerna ska så tidigt som möjligt få information om de olika alternativen för stöd och service. Närståendevårdarfamiljens rättsskydd måste stärkas TES 3 • Närståendevårdarfamiljen måste få stöd och service på det sätt lagen påbjuder. • Närståendevårdarfamiljen måste ha möjlighet att påverka servicens innehåll. • Närståendevårdarfamiljens välmående ska säkras. 14 | OMAISHOIDON TEESIT

En fungerande servicehelhet stöder närståendevårdarfamiljens välmående och arbete i vardagen. Det här förutsätter att servicesystemet möjliggör samarbete mellan olika aktörer och att närståendevårdarfamiljerna hörs och att de själva kan delta i planeringen av sina servicehelheter. I en närståendevårdarsituation ställs man inför nya saker och tvingas fatta svåra beslut. Ibland kan det vara svårt att ta emot hjälp och servicesystemets invecklade struktur kan få en att känna hjälplöshet. Förutom social- och hälsovårdens service ska närståendevårdarfamiljer också erbjudas information, vägledning, kurser, kamratstöd, förberedelse och rehabilitering på rätt sätt i rätt tid. Emme selviydy ilman omaishoitoa Vuonna 2016 Omaishoitajat ja läheiset -liitto täyttää 25 vuotta. Juhlavuoden Närståendevårdaren ska ha rätt till egen tid och yrkesarbete kunniaksi ja vaikuttamistyön tueksi päivitettiin vuonna 2004 julkaistut omaishoidon teesit. Teesejä muotoiltiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. TES 4 • Närståendevårdaren ska ha möjlighet till ledighet och till att frigöra sig från närståendevården. • Närståendevårdaren ska ha möjlighet att vara delaktig. • Närståendevårdaren ska ha möjlighet att yrkesarbeta. Det är ofta utmanande för vårdaren att frigöra sig från närståendevårdararbetet. Det är inte alltid lätt att inse när det är nödvändigt att ta ledigt och det är inte heller alltid lätt att ordna det praktiska kring den tillfälliga vården. Det måste erbjudas tillräckligt med lämplig service för att ordna ledighet för närståendevårdaren. www.omaishoitajat.fi Möjligheten till delaktighet måste tryggas. Att få träffa andra närståendevårdare och att få syssla med en hobby är viktigt för att orka. Att ibland bara få vara utan att göra något alls stöder också välmåendet. Yrkesarbete är en källa till utkomst men arbetet erbjuder också en paus från närståendevården och möjliggör sociala kontakter och en möjlighet att utveckla sig själv. Yrkesarbete stöder närståendevårdarens välmående när arbetets och närståendevårdens olika delar har pusslats ihop på ett bra sätt. Att pussla ihop närståendevård och yrkesarbete förutsätter flexibla lösningar och en positiv attityd gentemot närståendevården både från arbetsgivaren och från arbetsgemenskapen. Närståendevårdarrelationen är en människorelation Sarjakuvissa puhuvat omaishoitajat Teesejä avaavien sarjakuvien puhekuplissa on käytetty omaishoitajien repliikkejä omaishoitajalomien yksinäisyyskyselyn vastauksista ja antologioista. Sitaattien pohjalta sarjakuvat on piirtänyt kuvittaja-graafikko Janne Markkanen. Teesi-sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa lyhyeen muotoon saatettua väitettä. 2 | OMAISHOIDON TEESIT TES 5 • Vårdrelationen måste också ge utrymme för människorelationen. • Närståendevård får inte vara det enda alternativet. • Det måste vara möjligt att avsluta närståendevården. Närståendevård är en del av livet. I en närståendevårdarsituation är man i första hand till exempel förälder, maka eller make, eller barn. Närståendevården påverkar hela familjen. I en närståendevårdarsituation ska familjerna få information om olika alternativ till vård och stödformer. Närståendevård ska inte få vara en självklarhet och den ska inte förutsätta uppoffring. Både vårdaren och den vårdbehövande ska ha en möjlighet att avsluta närståendevården. I dessa situationer ska familjen få stöd. OMAISHOIDON TEESIT | 15 www.omaishoitajat.fi

TEESI 1 Omaishoitoa on arvostettava TEESI 2 Omaishoitotilanteet on tunnistettava TEESI 3 Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava TEESI 4 Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön TEESI 5 Omaishoitosuhde on ihmissuhde TEESI 1 Omaishoitoa on arvostettava TEESI 2 Omaishoitotilanteet on tunnistettava TEESI 3 Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava TEESI 4 Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön TEESI 5 Omaishoitosuhde on ihmissuhde 5/2016 Omaishoidon teesit Omaishoidon teesit Omaishoidon teesit

