T EKNI L L I NE N S U O S I TU S 2013 TS-3 Lämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöiden edellytykset ja vastuupätevyydet

2 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

TEKNILLINEN SUOSITUS 2013 TS-3 Lämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöiden edellytykset ja vastuupätevyydet HELSINKI 2013

© LEY 2013 TÄMÄN SUOSITUKSEN TEKSTIÄ TAI KUVIA SAA LAINATA VAIN TEKIJÄN KIRJALLISELLA LUVALLA ISSN 2243-4607 UUDISTETTU PAINOS 4 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

JOHDANTO Vuosien aikana on tullut useita muutoksia lakeihin ja asetuksiin. Samoin työvälineet ovat kehittyneet. Tämän vuoksi oli aika koota yksiin kansiin ja ajantasaistaa TS-3 ’’Lämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöiden edellytykset ja vastuupätevyydet’’. Uudessa julkaisussa on käsitelty laajemmin mm. sähköalan töitä ja pätevyyksiä. Varsinkin 1.1.2013 tullut valtioneuvoston asetus 558/2013 ’’Maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymistä’’ oli syynä kirjoittaa koko alan säännökset ajan tasalle ja samalla ohjeistaa miten niitä sovelletaan. TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 5

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO ................................................................................................... 5 Sisällysluettelo............................................................................................ 6 YLEISTÄ ........................................................................................................ 8 1.1 Soveltamisalue ........................................................................................................................8 1.2 Säännösperusta .......................................................................................................................8 1.2.1 Öljylämmitysala .............................................................................................................8 1.2.2 Kaasuala ........................................................................................................................8 1.2.3 Sähköala ........................................................................................................................9 1.2.4 Säiliöntarkastusala ........................................................................................................9 1.3 Valvonta ..................................................................................................................................9 HYVÄKSYTYN LIIKKEEN EDELLYTYKSET ................................................... 10 2.1 Yleistä ....................................................................................................................................10 2.2 Öljylämmitysalan työt...........................................................................................................10 2.3 Kaasualan työt ......................................................................................................................10 2.4 Lämmityslaitteistojen sähkötyöt ..........................................................................................11 2.5 Säiliöntarkastustyöt ..............................................................................................................12 VASTUUHENKILÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET ........................................... 13 3.1 Yleistä ....................................................................................................................................13 3.2 Öljylämmitysalan vastuuhenkilö ..........................................................................................13 3.2.1 Koulutus ja työkokemus .............................................................................................13 3.2.2 Turvallisuustutkinto ....................................................................................................13 3.2.3 Pätevyystodistuksen hakeminen ................................................................................14 3.2.4 Ennen vuotta 2013 suoritetut tutkinnot ...................................................................14 3.3. Kaasualan vastuuhenkilö ....................................................................................................14 3.3.1 Koulutus ja työkokemus .............................................................................................14 3.3.2 Turvallisuustutkinto ....................................................................................................15 3.3.3 Pätevyystodistuksen hakeminen ................................................................................15 3.3.4 Ennen vuotta 2013 suoritetut tutkinnot ...................................................................15 3.4 Sähkötöiden johtaja .............................................................................................................16 3.4.1 Koulutus ja työkokemus .............................................................................................16 3.4.2 Turvallisuustutkinto ....................................................................................................17 3.4.3 Pätevyystodistuksen hakeminen ................................................................................18 3.5 Säiliöntarkastusalan vastuuhenkilö .....................................................................................18 3.5.1 Koulutus ja työkokemus .............................................................................................18 3.5.2 Turvallisuustutkinto ....................................................................................................18 3.5.3 Pätevyystodistuksen hakeminen ................................................................................18 3.5.4 Ennen vuotta 2013 suoritetut tutkinnot ...................................................................18 HYVÄKSYTYN LIIKKEEN TYÖALUEET ........................................................ 19 4.1 Yleistä ....................................................................................................................................19 4.2 Öljylämmitysala.....................................................................................................................19 4.3 Kaasuala ................................................................................................................................19 4.4 Sähköala ................................................................................................................................20 4.5 Säiliöntarkastusala ................................................................................................................20 6 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

TYÖ- JA MITTAUSVÄLINEET SEKÄ MUUT EDELLYTYKSET ......................... 21 5.1 Öljylämmitysalan työt...........................................................................................................21 5.2 Kaasualan työt ......................................................................................................................22 5.3 Lämmityslaitteistojen sähkötyöt ..........................................................................................23 5.4 Säiliöntarkastustyöt ..............................................................................................................23 ILMOITUKSET VALVONTAVIRANOMAISILLE .............................................. 25 6.1 Öljylämmitysalan, kaasualan ja säiliöntarkastusalan työt..................................................25 6.2 Lämmityslaitteistojen sähkötyöt ..........................................................................................26 6.3 Ennen vuotta 2013 olleet luvat............................................................................................27 QR-KOODIT ................................................................................................. 28 Lämmityslaitealan yhteistyöyritykset ................................................... 31 Laite- ja energiantoimittajat ................................................................... 31 Lämmitysenergia Yhdistys ry......................................................................................................32 Öljylämmitysalan suosituksia ja koulutusta: .............................................................................32 Tekninen neuvontapalvelu: .......................................................................................................32 Uutena palveluna tässä julkaisussa esiintyvät internetlinkit on esitetty myös QR-koodeina, kts s. 28. Käytettyjä termejä Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta käytetään sen lyhennystä Tukes. Hyväksytty liike -termistä käytetään paikoitelleen nimitystä toiminnanharjoittaja. TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 7

1. YLEISTÄ Tähän suositukseen on koottu lämmityslaitteistojen asennus-, korjaus- ja huoltotöitä tekeviä hyväksyttyjä liikkeitä ja näiden vastuuhenkilöitä koskevat kelpoisuus- ja pätevyysedellytykset. Edellytykset perustuvat keskeisiltä osin voimassaoleviin lakeihin, asetuksiin ja muihin viranomaismääräyksiin ja ovat velvoittavia. Suosituksessa esitellään myös urakointiin käytännössä liittyviä seikkoja, joiden tarkoitus on asennusten laadun parantaminen. Suosituksen lopussa ovat linkit ja QR-koodit ilmoitus- ja hakulomakkeisiin. 1.1 Soveltamisalue Suositus koskee kiinteistöjen lämmittämiseen ja vastaavaan käyttöön tarkoitettuja öljy-, kaasu- ja lämpöpumppulaitteistoja sekä säiliöntarkastusalan toiminnanharjoittamista. Laitteistoihin katsotaan kuuluvaksi myös lämminilmakehittimet ja viljankuivaamojen öljylämmityslaitteistot. 1.2 Säännösperusta 1.2.1 Öljylämmitysala • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 • Valtioneuvoston asetus 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä • Ministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista 314/1985 1.2.2 Kaasuala • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 • Valtioneuvoston asetus 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä • Valtioneuvoston asetus 858/2012 • Maakaasuasetus 551/2009 8 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

1.2.3 Sähköala • Sähköturvallisuuslaki (410/1996) • Sähköturvallisuusasetus (498/1996) • Ministeriön päätös sähköalan töistä (516/1996) • Tukes ohje S5 (Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot) • Tukes ohje S7 (Sähkötöitä koskeva toimintailmoitus) 1.2.4 Säiliöntarkastusala • Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 • Valtioneuvoston asetus 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä • Ministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 344/1983 1.3 Valvonta Valtioneuvoston asetukseen 858/2012 perustuen öljylämmitysalan ja nestekaasualan viranomaisvalvonta on määrätty ministeriön alaisuudessa toimivalle Tukesille sekä paikallisille paloviranomaisille. Ministeriön päätöksellä määrätty Tukesille asetukseen 551/2009 perustuen. Sähköturvallisuuslain 410/1996 mukaisesti sähköalan valvonta on määrätty Tukesille. TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 9

2. HYVÄKSYTYN LIIKKEEN EDELLYTYKSET 2.1 Yleistä Hyväksytyn liikkeen on täytettävä säännösten edellytykset tässä luvussa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 2.2 Öljylämmitysalan työt Öljylämmitysalan asennus-, korjaus- ja huoltotöistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä. Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavan (hyväksytty liike) on haettava kirjallisesti hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista Tukesilta. Ilmoituksessa annetaan tiedot yrityksestä, vastuuhenkilöstä (henkilökohtainen pätevyystodistus), työvälineistä ja työtiloista (tarvittaessa). Tukes myöntää vaatimusten täyttyessä liikkeelle luvan toimia hyväksyttynä liikkeenä ja rekisteröi liikkeen. Hyväksytty liike on velvollinen ilmoittamaan vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Jos vastuuhenkilö ei ole enää yrityksen palveluksessa, liike ei saa jatkaa kyseisiä töitä, ennen kuin uusi hyväksytty vastuuhenkilö on nimetty ja ilmoitettu Tukesille. Asetus velvoittaa hyväksytyttyä liikettä huolehtimaan henkilöstön koulutuksesta sekä käyttämään töiden tekemisessä ammattitaitoista henkilökuntaa ja antamaan opastusta. 2.3 Kaasualan työt Kaasualan asennus-, korjaus- ja huoltotöistä on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä. Kaasualan asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavan (hyväksytty liike) on haettava kirjallisesti hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista Tukesilta. Ilmoituksessa annetaan tiedot yrityksestä, vastuuhenkilöstä (henkilökohtainen pätevyystodistus), työvälineistä ja työtiloista (tarvittaessa). Tukes myöntää vaatimusten täyttyessä liikkeelle luvan toimia hyväksyttynä liikkeenä ja rekisteröi liikkeen. 10 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