Omaishoidon teesit Omaishoidon teesit TEESI 1 Omaishoitoa on arvostettava TEESI 1 Omaishoitoa on arvostettava TEESI 2 Omaishoitotilanteet on tunnistettava TEESI 2 Omaishoitotilanteet on tunnistettava TEESI 3 Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava TEESI 3 Omaishoitoperheen oikeusturvaa on vahvistettava TEESI 4 Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön TEESI 4 Omaishoitajalla on oltava oikeus omaan aikaan ja ansiotyöhön TEESI 5 Omaishoitosuhde on ihmissuhde TEESI 5 Omaishoitosuhde on ihmissuhde 5/2016 Omaishoidon teesit

En fungerande servicehelhet stöder närståendevårdarfamiljens välmående och arbete i vardagen. Det här förutsätter att servicesystemet möjliggör samarbete mellan olika aktörer och att närståendevårdarfamiljerna hörs och att de själva kan delta i planeringen av sina servicehelheter. I en närståendevårdarsituation ställs man inför nya saker och tvingas fatta svåra beslut. Ibland kan det vara svårt att ta emot hjälp och servicesystemets invecklade struktur kan få en att känna hjälplöshet. Förutom social- och hälsovårdens service ska närståendevårdarfamiljer också erbjudas information, vägledning, kurser, kamratstöd, förberedelse och rehabilitering på rätt sätt i rätt tid. Emme selviydy ilman omaishoitoa Vuonna 2016 Omaishoitajat ja läheiset -liitto täyttää 25 vuotta. Juhlavuoden Närståendevårdaren ska ha rätt till egen tid och yrkesarbete kunniaksi ja vaikuttamistyön tueksi päivitettiin vuonna 2004 julkaistut omaishoidon teesit. Teesejä muotoiltiin yhteistyössä liiton paikallisyhdistysten kanssa. TES 4 • Närståendevårdaren ska ha möjlighet till ledighet och till att frigöra sig från närståendevården. • Närståendevårdaren ska ha möjlighet att vara delaktig. • Närståendevårdaren ska ha möjlighet att yrkesarbeta. Det är ofta utmanande för vårdaren att frigöra sig från närståendevårdararbetet. Det är inte alltid lätt att inse när det är nödvändigt att ta ledigt och det är inte heller alltid lätt att ordna det praktiska kring den tillfälliga vården. Det måste erbjudas tillräckligt med lämplig service för att ordna ledighet för närståendevårdaren. www.omaishoitajat.fi Möjligheten till delaktighet måste tryggas. Att få träffa andra närståendevårdare och att få syssla med en hobby är viktigt för att orka. Att ibland bara få vara utan att göra något alls stöder också välmåendet. Yrkesarbete är en källa till utkomst men arbetet erbjuder också en paus från närståendevården och möjliggör sociala kontakter och en möjlighet att utveckla sig själv. Yrkesarbete stöder närståendevårdarens välmående när arbetets och närståendevårdens olika delar har pusslats ihop på ett bra sätt. Att pussla ihop närståendevård och yrkesarbete förutsätter flexibla lösningar och en positiv attityd gentemot närståendevården både från arbetsgivaren och från arbetsgemenskapen. Närståendevårdarrelationen är en människorelation Sarjakuvissa puhuvat omaishoitajat Teesejä avaavien sarjakuvien puhekuplissa on käytetty omaishoitajien repliikkejä omaishoitajalomien yksinäisyyskyselyn vastauksista ja antologioista. Sitaattien pohjalta sarjakuvat on piirtänyt kuvittaja-graafikko Janne Markkanen. Teesi-sana tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa lyhyeen muotoon saatettua väitettä. 2 | OMAISHOIDON TEESIT TES 5 • Vårdrelationen måste också ge utrymme för människorelationen. • Närståendevård får inte vara det enda alternativet. • Det måste vara möjligt att avsluta närståendevården. Närståendevård är en del av livet. I en närståendevårdarsituation är man i första hand till exempel förälder, maka eller make, eller barn. Närståendevården påverkar hela familjen. I en närståendevårdarsituation ska familjerna få information om olika alternativ till vård och stödformer. Närståendevård ska inte få vara en självklarhet och den ska inte förutsätta uppoffring. Både vårdaren och den vårdbehövande ska ha en möjlighet att avsluta närståendevården. I dessa situationer ska familjen få stöd. OMAISHOIDON TEESIT | 15 www.omaishoitajat.fi