Hyväksytty liike on velvollinen ilmoittamaan vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Jos vastuuhenkilö ei ole enää yrityksen palveluksessa, hyväksytty liike ei saa jatkaa kyseisiä töitä, ennen kuin uusi hyväksytty vastuuhenkilö on nimetty ja ilmoitettu Tukesille. Asetus velvoittaa hyväksytyn liikkeen huolehtimaan henkilöstön koulutuksesta sekä käyttämään töiden tekemisessä ammattitaitoista henkilökuntaa ja antamaan opastusta. 2.4 Lämmityslaitteistojen sähkötyöt Toiminnanharjoittajaa koskevat kelpoisuusvaatimukset on annettu sähköturvallisuuslain 410/1996 § 8:ssa ja 9:ssä. Vaatimusten soveltamisesta säädetään ministeriön mainitun lain nojalla antamassa päätöksessä sähköalan töistä 516/1996. Säännökset edellyttävät, että sähkötöitä tekevän toiminnanharjoittajan palveluksessa on oltava sähkötöiden johtaja, jolla on riittävä kelpoisuus tähän tehtävään. Öljylämmitys- ja kaasualan laitteistojen sähkötöissä toiminnan harjoittajan sähkötöiden johtajalla on oltava voimassaolevien säännösten mukainen pätevyystodistus S1, S2 tai S3 tai aikaisempien säännösten mukainen lämmityslaitteistojen erikoisurakointipätevyys (LLO1…LLO5). Muiden lämmityslaitteistojen sähkötöissä tulevat kysymykseen myös aikaisempien säännösten mukaiset A-, B-, C- tai D-pätevyydet. Toiminnan harjoittajan on ilmoitettava Tukesiin toiminnastaan. Ilmoituksessa annetaan tiedot yrityksestä, vastuuhenkilöistä, työvälineistä ja työtiloista. Tukes päättää ilmoituksen perusteella yrityksen oikeudet sähkötöissä, antaa asiasta vahvistuksen ilmoittajalle ja rekisteröi tämän (www.tukes.fi/Rekisterit). Sähköalan töitä itsenäisesti tekevällä henkilöllä on oltava riittävä kelpoisuus tai ammattitaito. Hänen tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu. Standardin SFS 6002 mukaan henkilölle on annettava sähköturvallisuuskoulutus enintään viiden vuoden välein (sähkötyöturvallisuuskortti). Ammattitaitoa edellyttävien sähkötöiden tekemistä koskevat vaatimukset on annettu ministeriön päätöksen 516/1996 11 §:ssä. Sähkötöiden johtajan on muun muassa huolehdittava, että sähkötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävästi opastettuja tehtäviinsä. Hänen on myös tunnettava kulloinkin voimassa olevat sähköturvallisuutta koskevat vaatimukset ja muutoinkin jatkuvasti ylläpidettävä ammattitaitoaan. TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 11

2.5 Säiliöntarkastustyöt Säiliöntarkastusalasta on säädetty valtioneuvoston asetuksessa 558/2012 maakaasu-, nestekaasu- ja öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotoimintaa sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastusta harjoittavien hyväksymisestä. Säiliöntarkastusalan töitä harjoittavan (hyväksytty liike) on haettava kirjallisesti hyväksyntää ennen toiminnan aloittamista Tukesilta. Ilmoituksessa annetaan tiedot yrityksestä, vastuuhenkilöstä (henkilökohtainen pätevyystodistus), työvälineistä ja työtiloista (tarvittaessa). Tukes myöntää vaatimusten täyttyessä liikkeelle luvan toimia hyväksyttynä liikkeenä ja rekisteröi liikkeen. Hyväksytty liike on velvollinen ilmoittamaan vastuuhenkilöiden muuttumisesta. Jos vastuuhenkilö ei ole enää yrityksen palveluksessa, hyväksytty liike ei saa jatkaa kyseisiä töitä, ennen kuin uusi hyväksytty vastuuhenkilö on nimetty ja ilmoitettu Tukesille. Asetus velvoittaa hyväksytyn liikkeen huolehtimaan henkilöstön koulutuksesta sekä käyttämään töiden tekemisessä ammattitaitoista henkilökuntaa ja antamaan opastusta. 12 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

3. VASTUUHENKILÖN PÄTEVYYSVAATIMUKSET 3.1 Yleistä Asetuksessa 558/2012 on määritelty vastuuhenkilöiden työkokemus-, koulutus- ja koevaatimukset. 3.2 Öljylämmitysalan vastuuhenkilö 3.2.1 Koulutus ja työkokemus Luokka Vaadittava koulutus ja työkokemus A Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus öljylämmitysalalta tai; soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistojen asennuksista tai; soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistojen asennuksista C Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus öljylämmitysalalta tai; soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistojen asennuksista tai; vähintään viiden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistojen asennuksista P Yhden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistojen asennuksista tai vastaavista asennuksista 3.2.2 Turvallisuustutkinto Vastuuhenkilön pätevyystodistuksen saaminen edellyttää työkokemuksen lisäksi öljylämmitysalan turvallisuustutkinnon hyväksyttyä suorittamista. Tutkinnot jaetaan luokkiin A, C ja P, jotka vastaavat yllämainittuja pätevyysluokkia. Suoritetulla ylemmällä tutkinnolla voi hakea alempaa vastuuhenkilön luokitusta. Tutkinnot järjestää Lämmitysenergia Yhdistyksen koolle kutsuma tutkintolautakunta. Lautakunnassa ovat edustettuina ministeriö, Tukes, öljylämmitys-/kaasualan urakoitsijat, öljylämmitys-/kaasualan laitetoimittajat ja lämmitysöljy-/kaasutuotteiden toimittajat sekä Lämmitysenergia Yhdistys, jonka nimeämä henkilö toimii lautakunnan sihteerinä. Tutkintoon voi osallistua, vaikka pätevyystodistuksen saamiseksi edellytettyä työkokemusta ei olisikaan riittävästi. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen. Tutkintotodistus ei oikeuta toimimaan vastuuhenkilönä. Tutkintoja järjestetään vuosittain tarvittava määrä lautakunnan päättäminä ajankohtina. Tutkintojen ajankohdat löytyvät www.ley.fi/koulutus TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 13

3.2.3 Pätevyystodistuksen hakeminen Tukes on nimennyt Lämmitysenergia Yhdistyksen toimimaan asetuksen 558/2012 7 §:ssä mainittuna arviointilaitoksena. Pätevyystodistuksen hakija täyttää pätevyystodistuksen hakulomakkeen (www.ley.fi/koulutus) ja toimittaa sen ja tarvittavat työ-, koulutus- ja turvallisuustutkintotodistuksensa yhdistyksessä toimivaan Lämmitysalan Henkilöpätevyydet -arviointiin. Henkilöpätevyyslautakunta käsittelee hakemukset ja antaa hakijalle pätevyystodistuksen edellytysten täyttyessä. Henkilöarvioinnista voi pyytää työkokemuksen soveltuvuutta tai riittävyyttä koskevan ennakkolausunnon. 3.2.4 Ennen vuotta 2013 suoritetut tutkinnot Ennen vuotta 2013 suoritetut öljyalan turvallisuustutkinto on voimassa. Sillä voidaan hakea mitä tahansa yllämainituista vastuuhenkilön luokituksista riippuen työkokemuksesta ja koulutuksesta. 3.3. Kaasualan vastuuhenkilö 3.3.1 Koulutus ja työkokemus Luokka Vaadittava koulutus ja työkokemus A Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasualalta tai; soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai; soveltuva ammatillinen perustutkinto ja vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista C Teknillisessä oppilaitoksessa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus kaasualalta tai; soveltuva erikoisammattitutkinto tai ammattitutkinto ja vähintään yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai; vähintään viiden vuoden työkokemus kaasuasennuksista P 14 Yhden vuoden työkokemus kaasuasennuksista tai vastaavista asennuksista TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

3.3.2 Turvallisuustutkinto Vastuuhenkilön pätevyystodistuksen saaminen edellyttää työkokemuksen lisäksi kaasualan turvallisuustutkinnon hyväksyttyä suoritusta. Tutkinnot jaetaan luokkiin A, C ja P, jotka vastaavat yllämainittuja pätevyysluokkia. Suoritetulla ylemmällä tutkinnolla voi hakea alempaa vastuuhenkilön luokitusta. Tutkinnot järjestää Lämmitysenergia Yhdistyksen koolle kutsuma tutkintolautakunta. Lautakunnassa ovat edustettuina ministeriö, Tukes, öljylämmitys-/ kaasualan urakoitsijat, öljylämmitys-/kaasualan laitetoimittajat ja lämmitysöljy-/ kaasutuotteiden toimittajat sekä Lämmitysenergia Yhdistys, jonka nimeämä henkilö toimii lautakunnan sihteerinä. Tutkintoon voi osallistua, vaikka pätevyystodistuksen saamiseksi edellytettyä työkokemusta ei olisikaan riittävästi. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen. Tutkintotodistus ei oikeuta toimimaan vastuuhenkilönä. Tutkintoja järjestetään vuosittain tarvittava määrä lautakunnan päättäminä ajankohtina. Tutkintojen ajankohdat löytyvät www.ley.fi/koulutus. 3.3.3 Pätevyystodistuksen hakeminen Tukes on nimennyt Lämmitysenergia Yhdistyksen toimimaan asetuksen 558/2012 7 §:ssä mainittuna arviointilaitoksena. Pätevyystodistuksen hakija täyttää pätevyystodistuksen hakulomakkeen (www.ley.fi/koulutus) ja toimittaa sen ja tarvittavat työ-, koulutus- ja turvallisuustutkintotodistuksensa yhdistyksessä toimivaan Lämmitysalan Henkilöpätevyydet -arviointiin. Henkilöpätevyyslautakunta käsittelee hakemukset ja antaa hakijalle pätevyystodistuksen edellytysten täyttyessä. Henkilöarvioinnista voi pyytää työkokemuksen soveltuvuutta tai riittävyyttä koskevan ennakkolausunnon. 3.3.4 Ennen vuotta 2013 suoritetut tutkinnot Ennen vuotta 2013 tutkinnot ovat voimassa luokituksen mukaisesti. Todistuksella, jossa mainintana on A/C-tutkinto hyväksytysti suoritettu, voi hakea A-luokan tai alemman luokan henkilöpätevyyttä riippuen työkokemuksesta ja koulutuksesta. TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 15

3.4 Sähkötöiden johtaja Ministeriö on antanut sähköturvallisuuslain nojalla päätöksen sähköalan töistä 516/1996. Sen mukaan toiminnanharjoittajan on nimettävä sähkötöitä varten sähkötöiden johtaja. Toiminnanharjoittajan on annettava sähkötöiden johtajalle riittävät mahdollisuudet valvoa ja johtaa sähkötöitä. Sähkötöiden johtajalla on oltava riittävä koulutus, työkokemus ja suoritettu sähköturvallisuustutkinto ja näiden edellytysten perusteella saatu sähkötöiden johtajan pätevyystodistus. Pätevyyksiä on kolmea tasoa: Sähköturvallisuuslaissa on määritelty seuraavat sähköpätevyydet: Sähköpätevyys 1 (S1) kaikki sähkötyöt Sähköpätevyys 2 (S2) enintään 1 000 V sähkötyöt Sähköpätevyys 3 (S3) sähkölaitekorjaus Lisäksi vuoteen 1996 voimassa olleet edellisen lain aikana myönnetyt pätevyystodistukset (A, B, C, D ja LL01-LL05) ovat voimassa annetussa laajuudessaan. 3.4.1 Koulutus ja työkokemus Sähköpätevyyteen 1 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustutkinto sekä: a) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto; ja b) ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden riittävän laaja-alainen sähkötöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus, josta vähintään vuosi on saatu yli 1 000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä. Rajoitettu sähköpätevyys S1/R oikeuttaa toimimaan enintään 1000 voltin vaihtojännitteisten ja enintään 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajana sekä enintään 20 kilovoltin nimellisjännitteisten sähkölaitteistojen käytön johtajana. Rajoitettu sähköpätevyys 1 voidaan antaa sille, jolla on 1 momentin a kohdassa tarkoitetun tutkinnon sijasta sähköyliasentajan tai sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto tai vastaava tutkinto. Lisäksi edellytyksenä on tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden riittävän laaja-alainen sähkötöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus, josta vähintään kaksi vuotta on saatu yli 1000 voltin vaihtojännitteisiin tai yli 1500 voltin tasajännitteisiin sähkölaitteistoihin perehdyttävissä tehtävissä. 16 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

Sähköpätevyyteen 2 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustutkinto sekä: 1) soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus; tai 2) soveltuva ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aiempi koulutus tai tutkinto ja tämän suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus. Sähköpätevyyteen 3 vaaditaan hyväksytysti suoritettu soveltuva sähköturvallisuustutkinto sekä 11 §:ssä säädetty riittävä ammattitaito sähkö- ja käyttötöihin 1) suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 2) suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 3) suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; 4) suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai 5) hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot Rajoitettu sähköpätevyys S3/R on mahdollinen, jos kyse on samankaltaisiin sähkölaitteisiin tai laitteeseen rinnastettaviin laitteistoihin kohdistuva sähkötyö. Tällöin riittävän ammattitaitoiseksi tekemään itsenäisesti kyseisiä töitä katsotaan myös se, jolla on kahden vuoden työkokemus kyseisestä sähkötyöstä ja riittävät alan perustiedot. Henkilöllä on oltava suoritettuna myös soveltuva sähköturvallisuustutkinto. Edellä mainitut soveltuvat ammatillisten tutkintojen tai niitä vastaavien ja täydentävien koulutuksen tarkemmat oppisisällöt määritellään erikseen päätöksien 515/1996 liitteissä. 3.4.2 Turvallisuustutkinto Sähköturvallisuustutkinnolla osoitetaan sähköturvallisuuteen liittyvien säännösten, määräysten ja ohjeiden tuntemus. Tukes vahvistaa tutkintovaatimukset ja huolehtii tutkintojen järjestämisestä sekä valvoo tutkintojen arvostelua ja tasoa. Tukes on hyväksynyt LEY:n järjestämään lämmityslaitteistojen sähkötöihin rajoitettuja sähköturvallisuustutkintoja (S3/R). Muut sähköturvallisuustutkintojen järjestäjät on ilmoitettu www.tukes.fi/Rekisterit. TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 17

3.4.3 Pätevyystodistuksen hakeminen Tukes on nimennyt sähköalan pätevyyksiä arvioimaan ja pätevyystodistukset antamaan Henkilö- ja yritysarviointi Seti Oy:n. Pätevyystodistus myönnetään hakijan työ-, koulutus- ja tutkintotodistusten perusteella, jos säädetyt vaatimukset täyttyvät. Todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana siinä mainitulla pätevyysalueella. 3.5 Säiliöntarkastusalan vastuuhenkilö 3.5.1 Koulutus ja työkokemus Luokka Vaadittava koulutus ja työkokemus T Soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä yhden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä tai; kahden vuoden työkokemus öljylämmityslaitteistoista tai kemikaalisäiliöistä 3.5.2 Turvallisuustutkinto Vastuuhenkilön pätevyystodistuksen saaminen edellyttää työkokemuksen lisäksi säiliöntarkastusalan turvallisuustutkinnon hyväksyttyä suoritusta. Tutkinnot järjestää Lämmitysenergia Yhdistyksen koolle kutsuma tutkintolautakunta. Lautakunnassa ovat edustettuina ministeriö, Tukes, öljylämmitys-/ kaasualan urakoitsijat, öljylämmitys-/kaasualan laitetoimittajat ja lämmitysöljy-/ kaasutuotteiden toimittajat sekä Lämmitysenergia Yhdistys, jonka nimeämä henkilö toimii lautakunnan sihteerinä. Tutkintoon voi osallistua, vaikka pätevyystodistuksen saamiseksi edellytettyä työkokemusta ei olisikaan riittävästi. Hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen. Tutkintotodistus ei oikeuta toimimaan vastuuhenkilönä. Tutkintoja järjestetään vuosittain tarvittava määrä lautakunnan päättäminä ajankohtina. Tutkintojen ajankohdat löytyvät www.ley.fi/koulutus 3.5.3 Pätevyystodistuksen hakeminen Tukes on nimennyt Lämmitysenergia Yhdistyksen toimimaan asetuksen 558/2012 7 §:ssä mainittuna arviointilaitoksena. Pätevyystodistuksen hakija täyttää Pätevyystodistuksenhaku-lomakkeen (www.ley.fi/koulutus) ja toimittaa sen ja tarvittavat työ-, koulutus- ja turvallisuustutkintotodistuksensa yhdistyksessä toimivaan Lämmitysalan Henkilöpätevyydet -arviointiin. Henkilöpätevyyslautakunta käsittelee hakemukset ja antaa hakijalle pätevyystodistuksen edellytysten täyttyessä. Henkilöarvioinnista voi pyytää työkokemuksen soveltuvuutta tai riittävyyttä koskevan ennakkolausunnon. 3.5.4 Ennen vuotta 2013 suoritetut tutkinnot Ennen vuotta 2013 säiliöntarkastusalan suoritetut tutkinnot ovat voimassa. 18 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

4. HYVÄKSYTYN LIIKKEEN TYÖALUEET 4.1 Yleistä Hyväksytyn liikkeen työalueet määräytyvät vastuuhenkilön tai -henkilöiden pätevyystodistuksien mukaisesti. 4.2 Öljylämmitysala Aöljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt. Cöljy Öljylämmityslaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1 200 kW. Pöljy Kevytöljylaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen polttoaineteho on enintään 70 kW Öljylämmitysalan vastuupätevyyksien työalueisiin eivät sisälly muut kaasualan työt, eivätkä ammattitaitoa vaativat sähkötyöt. HUOM! Poikkeuksena ovat ne liikkeet, joille on myönnetty öljylämmitysalan hyväksytyn liikkeen oikeudet ennen vuotta 2013. Näillä liikkeillä on oikeus valtioneuvoston asetukseen 858/2012 perustuen asentaa ja huoltaa öljylämmityslaitteiston nestekaasulla toimivat sytytyslaitteet ja pullot. 4.3 Kaasuala Akaasu Maakaasun käyttöputkiston ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt. Ckaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1 200 kW. Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 1 200 kW. Pkaasu Nestekaasulaitteistojen asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW. Maakaasun käyttöputkistojen ja käyttölaitteiden asennus- ja huoltotyöt, kun käyttölaitteiden yhteinen nimellinen polttoaineteho on enintään 70 kW. Auton moottorin muuntamiseen liittyvät asennukset, kun käyttövoimaksi tulee neste- tai maakaasu. Kaasualan vastuupätevyyksien työalueisiin eivät sisälly öljylämmitysalan työt, eivätkä ammattitaitoa vaativat sähkötyöt TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 19

4.4 Sähköala Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana ja käytön johtajana. Sähköpätevyys 2 oikeuttaa toimimaan enintään 1 000 voltin vaihtojännitteisten ja 1500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkötöiden johtajana sekä käytön johtajana Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajana enintään 1 000 voltin vaihtojännitteiseen tai enintään 1 500 voltin tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden korjaustöissä. Korjaustöihin rinnastetaan sähkölaitteiston yksittäisen komponentin vaihtaminen sekä korjattavan tai uutena verkkoon liitettävän sähkölaitteen tai -laitteiston yksittäisen syöttöjohdon asentaminen asennusrasialta tai kiinteistön jakokeskukselta muuttamatta keskuksen rakennetta. Rajoitettusähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan pätevyystodistuksessa mainitun työalueen sähkötöiden johtajana. 4.5 Säiliöntarkastusala Luokka T tarkastus Maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastus 20 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

5. TYÖ- JA MITTAUSVÄLINEET SEKÄ MUUT EDELLYTYKSET 5.1 Öljylämmitysalan työt Hyväksytyltä liikkeeltä edellytetään vähintään seuraavat työ- ja mittausvälineet: • asennuksessa ja huoltotyössä käytettävät työvälineet • savukaasuanalysaattori, hyväksyttyä mallia, (hyväksytyt mallit www.ley.fi/Tietoa lämmityksestä/Analysaattorit/) • nokiluvun mittauslaite • ylitäytönestimen testauslaite • lämpö- ja painemittarit nesteiden, kaasujen ja laitteiden mittaamiseen • välineet putkistojen tiiviyden testaamiseen • jännitteenkoetin • suojajännitteellä toimiva valaisin • työssä tarvittavat henkilösuojaimet • ensiapuvälineet • imeytysaine Hyväksytyn liikkeen velvollisuutena on pitää välineet huollettuina ja käyttökunnossa sekä savukaasuanalysaattori kalibroituna. Kalibrointitodistus on uusittava vähintään vuoden välein. Ennen työn aloittamista on huolehdittava, että alkusammutuskalusto on riittävä ja saatavilla. Hyväksytyn liikkeen henkilöstöllä on oltava käytettävissä pätevyysalueen lait, asetukset, viranomaisohjeet ja standardit sekä toimialaa koskevat teknilliset suositukset. TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 21

5.2 Kaasualan työt Hyväksytyltä liikkeeltä edellytetään vähintään seuraavat työ- ja mittausvälineet: • asennuksessa ja huoltotyössä käytettävät työvälineet • savukaasuanalysaattori, hyväksyttyä mallia (hyväksytyt mallit www.ley.fi/Tuotteet/Analysaattorit) • välineet kaasuvuotojen testaamiseen • lämpö- ja painemittarit nesteiden, kaasujen ja laitteiden mittaamiseen • välineet putkistojen tiiviyden testaamiseen • jännitteenkoetin • suojajännitteellä toimiva valaisin • työssä tarvittavat henkilösuojaimet • ensiapuvälineet Hyväksytyn liikkeen velvollisuutena on pitää välineet huollettuina ja käyttökunnossa sekä savukaasuanalysaattori kalibroituna, kalibrointitodistus on uusittava vähintään vuoden välein. Ennen työn aloittamista on huolehdittava, että alkusammutuskalustoa on riittävästi ja saatavilla. Hyväksytyn liikkeen henkilöstöllä on oltava käytettävissä pätevyysalueen lait, asetukset, viranomaisohjeet ja standardit sekä toimialaa koskevat teknilliset suositukset. 22 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

5.3 Lämmityslaitteistojen sähkötyöt Tukes katsoo, että hyväksytyllä liikkeellä on mahdollisuus aikaansaada turvallinen lopputulos ja huolehtia työnaikaisesta turvallisuudesta, jos käytettävissä ovat: • toiminnan kannalta tarpeelliset turvallisuustutkinnossa vaadittavat ja Tukesin noudatettavaksi vahvistamat julkaisut sekä muut tarpeelliset julkaisut • toiminnan kannalta tarpeelliset työvälineet ja riittävästi mittalaitteita • yleismittari • eristysresistanssin mittauslaite • pihtiampeerimittari • vaihejärjestyksen ilmaisin • suojamaadoituspiirien kunnon toteamiseen soveltuvat mittalaitteet • vikavirtasuojien toiminnan testaamiseen soveltuva mittalaite (EN 61557-6) • oikosulkuvirran määrittämiseen soveltuvat mittalaitteet (vain ryhmäjohtoalueen tai laajemmissa töissä) • jännitteenkoetin. 5.4 Säiliöntarkastustyöt Hyväksytyltä liikkeeltä edellytetään vähintään seuraavat työ- ja mittausvälineet: Tarkastusvälineet: • ultraäänimittauslaite terälevyn paksuusmittaukseen • työntömitta • syvyysmikrometri • valonlähteellä varustettu suurennuslasi • pallovasara ja teräspiikki • metrimitta • vesivaaka • suojajännitteellä toimiva valaisin TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 23

Säiliön puhdistusvälineet • kumi-, messinki- ja muovilastoja ja kipinöimättömiä harjoja • teräsharjoja, kaapimia ja piikkejä • painepesuri muovisäiliöiden vesipuhdistukseen • astioita lietteen ja puhdistusjätteen keräilyyn • imeytysmateriaalia ja riepuja Muita säiliötyössä tarvittavia laitteita ja välineitä • luukku-, putkisto- ja vastaavissa töissä tarvittavat käsityökalut • säiliötöihin soveltuvat tikkaat • varoituskilvet, -liinat tai -aidat työalueen merkitsemistä varten • ylitäytönestimen testauslaite • jännitteenkoetin • imeytysturvetta tai vastaavaa imeytysainetta • vähintään 27 AB -luokan alkusammutin • ilmanvaihtolaite, teho vähintään 500 m3/h, siipipyörä kipinöimätön tai alipaineimulaitteisto • paluuputkiston tiiviyden tarkastuksissa tarvittavat laitteet • turvavaljaat ja nostoköydet (työsuojeluviranomaisten hyväksymät) • henkilösuojaimet (suojakypärä, kuulosuojaimet, silmien suojaimet, hengityksen suojaimet, suojajalkineet, suojavaatteet ja käsineet) • ensiapuvälineet Säiliön tyhjennys- ja kuljetuskalusto • pumppu säiliön tyhjennykseen tai alipaineimulaitteisto • säiliö väliaikaiseen varastointiin (täytettävä palavan nesteen säiliölle asetetut vaatimukset) • keräys- ja kuljetussäiliö öljyjätteelle ja lietteelle (kuljetussäiliön täytettävä VAK-määräykset) Hyväksytyn liikkeen velvollisuutena on pitää välineet huollettuina ja käyttökunnossa. Hyväksytyn liikkeen henkilöstöllä on oltava käytettävissä pätevyysalueen lait, asetukset, viranomaisohjeet ja standardit sekä toimialaa koskevat teknilliset suositukset. 24 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

6. ILMOITUKSET VALVONTAVIRANOMAISILLE 6.1 Öljylämmitysalan, kaasualan ja säiliöntarkastusalan työt TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 25

6.2 Lämmityslaitteistojen sähkötyöt 26 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

6.3 Ennen vuotta 2013 olleet luvat TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 27

QR-KOODIT Vuosittain järjestettävien tutkintojen ajankohdat ja pätevyystodistuksenhaku: http://www.ley.fi/koulutus/ Savukaasuanalysaattoreiden hyväksytyt mallit: http://www.ley.fi/Tietoa lämmityksestä/Analysaattorit/ Hyväksytyt liikkeet: http://www.tukes.fi/Rekisterit 28 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 29

30 TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3

Lämmityslaitealan yhteistyöyritykset Laite- ja energiantoimittajat Aimtec Oy Sillankorvankatu 25 A, 05800 HYVINKÄÄ ww.aimtec.fi Ariterm Oy PL 59, 43101 SAARIJÄRVI www.ariterm.fi Atlantic Suomi / Costella Oy Varastokatu 3, 45200 KOUVOLA www.atlantic.fi Bauer Watertechnology Oy Jaakonkatu 2, 01620 VANTAA www.bauer-wt.fi Oy Callidus Ab Hiekkakiventie 1, 00710 HELSINKI www.callidus.fi Danfoss Oy PL 27, 02361 ESPOO www.danfoss.fi Jakotec Oy Teollisuuskatu 42, 44150 ÄÄNEKOSKI www.jakotec.fi Kaukora Oy PL 21, 21201 RAISIO www.kaukora.fi Kouvolan Putkityö Oy Korjalankatu 5, 45130 KOUVOLA www.kouvolanputkityo.fi Laatukattila Oy Vihiojantie 10, 33800 TAMPERE www.laka.fi Li-Plast Oy Luuta-Kreetantie 8, 28600 PORI www.liplast.fi Oy Motoral Ab/Motoplast Valuraudankuja 5, 00700 HELSINKI www.motoplast.fi Neste Oil Oyj PL 95, 00095 NESTE OIL www.nesteoil.com Oilon Oy/Oilon Home Oy PL 95, 15801 LAHTI www.oilon.com Pate-Piiput Oy Misukankuja 1, 40800 VAAJAKOSKI www.pate-piiput.fi RICA-Riihimäen Metallikaluste Oy Käpälämäenkatu 10, 11710 RIIHIMÄKI www.rica.fi St1 Oy Purotie 1, 00380 HELSINKI www.st1.fi Oy Teboil Ab PL 102, 00121 HELSINKI www.teboil.fi Öljyalan Palvelukeskus Oy PL 1405, 00101 HELSINKI www.oil.fi TEKNILLINEN SUOSITUS • 2013 • TS-3 31

Lämmitysenergia Yhdistys ry Sitratori 5, 00420 Helsinki Puh: 010 617 7410, Fax 010 617 7415 E-mail: toimisto(at)ley.fi www.ley.fi Lämmitysenergia Yhdistys ry Lämmitysenergia Yhdistys ry (LEY) on perustettu vuonna 1956. Yhdistys perustettiin edistämään öljylämmityksen asennuksia lähinnä järjestämällä koulutusta ja tekemällä asennuskentälle suosituksia. Tämä mahdollisti öljylämmityksen suosion kasvamisen ja maineen luotettavana ja turvallisena lämmitysmuotona. Nykyään yhdistyksen kulmakivenä on sama päämäärä eli lämmityslaiteasennusten laadun parantaminen. Jäsenistö koostuu pääosin urakoitsijoista ja mukana on myös laitevalmistajia sekä energiantoimittajia. Yhdistyksen tärkein voimavara on urakoitsijajäsenet, jotka omalla kokemuksellaan luovat osaamista ja paikallisten olojen tuntemista järjestön toimintaan. Yhdistys antaa myös koulutusta ja teknillistä neuvontaa sekä toimii yhteistyössä viranomaisten kanssa. Yhdistys on myös Tukes:in valtuuttama pätevyyskokeiden järjestäjä ja pätevyystodistukset myöntävä taho. Öljylämmitysalan suosituksia ja koulutusta: www.ley.fi Tekninen neuvontapalvelu: 010 617 7414